Dosje javnega naročila JN1022/2014
Naročnik: OBČINA DIVAČA 
Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji
ZJN-2: Odprti postopek

JN1022/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
JN1309/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2014
JN1329/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2014
JN1872/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2014
JN2035/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2014
    JN1022/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na kanalizaciji

Datum objave: 24. 1. 2014
Številka objave: JN1022/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, Kontakt: obcina@divaca.si, V roke: Drago Božac, SI-6215 Divača.
Tel. +386 57310930. Telefaks +386 57310940. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://divaca.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Kanalizacija in ČN Dolnje Ležeče
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dolnje Ležeče
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Dolnje Ležeče, skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Količine so razvidne iz popisov del.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe, le-tej priložiti podpisano bianco menico z izpolnjenim in podpisanim originalnim pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% skupne ponujene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti do 31.12.2014. Pooblastilo po vsebini ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije. V primeru partnerske ponudbe garancijo predloži katerikoli izmed partnerjev.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. mesečne situacije, pri čemer se 90 % vrednosti izvedenih del od vsake izvedene situacije plača v roku 30 dni od potrditve situacije.

Znesek v višini 10 % od vseh situacij se plača v 30 dneh po podpisanem zapisniku o uspešno opravljenem prevzemu objektov in se obračuna, oz. zadrži že pri začasnih situacijah. Zadržani znesek se ne obrestuje.

V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Vsak ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja potrdil iz kazenske evidence, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »PONUDBA«
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2.
Ponudnik:
- ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,
- ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo,
- ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

3.
S ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

4.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5.
Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

6.
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da vsak ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisanega in žigosanega s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

7.
Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

8.
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2). Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

9.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

10.
Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri Občini Divača opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2.
Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2010, 2011 in 2012 znašalo vsaj dvakratnik ponujene vrednosti v EUR brez DDV. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezno bonitetno informacijo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru, da več partnerjev skupaj izpolnjuje pogoj, predloži ustrezno bonitetno informacijo vsak izmed partnerjev. V primeru, da v državi sedeža ponudnika ni mogoče pridobiti bonitetne informacije, iz katerega bi bilo razvidno izpolnjevanje pogoja, naj ponudnik predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj, pri čemer se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
- v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.

3.
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen. Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

4.
Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en posel, katerega predmet je bila izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 3000m. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. z izdajo potrdila o prevzemu.

Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA. Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika referenčnega posla.

2.
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en posel, katerega predmet je bila izgradnja čistilne naprave za 350 PE. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. z izdajo potrdila o prevzemu.

Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA. Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika referenčnega posla.

3.
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje odgovornega vodje del in je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval kot odgovorni vodja del pri vsaj enem uspešno zaključenem poslu, katerega predmet je bila izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 3000m in pri vsaj enem uspešno zaključenem poslu, katerega predmet je bila izgradnja čistilne naprave za 350 PE. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. z izdajo potrdila o prevzemu.

Ponudnik odgovornega vodjo del navede v ustrezno mesto obrazca PONUDBA. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru partnerske ponudbe, mora pogoj izpolnjevati eden ali več partnerjev. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od partnerjev ali podizvajalcev, mora ponudnik ponudbi priložiti še dokazilo, da mu bo imenovana oseba za izvedbo posla na voljo.

4.
Ponujena dinamika in rok izvedbe in financiranja je skladna z zahtevami naročnika. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca PONUDBA in parafiranjem dokumenta OKVIRNA DINAMIKA PLAČIL TER TERMINSKI PLAN. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

5.
Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno z razpisno dokumentacijo, s popisom del in določbami obrazca vzorec pogodbe. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni vse dokumente v mapi POPISI DEL. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0,00 EUR. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

6.
Ponudnik mora ponudbi priložiti analizo enotnih cen za pet vrednostno najvišjih postavk iz izpolnjenega obrazca popisov del.
Prikaz analize (material, delo, mehanizacija in transport) mora biti prikazan tako, da so cene po enoti mere virov iz popisov del in kalkulativnih elementov enake cenam v analizi. Ponudnik analizo predloži na lastnih obrazcih. Ponudnik priloži tudi izpolnjen obrazec Kalkulativni elementi. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja od ponudnikov zahteva dodatna pojasnila analize ali analize ostalih postavk popisov del, pri čemer morajo biti v celoti skladne z že danimi postavkami. V primeru, da naročnik ugotovi, da postavke med seboj niso usklajene, bo ponudbo izločil iz postopka javnega naročila. Pogoj mora izpolniti eden od partnerjev ali vsi partnerji skupaj.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 2. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 12. 2014
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 2. 2014
Čas: 10:05
Kraj: Sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014; razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/9012-90868055699595401869/Razpisna
_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 2. 2014
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, SI-6215 Divača.
Tel. +386 57310930. Telefaks +386 57310940. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslovi: http://divaca.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 7000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX14, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2014).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, SI-6215 Divača.
Tel. +386 57310930. Telefaks +386 57310940. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslovi: http://divaca.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1309/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 31. 1. 2014
  • JN1329/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 3. 2. 2014
  • JN1872/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 17. 2. 2014
  • JN2035/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 20. 2. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2014   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naše vprašanje se nanaša na blokado transakcijskih računov, in sicer v delu kjer naročnik zahteva da ponudnik ne sme
imeti blokiranih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih.
Naročnika pozivamo da spremeni predpisane pogoje da ponudnik ni imel blokiranih transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih več kot tri dni.
Menimo, da v primeru nelikvidnosti firme, blokada računa nikoli ne nastopi zgolj za 3 dni, temveč dalj časa (eno ali dvodnevne blokade so navadno rezultat kakšne spregledane izvršbe, prekoračitve limita zaradi napake pri nakazilih ali podobno).
S to spremembo naročnik povečuje konkurenčnost in posledično kot naročnik izpolnjuje svoje, z zakonom predpisane obveznosti na področju javnih naročil.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Datum objave: 29.01.2014   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Prosimo za objavo PZI elektroprojektne dokumentacije, saj so v popisu sklici na Tehnično poročilo.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Skladno z navedbo v razpisni dokumentaciji, je vsa tehnična dokumentacija objavljena na spletni strani http://divaca.si

Datum objave: 29.01.2014   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da naročnik objavi ocenjeno vrednost posla. Hvala.

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost posla je razvidna iz dokumenta Okvirna dinamika plačil in terminski plan.

Datum objave: 29.01.2014   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Prosim za podatek kdo je oz. bo upravljalec čistilne naprave, saj je zahtevana nadgradnja obstoječega nadzornega sistema pri upravljalcu.
Hvala

ODGOVOR:
Upravljalec ČN in kanalizacijskega omrežja je »Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana«.

Datum objave: 29.01.2014   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V ponudbi je potrebno priložiti kalkulacije (analize) petih vrednostno najvišjih postavk iz popisov del. Prosimo da točno določite za katere postavke iz popisa del je potrebna kalkulacija. Hvala

ODGOVOR:
Naročnik je že v razpisni dokumentaciji določil, da naj ponudnik predloži analize cen po enoti za tiste postavke, ki izmed vseh postavk v popisih del sodijo med pet vrednostno najvišjih postavk.

Zahteva se torej analiza za tistih pet postavk, pri katerih skupna cena (cena na enoto mere x količina) sodi med pet najvišjih postavk izmed vseh postavk v popisih del. Ker je določitev ponudbenih cen stvar avtonomne odločitve vsakega posameznega ponudnika in so v tem primeru ponudbene cene med ponudniki različne, naročnik ne bo predpisal točno določenih postavk za katere je potrebna analiza enotne cene in zato zahtev iz RD ne bo spreminjal.

Datum objave: 31.01.2014   08:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
v popisu Hidromehanske opreme ČN Dolenje Ležeče, črpališče 1 - akumulacija je nelogičen podatek za črpalke vhodnega črpališča, in sicer:
Potopne črpalke
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa Grundfos SEV 80.80 ali ekvivalent.
kapaciteta: 100 m3/h
višina črpanja: 4.0 m
inštalirana moč: 1.1kW
število vrtljajev (n): 1450 min-1
zaščita IP 68
rotor: vortex
priklop: prirobnica DN80
Črpalka Grundfos SEV 80.80 z 1,1 kW motorjem, ki pa nikakor nima zmogljivosti (kapacitete) 100 m3/h. Nastane dilema, kaj je je ustrezen podatek: tip Grundfos črpalke ali kapaciteta in višina črpanja.
Črpalka z vortex rotorjem za 100 m3/h pri 4m bi imela motor 4,7 kW ali več.
Prosim vas za pojasnilo, ali ustreza podatek: tip Grundfos črpalke ali kapaciteta in višina črpanja.
hvala za odgovor in lep pozdrav
ODGOVOR:
V popisu je pomotoma navedena napačna kapaciteta. Pravilna zahtevana kapaciteta črpalke je 10 m3/h.

Datum objave: 31.01.2014   11:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali lahko tehnične sposobnosti dokazujemo skupaj z v ponudbi nominiranimi podizvajalci.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Glede pogojev za preverjanje tehnične sposobnosti ponudnika naročnik podaja naslednja pojasnila:
- kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, pogoj glede odgovornega vodje del ponudniki lahko izpolnjujejo s podizvajalcem,
- pogoj glede izkazovanja reference izgradnje fekalne kanalizacije lahko skladno s prakso DKOM izkaže podizvajalec, v kolikor bo pri izvedbi fekalne kanalizacije prevzel pretežni del posla. Naročnik bo štel, da podizvajalec prevzema pretežni del posla, če bo podizvajalčev delež pri izvedbi fekalne kanalizacije 80% ali več,
- pogoj glede izkazovanja reference izgradnje čistilne naprave lahko skladno s prakso DKOM izkaže podizvajalec, v kolikor bo pri izvedbi čistilne naprave prevzel pretežni del posla. Naročnik bo štel, da podizvajalec prevzema pretežni del posla, če bo podizvajalčev delež pri izvedbi čistilne naprave 80% ali več.

Datum objave: 31.01.2014   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da objavi detajle revizijskih jaškov in polaganja kanalizacijskih cevi
ter detajle črpališč.

ODGOVOR:
Detajli so bili objavljeni na spletni strani Občine Divača (http://divaca.si).

Datum objave: 31.01.2014   14:21
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod št. JN1309/2014 objavil popravek popisov del. Ponudniki morajo ponudbo oddati na popravljenih popisih del, sicer bo njihova ponudba iz postopka javnega naročila izločena kot nepopolna.

Datum objave: 31.01.2014   15:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika vljudno prosimo, da ponudnikom dovoli uporabiti že potrejene reference za kader in podjetje, ki imajo vsebino enako kot je zahtevana v obrazcu razpisne dokumentacije. Hvala!

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval referenčna potrdila, izdana na drugačnih obrazcih, vendar samo pod pogojem, da potrdilo vsebuje najmanj vse podatke, ki so zahtevani v naročnikovem obrazcu.

Datum objave: 03.02.2014   12:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V popisu je pod točko 4.3 ELEKTRIKA-ČN navedena dodelava obstoječe SCADA
Ali je že kaj priklopljeno na SCADO, ali se SCADA postavi na novo (Licenca), TIP Obstoječe SCADA, tip komunikacije RS485 Modbus….
2. Potrebovali bi informacijo ali se ČN dela na novo.
3. Če se ČN dela na novo, bi potreboval TIP ČN oz algoritem delovanja (za oceno približnega obsega dela).
4. V popisu je predviden vgradni PC z Windows Embeded. Če se uporabi Grafični panel za krmilnik ali gre potem PC iz ponudbe?


ODGOVOR:
1. Gradi se nova ČN. Na lokaciji nove ČN ni v tem trenutku nobene tovrstne naprave. Dograditev obstoječe SCADE je v popisih mišljena za primer, če bi investitor želel daljinski nadzor ali kontrolo delovanja iz npr. obstoječe naprave v Divači.
2. Čistilna naprava je novogradnja.
3. Naročnik bo tekom dneva na spletni strani občine (http://divaca.si) objavil tehnološko shemo in tehnološki opis čistilne naprave.
4. PC z Windows Embeded je v funkciji krmilnika in ga ni mogoče zamenjati.

Datum objave: 03.02.2014   12:18
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod št. JN1329/2014 objavil popravek popisov del. Ponudniki morajo ponudbo oddati na popravljenih popisih del, sicer bo njihova ponudba iz postopka javnega naročila izločena kot nepopolna.

Datum objave: 04.02.2014   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Glede na vaš odgovor "Vprašanje/Odgovor:, Datum objave: 29.1.2014, 14:01" prosimo za dopolnitev razpisne dokumentacije, saj na navedeni strani "www.divaca.si" ni nikjer tehničnega poročila na katerega se sklicujete v popisih - 4.CENTRALNI NADZORNI SISTEM (CNS), kjer je potrebno ob ponudbi priložiti zahtevano dokumentacijo, ne poznamo pa zahtev iz tehničnega poročila.
Hvala.

ODGOVOR:
V nadaljevanju podajamo izvleček iz tehničnega poročila, ki zajema vsa potrebna pojasnila in zahteve glede CNS.

Tehnične zahteve in karakteristike opreme za avtomatizacijo zgradbe:
Krmilniki morajo biti modularni, narejeni izključno za montažo na din letev. Procesorski del mora predstavljati samostojno enoto brez t.i. rack ohišja. Krmilnik mora biti prosto-programabilen, nuditi mora programske jezike skladne s standardom IEC61131-3. Glavno napajanje krmilnika in njegovih razširitvenih modulov, mora biti izvedeno z ločenim, 24Vdc univerzalnim napajalnikom.

Sistem mora biti sprogramiran na podlagi zahtev in opisov postopkov, ki jih poda projektant tehnologije. Predviden je način delovanja v avtomatskem in ročnem režimu. Upravljavec lahko z izbirnim stikalom preklopi med režimoma oziroma določene naprave izklopi. PLC program mora bit zasnovan tako, da lahko obratujejo tudi samostojni sklopi čistine naprave ali samo posamezne naprave seveda v okviru dopustnih robnih pogojev. Posebno skrb je potrebno posvetiti varnostnim funkcijam krmilnega sistema, ki bodo preprečevale morebitni suhi tek črpalk in druge nevarne oziroma tehnološko nesprejemljive dogodke na čistilni napravi. PLC program mora zagotavljati diagnostiko z zgodovino napak in dogodkov ter alarmiranje ob napakah na sistemu. Za daljinsko alarmiranje je predviden GSM modem ali internetna povezava, ki bo pošiljal podatke na obstoječo SCAD-o upravljavcu čistilne naprave

Zahteve za Scado :
V nadzornem centru v Sežani je delujoča SCAD-a: Wizscon Robotina. Obstoječa Scada bi se razširila za funkcionalnost nadzora ČN Dolnje Ležeče. Prenos podatkov po GSM ali Internetu.
Prenaša se informacija o stanju cikla v ČN in napake oz alarmi.

Datum objave: 10.02.2014   09:36
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 19.2.2014 do 10:00. Javno odpiranje bo potekalo dne 19.2.2014 ob 11:30. Naročnik bo tekom današnjega dne na Portalu javnih naročil oddal tudi popravek obvestila o naročilu, v katerem bo podaljšal tudi rok za postavitev vprašanj do 12.2.2014 do 11:00.

Datum objave: 20.02.2014   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Pogodbeni dokumenti: Gradbena pogodba, Dodatek k ponudbi, Posebni pogoji in FIDIC Splošni pogoji niso usklajeni bodisi terminološko bodisi vsebinsko, kar lahko pri izvedbi del povzroča nepotrebne težave kakor naročniku tako tudi izvajalcu. Ponudnik poziva naročniku, da uskladi pogodbeno terminologijo in razhajanj. Ponudnik izpostavlja le nekaj od neusklajenih terminov, ki se uporabljajo ali v Gradbeni pogodbi ali Posebnih in Splošnih pogojev pogodbe:

Splošni pogoji pogodbe s podčlenom 1.1.2.4. definirajo, da »INŽENIR pomeni osebo, ki jo imenuje naročnik, da deluje kot inženir za namene Pogodbe, in je imenovan v Dodatku k ponudbi.....«. V gradbeni pogodbi (vzorec pogodbe) je v 8. členu v prvi alineji navedeno, da ».... pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki, in jo preko INŽENIRJA......«, v tretji alineji pa »pred pričetkom del preda odgovornemu NADZORNIKU plan....«. V poglavju X. Gradbene pogodbe (vzorec pogodbe) se tudi uporablja termin »STROKOVNI NADZOR«. Z oziroma, da se v FIDIC pogodbi namesto nadzor uporablja termin Inženir predlagamo, da se v gradbeni pogodbi povsod uporablja termin Inženir ali da se v podčlenu 1.1.2.4. v prvem stavku doda, da je Inženir odgovorni nadzornik del skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, ki ga imenuje naročnik, da deluje kot inženir za namene Pogodbe....

Podčlen 1.6 (Pogodbeni sporazum) Posebnih pogojev pogodbe se glasi: »Stranke sklenejo pogodbeni sporazum praviloma v 14 dneh po tem, ko izvajalec prejem Pismo o sprejemu Ponudbe, če se ne dogovorijo, drugače oziroma v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.« Zaradi doslednosti pri uporabi terminologije, ki je opredeljena v splošnih in posebnih pogojev pogodbe, ponudnik predlaga naročniku, da preimenuje »Gradbeno pogodbo« (glej vzorec pogodbe) v »Pogodbeni sporazum«.

11. člen Gradbene pogodbe govori o pogodbeni kazni. V Dodatku k ponudbi in v Splošnih pogojev pogodbe se za »pogodbeno kazen« uporablja termin »Odškodnina za zamude«. Ponudnik predlaga, da se u gradbeni pogodbi uporabi termin »odškodnina za zamude« in ne pogodbena kazen ali da se v podčlenu 8.7. Splošnih pogojev pogodbe doda, termin pogodbena kazen: »Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2, mora v skladu s podčlenom 2.5 naročniku plačati pogodbeno kazen kot odškodnino za zamudo. Ta odškodnina za zamudo je pogodbena kazen, ki je določena......« ali podobno.

Naprej predlagamo, da se namesto termina »VREDNOST DEL« 2. čl. Gradbene pogodbe, uporabi termin »POGODBENA CENA«, ki je definirana s podčlenom 1.1.4.2 Posebnih pogojev pogodbe; namesto »GARANCIJSKI ROK« (poglavje IX. Gradbene pogodbe) uporabi »GARANCIJSKA DOBA« skladno z Dodatkom k Ponudbi; itd.

Podčlen 1.1.4.2. se glasi: »Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 12.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.« Navedeni podčlen 12.1 se nanaša na Merjenje del. Podčlen 1.1.4.2. naj bi se skliceval na podčlen 14.1. (Pogodbena cena). Predlagamo naročniku da odpravi napako v navedbi podčlena.

Naročnika pozivamo, da ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo.ODGOVOR:
Naročnik obvešča zainteresirane ponudnike, da spreminja besedilo Posebnih pogojev pogodb na način, kot sledi:
1) V podčlenu 1.1.2.3 [Inženir] bo na koncu besedila dodana navedba: »Oseba inženirja je hkrati tudi oseba, ki izvaja strokovni nadzor in jo naročnik imenuje kot nadzornika.«
2) V podčlenu 1.6. [Pogodbeni sporazum] bo dodan nov, drugi odstavek, ki se glasi: »Pogodbeni sporazum lahko stranki poimenujeta tudi drugače (npr. Gradbena pogodba, ipd.).
3) V podčlenu 1.1.4.2. bo dodano besedilo »predstavlja vrednost pogodbenih del ter« tako, da se bo celotno besedilo glasilo: »1.1.4.2. »Pogodbena cena« predstavlja vrednost pogodbenih del ter pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 14.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.«

Naročnik terminov »garancijski rok« ter »garancijska doba« ne bo spreminjal, saj sta vsebina in namen takšne določbe, ne glede na poimenovanje le-te, vsaki pogodbeni stranki, ki pri izvajanju gradbene pogodbe ravna z vso potrebno skrbnostjo, nedvoumni in jasni.

Naročnik je pri predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil objavil prečiščeno besedilo Posebnih pogojev pogodb.


Datum objave: 20.02.2014   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V skladu s 6. členom Gradbene pogodbe »Izvajalec mora v osmih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, predložiti natančen terminski plan, ....«. Naprej, iz 8. člena, 3. alineja Gradbene pogodbe izhaja, da se izvajalec obvezuje pred pričetkom del predati odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov. S Posebnimi pogoji pogodbe je spremenjen podčlen 8.3. Splošnih pogojev pogodbe in se glasi: »Črta se prvi stavek in nadomesti z: Izvajalec mora v roku 21 dni po začetku del Inženirju posredovati potreben Terminski program. Na koncu podčlena 8.3. se doda: Program (Terminski plan) mora zajemati ......... Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski plan ter finančni plan iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih. ......«

Naročnika prosimo za obrazložitev in določitev točnega termina v katerem je potrebno predložiti Terminski program (plan). Ponudnik predlaga, da se v celoti obdrži besedilo navedeno v Posebnih pogojih pogodbe, skladno spremeni 6. čl. pogodbe in črta tretja alineja 8. člena saj podčlen 8.3. natančno navaja vsebino terminskega plana in predvideva dostavo finančnega plana.


ODGOVOR:
Naročnik obvešča zainteresirane ponudnike, da spreminja besedilo Posebnih pogojev pogodb na način, kot sledi:
1) V podčlenu 8.3. [Program] bo prvi odstavek spremenil tako, da se bo le-ta glasil: »Izvajalec mora v roku 8 dni po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, Inženirju posredovati podroben Terminski program.« V istem podčlenu bo spremenjen tudi zadnji odstavek tako, da se bo le-ta glasi: »Izvajalec mora pred pričetkom del (ob uvedbi v posel) predati Tehnološko ekonomski elaborat, katerega bo potrdil Inženir.

Naročnik je pri predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil objavil prečiščeno besedilo Posebnih pogojev pogodb.


Datum objave: 20.02.2014   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Skladno z 11. členom gradbene pogodbe »Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 3 promila od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.«
Skladno s podčlenom 8.7. (Odškodnina za zamudo) Splošnih pogojev pogodbe : »Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 (Rok za dokončanje), mora v skladu s podčlenom 2.5 (Zahtevki naročnika) naročniku plačati odškodnino za zamudo. Ta odškodnina za zamudo je vsota, ki je določena v Dodatku k Ponudbi in se jo plača za vsak dan, ki poteče med ustreznim rokom za dokončanje in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu.....« Dodatek k Ponudbi pod »Odškodnina za zamude pri delih« navaja 0,2% pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan.

Naročnika pozivamo, da uskladi navedene pogodbene dokumente.


ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da se bo ugotovljeno neenotnost presojalo skladno s prioriteto dokumentov, določeno v podčlenu 1.5 [Prioriteta dokumentov] Posebnih pogojev pogodb, ki določa, da se uporablja sledeče zaporedje dokumentov:
a) Pogodba
b) Pismo o sprejemu Ponudbe (Odločitev o oddaji naročila)
c) Ponudbo in Dodatek k Ponudbi
d) Posebni pogoji Pogodbe
e) Splošni pogoji gradbenih Pogodb
f) Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki
h) Načrti
i) Predračuni s količinami
j) Terminski in finančni plani in
k) Drugi dokumenti, ki tvorijo del Pogodbe.

Skladno z navedeno prioriteto dokumentov se bo za pogodbeno kazen kot veljavna štela določba iz obrazca Vzorec pogodbe, ki v prvem odstavku 11. člena določa: »Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 3‰ (tri promile) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.«


Datum objave: 20.02.2014   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V 8. členu gradbene pogodbe (vzorec pogodbe) je navedeno, da se izvajalec obvezuje naročniku pred pričetkom del predložiti ( ob uvedbi v posel) tehnološko ekonomski elaborat. V posebnih pogojih pogodbe, pod člen 8.3 pa piše, da izvajalec mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predati Tehnološko ekonomski elaborat, katerega bo potrdil Inženir.

Predlagamo naročniku, da se črta 7 alineja 8. člena gradbene pogodbe. V primeru, da naročnik ne soglaša s predlogom ponudnika, prosimo naročnika za natančno obrazložitev razlike med TEE, ki ga je potrebno dostaviti naročniku pred pričetkom del in TEE, ki ga je potrebno dostaviti v roku 14 dni po uvedbi v delo.


ODGOVOR:
Naročnik je pojasnilo podal pri zgornjem vprašanju.

Datum objave: 20.02.2014   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Skladno s 15. čl. Gradbene pogodbe »Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 leta, za solidnost gradnje pa 10 let.« Podčlen 11.3. Posebnih pogojev pogodbe navaja, da »Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je doba kot je določena v Dodatku k Ponudbi.« V Dodatku k Ponudbi je pri Garancijski dobi napisano – 3 leta.

Predlagamo naročniku, da skladno s Posebnimi pogoji pogodbe popravi prvi stavek 15. člena Gradbene pogodbe kot sledi: Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 3 leta, za solidnost gradnje pa 10 let.«


ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da se bo ugotovljeno neenotnost presojalo skladno s prioriteto dokumentov, določeno v podčlenu 1.5 [Prioriteta dokumentov] Posebnih pogojev pogodb, ki določa, da se uporablja sledeče zaporedje dokumentov:
a) Pogodba
b) Pismo o sprejemu Ponudbe (Odločitev o oddaji naročila)
c) Ponudbo in Dodatek k Ponudbi
d) Posebni pogoji Pogodbe
e) Splošni pogoji gradbenih Pogodb
f) Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki
h) Načrti
i) Predračuni s količinami
j) Terminski in finančni plani in
k) Drugi dokumenti, ki tvorijo del Pogodbe.

Skladno z navedeno prioriteto dokumentov bodo izvajalca zavezovali garancijski roki, določeni v gradbeni pogodbi, to je na obrazcu Vzorec pogodbe, ki v prvem odstavku 12. člena določa: »Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedbenih del 5 leta, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega tehničnega pregleda objekta, oz. prevzema del.«


Datum objave: 20.02.2014   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponudnika naprošamo, da navede kaj se je v novih popisih spremenilo. Za tiste ponudnike, ki so ponudbo že pripravili v prvem krogu bo taka pomoč prav prišla saj ne bo potrebno ponovno preučevanje projekta v celoti.

Hvala


ODGOVOR:
Naročnik je objavil čistopis popisov in ustrezno podaljšal rok za pripravo in oddajo ponudb z namenom, da omogoči zainteresiranim ponudnikom podrobno preučitev sprememb in pripravo ponudbe.

Datum objave: 20.02.2014   09:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Skladno s 4. členom Gradbene pogodbe, »Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 3. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.«

Z oziroma, da je sestavni del Gradbene pogodbe – Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 – rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovanih podjetij Slovenije) in da le-ti natančno določajo pogoje in postopek podaljšanja roka za dokončanje predlagamo naročniku, da se v omenjenem 4. členu Gradbene pogodbe sklicuje na podčlen 8.4. Splošnih pogojev pogodbe in ne na 43. člen Posebnih gradbenih uzanc oziroma da se v celoti črta 4. člen pogodbe, gre za nepotrebno podvajanje členov.


ODGOVOR:
Naročnik obvešča zainteresirane ponudnike, da spreminja besedilo gradbene pogodbe, to je dokumenta Vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije na način, da se v celoti briše 4. člen pogodbe. Ostali členi pogodbe ostajajo v celoti nespremenjeni.

Datum objave: 20.02.2014   09:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlog za spremembo razpisnih pogojev objavljenih v razpisni dokumentaciji, ki je bila objavljena za izgradnjo »Kanalizacija in ČN Dolnje Ležeče« pod št. objave JN 1022/2014:

Pogoj
»Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2010, 2011 in 2012 znašalo vsaj dvakratnik ponujene vrednosti v EUR brez DDV. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezno bonitetno informacijo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru, da več partnerjev skupaj izpolnjuje pogoj, predloži ustrezno bonitetno informacijo vsak izmed partnerjev. V primeru, da v državi sedeža ponudnika ni mogoče pridobiti bonitetne informacije, iz katerega bi bilo razvidno izpolnjevanje pogoja, naj ponudnik predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja«.

ZJN sicer dopušča, da naročnik poleg obligatornih pogojev, določi še druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da bi dokazali svojo sposobnost. Temeljno pravilo, zapisano v Direktivah in Zakonu pa je, da morajo biti pogoji v povezavi s predmetom naročila in da so sorazmerni. Citirani pogoj temu ne ustreza in iz razpisa je očitno, da je pisan na kožo točno določenemu ponudniku.

Zahteva naročnika za priznanje sposobnosti ponudnika je nesorazmerna zaradi zahteve po dvakratniku ponujene vrednosti in diskriminatorna do tistih podjetij, ki imajo zahtevane reference in se na razpis ne morejo uspešno javiti zaradi omejitve v dvakratniku prihodkov.

V skladu z zgoraj navedenim pričakujemo, da bo naročnik ustrezno spremenil razpisne pogoje in razpisno dokumentacijo na način, da bo odpravil nesorazmnernost in diskriminatornost.ODGOVOR:
Naročnik je navedeni pogoj spremenil. Obvestilo o popravku je bilo skupaj s čistopisom navodil ponudnikom objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN1872/2014, dne 17. 2. 2014.

Datum objave: 20.02.2014   09:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je dne 10.2.2014 ob 09:36 objavil, da podaljšuje rok za oddajo ponudb do 19.2.2014 do 10:00. Naročnik je navedel, da bo tekom istega dne na Portalu javnih naročil oddal tudi popravek obvestila o naročilu, v katerem bo podaljšal tudi rok za postavitev vprašanj do 12.2.2014 do 11:00. Naročnik je podaljšal rok za predložitev vprašanj dne 17.02.2014 do dne 19.02.2014 do 11:00.

V nadaljevanju podajamo zahtevo razpisne dokumentacije, da bo mogoče ponuditi tudi kakšen modul drugega proizvajalca in ne samo od proizvajalca KUBOTA, čeprav je v popisu navedeno ali ekvivalent.

Popis del iz 03.02.2014 med drugim določa:
Membranski moduli - mikrofiltracija
Dobava in vgradnja membranskih modulov za mikrofiltracijo odpadne vode z ravno membrano tipa "KUBOTA RM150" ali ekvivalentnih.
Karakteristike:
površina na modul: 219m2
skupna površina: 438m2
kapaciteta pretoka: 15 l/m2*h in možnost pretoka 22 l/m2*h ob viških
minimalna stopnja filtracije: 0,4 μm
moduli morajo omogočati izvlek za čiščenje oz. zamenjavo posameznega membranskega lista ločeno
Membranski moduli morajo zagotavljati delovanje pri sledečih pogojih:
- delovni podtlak na sesalni strani: max 200mbar
- maksimalni tlak pri protitočnem spiranju: 100 mbar
- maksimalna temperatura odpadne vode: 55°C
- pH območje odpadne vode: 2-11
- maksimalna vsebnost suspendiranih snovi (TSS) v predelu mikrofiltracije: 5-20mg/l
Vključuje povezavo na ekstrakcijski cevovod ob bazenu, povezavo na cevovod za vnos komprimiranega zraka.

Naročnik je torej med tehničnimi karakteristikami membranskega modula za mikrofiltracijo dopustil, da ponudniki ponudijo produkt, ki je enakovreden membrani tipa "KUBOTA RM150", hkrati pa je tako natančno določil karakteristike membranskega modula, da vse določene karakteristike ne izpolnjuje noben drug tip membrane, kakor "KUBOTA RM150". Ob hkratnem upoštevanju vseh zgoraj navedenih karakteristik (površina 219 m2, skupna površina 438m2 itd…) in pri katerih pogojih morajo zagotavljati delovanje, ugotovimo, da tem karakteristikam ustreza samo proizvajalec KUBOTA tip RM150 in noben drug. Ekvivalent, ki ga navidezno dopušča popis del ima drugačno površino pri enaki kapaciteti. Vlagatelj zato naročnika sprašuje, kako naj ponudi ekvivalent, če je potrebno priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme, ki pa v vseh zahtevanih karakteristikah za noben drug tip, kakor za "KUBOTA RM150", niso enake zahtevanim.

Vlagatelj, ki ne more ponuditi tipa membranskega modula za mikrofiltracijo "KUBOTA RM150" meni, da je naročnik povsem neupravičeno in nezakonito uporabil siceršnjo izjemo iz ZJN-2, da se lahko sklicuje na blagovno znamko. Vlagatelj bi lahko ponudil membranski modul kakšnega drugega proizvajalca, ki je povsem enakovreden proizvajalcu KUBOTA, vendar pa tega ne more naredit, saj bi bila njegova ponudba v takšnem primeru neprimerna. Naročnik je zgolj navidezno upošteval zakon in določil možnost enakovredne tehnične rešitve, v resnici pa je to taktično obšel s tem, ko je parametre določil na način, da ti ustrezajo samo enemu tipu membranskega modula. Vlagatelj zatrjuje, da bi tudi drugi membranski moduli drugih tipov povsem ustrezno opravili svojo funkcijo, zagotovili brezhibno delovanje čistilne naprave ter omogočili končni cilj, vendar pa naročnik očitno favorizira določenega ponudnika oziroma dobavitelja modula, kar je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov.

Od naročnika zahtevamo, da USTREZNO SPREMENI popis in/ali razpisno dokumentacijo, da bo resnično (ne samo navidezno) mogoče ponuditi ekvivalent, da ne bi prišlo PO NEPOTREBNEM do postopka ZA REVIZIJO zaradi kršenja enakopravne obravnave ponudnikov.


ODGOVOR:
Potencialnega ponudnika obveščamo, da naj si podrobno prebere postavko 5/6 pod zavihkom ČN v spremenjenem popisu del in bo ugotovil, da naročnik nedvoumno dopušča ekvivalentne proizvode.

Datum objave: 20.02.2014   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je dne 10.02.2014 na portalu javnih naročil pod zap. št. JN1022/2014 objavil:

»Podaljšanje roka, Datum objave: 10.2.2014, 09:36

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 19.2.2014 do 10:00. Javno odpiranje bo potekalo dne 19.2.2014 ob 11:30. Naročnik bo tekom današnjega dne na Portalu javnih naročil oddal tudi popravek obvestila o naročilu, v katerem bo podaljšal tudi rok za postavitev vprašanj do 12.2.2014 do 11:00.«

Dne 17.02.2014 je objavil Pošlji vprašanje naročniku (sprejem do 19.2.2014, 11:00)

Glede na dejstvo, da je na portalu hkrati pod isto zap. številko objavljeno
»Rok za prejem ponudnikovih vprašanj (3.2.2014, 09:00) je potekel, zato oddaja ni več možna«
Od naročnika zahtevamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj 3 tedne, ker do 17.02.2014, ni bilo mogoče pošiljati vprašanj na portal in dne 17.02.2014 je naročnik objavil nove popise del.


ODGOVOR:
Naročnik je v zvezi s posameznimi popravki razpisne dokumentacije ali drugimi pojasnili, rok za oddajo ponudb in hkrati tudi rok za prejem ponudnikovih vprašanj vsakokrat ustrezno podaljšal in zainteresiranim ponudnikom omogočil dovolj časa za pripravo ponudb ali podajo zahtev za dodatna pojasnila. Naročnik navedenih rokov ne bo podaljšal.

Datum objave: 20.02.2014   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je že dne 31.1.2014 ob 14:20 na ponudnikovo prošnjo, naj objavi detajle revizijskih jaškov in polaganja kanalizacijskih cevi ter detajle črpališč odgovoril, da so bili detajli objavljeni na spletni strani Občine Divača (http://divaca.si), kar pa se ni zgodilo. Dne 4.2.2014 ob 13:28, torej po izteku roka za zastavljanje vprašanj in zahtevo dodatnih pojasnil je naročnik odgovoril na ponovno zahtevo ponudnika, da na navedeni spletni strani ni tehničnega poročila, na katerega se naročnik sklicuje v popisih - 4.CENTRALNI NADZORNI SISTEM (CNS), ki ga ponudniki nujno potrebujejo. V svojem odgovoru je naročnik podal zgolj izvleček iz tehničnega poročila, ki naj bi zajemal vsa potrebna pojasnila in zahteve glede CNS, v resnici pa temu ni tako.

Naročnik je objavil naslednje izvlečke:
»Tehnične zahteve in karakteristike opreme za avtomatizacijo zgradbe:
Krmilniki morajo biti modularni, narejeni izključno za montažo na din letev. Procesorski del mora predstavljati samostojno enoto brez t.i. rack ohišja. Krmilnik mora biti prosto-programabilen, nuditi mora programske jezike skladne s standardom IEC61131-3. Glavno napajanje krmilnika in njegovih razširitvenih modulov, mora biti izvedeno z ločenim, 24Vdc univerzalnim napajalnikom.

Sistem mora biti sprogramiran na podlagi zahtev in opisov postopkov, ki jih poda projektant tehnologije. Predviden je način delovanja v avtomatskem in ročnem režimu. Upravljavec lahko z izbirnim stikalom preklopi med režimoma oziroma določene naprave izklopi. PLC program mora bit zasnovan tako, da lahko obratujejo tudi samostojni sklopi čistine naprave ali samo posamezne naprave seveda v okviru dopustnih robnih pogojev. Posebno skrb je potrebno posvetiti varnostnim funkcijam krmilnega sistema, ki bodo preprečevale morebitni suhi tek črpalk in druge nevarne oziroma tehnološko nesprejemljive dogodke na čistilni napravi. PLC program mora zagotavljati diagnostiko z zgodovino napak in dogodkov ter alarmiranje ob napakah na sistemu. Za daljinsko alarmiranje je predviden GSM modem ali internetna povezava, ki bo pošiljal podatke na obstoječo SCAD-o upravljavcu čistilne naprave

Zahteve za Scado :
V nadzornem centru v Sežani je delujoča SCAD-a: Wizscon Robotina. Obstoječa Scada bi se razširila za funkcionalnost nadzora ČN Dolnje Ležeče. Prenos podatkov po GSM ali Internetu.
Prenaša se informacija o stanju cikla v ČN in napake oz alarmi.«

Za razumevanje, zakaj naročnikovi izvlečki ne zadostujejo za pripravo popolne ponudbe za ponudnika, ki nima dodatnih, notranjih informacij naročnika, je potrebno upoštevati, da je naročnik v zadnjem objavljenem popisu del iz 03.02.2014 med drugim določil:
»Konfiguracije krmilno-regulacijske opreme ter izvedbe del na krmilno-regulacijskem in nadzornem sistemu:
-Krmilnik in krmilni paneli na dotik med seboj komunicirajo po TCP/IP Ethernet povezavi.
-Vsa PLC oprema (Krmilniki, krmilni paneli na dotik, razširitvene enote, programska oprema za programiranje in vizualizacijo) mora biti od istega proizvajalca ter del njegove standardne ponudbe.
-Vsa ponujena oprema mora ustrezati vsem zahtevam iz tehničnega poročila.
Ponudnik mora priložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana v tehničnem poročilu.
Ponuditi je vso potrebno opremo, da bo zagotovljena podpora vsem protokolom iz tehnične dokumentacije in tehničnega poročila .
-Ponudnik mora za ponujeno PLC krmilno opremo priložiti proizvajalčeve certifikate in kataloge iz katerih je jasno razvidno, da je oprema ustrezna.
-Ponudnik mora napraviti ločen seznam PLC krmilne opreme, ki jo ponuja. V njem mora navesti proizvajalca opreme, kataloško oznako ponujenega artikla ter strani v katalogu, kjer se nahajajo tehnični podatki posameznega artikla. Iz teh tehničnih podatkov mora biti jasno razvidno, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam v tehničnem poročilu.«

Naročnik na več mestih, ki so zgoraj označeni s podčrtajem (tehnično poročilo in tehnična dokumentacija), zahteva dokumentacijo, ki je zapisana, določena ali zahtevana v tehničnem poročilu ali tehnični dokumentaciji, hkrati pa kljub večkratnim zahtevam ponudnika in obljubi, da bo tehnično poročilo objavil, tega ni storil. Za začetek je potrebno ugotoviti, da ponudnik ne ve natančno, katero dokumentacijo mora predložiti, saj tehnično poročilo ni bilo objavljeno. Tehnična dokumentacija je zbor vseh načrtov, torej strojnega, elektro, tehnološkega, gradbenega in arhitekturnega načrta, medtem ko je tehnično poročilo del prav vsakega načrta, ki je naštet zgoraj. Naročnik ni objavil celotne tehnične dokumentacije in ni objavil celotnega tehničnega poročila, ampak samo nekaj splošnih zahtev, ki so razvidne iz odgovora iz dne 4.2.2014, kar seveda ne zadostuje za pripravo primerljivih in ustreznih ponudb, ki bi v celoti upoštevale dejansko stanje. Naročnik torej v isti razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtev upoštevanje tehničnih poročil, ki jih ne objavi, s čimer ustvarja večjo diskriminacijo/neenakopravnost med ponudniki, ki nimajo te tehnične dokumentacije v celoti in tistimi, ki jo imajo, oziroma ki poznajo sistem Wizcom od proizvajalca Robotine. Ker gre za razpis po Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga, bo izbrani ponudnik zgolj izvajalec po že pripravljenih načrtih, zato ponudniki morajo poznati vse detajle za pripravo ponudbe, saj detajlov ne predložijo ponudniki, temveč naročnik. Od naročnika se pričakuje, da bo vsem ponudnikom, pod enakimi pogoji zagotovil vse potrebne vhodne podatke. Ponudniki, ki ne poznajo produktov proizvajalca, ki ga primarno zahteva naročnik, ne morejo ugibati, kakšne karakteristike imajo njihovi produkti, zaradi česar tudi ne morejo predložiti ustrezne dokumentacije in sestaviti ustrezne ponudbe, brez da naročnik zagotovi vse potrebne vhodne podatke.

Povsem enako velja tudi za naročnikovo zahtevo, naj ponudniki predložijo proizvajalčeve certifikate. Če ponudnik ne ve, kaj naj nudi/vgradi, ker naročnik ni podal tehničnega poročila, tehnične dokumentacije in ker so popisi del pomanjkljivi, potem tudi ne more vedeti, katere certifikate naj predloži. Kako naj ponudnik predloži kataloge, če ne ve, katera oprema se sploh zahteva. Zahteve iz razpisne dokumentacije in naročnikovih odgovorov so takšne, kot bi jih naročnik dajal projektantu in ne izvajalcu, ki mora izvesti gradnjo po že narejenih projektih.

Na podlagi takšnih naročnikovih izvlečkov ponudnik torej ne more pripraviti popolne ponudbe. Naročnik ni objavil niti celotnega tehničnega poročila, niti celotne tehnične dokumentacije (tehnološka shema, načrti in opis tehnološke zasnove čistilne naprave so samo del tehnične dokumentacije- manjkajo tehnična poročila posameznih načrtov, najpomembnejše, manjka tehnično poročilo in specifikacija opreme in vezalne sheme načrta električnih instalacij), da bi vlagatelj lahko sledil vsem ostalim zahtevam iz popisa del, ki so citirane zgoraj. Dokler naročnik ne bo objavil ustrezne dokumentacije, morebitno oddane ponudbe ne bodo primerljive, med ponudniki pa ne bo mogoče zagotoviti enakopravne obravnave.

Od naročnika zahtevamo, da objasvi celotno tehnično dokumentacijo vključno s tehničnimi poročili, risbami, soglasji itd., da se bo ponudnik sploh lahko lotil izdelave pravilne ponudbe. Glede na prej navedena dejstva naročniku predlagamo, da v izogib različne obravnave ponudnikov objavi tehnično dokumentacijo s poročili in hkrati podaljša rok za oddajo ponudb za 30 dni.ODGOVOR:
Zainteresirane ponudnik obveščamo, da je naročnik na portalu JN in svoji spletni strani objavil vse relevantne podatke, ki zadoščajo za izdelavo popolne ponudbe. Ravno tako je naročnik s primernim podaljšanjem roka za oddajo ponudbe omogočil dovolj časa za pripravo ponudb in zato roka za oddajo ponudb ne bo več spreminjal.

Naročnik hkrati obvešča zainteresirane ponudnike, da je na Portalu javnih naročil objavil čistopis popisov del »Popisi del_cistopis_19.2.2014«, v katerem je izločil postavke na zavihku »elektrika CN« v vrsticah 215 do 237. S tem je zahteva za pojasnilo ponudnika nerelevantna za pripravo ponudbe. Ponudniki morajo ponudbo oddati na novih popisih del (Popisi del_cistopis_19.2.2014), sicer bo njihova ponudba iz postopka oddaje javnega naročila izločena kot nepopolna.


Datum objave: 20.02.2014   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je dne 29.1.2014 ob 15:04 na jasno zastavljeno vprašanje, kdo je oz. bo upravljavec čistilne naprave, saj je zahtevana nadgradnja obstoječega nadzornega sistema pri upravljavcu podal odgovor, da je upravljavec ČN in kanalizacijskega omrežja je »Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana«.
V popisu del, objavljenem dne 3.2.2014 pa je navedeno, da s čistilno napravo upravlja ponudnik, ko je v postavki navedeno sledeče: »11. Izvajanje poskusnega obratovanja čistilne naprave po končani gradnji ter pridobitev uporabnega dovoljenja in uspešna primopredaja čistilne naprave upravljavcu. Vključuje upravljanje čistilne naprave v času poskusnega obratovanja in vse stroške (razen električne energije ter odvoza in deponiranja blata) ter vse potrebne analize odpadne vode s strani pooblaščene organizacije«. Navedena dikcija je povsem nejasna in nelogična oziroma odpira celo vrsto vprašanj in dilem, povezanih s stroški dosedanjega upravljavca, Kraškega vodovoda Sežana. Stroški te družbe bi morali biti v razpisni dokumentaciji natančno specificirani in ne zgolj pavšalno navedeni, saj mora vsak ponudnik natančno oceniti vse stroške, povezane s ponudbo. Ker je naročnik dne 03.02.2014 sporočil ponudnikom, da bodo sami nosili del ali celo vse stroške upravljanja in tega ne bo izvajal upravljavec Kraški vodovod Sežana, kakor je bilo to sprva sporočeno ponudnikom, bi bilo nujno potrebno odgovoriti na vprašanje, katere stroške natančno naj ponudniki v zvezi z upravljanjem predvidijo v ponudbi?


ODGOVOR:
Naročnik je dne 17. 2. 2014 na Portalu javnih naročil pod št. JN1872/2014 objavil čistopis popisa del (dokument »Popisi del_cistopis_17.2.2014«) v katerem so natančno navedeni stroški, ki bodo bremenili izbranega ponudnika. Vsak ponudnik je upravičen podati ceno na enoto za dela, kot so navedena na popisih in pri tem upoštevati opombe naročnika, navedene v popisih. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0,00 EUR.

Datum objave: 20.02.2014   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je razpisni dokumentaciji na 9. strani navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe nadalje določil, da morajo ponudniki predložiti tudi naslednje dokumente: »11. Kalkulacija (analiza) petih vrednostno najvišjih postavk iz popisov del«. V zvezi s tem je bilo naročniku zastavljeno tudi vprašanje, v zvezi s katerim je bil odgovor objavljen dne 29.1.2014 ob 15:11 uri. Ponudnik je od naročnika želel, da točno določi, za katere postavke iz popisa del je potrebna kalkulacija, naročnik pa je ponovno odgovoril, da za tiste postavke, ki izmed vseh postavk v popisih del sodijo med pet vrednostno najvišjih postavk. Naročnik torej zahteva analizo cen za tistih pet postavk, pri katerih skupna cena (cena na enoto mere x količina) sodi med pet najvišjih postavk izmed vseh postavk v popisih del. Naročnik je to utemeljil s tem, da je določitev ponudbenih cen stvar avtonomne odločitve vsakega posameznega ponudnika in so v tem primeru ponudbene cene med ponudniki različne, zaradi česar naročnik ni želel predpisati točno določenih postavk, za katere je potrebna analiza enotne cene.

Vlagatelj meni, da je takšna naročnikova zahteva nesorazmerna s predmetom javnega naročila in za ponudnike preveč obremenjujoča, prav tako pa rok, ki ga je naročnik določil za pripravo in oddajo ponudbe, ne omogoča dovolj časa za spoštovanje naročnikovih navodil.

Naročnika pozivamo, da ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo.
ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da analiza cene pomeni predstavitev strukture cene petih vrednostno najvišjih postavk, torej pojasnilo ponudnika, kako je oblikovana določena postavka. Ponudnik je dolžan analizo cen predložiti na lastnih obrazcih. Naročnik meni, da ima zainteresirani ponudnik do roka za oddajo ponudb dovolj časa za pripravo prikaza analize enotnih cen, ki vključuje podatke o materialu, delu, mehanizaciji in transportu.