Dosje javnega naročila JN8228/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN8228/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.07.2012
JN8431/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2012
JN9268/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2012
    JN8228/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 146-243685
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na vrtcih

Datum objave: 27. 7. 2012
Številka objave: JN8228/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
E-pošta polona.skledar@obcina-ig.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava projektne dokumentacije in gradnja montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedbena dela obsegajo:
- sestavni del ponudbe mora biti idejna zasnova za montažno izvedbo nizkoenergetskega vrtca
- izdelave idejnega projekta (IDP) z rešitvijo uporabe obnovljivih virov energije in navedbo vseh potrebnih materialov, ki bodo predvideni v projektu in uporabljeni pri gradnji objekta (predvsem finalne obdelave z navedbo kvalitete in lastnosti uporabljenih materialov)
- izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
- pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja;
- izdelava projekta za izvedbo (PZI);
- izdelava projekta notranje pohištvene opreme in zunanjih igral(PZI-opreme). Vsa načrtovana oprema in igrala morajo biti certificirana v skladu z veljavno zakonodajo;
- izdelava projekta zunanje ureditve vključno vsemi komunalnimi priključki in prometno
- rešitvijo(v nadaljevanju IP,PGD,PZI,) za izgradnjo novega vrtca Ig;
- izdelava projekta hortikulturne ureditve z zasaditvijo;
- gradnja Vrtca Ig z opremo;
- izdelava PID projektov;
- izdelava izračuna stroškov letnega obratovanja;
- izdelava izračuna stroškov desetletnih vzdrževalnih del;
- izvajalec mora organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje na svoje stroške;
- zaključek gradnje je uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje, zapisnik o primopredaji objekta in zapisnik o končnem obračunu.

Idejna zasnova je priloga ponudbe ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis. Izbran ponudnik bo moral idejno zasnovo uskladiti z zahtevami naročnika.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
71300000 (Inženirske storitve)
71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja 1. Garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 30.000,00 EUR.
2. Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
3. Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
2. Ponudnik:
- ni v stečajnem postopku;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
2. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične in kadrovske sposobnosti za projektiranja
1. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila.
2. Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila sam ali s partnerjem v skupni ponudbi že izdelal najmanj en (1) projekt za izgradnjo nizkoenergetskega montažnega vrtca, enot vrtcev, razvojnih oddelkov, ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje.
3. Ponudnik mora zagotoviti enega odgovornega vodjo projekta, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
-ima strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja gradbene stroke; - pooblaščen arhitekt,
-je vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir gradbene stroke – odgovorni projektant in
-je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila že izdelal najmanj en (1) projekt za izgradnjo montažnega vrtca, enot vrtcev ali razvojnih oddelkov, ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje.
4. Ponudnik mora zagotoviti odgovorne osebe za izvedbo razpisanih del za naslednja področja.
a) najmanj en odgovorni projektant arhitekture,
b) najmanj en odgovoren projektant gradbenih konstrukcij,
c) najmanj en odgovorni projektant strojnih inštalacij in opreme,
d) najmanj en odgovorni projektant električnih inštalacij in opreme,
e) najmanj en odgovorni projektant zunanje ureditve,
f) najmanj en odgovorni projektant študije požarne varnosti,
g) najmanj en odgovorni projektant tehnolog.

Tehnične in kadrovske sposobnost za gradnje
1. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
2. Ponudnik je v zadnjih petih letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal najmanj eno (1) gradnjo nizkoenergetskih montažnih vrtcev, enot vrtcev ali razvojnih oddelkov, v višini 1.500.000,00 EUR (brez DDV).Objekt mora imeti pridobljeno uporabno dovoljenje na najmanj enem (1) objektu.
3. Ponudnik mora zagotoviti najmanj enega odgovornega vodjo del, ki ima ustrezne reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer se je izvajala gradnja nizkoenergetskih montažnih vrtcev, enot vrtcev ali razvojnih oddelkov in ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje na najmanj enem (1).Reference se bodo upoštevale v obdobju zadnjih petih letih v vrednosti najmanj 1.5000,00 brez DDV-ja pogodbenih del za objekt. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon graditvi objektov).
4. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.
5. Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
6. V primeru uporabe gradbenih strojev bo ponudnik dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1).
7. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1).
8. Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1.
9. Ponudnik mora pred pričetkom del na svoje stroške namestiti oglasno desko oz. gradbiščno tablo.
10. Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
11. Ponudnik zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.
12. Ponudnik zagotovi, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
13. Ponudnik zagotavlja organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.
14. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
15. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci.
16. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena cena v EUR z DDV. Ponder: 85
2. Energetska in stroškovna učinkovitost. Ponder: 15
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2012/S 143-238917 z dne 27. 7. 2012
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8119/2012 z dne 25. 7. 2012
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 9. 2012
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 9. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 9. 2012
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8431/2012, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih; datum objave: 2. 8. 2012
  • JN9268/2012, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih; datum objave: 28. 8. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.07.2012   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji so v točki "23. finančna zavarovanja" navedene omejitve glede upoštevanja bank po njihovi bonitetni oceni. Ali je možno dobiti seznam slovenskih bank, ki izpolnjujejo vaše kriterije ? Konkretno vrpašanje:
- ali NKBM d.d. in Banka Sparkasse d.d. izpolnjujeta pogoj, da lahko izdata bančno garancijo (ali sta to prvovrstni banki ?)

Hvala in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR:
Ali je to vprašanje namenjeno drugemu naročniku?


Datum objave: 01.08.2012   11:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je možno ponuditi monolitno konstrukijo namesto maontažne?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 03.08.2012   19:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je pri oblikovanju ponudbe, ki zajema izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig potrebno v celoti upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS
št.102/11, 18/12, 24/12 in določbe Priloge 7 - Temeljne okoljske zahteve za stavbe (kot priloge te Uredbe), med ostalimi kot:

- na primer v okviru točke 7.1. Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranje in v okviru te točka 7.1.3. Tehnične specifikacije potrebno upoštevati
zahteve iz točke 2 po kateri mora v primeru navedenih stavb delež lesa in lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo, znašati vsaj 30 % prostornine
vgrajenih materialov
- na primer v okviru točke 7.1. Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranje in v okviru te točka 7.1.3. Tehnične specifikacije potrebno upoštevati
zahteve iz točke 4 po kateri mora ponudba za projektiranje projekta za izvedbo zagotoviti, da bo vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s
tehnologijami za varčevanje z vodo kot je to zapisano v nadaljnjih štirih alinejah te točke

in ostale zahteve iz te Priloge 7.....


ODGOVOR:

Pri oblikovanju ponudbe je potrebno v celoti upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno zagotoviti, da bo vsa vodovodna instalacija v stavbi opremljena z tehnologijo za varčevanje z vodo


Datum objave: 13.08.2012   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali je potrebno pri projektiranju objekta upoštevati kriterije EKO sklada za pridobitev nepovratnih finančnih vzpodbud ?

2. V razpisni dokumentaciji Projektna naloga na strani 8 pod poglavjem Terasa piše: »Tla na terasi morajo biti obložena s primerno leseno oblogo obstojno na vremenske razmere in popolnoma ravna, tako da je možna postavitev ležalnikov.« Na strani 20 pod poglavjem Terasa pri igralnicah piše: »Terasa pri igralnicah naj bo obdelana z lito gumo z ustrezno podlago (kot naprimer Tartan).«
Vprašanje: Kako morajo biti obložena tla na terasah ali z ustrezno leseno podlago ali obložena z lito gumo?

3. Ali je obvezno predvideti samo takšno leseno stavbno pohištvo, ki ima za zunanjo Alu oblogo?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR:

Odgovori
1. Pri projektiranju objekta je potrebno upoštevati kriterije EKO sklada za pridobitev nepovratnih finančnih vzpodbud ?
2. Teraso je mogoče obložiti z ustrezno leseno oblogo ali lito gumo ali z gumo v ploščah

3.Obvezno je predvideti leseno stavbno pohištvo, ki ima za zunanjo Alu oblogo?Datum objave: 13.08.2012   20:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali je potrebno pri projektiranju objekta upoštevati kriterije EKO sklada za pridobitev nepovratnih finančnih vzpodbud ?

2. V razpisni dokumentaciji Projektna naloga na strani 8 pod poglavjem Terasa piše: »Tla na terasi morajo biti obložena s primerno leseno oblogo obstojno na vremenske razmere in popolnoma ravna, tako da je možna postavitev ležalnikov.« Na strani 20 pod poglavjem Terasa pri igralnicah piše: »Terasa pri igralnicah naj bo obdelana z lito gumo z ustrezno podlago (kot naprimer Tartan).«
Vprašanje: Kako morajo biti obložena tla na terasah ali z ustrezno leseno podlago ali obložena z lito gumo?

3. Ali je obvezno predvideti samo takšno leseno stavbno pohištvo, ki ima za zunanjo Alu oblogo?


ODGOVOR:
1. Pri projektiranju objekta je potrebno upoštevati kriterije EKO sklada za pridobitev nepovratnih finančnih vzpodbud
2. Teraso je mogoče obložiti z ustrezno leseno oblogo ali lito gumo ali z gumo v ploščah
3.Obvezno je predvideti leseno stavbno pohištvo, ki ima za zunanjo Alu oblogoDatum objave: 21.08.2012   07:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kje je možno dobiti popis del?

ODGOVOR:
POPIS IZDELATE SAMI NA PODLAGI VAŠEGA PROJEKTA VRTCA PO POGOJIH PROJEKTNE NALOGE (PREDMET RAZPISA JE PROJEKTIRANJE IN IZVAJANJE).

Datum objave: 21.08.2012   07:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Če se je potrebno držati zelenega naročanja, potem pisoarji na senzorje niso dovoljeni (tašni sonavedeni v projektni nalogi), pač pa brezvodni pisoarji?

ODGOVOR:
UPOŠTEVAJTE PISOAR PO NAVODILIH ZELENEGA NAROČANJA.

Datum objave: 21.08.2012   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je rok izvedbe tako kratek: od marca pa do začetka avgusta.
S tem že tako neugodne okoliščine za gradbene izvajalce potanejo še bolj neugodne, sploh za manjše izvajalce, ki so še ostali v Sloveniji.
Tudi kvaliteta gradnje je na takšen način slabša.
Ali je mogoče podaljšati fazo izvedbe vrtca?

ODGOVOR:
ČAS IZVEDBE VRTCA (PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA) JE OD PODPISA POGODBE (PREDVIDENO V OKTOBRU 2012) DO AVGUSTA 2013.

Datum objave: 21.08.2012   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V projektni nalogi je navedeno, da se naj izvede talno ogrevanje v kombinaciji s stenskim oziroma stropnim ogrevanjem, ki ga je mogoče uporabiti tudi za hlajenje.
Ali je lahko hlajenje izvedeno v celoti s stenskim hlajenjem, oziroma kakšno naj bo razmerje med stenskim in stropnim hlajenjem?

ODGOVOR:
ŽELJA JE PO ČIMVEČJEM STROPNEM HLAJENJU, ZARADI MONTAŽE STENSKE OPREME.

Datum objave: 21.08.2012   07:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno pri projektiranju in izvedbi vključiti obroč zunanje hidrantne mreže okoli vrtca, ali pa je to stvar investitorja?

Za koliko obrokov kuhanja je potrebno projektirati in izvesti kuhinjo?

V projektni nalogi piše, da je potrebno garderobe in sanitarije za otroke dodatno mehansko prezračevati. V kolikor se boste prijavili za pridobitev sredstev Ekosklada, je potrebno popolnoma vse prostore mehansko prezračevati s stropnjo rekuperacije nad 80% - energijsko varčne notranje naprave. Ali se boste prijavili na omenjeni razpis.

ODGOVOR:
DA. IZVEDBA ZUNANJEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA JE STVAR IZVAJALCA.
ZAHTEVA PO ŠTEVILO DNEVNIH OBROKOV JE 328.
DA, PRIJAVILI SE BOMO NA OMENJENI RAZPIS.


Datum objave: 21.08.2012   08:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo potrebno vrtec projektirati in izvajati v skladu s pravilnikom o zelenem naročilu?
Ali bo potrebno vrtec projektirati in izvajati primerno za prijavo investitorja na Ekosklad za pridobitev subvencij (ustrezna izolativnost in zrakotesnost objekta z meritvami, stropnja prisilnega prezračevanja povsod z rekuperacijo nad 80% vračanje toplote na dovodni zrak)?


ODGOVOR:
DA, VRTEC JE POTREBNO PROJEKTIRATI V SKLADU S PRAVILNIKOM O ZELEM NAROČILU.
DA, VRTEC JE POTREBNO PROJEKTIRATI IN IZVAJATI PRIMERNO ZA PRIJAVO INVESTITORJA NA EKO SKLAD.


Datum objave: 21.08.2012   08:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za gradnjo vrtca so predvidene parcele 2388/4, 2386/1, 2386/2, 2386/3, 2385/1, 2386/4.
V razpisni dokumentaciji se navaja, da bodo komunalni priključki pripeljani do mesta gradnje s strani Občine IG.
Prosim za navedbo na kateri od omenjenih parcel boste pripeljali komunalne priključke (plin, vodovod, elektriko, telekomunikacije, kanalizacijski priključek.

ODGOVOR:
VSI PRIKLJUČKI BODO PRIPELJANI NA OBMOČJE GRADNJE. TOČNA LOKACIJA BO DOLOČENA NA OSNOVI IDEJNEGA PROJEKTA.

Datum objave: 21.08.2012   08:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to, da je po pravilniku velikost igralic lahko med 40 in 60 m2, nas zanima kaksna so pricakovanja narocnika ( minimum, maksimum ali nekje vmes). Kvadratura igralnic mocno vpliva na kvadraturo celote. Po nasih izkusnjsh pa je 40 m2 premalo, 50 m2 pa nek optimum za danasnje potrebe. Lahko torej v odgovoru to bolj natancno zapisete!

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
KVADRATURA IGRALNIC NAJ USTREZA PREDPISOM IN VELJAVNIM NORMATIVOM.

Datum objave: 24.08.2012   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V projektni nalogi piše, da je potrebno uporabiti obnovljive vire energije za ogrevanje in prezračevanje.
Ali je procentualno dovolj, da se vključi toliko obnovljivih virov, kolikor jih je potrebno, da ustreza PURES-u in se lahko pridobi gradbeno dovoljenje ter procentualno ustrezno, da se lahko pridobijo sredstva Ekosklada.

V projektni nalogi niso zahtevani umivalniki v garderobah, igralnicah in pitnik v skupni avli.
Ali se res ne potrebujejo.

ODGOVOR:
1. V projekt in izvedbo se vključi toliko obnovljivih virov, kolikor jih je potrebno, da ustreza PURES-u in se lahko pridobi gradbeno dovoljenje ter procentualno ustrezno, da se lahko pridobijo sredstva Ekosklada.
2. Projektirajo in izvedejo se umivalniki v garderobah in igralnicah. Pitniki se ne izvedejo.


Datum objave: 27.08.2012   08:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosimo če lahko objavite prostorski red občine Ig za predmet razpisa t.j. področje vrtca.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Prostorski red Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012). Zemljišča se nahajajo v območju urejanja IG-14-2.

Datum objave: 29.08.2012   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V uredbi o zelenem naročanju piše za strojne inštalacije:
Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da bo vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s tehnologijami za var��evanje z vodo, in sicer: – straniš��a z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti ve�� kot 6 l vode za polno splakovanje in ne ve�� kot 3 l za delno splakovanje, – v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva teko��ina ali pa se uporabljajo popolnoma brez teko��ine, – naprave za var��evanje z vodo, vgrajene v kotli��e, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na splakovanje, in – vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z obi��ajnimi pipami.

Ni zahteve po izvedbi deževnice. Tudi v projektni nalogi ne.

Torej v objektu ni potrebno projektirati in izvajati deževnice.

ODGOVOR:
Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti skladno z Uredbo o javnem naročanju (Ur. l. št. 102/2011), da bo vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo, in sicer:
-stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje,
-v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine,
-naprave za varčevanje z vodo, vgrajene v kotliče, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na splakovanje in
-vložki za vodovodne piše morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z običajnimi pipami.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Posebne zahteve po uporabi deževnice ni.


Datum objave: 29.08.2012   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Potencialni ponudnik smatra, da odgovor na vprašanje objavljen dne 21.8.2012 ob 8.01 ni ustrezen, ker je v projektni nalogi navedeno, da površina igralnce "ne sme biti manjša od 50 m2". Normativi namreč določajo površino igralnice najmanj 42 m2, kar pri 12-oddelčnem vrtcu skupaj znaša 96 m2 razlike v površini celotnega vrtca. Potencialni ponudnik poziva naročnika, da spremeni odgovor.

ODGOVOR:
V skladu s projektno nalogo igralnica ne sme biti manjša od 50 m2.
Občina Ig ima povečan normativ v I. starostni skupini z 12 na 14 otrok, in v II. starostni skupini z 22 na 24 otrok. Tudi drugod v Sloveniji so pri novogradnjah v vrtcih igralnice večje od 50 m2, zato je tudi Občina Ig v projektni nalogi kot spodnjo mejo za igralnico določila 50 m2. S tem bomo zagotovili ustrezno kvadraturo na otroka. V primeru, da v projektni nalogi ne bi zapisali za igralnico 50 m2, bi vsi vzeli najnižjo možno kvadraturo po normativih, da bi lahko pripravili konkurenčno ponudbo.