Dosje javnega naročila 008440/2022
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Izdelava idejnega projekta MHE Ceršak
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008440/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.12.2022
JN008440/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN008440/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008440/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
matej.snuderl@dem.si
+386 23005465

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466660/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21211
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava idejnega projekta MHE Ceršak
Referenčna številka dokumenta: JN 053/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71323100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava idejnega projekta MHE Ceršak.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71323100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava idejnega projekta MHE Ceršak.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.01.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.01.2023   13:00
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.12.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.12.2022   12:41
VPRAŠANJE
Dear Sirs and Madams,

we would like to ask you if you can submit the English version of the tender documentation.

In case that tender documentation is only in Slovenian language, we would like to ask for the extension of submission date for at least 14 days. In this prolonged time we can ensure quality translation and the preparation of a quality offer.

Thank you and best regards.


ODGOVOR
We don't have English version of the tender documentation. The deadline for submission of offers will be extended until 19.1.2023.Datum objave: 23.12.2022   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker je zaradi prihajajočih praznikov potrebnega več časa za ureditev potrditve referenc ponudnika, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 10 dni. S tem bi nam omogočili kvalitetno pripravo ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan do 19.1.2023.Datum objave: 03.01.2023   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V projektni nalogi, točka 4, Zakonodaja in predpisi, podtočka 8, je navedeno, da mora projektant pri izdelavi dokumentacije še zlasti upoštevati Priročnik za pripravo projektne naloge za pripravo BIM pristopa gradnje (IZS, april 2018). Naveden priročnik izhaja iz leta 2018 in izrecno ne upošteva serije standardov SIST EN ISO 19650. Ti standardi so po trenutnih predpisih, zlasti v navezavi z določilom hierarhije rabe drugih normativnih dokumentov po 37. členu GZ-1, edini zakonsko podprti normativni dokumenti v zvezi z izvajanjem BIM procesov. Zahteva po upoštevanju Priročnika, ki je s predpisi neskladen, je v tem kontekstu nesmiselna, zato predlagamo, da podtočka 8 iz 4. točke Projektne naloge odstrani.


2. V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, poglavje 5, Pogoji za ugotavljanje sposobnosti, Tehnična in strokovna sposobnost, podtočka 3. Reference, alineja b, je podana zahteva, da je moral gospodarski subjekt pri izdelavi dokumentacije uporabiti BIM okolje (minimalno LOD 300).

Ali zahteva glede stopnje razvitosti 3D modela (300) temelji na smiselnih izhodiščih? Vezano na vprašanje glede zahtevane uporabe zastarelega Priročnika za pripravo projektne naloge za pripravo BIM pristopa gradnje (IZS, april 2018) je pavšalno določanje LOD v smislu stopnje razvitosti modela nesmiselno in neskladno z vsebino standardov SIST EN ISO 19650. Slednji namreč glede tega določajo pojem LOIN (Level of Information Need / stopnja informacijskih zahtev), katerega namen je določanje smiselnega obsega potrebnih geometričnih in ne-geometričnih informacij posameznih sistemov in/ali elementov, ob čemer izrecno poudarja namen preprečevanja prevelikega obsega informacij. Predlagamo, da se zahteva po LOD 300 umakne, ustrezen nivo informacij pa se določi na podlagi ločenega dogovora oz. dokumenta BEP (BIM Execuition Plan / BIM Izvedbeni načrt) med naročnikom in izbranim ponudnikom.

3. V podtočki 3 Reference je prav tako navedeno, za si naročnik za referenčni pogoj pod točko b) pridržuje pravico do vpogleda v model v odprtem BIM formatu (IFC) za opredeljeni projekt.

Ali je možno naročniku nuditi vpogled tudi v drugih BIM formatih? Ne glede na sicer smiselno podano zahtevo projektne naloge glede izmenjave podatkov v IFC zapisu, je za določene projekte, ki izhajajo iz časovno ustreznega obdobja 10 let, zahtevano obliko moč vzpostaviti zgolj na podlagi dodatnih finančnih in časovnih obremenitev, saj so bila v tem obdobju uporabljana specifična BIM orodja, ki v svoji osnovni funkcionalnosti ne omogočajo izvoza podatkov v zapisu IFC, temveč je za to potrebna določena nadgradnja. Ne glede na to je ogled referenčnega, s pomočjo BIM procesov izvedenega projekta, s strani naročnika izvedljiv na podlagi brezplačnega programskega orodja, v kolikor bi naročnik to zahteval. Predlagamo, da se morebitno zahtevan ogled referenčnih projektov dovoli tudi na podlagi drugih oblik podatkovnih zapisov, ki jih je mogoče opraviti z brezplačnimi programskimi orodji.


ODGOVOR
1. Po podpisu pogodbe bosta Naročnik in Izvajalec uskladila izvedbeni načrt za izvedbo BIM v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili, kar vključuje tudi vse veljavne standarde SIST EN za to področje. Pri smernicah, kjer bo prišlo do neskladja med priporočili Priročnika in Standardi, se bodo upoštevala določila standardov.

2. Zahteva se nanaša na ugotavljanje usposobljenosti ponudnika in ne na zahteve za izdelavo projektne dokumentacije, ki je predmet ponudbe. Glede zahtev za izdelavo Idejnega projekta, ki je predmet ponudbe in ki se tiče BIM pristopa, je zapisano v prejšnjem odgovoru.

3. Strinjamo se, da je možen ogled referenčnih projektov oziroma modelov tudi v drugih formatih, če je zadevo možno izvesti z brezplačnimi programskimi orodji.Datum objave: 03.01.2023   10:50
VPRAŠANJE
1. V Projektni nalogi, točka 6.7 Odvodni kanal je omenjeno, da je potrebno zagotoviti nemoteno obratovanje bližnjega črpališča pitne vode za območje Šentilja. Glede na ravninski teren bo za preverbo vplivov verjetno potrebno modelirati nivoje podzemne vode z matematičnim modelom in dokazati, da vplivov po izgradnji mHE Ceršak ne bo oz. bodo načrtovani ustrezni ukrepi, ki bodo omilili vplive. Ker je v tej fazi obseg takšnega modela praktično nemogoče oceniti, nas zanima ali je predvideno, da je izdelava modela že vključena v ponudbo oz. ali bo naročnik naknadno naročal model, ko bodo znani vsi potrebni vhodni parametri. V kolikor je izdelavo modela potrebno vključiti v ponudbo, prosimo naročnika, da zagotovi bolj podrobne podatke o zahtevah in obsegu modela podzemne vode.

2. V razpisni dokumentaciji ni nobenih podatkov o zahtevah glede geodetskih meritev ali geodetskega načrta. Ali je potrebno izdelavo geodetskega načrta vključiti v ponudbo ali bo geodetski meritve/načrt zagotovil naročnik.

3. Praksa zadnjih let pri izvedbi večjih energetskih objektov (hidroelektrarne) oz. infrastrukturnih objektov (zadrževalniki) na večjih vodotokih je, da se za potrebe izdelave idejnega projekta oz. nadaljnje projektne dokumentacije izdela fizičnih hidravlični model v merilu. Glede na projektne zahteve, da je potrebno načrtovanje jezu v strugi Mure, ki predstavlja enega večjih vodotokov v Republiki Sloveniji (Qs= 158 m3/s, Q100= 1800 m3/s ), nas zanima ali je misli naročnik v nadaljevanju projekta naročati fizični hidravlični model v merilu? Cenovno je izdelava takega modela visoka in glede na omejitve naročila (naročilo male vrednosti) ne more biti vključeno v samo ponudbo. Če naročnik o naročilu fizičnega hidravličnega modela ni razmišljal, mu predlagamo, da glede na zahtevnost objekta jezu in velikosti reke Mure, ponovno premisli o naročilu.

4. V točki 3 projektne naloge je navedeno, da bo naročilo za izvedbo geoloških preiskav na območju jezu in strojnice zagotovil naročnik. V točki 8 pa je navedeno, da je rok za izdelavo IDP 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. Glede na to, da naročnik očitno še ni naročil geoloških raziskav, da gre za raziskave katerih izvedba lahko traja dlje časa, obenem pa so ti podatki ključni za načrtovanje konstrukciji v sklopu IDP, predlagamo, da se končni pogodbeni rok za izdelavo IDP veže na pridobitev podatkov geoloških raziskav.

5. V točki 6.12 projektne naloge je navedeno, da mora biti v sklopu IDP obdelan tudi okoljski del. Iz zahtev izhaja, da je potrebno predvideti emisije snovi in energije v okolje v času gradnje ter da je potrebno predvideti ravnanje z rodovitno zemljo. Ali je mišljeno, da se te podatke pridobi iz Elaborata preprečevanja in zmanjševanje emisij delcev (skladno z Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 - ZVO-2)) in Elaborata ravnanja z rodovitnim delom tal (Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se ne določa območji trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč)? Ali je potrebno ta elaborata vključiti v ponudbeno ceno ali jih bo zagotovil naročnik, če bo to potrebno?

6. V točki 6.10 projektne naloge je navedeno, da mora »projektant izvesti vse potrebne izračune ter preiskave, ki niso posebej navedene in so potrebne za celovitost izdelave idejnega projekta«. Ta zahteva postavlja potencialne ponudnike v neenakovreden položaj, saj vsem ponudnikom niso na voljo vse informacije - že predhodno izdelana dokumentacija. Naročnika prosimo, da objavi vse predhodno izdelane študije, elaborate in projektno dokumentacijo, da lahko vsi potencialni ponudniki dobijo vpogled v že izdelane dokumente.

7. V točki 6 projektne naloge naročnik naroča izdelavo IDP projekta, pri tem podaja zahtevo, da se preveri primernost že predlagane variante (variante obdelave jeza, primernost strojnice). Naročnika opozarjamo, da je po Pravilih stroke IZS, splošna določila, december 2020, idejni projekt namenjen obdelavi že izbrane variante. V kolikor naročnik meni, da je treba preučiti še več drugih variant, naj razmisli o naročilu novelacije že izdelanih Idejnih rešitev. Po Pravilih stroke IZS se variante namreč obdelujejo v idejnih rešitvah. Predlagamo ustrezno dopolnitev projektne naloge.

8. Prosimo za pojasnitev, kaj točno pomeni zapis v točki 2 in točki 6.2 projektne naloge, da morajo biti »Projektne rešitve jezu usklajene z relevantnimi organi v Republiki Avstriji«? Ali to pomeni, da mora ponudnik sam vršiti vso potrebno komunikacijo in usklajevati vse potrebno z organi v Republiki Avstriji? Predlagamo, da naročnik v razpisno dokumentacijo poda dopolnitev, da bo sam kril morebitne stroške izdelave dodatne dokumentacije, ki jo bodo zahtevali organi Republike Avstrije in ni predvidena s slovensko zakonodajo. Naročnik rizika izdelave morebitne dodatne dokumentacije ne more prevaliti na ponudnike.

9. Iz projektne naloge točka 6.2 je razvidno, da naročnik zahteva samo preverbo hidravlične prevodnosti dovodnega kanala. Kako si je naročnik zamislil reševati problematiko gladinskih stanj širšega območja (reka Mure s strojnico, dovodnim in odvodnim kanalom)? Skladno s slovensko zakonodajo in prakso DRSV je za takšne objekte potrebno izdelati hidrološko-hidravlične študijo z izdelavo kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti. Ali mora izdelavo take študije ponudnik vključiti v ponudbo? Glede na predvidene posege v reko Muro (nov jez) bo verjetno za izdelavo takšne študije potrebno obdelati območje reke Mure, ki sega globoko na območje Republike Avstrije. Prosimo naročnika, da poda okvirno območje, za katerega pričakuje izdelavo hidrološko-hidravlične študije. Ali morda naročnik že razpolaga s kakšno hidrološko študijo ali je potrebno hidrologijo za reko Muro še izdelati?

10. V točki 3 projektne naloge je naročnik zapisal, da bo sam zagotovil vzpostavitev kontinuirane meritve gladin in snemanje dodatnih rečnih profilov. Naročnika opozarjamo, da sta to osnovna vhodna podatka za izdelavo hidrološko-hidravlične študije in da brez teh dveh podatkov ni možno izdelati kakovostne študije. Pridobitev obeh podatkov (predvsem meritve gladin) zahtevajo svoj čas. V kolikor naročnik v sklopu naročila naroča tudi hidrološko-hidravlično študijo, naj veže rok zaključka pogodbenih obveznosti na predajo podatkov meritev gladin in prečnih profilov.


ODGOVOR
1. V projektni nalogi izdelava matematičnega modela ni predvidena. Na kakšen način bo preverjen oz. določen ustrezen vodni režim v odvodnem kanalu, bo tekom izdelave Idejnega projekta usklajevano z upravljalcem črpališča pitne vode.

2. Izdelava geodetskega načrta ni predmet razpisa.

3. Naročnik ni predvidel in tudi v prihodnje ne predvideva izdelave fizičnega modela.

4. Zavedamo se, da so izvedene geološke raziskave eden ključnih vhodnih podatkov za izdelavo IDP. Naročnik bo takoj po podpisu pogodbe s projektantom definiral potreben obseg teh preiskav in jih ločeno tudi naročil. Strinjamo se, da lahko izvedba geoloških preiskav vpliva na končni rok izdelave IDP, kar je tudi ustrezno upoštevano v pogodbenem določilu glede rokov izvedbe oz. bo upoštevano morebitno podaljšanje končnega roka (gl. navedbo v vzorcu pogodbe, da se pogodbeni roki lahko podaljšajo na podlagi utemeljenih razlogov).

5. V IDP mora biti okoljski del obdelan na nivoju ocenjenih količin emisij ter ocene potrebnih ukrepov, vplivov in posegov. Ti podatki morajo biti obdelani do nivoja, da bo lahko okvirne vplive na okolje investitor predstavil relevantnim organom z namenom določitve potrebnosti izdelave nadaljnje dokumentacije. Izdelava Elaboratov, ki jih omenjate, v okviru te projektne naloge ni predvidena.

6. Vpogled v do sedaj izdelano dokumentacijo je možno opraviti na sedežu Naročnika po predhodni najavi in sicer do roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.

7. Kakor že sami ugotavljate, je v IDP mišljena obdelava že izbrane variante. Kot je odgovornost projektanta v skladu z zakonodajo, mora projektant v skladu s pravili stroke za obdelovano varianto zagotoviti, da je ta ustrezna. Obdelava alternativnih variant v IDP ni predvidena.

8. Izdelava dodatne dokumentacije, kot je predvidena v projektni nalogi in jo zahtevajo pravila stroke, ni predvidena v okviru tega naročila. Projektant je dolžan sodelovati na morebitnih usklajevanjih z organi in v postopkih v Republiki Avstriji. Komunikacijo z avstrijskimi organi bo izvajal v sodelovanju z naročnikom in po potrebi tudi samostojno. Vodenje postopkov in pridobitev dovoljenj za gradnjo v Republiki Avstriji ni predmet naročila.

9. Glede na to, da je bil na predvideni lokaciji jezu v preteklosti že obratujoč jez oz. je sedaj zajezba vzpostavljena s skalnim nasutjem, ne gre za popolnoma nov objekt. V preteklosti je bila projektna rešitev na nivoju idejnih rešitev že obdelovana in je na voljo na vpogled na naslovu naročnika, prav tako tudi vsa ostala do sedaj izdelana dokumentacija. Hidrološka študija reke Mure je na razpolago. Okvirnega območja vpliva zajezbe naročnik ne more določiti, znano bo v fazi izdelave IDP.

10. Podobno kot pri izvedbi geoloških preiskav bo naročnik tudi glede izvedbe meritve gladin upošteval dejanski časovni potek izvedbe le teh in njihov morebiten vpliv na končni pogodbeni rok.


Datum objave: 04.01.2023   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 4. Kadri, je navedena zahteva, da morajo pooblaščeni inženirji ob oddaji ponudbe izpolnjevati naslednji kriterij: vpis v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) ali v kateri drug poklicni register države članice, v kateri je registriran gospodarski subjekt.

Zahteva krši 7. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) ZJN-3, v skladu s katerim mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnostim ki jo opravlja ponudnik , ali drugo diskriminacijo.

Z zahtevo, da morajo biti pooblaščeni inženirji že ob oddaji ponudbe vpisani v IZS, je diskriminatorna do tistih, ki so v postopku vpisa v IZS ter do tujcev, ki sicer izpolnjujejo vse pogoje, predpisane za vpis v IZS, niso pa še člani Inženirske zbornice Slovenije.

Pozivamo vas, da navedeno zahtevo dopolnite z izjavo ponudnika, s katero ponudnik zagotavlja, da pooblaščeni inženirji izpolnjujejo vse predpisane pogoje za vpis in da bo ponudnik v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Vaš poziv smo zavrnili iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
V Gradbenem zakonu (GZ-1) so v 14. členu zapisane zahteve za projektanta, ki mora biti pooblaščeni strokovnjak ustrezne stroke s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki opravlja poklicno dejavnost v skladu s zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, to je Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). V 3. členu ZAID je zapisano, da je pooblaščeni inženir lahko le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.
Ker lahko projektno dokumentacijo, ki je predmet razpisa, na podlagi zakonodaje izdeluje le pooblaščeni inženir, razpisna zahteva ni pretirana ampak je nujna. V skladu s tem je tudi zahteva, da je pooblaščeni inženir posamezne stroke že sodeloval pri izdelavi projektne dokumentacije za podoben objekt.
Zahteva naročnika, da ponudnik že ob oddaji ponudbe izpolnjuje vse zahtevane pogoje, je popolnoma legitimna in tukaj ne moremo govoriti o diskriminaciji tistih, ki so šele v postopku vpisa v imenik IZS. Načela enakopravne obravnave ponudnikov ne kršimo, saj od vseh nominiranih pooblaščenih inženirjev že ob oddaji ponudbe zahtevamo vpis v ustrezen register in sicer:
- za domače: vpis v imenik IZS,
- za tuje: vpis v kateri drug poklicni register države članice, v kateri je registriran gospodarski subjekt.
Tudi do tujcev zahteva ni diskriminatorna, saj ob oddaji ponudbe zanje še ne zahtevamo članstva v IZS. V primeru nominacije tujega pooblaščenega inženirja imamo namreč zapisano zahtevo po predložitvi fotokopije potrdila o vpisu v poklicni register države članice, v kateri je registriran gospodarski subjekt z lastno izjavo o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije za imenovanega pooblaščenega inženirja, v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije (kar tujec pridobi pri IZS z oddajo vloge za priznanje poklicne kvalifikacije za pooblaščenega inženirja oz. vloge za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS). S predložitvijo lastne izjave se ponudnik, ki v ponudbi za pooblaščenega inženirja nominira tujca, zaveže, da bo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložil dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi s tega področja.
Datum objave: 05.01.2023   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno ali je obveza ponudnika tudi, da pridobi projektne pogoje nosilcev urejanja prostora in skladno s pogoji zasnuje objekt. Ali mora ponudnik ta obseg del vključiti v ponudbo?
Če je odgovor ne, nas zanima ali naročnik že razpolaga s projektnimi pogoji nosilcev urejanja prostora in vodnim dovoljenjem s pogoji, ki ga zahteva načrtovanje takega objekt?

ODGOVOR
Projektant mora v fazi izdelave Idejnega projekta vključiti tudi aktivnost pridobivanja projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora. Naročnik že razpolaga z obstoječim vodnim dovoljenjem, katerega pa namerava v fazi pridobivanja dovoljenj uskladiti z novim predvidenim stanjem objekta in ostalimi pogoji.Datum objave: 06.01.2023   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnik v razpisni dokumentaciji naroča tudi obdelavo jezu na Muri s fiksnim prelivom. V razpisni dokumentaciji pa ni nobenih zahtev po izdelavi hidravličnega modela reke Mure. Glede na to, da je izvedba hidravličnih izračunov (matematičnega hidravličnega modela) na reki Muri eden izmed glavnih parametrov za potrditev oz. opustitev jeza s fiksnim prelivom, nas zanima na podlagi česa (če ne gladinskih stanj reke Mure) se bo naročnik opredeli do ustreznosti jezu s fiksnim prelivom?
Naročnika opozarjamo, da je izdelava hidravličnega matematičnega modela in izračun gladinskih stanj reke edini način, da se lahko potrdi ali ovrže jez s fiksnim prelivom. Pri tem, pa se je potrebno zavedati, da bo območje modela segalo tudi na območje Republike Avstrije.

ODGOVOR
V projektni nalogi so v točki 6. zapisane zahteve in pričakovanja glede zasnove jezu. Iz zapisanega izhaja, da je potrebno določiti optimalno koto krone jezu z upoštevanjem prostorskih in gradbenih ureditev ter dovoljenj. Kot izhaja iz vprašanja, potencialni ponudnik predvideva, da bo za potrebe le-tega izdelati matematični hidravlični model ter preučiti tudi vplive akumulacije v območju Avstrije. V točki 3. projektne naloge so navedene potencialne strokovne podlage, ki jih bo naročnik, po predhodni uskladitvi z izbranim projektantom, naročil ločeno. Strokovne podlage, ki v tej točki niso navedene, ponudnik pa ocenjuje, da so za izdelavo Idejnega projekta nujne, mora vključiti v ponudbo za izdelavo Idejnega projekta.Datum objave: 10.01.2023   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na odgovor naročnika z dne 6.1. ob 13.20 je razvidno, da izdelava matematičnega hidravličnega modela reke Mure ni direktno zahtevana s pripravljenimi tehničnimi specifikacijami. Naročnik odgovarja, da v kolikor ponudnik meni, da je ta strokovna podlaga potrebna za celovitost IDP, jo mora ponudnik vključiti v ponudbo.
Naročnika se opozarja, da bo za preverbo gladinskih stanj Mure potrebno izdelati matematični hidravlični model, ki bo obravnaval vsaj 6km struge reke Mure s poplavnimi površinami, ki so pretežno v Republiki Avstriji. Gre za obseženo območje in kompleksen matematični hidravlični model, katerega izdelava je s stroškovnega vidika visoka.
Zaradi omejitev, ki izhajajo iz postopka javnega naročila male vrednosti, se naročniku predlaga, da spremeni projektno nalogo in v 3. točko vključi še postavko, da bo izdelavo matematičnega hidravličnega modela reke Mure naročal ločeno od tega naročila oz. da spremeni vrsto postopka javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik v fazi priprave projektne naloge ni mogel predvideti obseg in vsebine vseh strokovnih podlag, ki bodo potrebne za izdelavo Idejnega projekta. V odgovorih na vprašanja dne, 3.1.2023 je naročnik navedel, da je bila v preteklosti že izdelana določena dokumentacija, ki je potencialnim ponudnikom na vpogled razpoložljiva pri naročniku. Glede na že izdelano dokumentacijo, naročnik ni predvidel, da bo potrebno za določitev vpliva zajezbe na avstrijsko stran izdelati matematični model.Datum objave: 10.01.2023   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1.) Na lokaciji predvidene strojnice poteka tudi dostopna cesta do deponije na Tovarniški cesti. Sama projektna naloga ne podaja nobenih usmeritev glede potrebnih zunanje in cestnih ureditev. Verjetno je naročnik predvidel, da se v sklopu IDP obdela tudi ta del. Naročnika prosimo, če lahko poda vsaj osnove usmeritve glede pričakovanega obsega zunanjih in cestnih ureditev v sklopu projekta mHE Ceršak?
2.) Na območju jezu na Muri je bil v preteklosti izdelan projekt kolesarskega mostu Ceršak, ki preko Mure povezuje Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo. Ali naročnik razpolaga s kakšnimi informacijami glede omenjenega projekta in morebitnih ureditvah, ki so bile načrtovane ter kako že načrtovane ureditve vplivajo na projekt mHE Ceršak.
3.) Območje strojnice leži na območju stare tovarne. Ali naročnik razpolaga s podatkom ali bo zaradi nove projektne rešitve mHE Ceršak potrebno rušiti že obstoječe objekte? Prosimo za odgovor, da lahko morebitni projekt rušitev vključimo v pripravo ponudbe.

ODGOVOR
1.) Glede cestnih ureditev je potrebno v Idejnem projektu preveriti primernost obstoječih mostov in premostitev, ki bodo služili za dostope na gradbišče jezu in strojnice. Dostop do kompostarne po Tovarniški cesti se mora ohraniti in zagotavljati tudi v času gradnje z predvidenimi krajšimi prekinitvami, kar je potrebno preveriti z lastnikom kompostarne. Na območju gradnje morebitne nove strojnice z iztokom direktno v reko Muro je potrebno predvideti novo premostitev. Zunanje ureditve se predvidijo na območju gradnje nove strojnice, širše območje ni zajeto.
2.) S podatki o predvideni realizaciji gradnje kolesarskega mostu ne razpolagamo. Projektant mora pri pristojnih organih in lokalni skupnosti preveriti načrtovane ureditve in natančno lokacijo mostu, katera pa po naših dosedanjih informacijah ne bo imela bistvenega vliva na naš projekt.
3.) V predlagani varianti izvedbe na osnovi idejnih rešitev je predvidena izgradnja nove strojnice z direktnim iztokom v reko Muro. V Idejnem projektu je potrebno preveriti ustreznost rešitve in v primeru nadaljnje neuporabe obstoječe strojnice predvideti tudi njeno rušitev oz. drugačno gradbeno ureditev.Datum objave: 10.01.2023   09:42
VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih specifikacijah zahteva, da se varianto obdela jez v Muri in strojnica. Ali se od ponudnikov pričakuje tudi, da se v sklopu izdelave IDP dokumentacije preveri tudi opcija prestavitve odvodnega kanala?

ODGOVOR
Prestavitev odvodnega kanala ni predvidena, ostale zahteve so zapisane v projektni nalogi.Datum objave: 10.01.2023   14:37
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da pojasni zahtevo v referenčnih delih za projekt izdelan v BIM okolju. Če veljajo reference zadnjih 10 let, je nesmiselno zahtevati projekt izdelan v LOD 300, ker se ni za veliko jezov v tem obdobju izdelovalo teh modelov. Kaže na dogovorjene razpisne pogoje in omejevanje konkurence, tehnično tudi nesmiselne, saj se od ponudnika lahko zahteva, da izdela dokumentacijo v obliki, kot jo želi naročnik. BIM ni znanost. Apeliramo na naročnika, da naj pogoje spremeni, da lahko ponudnik dokazuje izkušnje z BIM tudi iz drugih objektov. Ali je zahtevnejši BIM za HE, ali za bolnišnico?? Pogoji so nesmiselni.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja pogojev za tehnično in strokovno usposobljenost, ker so popolnoma sorazmerni s predmetom javnega naročila. Pred postavljanjem nerazumljivih vprašanj in izražanjem vrednostnih sodb vas vljudno prosimo, da zahteve naročnika (vsaj) temeljito preberete.Datum objave: 13.01.2023   12:30
VPRAŠANJE
Kot pogoj 3.a) za udeležbo mora ponudnik predložiti minimalno eno referenco, iz katere je razvidno, da je v obdobju zadnjih 10 let pred rokom za prejem ponudb, uspešno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo (IDP-Idejni projekt ali PZI-Projekt za izvedbo) novogradnje ali rekonstrukcije hidroelektrarne, sestavljeno iz načrtov elektro opreme, strojne opreme in gradbenih konstrukcij, v najmanj naslednjem obsegu:
a) z neto padcem vsaj 5 metrov,
b) z instalirano močjo vsaj 1,5 MVA,
c) z instaliranim pretokom vsaj 45 m3/sek,
d) s širino jezovne pregrade vsaj 20m.

Glede na to, da se je v obdobju zadnjih 10 let zgradilo ali obnovilo v RS le nekaj objektov, ki dosegajo kriterije za pridobitev zahtevane reference, Vas prosimo, da v skladu s tč. a) osmega odstavka 77. člena ZJN-3 zaradi tega dejstva in zagotovitve ustrezne ravni konkurence v skladu s temeljnimi načeli JN iz 4., 5. in 8. člena ZJN-3 spremenite zahtevo glede skrajnega obdobja veljavnosti dokumentacije. Predlagamo, da se to obdobje podaljša tako, da se kot dokazila upoštevajo reference v obdobju vsaj zadnjih 15 let do dneva za oddajo ponudb.
Za zagotovitev večje konkurenčnosti predlagamo še spremembo tehničnih karakteristik zahtevanega referenčnega objekta in sicer:
c) Točka c. z instaliranim pretokom vsaj 40 m3/sek
d) Točka d. s širino jezovne pregrade vsaj 20 m ali koristnim volumnom akumulacije vsaj 1,5 mio m3
Prosimo za potrditev in popravek dokumentacije, vključno z relevantnimi obrazci.


ODGOVOR
Zakonska zahteva v skladu z osmim odstavkom 77. člena ZJN-3 je izkazovanje tehnične sposobnosti s seznamom opravljenih storitev v (vsaj) zadnjih treh letih. Naročnik je zaradi manjše pogostosti tovrstnih projektov obdobje podaljšal na 10 let, kar po njegovem mnenju zadošča.
Tudi tehnične zahteve referenčnih projektov ostajajo nespremenjene, saj so že v osnovi postavljene na minimum in so enake oz. nižje od tehničnih zahtev objekta, ki se bo projektiral.
Datum objave: 13.01.2023   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika pozivamo, naj glede obrazcev 7 in 8 jasno napiše, da so dovoljene tudi druge oblike referenčnih potrdil s prilogami, ki dokazujejo naročnikove zahteve. Za vsako naročilo se generira druga forma in večkratno pošiljanje takih obrazcev naročnikom v tujino kaže na blaznost slovenskega sistema. Takšen pristop je v nasprotju z načeli ZJN in otežuje konkurenco oziroma preferira ponudnika, kateremu je s slovenskimi običaji dogovorne ekonomije, HSE že izdal potrdilo na točno določenem obrazcu.
Takšna zahteve so indici za KPK in računsko sodišče.

ODGOVOR
Predložitev obrazcev 7a, 7b in 8 je, tako kot je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji, zaželena, ne pa tudi obvezna. V skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 namreč naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. To pomeni, da je naročnikova obveznost preveriti dokazila za ugotavljanje sposobnosti, kamor spadajo tudi obrazci 7a, 7b in 8, samo od ponudnika, ki je najugodnejši po merilih in čigar ponujeni predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika. Naročnik dopušča tudi druge oblike referenčnih potrdil, ki dokazujejo naročnikove zahteve, pod pogojem, da so iz njih razvidni vsi zahtevani podatki.Datum objave: 13.01.2023   12:33
VPRAŠANJE
Naročnik naj napiše pojasnilo glede dokazovanja referenc na predlaganih obrazcih, v navadi je da se dodatne informacije, ki niso navedene na že izdanih potrdilih dokazuje z dodatnimi dokumenti, pogodbe, obračuni, izjave.. Veliko naročnikov to pojasnilo tudi napiše na predlagane obrazce. Prosimo, za obrazložitev glede preverjanja in dokazovanja. V tujini ni možno pridobiti vedno novih potrdil, ki jih določajo lokalni naročniki. Naročniki prometne infrastrukture v Slo. imajo ta pojasnila v RD in so zelo fleksibilni.

ODGOVOR
Gl. odgovor na prejšnje vprašanje.