Dosje javnega naročila JN9206/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN9206/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2014
JN9350/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2014
    JN9206/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 12. 9. 2014
Številka objave: JN9206/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, Kontakt: marija.jerman@vransko.si, V roke: Marija Jerman, SI-3305 VRANSKO.
Tel. +386 37032800. Telefaks +386 37032816. E-pošta marija.jerman@vransko.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko, I. faza.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lokalna cesta št. 490124 Vransko - Ropasija.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 305 m in širini 3,5 m.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja - Bianco menica za resnost ponudbe (ob oddaji ponudbe),
- finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v roku 10 dni po
podpisu pogodbe),
- finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za odpravo napak v garancijskem roku ob primopredaji
objekta naročniku.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik (soponudnik) ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Ponudnik (vodilni partner) ima na dan izdaje obrazca S.BON bonitetno oceno od SB1 do SB5. V primeru
skupnega nastopanja je dovolj, da pogoj izpolni le vodilni partner v skupni ponudbi.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred oddajo te ponudbe že izvajal primerljive gradnje (cestne novogradnje ali rekonstrukcije) v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR (brez DDV). Ponudnik mora naročniku predložiti vsaj dve (2) pravilni referenci.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4301-04/2014-03
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 9. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 12. 2014
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 9. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Sejna soba Občine Vransko, Vransko 59.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov se naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje zakonitega zastopnika ponudnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik bo pogodbo z izbranim ponudnikom podpisal po podpisu pogodbe o sofinanciranju investicij po 23. členu ZFO z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 9. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 9. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9350/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 19. 9. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2014   11:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo za obrazložitev zahteve iz razpisne dokumentacije:

17.c. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
 Ponudnik (soponudnik), ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudb.
 Ponudnik (vodilni partner) ima na dan izdaje obrazca S.BON bonitetno oceno od SB1
do SB5. V primeru skupnega nastopanja je dovolj, da pogoj izpolni le vodilni partner
v skupni ponudbi.
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo obrazec S.BON-1/P in obrazec
BON-2 oz. potrdila od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. Dokazila oz.
potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.


Zanima nas, zakaj ste navedli: "Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb." , saj običajno zaradi izvedljivosti prejema potrdil (AJPES, banke), nihče ne more izdati potrdilo na dan oddaje ponudb, saj institucije le ta izdelajo nekaj dni pred tem ko odpošljejo prosilcu za izdelavo informacije željena potrdila.

Običajno se zahteva, da potrdila niso starejša od 30. dni od dneva objave javnega naročila.

Zanima nas tudi, zakaj je rok za oddajo ponudb tako kratek, glede na to, da ni naročilo male vrednosti?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Spoštovani!

Ne zahtevamo, da so dokazila oz. potrdila izdana na dan oddaje ponudbe, ampak da niso starejša od 30 dni glede na datum oddaje ponudbe. Takšna zahteva je v postopkih javnega naročanja vsaj tako pogosta kot zahteva, katero navajate kot običajno.

Rok za oddajo ponudb je kratek zaradi zasledovanja izvedbenih rokov, ki jih zahteva sofinancer investicije; le-ta se namreč sofinancira s sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu ZFO.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.09.2014   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšno zagotovilo pa daste vi, da bo opravljeno delo po pogodbi v celoti plačano v pogodbenem roku? vsa dela ki smo jih izdedli za vašo občino niso bila plačana v roku oz še sploh niso!!

ODGOVOR:
Menimo, da portal javnih naročil UL ni ustrezna platforma za uveljavljanje zapadlih terjatev.


Datum objave: 17.09.2014   09:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Zanima nas, če lahko predložimo potrdila referenc na drugačnih obrazcih, ki pa vsebujejo vse elemente, ki jih zahtevate v vaši razpisni dokumentaciji.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

potrdila referenc morajo biti predložena na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 17.09.2014   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje glede asfaltnih zmesi!

V popisu del "III. Voziščne konstrukcije", postavka 3, 4 in 7 opisuje bituminiziran drobljenec AC22 bin B50/70 A3. Je mišljena zmes AC22 base B50/70 oz prosimo za obrazložitev navedbe "bin".

Hvala, lp

ODGOVOR:
Mišljena je AC22 base B50/70 A3.Oznaka je v skladu s SIST EN za asfaltne konstrukcije.

Lep pozdrav!
Datum objave: 17.09.2014   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali imate namen izvesti tudi pogajanja o ceni?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
V razpisanih pogojih za oddajo javnega naročila po odprtem postopku pogajanja o ceni niso predvidena.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.09.2014   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL - če prav razumem določilo 23. člena pogodbe nameravate zadrževati 10% del do predaje garancije za odpravo napak - zahteva ni skladna z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14) - po njej ni mogoče zahtevati zavarovanja za dobro izvedbo in še zadrževati sredstev v skupnem seštevku več kot 10% pogodbene vrednosti - vi pa nameravate 10% zadržati, dodatno pa zahtevate še 8.000 € garancije za dobro izvedbo.

Poleg tega prosim, da znižate zahtevo po bonitetni oceni iz SB6 na SB5 - kot sledi iz pojasnila AJPES vsem proračunskim uporabnikom je SB6 ocena povsem zadovoljiva
"AJPES je bonitetne ocene SB neposredno vzporedii z bonitetnimi ocenami treh uveljavljenih mednarodno
priznanih bonitetnih agencij, in sicer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's. Iz vzporeditve
bonitetnih ocen, ki temelji na prime~avi realiziranih stopenj neplačila, je razvidno, da so »dobre« bonitetne
ocene do vključno 586, saj je ocena SB6 primerljiva z bonitetno oceno BBB-, ki še sodi med t.i. 'investment
grade' oceno. »Investment grade« bonitetne ocene so tiste, ki so v mednarodni finančni in poslovni praksi
sprejete kot dobre oziroma investicijsko sprejemljive bonitetne ocene. Podrobnejša pojasnila o metodologiji
S.BON ter lestvico mednarodno primerljivih bonitetnih ocen si lahko ogledate na naši spletni strani."

https://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/65326

ODGOVOR:
a) Naročnik spreminja predmetne zahteve v pogodbi kot sledi:

"VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

12. člen

Obračunavanje del bo izvajalec opravil mesečno z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije. Končna situacija se izda po izvedeni primopredaji izvedenih del in predaji geodetskega posnetka po končani gradnji.

Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.


VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti naročniku začasne situacije v 4-ih izvodih do 5. v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu. Nadzor je dolžan, da najkasneje v roku 8 dni od prejema potrdi prejeto situacijo ali jo zavrne.

Naročnik bo začasne situacije plačeval naslednji dan po prejetju sredstev sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naročnik bo končno situacijo plačal naslednji dan po prejetju sredstev sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ker se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.

Naročnik se obvezuje, da bo obveznosti plačeval na transakcijski račun izvajalca, št……………………………………….., odprt pri ………………………… ."

Spremenjeno stran vzorca pogodbe z navedenima 12. in 13. členom (str. 44 razpisne dokumentacije) je naročnik objavil na svoji spletni strani na spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.

b) Zahtevana bonitetna ocena ostaja nespremenjena - od SB1 do SB5.


Datum objave: 17.09.2014   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pozivamo naročnika naj spremeni zahtevo, da je izvajalec v petih , namesto v treh letih, pred oddajo te ponudbe izvedel primerljive gradnje (cestne
novogradnje ali rekonstrukcije) v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR (brez DDV).

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja predmetno zahtevo. Ponudnik mora predložiti najmanj dve referenci za izvedene primerljive gradnje (cestne novogradnje ali rekonstrukcije) v vrednosti vsaj 100.000 EUR (brez DDV) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. Spremenjen obrazec (OBR-6 – IZJAVA O REFERENCAH; str. 29 razpisne dokumentacije) je naročnik objavil na svoji spletni strani na spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.

Lep pozdrav!

Datum objave: 17.09.2014   15:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnilo glede voziščnih konstrukcij, tč. 8 - izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B50/70 A3 v debelini 7 cm - vozišče. Je navedba pravilna ali gre za debelino 3 cm - priključki?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Navedba ni pravilna. Predvidena je debelina 3 cm. Velja za vozišče in priključke.

Lep pozdrav!
Datum objave: 18.09.2014   14:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Direkcija RS za ceste potrebuje 8 dni za potrditev referenčnih potrdil, glede na to da ste spremenili zahtevo referenc je do oddaje ponudbe nemogoče pridobiti potrjeno referenco na vaših obrazcih. Zanima nas ali lahko priložimo kopijo potrjene reference?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb - 29. 9. 2014, do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 2014, ob 11. uri. Reference morajo biti potrjene na obrazcih iz ustrezno popravljene razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.09.2014   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Zanima nas, če lahko priložimo že potrjene reference na podobnih obrazcih, ki vsebuje vse elemente, ki jih vi zahtevate v vaši razpisni dokumentaciji.

lep pozdrav


ODGOVOR:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb - 29. 9. 2014, do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 2014, ob 11. uri. Reference morajo biti potrjene na obrazcih iz ustrezno popravljene razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.09.2014   14:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Kot morebitnega izvajalca del nas zanima kolikšna je bonitetna ocena Občine Vransko, da lahko tudi sami predvidimo višino tveganja posla z občino, glede na to da občina zahteva SB1-SB5.

Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani!

Na to vprašanje boste morali odgovor poiskati pri drugih inštitucijah.