Dosje javnega naročila JN10272/2014
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Dela na zgornjem ustroju cest
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN10272/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.10.2014
    JN10272/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Dela na zgornjem ustroju cest

Datum objave: 23. 10. 2014
Številka objave: JN10272/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: Uroš Čuden, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo za izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Ig
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 40
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 930000 EUR
Pogostost in vrednost oddanih naročil: Opravljena vzdrževalna dela bo izvajalec obračunaval v mesečnih situacijah.
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo zajema izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig in zajema ceste, javne poti in javne površine kot so opredeljena v tej razpisni dokumentaciji. Javno naročilo se oddaja za obdobje do 30.04.2018.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233220 (Dela na zgornjem ustroju cest)
90620000 (Storitve odstranjevanja snega)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Naročilo je enovito.
Ocenjena vrednost brez DDV: 930000 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 40 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 03.03. 2015 v višini 80.000 EUR.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določili vzorca pogodbe.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti doloceno, da proti narocniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora vsebovati podatke o tem, katera dela bodo opravili posamezni partnerji ter v kakšnem deležu. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Pogoj
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Pogoj
Ponudnik:
• ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,
• ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo in
• ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

3. Pogoj
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

4. Pogoj
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

5. Pogoj
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/2012).

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik v zadnjih 180 dneh oz. 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali ustrezen BON obrazec iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Potrdilo oz. BON obrazec mora biti izdano ne več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

2. Pogoj
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa3 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB- agencije S&P ali bonitetno oceno BBB- agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJPES, Moody‘s, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik mora imeti zadostne kadrovske kapacitete, da lahko zagotavlja nemoteno in kakovostno izvajanje storitev. Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja javnega naročila. Ponudnik mora razpolagati z najmanj naslednjimi kadri:
- 1 delavec, vodja službe za vzdrževanje, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO,
- 2 delavec s strokovno usposobljenostjo cestar,
- 2 delavec s strokovno usposobljenostjo šofer,
- 1 delavec s strokovno usposobljenostjo preglednik.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. Ponudniki lahko pogoj izpolnijo tudi s podizvajalcem ali s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz točke IX SEZNAM KADROV S KATERIMI RAZPOLAGA PONUDNIK ZA POTREBE IZVAJANJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA obrazca »OBR-Ponudba«.

2. Pogoj
Ponudnik mora imeti zadostno tehnično opremljenost, da lahko zagotavlja nemoteno in kakovostno izvajanje storitev. Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom mehanizacije in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo. Ponudnik mora razpolagati najmanj z naslednjo mehanizacijo in napravami:
- pregledniško vozilo – 1 kos,
- pregledniško vozilo s posipalcem – 1 kos,
- rovokopač s priključki – 1 kos,
- bager s priključki – 1 kos,
- valjar do 700 kg – 1 kos,
- greder – 1 kos,
- motorna žaga – 1 kos,
- nahrbtna kosilnica – 2 kos,
- žaga za asfalt – 1 kos,
- vibracijsko nabijalo - 1 kos,
- agregat – 1 kos
- tovorno vozilo do 12t – 1 kos,
- specialno večnamensko delovno vozilo (npr. Unimog) ali traktor s priključki – 4 kosov,
- posipalec – 4 kosov,
- snežni plug – 10 kosov
- snežna freza – 1 kos

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. Ponudniki lahko pogoj izpolnijo tudi s podizvajalcem ali s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz točke X. SEZNAM MEHANIZACIJE IN NAPRAV S KATERIMI RAZPOLAGA PONUDNIK ZA POTREBE IZVAJANJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA obrazca »OBR-Ponudba«.

3. Pogoj
Ponudnik ima locirano pokrito bazo za posipne materiale (s kapaciteto najmanj 100 t soli in 100 m3 drobljenca za posip) in mehanizacijo na območju, ki mu omogoča zagotavljanje odzivnih časov, ki jih zahteva naročnik, to je v razdalji največ 30 km od območja za katerega oddaja ponudbo.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. Ponudniki lahko pogoj izpolnijo tudi s podizvajalcem ali s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz točke IV. LOKACIJA in OPIS BAZE ZA POSIPNE MATERIALE IN MEHANIZACIJO obrazca »OBR-Ponudba«.

4. Pogoj
Referenca - letno vzdrževanje občinskih cest:
Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže tako, da je imel v vsakem letu v obdobju zadnjih treh let od roka za oddajo ponudb sklenjeno vsaj eno pogodbo za izvajanje letnega vzdrževanja občinskih cest ali izgradnje oz. rekonstrukcije občinskih cest v višini najmanj 150.000 eur brez DDV.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. Ponudniki lahko pogoj izpolnijo tudi s podizvajalcem.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

5. Pogoj
Referenca - zimsko vzdrževanje občinskih cest:
Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže tako, da je imel v vsakem letu v obdobju zadnjih treh let od roka za oddajo ponudb sklenjeno vsaj eno pogodbo za izvajanje zimskega vzdrževanja občinskih cest.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. Ponudniki lahko pogoj izpolnijo tudi s podizvajalcem.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

6. Pogoj
Ponudnik je sposoben zagotavljati izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig na ažuren, kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju veljavnih predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

7. Pogoj
Ponudnik bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig storijo pri ponudniku zaposleni tretjim osebam, občini ali državi.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi bila zaradi izvajanja pogodbene obveznosti povzročena na cesti, njenem varovalnem pasu, drugim udeležencem v prometu oz. lastnikom zemljišč in objektov ob cestah, na katerih se izvajalo letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v okviru tega javnega naročila.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

8. Pogoj
Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno s popisom del in določbami obrazca vzorec pogodbe.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni obrazce »popisi del.xls. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0 EUR.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 17. 11. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 17. 11. 2014
Čas: 10:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/9012-15937500046966349520/RD_03.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 11. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
• potrdilo o vplačilu takse v višini 7.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX14, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2014).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2014   10:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija - 4.in 5.pogoj-reference:

Ali zadostimo pogoju referenc, da priložimo eno referenco za zimsko vzdrževanje v obdobju zadnjih 3 let in eno referenco za letno vzdrževanje za obdobje zadnjih 3 let?ODGOVOR: Da, zadostuje, da predložite eno referenco, ki se nanašna na obdobje zadnjih 3 let, pri čemer mora biti letna vrednost za Referenco - letno vzdrževanje občinskih cest najmanj 150.000 eur brez DDV, medtem ko za Referenco - zimsko vzdrževanje občinskih cest vrednost ni določena.