Dosje javnega naročila JN4768/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN4768/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2015
JN5112/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2015
    JN4768/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 15. 7. 2015
Številka objave: JN4768/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Kontakt: Darko Drole, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13061700. E-pošta darko.drole@ljubljana.si.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija mostu za pešce čez Ljubljanico v Mostah
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija mostu za pešce čez Ljubljanico v Mostah.
Količina in obseg naročila sta razvidna iz popisov del, ki je priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45221100 (Gradbena dela na mostovih)
45221119 (Gradbena dela na obnovi mosta)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 100 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-619/2015-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 8. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/4202-24456018534285926823/Razpisna
_dokumentacija_-_sanacija_mostu_Moste.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 7. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5112/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 29. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2015   14:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko časa mora biti veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - 5 ali 10 let?

ODGOVOR:
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti izstavljeno skladno z 19. členom pogodbe, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 21.07.2015   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko ponudnik ter odgovorni vodja del kot referenco priložita sanacijo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta - viadukta razpona min. 30 m?


ODGOVOR:
Naročnik bo sprejel tudi navedeno referenco.

Datum objave: 24.07.2015   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in oddaje ponudbe za vsaj teden dni. zaradi letnih dopustov imamo težave s pridobivanjem ponudb od podizvajalcev in potrditve referenčnih potrdil pri naročnikih. Prosimo za razumevanje in upoštevanje, da gre kompleksen objekt in da potrebujemo za pripravo kvalitetnih ponudb nekaj dodatnega časa. Hvala

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljševal roka.

Datum objave: 24.07.2015   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Glede na to, da je predmet razpisa most za pešce, prosimo za odgovor ali boste upoštevali kot ustrezno referenco tudi gradnjo brvi za pešce in kolesarje zahtevanega razpona? Hvala

ODGOVOR:
Naročnik ne bo sprejel navedene reference.

Datum objave: 28.07.2015   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Dobava in motaža novih kandelabrov in luči višine 4m iz pocinkanih drogov JR 6 z montažo na pritrditvenih točkah oz. vgrajenih sidrih, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali, ter priklopom na javno razsvetljavo in preizkusom - 6 kosov

Prosim Vas, če navedete bolj podroben opis kandelabra in tip svetilke.

Lp


ODGOVOR:
Kandelaber je tipski JR Ljubljana, višine 4,0 m, sestavljen iz dveh segmentov, premer cevi zgoraj 57 mm in premer cevi spodaj 102 mm; sidranje tudi po tipskem detajlu JR (sidrna ploščica 200x200x20 mm privarjena na cev, ojačano z rebri, sidra M16 privarjena na montažni plošči 200x200x2 mm, vgrajeno v ab konstrukcijo).

Datum objave: 28.07.2015   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosimo za pojasnitev opisa del pod postavko IZDELAVA TANKOSLOJNE PREPLASTITVE (240 m2) in IZDELAVA ZGORNJE PLASTI LEVEGA PODALJŠKA (92,4 m2). V opisu postavke niso navedeni vrsta in lastnosti materiala predvidenega za vgradnjo, niti način vgradnje. Prosimo naročnika, da definira material in način vgradnje skladno z veljavnimi predpisi (EUROCODE, SIST EN).

ODGOVOR:
Gre za tankoslojno preplastitev preko ab plošče objekta in na delu površine izven objekta, v času izdelave dokumentacije prenove objekta je bila izbrana rešitev, ki ne zahteva posebne HI plasti med ab ploščo in finalno oblogo, ki jo prestavlja "tankoslojna preplastitev" debeline 4 cm. Natančne zahteve, ki jim mora ustrezati material, kot tudi postopek izvedbe je opisan v projektni dokumentaciji - tehnično poročilo in elaboratu "Smernice za izdelavo tankoslojne preplastitve in mikroarmiranega betona (MAB), ki sta sestavni del projektne dokumentacije.

Datum objave: 28.07.2015   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri pregledu projektne dokumentacije smo ugotovili, da na obnovljenem krovu mostu manjka hidroizolacijski sloj. Prosimo, da naročnik definira vrsto in lastnosti sloja hidroizolacije ter predviden način vgradnje.

lep pozdrav

ODGOVOR:
Projektirana izvedba preplastitve ne zahteva HI med ab ploščo in fionalno oblogo, ki jo preplastitev predstavlja.

Datum objave: 28.07.2015   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali naročnik upošteva referenco na novogradnji mostu?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 28.07.2015   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podatek, kolikšna je dolžina obešenih cevi pod mostom navedenih v postavki VGRADNJA METEORNIH POŽIRALNIKOV

ODGOVOR:
Razvidno iz projekta vodovodne instalacije.

Datum objave: 28.07.2015   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na objektu je veliko komunalnih vodov, v popisu pa je samo zaščita in pomoč pri postavitvi in montaži instalacij. Katere instalacije se menja? Kateri vodi bodo aktivni v času gradnje? Kako se bodo usklajevala dela pri sanaciji mostu in menjavi komunalnih vodov?

ODGOVOR:
Predvidena je zamenjava vodovodne cevi Ø500 z Ø400, obdelano v ločenem delu projekta, ki ni predmet razpisa in prestavitev instalacij telekomunikacije iz obstoječe na nižjo lokacijo na novi jekleni podkonstrukciji pod mostom. Vsi komunalni vodi, razen vodovoda bodo aktivni, potrebna - predvidena zaščita.

Datum objave: 28.07.2015   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Kakšen popis pa je to? Da ne govorim o tehničnem popisu, kakšno skrocupalo pa je to....

Nikjer navedeno kakšne naj bodo svetilke, kakšni kdrogovi, kakšen je kabel, kam se bodo svetilke priklopile, kakšneso cevi,....

Prsoimo vas, da objavite nov popis napisan tako, da se bo natančno izdelati ponudbo.

Hvala.

lep pozdrav

ODGOVOR:
Vsi podatki so razvidni iz projektne dokumentacije in že podanih odgovorov.

Datum objave: 28.07.2015   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, naj dopolni popis del s potrebnimi zaporami prometnih površin.

ODGOVOR:
Zapore prometnih površin, vključno z elaboratom zapor morajo ponudniki upoštevati pri postavki »Priprava gradbišča«.

Datum objave: 28.07.2015   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da odgovori na vprašanja!

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na vprašanja.

Datum objave: 28.07.2015   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji v točki 18. naročnik ne definira števila krogov pogajanj. Navaja le, da bo izvedel enega ali več zaporednih krogov. To pa pomeni nedefiniranost razpisnih pogojev in kršitev pravil javnega naročanja, saj s tem sebi odpira možnost koruptivnega, kaznivega in protekcionističnega izbora ponudnika na način, da lahko prekine pogajanja takrat, ko je preferirani kandidat najugodnejši in ne da možnosti drugim kandidatom, da bi ponudili še nižjo ceno. V kolikor naročnik ne bo definiral števila krogov pogajanj, ponudnik opozarja, da bo primoran za to nejasnost v razpisni dokumentaciji vložiti revizijski zahtevek, pri čemer to opozorilo in zahteva velja kot napoved revizije.

ODGOVOR:
Naročnik bo v skladu s 3. odstavkom 28. člena ZJN-2 ponudnike seznanil s pravili pogajanj pred izvedbo pogajanj. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo pisno povabljeni k pogajanjem.

Datum objave: 28.07.2015   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Zakaj je rok za prejem ponudnikovih vprašanj postavljen na nedeljo? Zgolj sučajno, da boste lahko v ponedejek objavili nepopolne odgovore na že ta teden zastavljena vprašanja na nejasen način? Na ta način seveda favorizirate očitno že izbranega izvajalca, ki je že seznanjen z vsemi zadevami. In v kolikor bo le ta želel priti v izbor je seveda pomembno, da drugi izvajalci/ponudniki ne dobijo popolnih informacij, da ne ogrozijo posla.

2. V popisih je običajno navedena opema ali materiali na način:
- primer A: Dobava in montaža razdelilnika RH dimenzij 500x800x250mm, IP44, za montažo na steno, iz dvakrat dekapirane pločevine pobarvane s temeljno in končno barvo RAL 7035, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo, ki naj bo enake ali boljše kvalitete:
....

- primer B: Svetilka S.. za zunanjo razsvetljavo, kot npr. GRAH Lighting AEROLITE LSL 15; LED sijalka 18W, življenska doba vsaj 60.000 ur; IP66 ali enakovredna svetilka. Končni izbor po dogovoru z naročnikom in arhitektom

- primer C: Dobava in montaža svetilke SITECO 5LS41272E Monsun IP65 (2 x T26 58W/840)

Pa si poglejmo vaše postavke:
- primer A: Dobava in motaža novih kandelabrov in luči višine 4m iz pocinkanih drogov JR 6 z montažo na pritrditvenih točkah oz. vgrajenih sidrih, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali, ter priklopom na javno razsvetljavo in preizkusom

A je iz vašega popisa moč sklepati vsaj približno kaj zahtevate? Kaj so res dobre vsake svetilke? In kandelabri so na sidro ali vsadni? Kaj gre za solarne svetilke, ker nikjer ni duha ne sluha o kakšni elektro instalaciji?

Žal nimajo vsi potencialni ponudniki enakih možnosti. S podobnimi zadevami smo se ubadali že takrat, ko se je bil objavljen razpis za prenovo Slovebske ceste v Ljubljani. Naročnik Občina Ljubljana.

ODGOVOR:
Postavitev javne razsvetljave in vsa ostala predvidena dela v zvezi z javno razsvetljavo so razvidna iz projektne dokumentacije, ki je na volj pri naročniku in odgovorov na vprašanja ponudnikov.

Datum objave: 28.07.2015   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zaradi relativno malo sanacij ali rekonstrukcij objektov v zadnjih petih letih in zaradi zagotavljanja konkurenčnosti, prosimo naročnika, da sprejme kot ustrezno referenco:

"Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno sanacijo ali rekonstrukcijon ali gradnjo zahtevnih objektov (most) razpona min. 25 m, šteto od osi ležišč levega in desnega opornika."

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.

Datum objave: 31.07.2015   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 9 Razpisne dokumentacije v točki 9. navajate, citiramo: "Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa." ter nadalje "Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb." Prosimo za potrditev, da s predložitvijo Obrazca BON, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb, zadostimo zahtevanemu pogoju - na Obrazcu BON je namreč podatek, da ponudnik ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa v preteklih 6 mesecih PRED DNEVOM SESTAVE Obrazca BON in NE v preteklih 6 mesecih PRED ODDAJO PONUDBE (v takem primeru bi moral imeti Obrazec BON datum en dan kasneje kot se ponudba oddaja, kar pa žal ni možno).

ODGOVOR:
S predložitvijo Obrazca BON, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb, zadostite zahtevanemu pogoju.

Datum objave: 31.07.2015   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za vašo definicijo razpona mostu, kot je zahtevano v referenčnih in kadrovskih pogojih.

ODGOVOR:
Razpon je definiran kot razdalja med opornikoma.

Datum objave: 31.07.2015   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali drži, da je naročnik v Popravku razpisne dokumentacije popravil samo datume za predložitev in odpiranje ponudb na strani 6/52?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 31.07.2015   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker imamo ponudbeno dokumentacijo že pripravljeno, nas zanima, ali jo lahko oddamo s prvotno datiranim datumom prilog z dnem 4.8.2015?

ODGOVOR:
V skladu z določili razpisne dokumentacije se s premaknitvijo roka za oddajo ponudb pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 31.07.2015   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da kot primerno referenco upošteva tudi novogradnjo mostu ali viadukta.


ODGOVOR:
Naročnik kot referenco ne bo upošteval novogradnje mostu.

Datum objave: 31.07.2015   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ali bo naročnik upošteval razpon mostu / viadukta od leve do desne brežine ali med posameznimi podporniki?
Prosim za jasno definicijo

ODGOVOR:
Razpon je definiran kot razdalja med opornikoma.

Datum objave: 31.07.2015   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da objavi vsaj tehnično poročilo
Hvala

ODGOVOR:
Tehnično poročilo je kot del projektne dokumentacije na vpogled pri naročniku.

Datum objave: 31.07.2015   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Imam vprašanje v zvezi z odvodom meteorne vode z objekta.
V popisu so v postavki VGRADNJA METEORNIH POŽIRALNIKOV predvidene obešene cevi 110 mm, v tehničnem poročilu je izbrana cev GRP DN150, v načrtu pa je zrisana cev GRP 250.
Kateri fi cevi naj upoštevamo pri ovrednotenju postavke?

Lep pozdravODGOVOR:
Pravilno je kot v TP in popisu Načrta interne kanalizacije - GRP DN150.

Datum objave: 31.07.2015   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozivamo naročnika, da spremeni rok za dokončanje del, kateri je naveden v razpisni dokumentaciji kot: '100 (sto) koledarskih dni od sklenitve te pogodbe'. Izvajalec lahko prične izvajati dela šele, ko je postavljena zapora prometnih površin na mostu, pogodbeni rok pa teče z dnevom podpisa pogodbe. Hkrati pa izvajalec nima vpliva na hitrost pridobivanja potrebnega dovoljenja. Naročnik naj spremeni rok za izvedbo naročila na 100 dni po pridobitvi dovoljenja za zaporo mostu oziroma naj naročnik sam pridobi potrebna dovoljenja pred podpisom pogodbe.

ODGOVOR:
Rok za izvedbo ostaja nespremenjen.