Dosje javnega naročila JN7672/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7672/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
    JN7672/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 16. 7. 2014
Številka objave: JN7672/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, Resljeva 18, Kontakt: Irena Bezgovšek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064026. E-pošta irena.bezgovsek@ljubljana.si.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba GOI del zunanje ureditve in prenove igrišča z dobavo in montažo igral v Vrtcu Jarše enota Kekec
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lokacija
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba GOI del zunanje ureditve in prenove igrišča z dobavo in montažo igral v Vrtcu Jarše enota Kekec
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
45112500 (Zemeljska dela)
45111100 (Rušitvena dela)
45236210 (Dela na zgornjem ustroju otroških igrišč)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 602-37/2013-104
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 1. 8. 2014
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 1. 8. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/4202-30393518562525360863/Razpisna
_dokumentacija_-_Vrtec_Jarse_enota_Kekec_zunanja_ureditev.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 7. 2014
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2014   14:39
VPRAŠANJE 1:
Pozdravljeni!
Prosimo vas za tlorisno dispozicijo igral in zunanje ureditve.

ODGOVOR 1:
Načrti za predmetni javni razpis so preobširni za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (kontaktna oseba: Irena Bezgovšek). Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01/306 40 26 ali po elektronski pošti: irena.bezgovsek@ljubljana.si.

VPRAŠANJE 2:
Pozdravljeni!
Prosim za dodatno skico (fotografijo) pozicije 23 (v sklopu ostala oprema) in za fotografijo obstoječih igral, ki jih je potrebno ponovno montirati ali pritrditi ali opcija možnost ogleda obstoječih igral.

ODGOVOR 2:
Načrti za predmetni javni razpis so preobširni za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (kontaktna oseba: Irena Bezgovšek). Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01/306 40 26 ali po elektronski pošti: irena.bezgovsek@ljubljana.si.Datum objave: 24.07.2014   13:51
VPRAŠANJE 1:
Pozdravljeni!
Prosim za informacijo o poziciji 21; kakšno je obstoječe drevje v neposredni bližini ter informacijo o poziciji 20; obseg debla na višini 1 m, višina cepljenega mesta ter obseg krošnje.


ODGOVOR 1:
Odgovor za pozicijo 21: Sosednja drevesa so platane, visoke 20 – 25 m in javorji, visoki okoli 15 m.
Velikosti sadik 4-5 m.
Odgovor za pozicijo 20: Vprašanje je nelogično, ker gre za koš za smeti. Če se vprašanje nanaša na pozicijo 22 je odgovor sledeč:Velikost sadike okoli 350 cm, višina debla okoli 240 cm.