Dosje javnega naročila JN1011/2014
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1011/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
JN1468/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2014
JN1733/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2014
    JN1011/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na objektih za prosti čas

Datum objave: 24. 1. 2014
Številka objave: JN1011/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: Marjetka Pintarič Zupec, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt “Celovita ureditev območja centra naselja Ig park, trg in otroško igrišče“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Ig
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila je izbira izvajalca gradnje za projekt “Celovita ureditev območja centra naselja Ig park, trg in otroško igrišče“.
Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh zahtevanih del.

Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da se ta javni razpis izvaja ob upoštevanju pogoja, da bo pogodba z izbranim ponudnikom (izvajalcem) podpisana le v primeru, da bo naročnik uspešno kandidiral in pridobil sredstva za sofinanciranje naročila iz v točki 6. Navodil za izdelavo ponudbe navedenega vira sofinanciranja.

Gradbena dela se izvedejo skladno s predloženimi popisi del, ki so del te razpisne dokumentacije.

Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela. Dela se bodo izvajala skladno z zahtevami naročnika opredeljenimi s to razpisno dokumentacijo.

Pogodbena dela se bo izvajala v letu 2015.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45212100 (Gradbena dela na objektih za prosti čas)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Podrobneje določena v popisih del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 20.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev v zahtevani višini in z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano, vpeto ali drugače poškodovano bianco menico.
V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določili vzorca pogodbe.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora vsebovati podatke o tem, katera dela bodo opravili posamezni partnerji ter v kakšnem deležu. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. Teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal vse obveznosti in navodila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Vodilni partner mora biti pooblaščen za sklenitev pogodbe v imenu in za račun vsakega od partnerjev v skupini izvajalcev
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »Ponudba«
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;
- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;
- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.

4. Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2).
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

6. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

7. Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo podpisanega obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in podizvajalcev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

3. Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Referenčni pogoj: ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil vsaj dva podobna posla. Kot podoben posel se bo štel posel katerega predmet je bila izvedba GOI del na trgih, parkih, igriščih, sprehajališčih, ploščadih, conah za peščce ali podobnih javnih objektih oz. javnih površinah, pri čemer pogodbena vrednost posameznega posla ni bila nižja od 150.000 eur z DDV. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.
Ponudnik navede referenčne posle v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnikov posla podpisana referenčna potrdila.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

2. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in
- je kot odgovorni vodja del v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodelovala pri vsaj enem podobnem poslu. Kot podoben posel se bo štel posel katerega predmet je bila izvedba GOI del na trgih, parkih, igriščih, sprehajališčih, ploščadih, conah za peščce ali podobnih javnih objektih oz. javnih površinah, pri čemer pogodbena vrednost posameznega posla ni bila nižja od 150.000 eur z DDV. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.
Ponudnik navede imenovanega odgovornega vodjo del in njegov referenčni posel v ustrezno mesto v Obrazcu ponudba. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

3. Vsa dela se bodo izvajala med aprilom in avgustom 2015, pod pogojem, da bo naročnik pridobil sofinacerska sredstva.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

4. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1.
Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5. Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno s popisom del in določbami obrazca vzorec pogodbe.
Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni obrazce »popisi del.xls. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0 EUR.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43004/001/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 2. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 2. 2014
Čas: 10:10
Kraj: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 IG.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/9012-52731481534502388662/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 2. 2014
Čas: 14:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://obcina-ig.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic mora biti oblikovan skladno z navodili Ministrstva za finance, objavljenimi na http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://obcina-ig.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1468/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas; datum objave: 6. 2. 2014
  • JN1733/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas; datum objave: 12. 2. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2014   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naše vprašanje se nanaša na blokado transakcijskih računov, in sicer v delu kjer naročnik zahteva da ponudnik ne sme
imeti blokiranih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih.
Naročnika pozivamo da spremeni predpisane pogoje da ponudnik ni imel blokiranih transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih več kot tri dni.
Menimo, da v primeru nelikvidnosti firme, blokada računa nikoli ne nastopi zgolj za 3 dni, temveč dalj časa (eno ali dvodnevne blokade so navadno rezultat kakšne spregledane izvršbe, prekoračitve limita zaradi napake pri nakazilih ali podobno).
S to spremembo naročnik povečuje konkurenčnost in posledično kot naročnik izpolnjuje svoje, z zakonom predpisane obveznosti na področju javnih naročil.

ODGOVOR: Naročnik navedenega pogoja za priznanje sposobnosti ne bo spremenil, saj izkazuje osnovno finančno sposobnost ponudnikov.


Datum objave: 30.01.2014   12:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali je možen ogled dokumentacije, da bomo lahko pripravili korektno ponudbo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Ponudniki si lahko dokumentacijo s katero razpolaga naročnik ogledajo na občini Ig od torka, 4.2.2013 dalje. Kontaktna oseba: Katja Ivanuš, telefon 01/2802-315, katja.ivanus@obcina-ig.si


Datum objave: 30.01.2014   12:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosim če lahko objavite načrt lesenega dela pergole.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR: Ponudniki si lahko dokumentacijo s katero razpolaga naročnik ogledajo na občini Ig od torka, 4.2.2013 dalje. Kontaktna oseba: Katja Ivanuš, telefon 01/2802-315, katja.ivanus@obcina-ig.si


Datum objave: 30.01.2014   12:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosim če lahko objavite zasaditveni načrt

Lep pozdrav

ODGOVOR: Ponudniki si lahko dokumentacijo s katero razpolaga naročnik ogledajo na občini Ig od torka, 4.2.2013 dalje. Kontaktna oseba: Katja Ivanuš, telefon 01/2802-315, katja.ivanus@obcina-ig.si


Datum objave: 05.02.2014   14:29
1. V popisu je v postavki 3.3.14 pokrov premera 600 mm in NE 1000 mm

Pojasnilo: Pokrovi so premera fi 600mm, skupaj z betonsko razbremenilno ploščo pa so različnih fi jev, da pokrijejo jaške različnih premerov.

2. postavka 3.3.7. predpisanih dimenzij ni, katera je prava?
Pojasnilo: V kolikor ponudniki ne morejo zagotoviti cevi PP 110mm, lahko ponudijo cevi PVC 110mm.

3. V zasaditveni situaciji, kakšen je razvod namakalnega sistema?
Pojasnilo: Naročnik je objavil dopolnitev razpisne dokumentacije, katere del je okvirna shema namakalnega sistema. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo lasten načrt namakalnega sistema, ki upošteva specifike sistema proizvajalca, ki ga ponudniki ponujajo (različni proizvajalci imajo različno ponudbo elementov), pri čemer morajo ponudniki slediti okvirju, ki ga je objavil naročnik. Ponudniki v ponudbi ne rabijo predložiti lastnega načrta namakalnega sistema.

4. varnostna podlaga pri igralih- kakšna je lahko alternativna barva predpisani beli?
Pojasnilo: Alternativna barva ni dopustna.

5. Ali lahko objavite Detajl pergole
Pojasnilo: Naročnik je objavil dopolnitev razpisne dokumentacije, katere del je "Detajl pergole".


Datum objave: 06.02.2014   08:50
Naročnik dodatno pojasnuje pojasnilo pod točko 2 iz dne 5.2.2014 in sicer:
ponudniki lahko ponudijo cevi vseh premerov PP ali PVC pri čemer morajo biti vse enake, zaradi spajanja.

Datum objave: 12.02.2014   13:14
Naročnik vse ponudnike obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb do 20.2.2014 do 10:00 ure. Popravek objave bo posredovan v objavo, skupaj s popravljenim obrazcem Ponudba.

Datum objave: 12.02.2014   15:17
Naročnik pojasnjuje, da bo časovno veljavnost listin in dokazil, ki se zahtevajo v razpisni dokumentaciji presojal glede na prvotno določen datum oddaje ponudb, torej 13.02.2014.