Dosje javnega naročila JN1316/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1316/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2014
    JN1316/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 31. 1. 2014
Številka objave: JN1316/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za vzdrževanje, Trg MDB 7, Kontakt: Polona Artač, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13061730.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija Šanc – kulturno zgodovinskega spomenika državnega pomena
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija Šanc – kulturno zgodovinskega spomenika državnega pomena
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45212350 (Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1600/2013-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 2. 2014
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 2. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/4202-78912037034511765338/Razpisna
_dokumentacija_-_SANC_31jan14.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 2. 2014
Čas: 00:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2014   06:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

po ogledu lokacije smo prepričani, da z rotacijskim bagrom ( pogoj zaradi vibracij) TEŽE Ca. 50 TON ni možno na lokacijo!!!!
Tudi postavke za dovozne poti niso ustrezne!!!
Potreben je posek dreves in ne vej!!!!
Kako si projektant to predstavlja?

ODGOVOR:
V projektni dokumentaciji (tako konstrukcijski kot cestni del) nismo posebej specificirali oziroma zahtevali dimenzij in teže mehanizacije za izvedbo pilotov, saj bi s tem izvajalce med seboj diskriminirali. Je pa jasno, da mora biti stroj čim lažji, kar je posebej navedeno, že zaradi dodatne obremenitve platoja. Vsak izvajalec naj sam oceni, ali je s svojo mehanizacijo sposoben na lokacijo ali ne. Napisali smo, da je izvedba prav s tega stališča izredno občutljiva. 50 ton je visoka teža in je ne priporočam.

Šance so spomenik kulturne dediščine, grajska planota št. EŠD: 22886 Ljubljana – Parkovna ureditev grajske planote in zanje velja varstveni režim za kulturne spomenike. Skladno s projektnimi pogoji in soglasjem ZVKDS vsa dela na obravnavanem območju lahko opravlja le za to usposobljeni izvajalec s tovrstnimi izkušnjami in referencami, obrezovanje dreves na trasi dostopne poti lahko izvaja le za to strokovno usposobljena služba (pregled in obrezovanje krošenj dreves se izvaja ob nadzoru ZVKDS), trasa dostopne poti se po končanih delih odstrani in uredi v prvotno stanje.

Datum objave: 13.02.2014   06:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Iz popisa B) Gradbeni načrt-piloti; tuje storitve postavka 5.6 smo po opisu del razbrali da gre za en obstoječi inklinometer. Za pripravo ponudbe bi potrebovali podatek o globini inklinometra in podatek ali gre za obstoječ inklinometer ali je potrebna vgradnja novega. Za odgovor se vam zahvaljujem.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Vrtina je že opremljena kot inklinometer in zaščitena s kapo. Globina vrtine je 10 m.

Datum objave: 19.02.2014   12:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

V popisu del Tuje storitve post. 5.5 in 79---
Nadzor ZVKDS vključno z označitvijo kamnov, ki se pri sanaciji zidu začasno odstranijo je potrebno ovrednotiti ure arheologa, tehnika in izdelava poročola.
Zanima nas ali gre pri omenjeni postavki za konservatorski nadzor ali kakšno drugo vrsta nadzora omenjenega zavoda

Za odgovor se vam zahvaljujemo

ODGOVOR:
Glede nadzora ZVKDS- plačnik je RS (ni dodatnih stroškov s strani izvajalca), gre za konservatorski nadzor.

Strošek izvajalca je:
- foto material pred rušitvijo oz. posnetek pred sanacijo
- označi kamne na hrbtni strani
- foto material po sanaciji oz. posnetek po sanaciji
- poročilo, ki se preda ZVKDS

Datum objave: 19.02.2014   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri gradbenih delih je v zadnji postavki točke 5.8. zapisano :

SISTEMATIČNO INJEKTIRANJE ZIDU Z INJEKCIJSKO MASO - 520 m3

Prosim za pojasnila:
količina cementa za pripravo 1m3 injekcijske mase ????
količina dodatkov ????
predviden pritisk injektiranja???
uporaba pakerjev?
vrtanje?
kontrolne vrtine???
kako se sploh injektira - preko česa ????
vodocementni faktor????

Navedene podatke potrebujemo za pripravo ustrezne ponudbe (strošek 1 m3 namreč lahko presega 400 EUR/m3) zato se vam za pojasnila že vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR:
Za injektiranje se uporabi že pripravljena cementna injektirna masa, v kateri so že vsebovani dodatki za plastificiranje in nabrekanje ( npr.: cementna injektirna masa proizvajalca Mapei ali TKK Srpenica). Masa se pripravi z dodatkom vode v razmerju, ki ga za to predpisuje proizvajalec injektirne mase.
Nizkotlačno injektiranje, torej pritiski injektiranja do max ca 2,5 bara.
Za injektiranje s cementno injektirno maso se ne uporablja pakerjev. Vzdrževanje pritiska na posamezni injektirni cevki z ventili!
Cevke ( 3/4 " )za injektiranje se vstavijo v predhodno izvrtane vrtine globine min 2/3 debeline zidu . Število vrtin ( 3kom / m2).
Pri sistematičnem injketiranju kamnitih zidov ni posebnih kontrolnih vrtin. Kontrola komunikacije injektirne mase je preko sosednjih injekcijskih vrtin.
Preko vgrajenih injekcijskih cevk.

Datum objave: 19.02.2014   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko nominirani podizvajalec predloži referenco?

ODGOVOR:
Da.