Dosje javnega naročila JN9552/2013
Naročnik: OBČINA MENGEŠ 
Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli
ZJN-2: Odprti postopek

JN9552/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2013
    JN9552/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na osnovni šoli

Datum objave: 31. 7. 2013
Številka objave: JN9552/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, Kontakt: Slovenska 30, V roke: Urbanc Andrej, SI-1234 MENGEŠ.
Tel. +386 17237081. Telefaks +386 17238981. E-pošta Andrej.urbanc@menges.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.menges.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Osnovni namen je izboljšanje toplotnih lastnosti stavbe in zmanjšanje toplotnih izgub.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45214210 (Gradbena dela na osnovni šoli)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 10. 2013, Zakljucek 25. 8. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10.000,00 evrov, z rokom veljavnosti en dan daljše od roka veljavnosti ponudbe.
Bančna garancija za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % od vrednosti ponudbe, z rokom veljavnosti en dan daljše od roka za izvedbo naročila.
Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % od vrednosti dejansko izvršenih del, z rokom veljavnosti 5 let (garancijska doba) in en dan od uspešno opravljenega tehničnega pregleda objekta oziroma prevzema del.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Proračun občine Mengeš, Kohezijski sklad EU
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih oseb, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije in ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
- Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek iz poslovanja vsaj trikrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema. Bonitetna ocena eS.BON ponudnika mora biti od SB1 do SB5. V primeru, da je bonitetna ocena SB6 ali slabša, se ponudnik izloči.
- Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih dni.
- Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Gospodarski subjekt ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-11/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 9. 9. 2013
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 9. 9. 2013
Čas: 9:30
Kraj: Občina Mengeš, sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operatini program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete “Trajnostna raba energije“ 1. prednostne usmeritve “Energijska sanacija javnih stavb“
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.menges.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 9. 2013
Čas: 9:30
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI-1234 MENGEŠ.
Tel. +386 17237081. Telefaks +386 17238981. E-pošta andrej.urbanc@menges.si.
Internetni naslovi: http://www.menges.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI-1234 MENGEŠ.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.07.2013   15:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, na danem spletnem naslovu ni vidna razpisna dokumentacija.

ODGOVOR:
Spoštovani
V času pregleda naše inernetne strani razpis še ni bil v celoti naložen. Sedaj ga najdete na naslovu:
http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/

Datum objave: 01.08.2013   11:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Glede na to, da so reference zahtevane v % od vrednosti ponudbe, bi prosili, da objavite oceno investicije ali pa določite fiksno vrednost zahtevanih referenc.

V nasprotnem primeru, bi lahko ponudniki en mesec pripravljali ponudbe, ko pa bi prišli do vrednoti ponudbe, bi se izkazalo, da ponube ne morejo oddati (če bi imeli prenizke reference).

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost naročila je 704.990,00 €

Datum objave: 01.08.2013   11:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas, da navedete ocenjeno vrednost naročila, da lahko razpišemo reference in jih pravočasno dobimo vrnjene od investitorjev.

Hvala in lp

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost naročila je 704.990,00 €

Datum objave: 02.08.2013   08:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kaj se pri referencah smatra kot "istovrsten posel"?ODGOVOR:
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.

Datum objave: 06.08.2013   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vaš odgovor glede reference žal ni dovolj natančen.

Ali se smatra novogradnja, ki vsebuje dela in količine iz razpisa in ja v minimalni zahtevani vrednosti ustrzna referenca oz. "istovrsten posel"?

ODGOVOR:
Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval tudi novogradnjo, ki vsebuje dela in količine iz razpisa in so v minimalni zahtevani vrednosti.

Datum objave: 06.08.2013   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, ali ste ocenjeno vrednost navedi z DDV ali brez?

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost je z DDV.

Datum objave: 14.08.2013   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

V popisu del, sklop STAVBNO POHIŠTVO, je navedeno, da se okna izdela iz PVC 6-komornih profilov - iz varčnega pohištva.

V priloženih "shemah" oz. v detajlu FP 01 navajate, da gre za leseno okno.

Prosim, da podate pojasnilo, katere vrste stavbnega pohištva naj vključimo v ponudbeno ceno, saj se vrednost/cena le teh precej razlikuje.

Hvala.

ODGOVOR:
Vsa okna so iz PVC materialov.

Datum objave: 14.08.2013   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Prosimo vas, da objavite sheme stavbnega pohištva, ker drugače ni možno sestavit realne ponudbe. Naprošamo vas tudi, da bolj natančno opišete postopek predelave zunanjega stopnišča, kakšne so dimenzije in podobno ( ključavničarska dela ). Zanima nas tudi podrobnejši opis postavke 14 ( ostala dela ), kjer je opisano sondiranje obstoječe strehe. Zanima nas, kakšna je sestava obstoječe strehe, zakaj je sondiranje potrebno in kakšen je postopek sondiranja ter krpanja.
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.ODGOVOR:
SHEME OKEN objavljamo tam kjer je objavljeno javno naročilo. Upoševajte fazo1. Kot informacijo navajamo, da faza 2 ni predmet razpisa in predstavlja že zamenjana okna v preteklosti.
Pri zunanjem stopnišču se skrajša kovinska ograja zaradi debeline toplotne izolacije. Shem kovinskih del nismo risali.
Sondiranje je potrebno, da se preveri obstoječa sestava strehe in potrdi pravilnost izbrane nove sestave (klicati projektanta). Sanacija sonde ni
potrebna, ker se dodajajo nove plasti izolacij.Datum objave: 14.08.2013   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Dne 8.8. smo vam na portal zastavili vprašanje. Prosim za odgovor, saj je podatek katerega zahtevamo bistvenega pomena za pripravo ponudbe.

LP

ODGOVOR:
Glejte odgovor na VPRAŠANJE 6.

Datum objave: 14.08.2013   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za dodatna pojasnila v kakšnem smisli je predvidena predelava obstoječe ograje zunanjega stopnišča. Prosimo za bolj podrobne informacije oz. načrt.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Glejte odgovor na VPRAŠANJE 6.

Datum objave: 14.08.2013   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZDRAVLJENI,
prosimo, da objavite sheme stavbnega pohištva.

Lp

ODGOVOR:
Glejte odgovor na VPRAŠANJE 6.

Datum objave: 20.08.2013   14:20
Glede na vprašanje št. 2 - OCENJENA VREDNOST, Datum objave: 1.8.2013, 11:24, vam sporočamo, da je pravilna ocenjena vrednost naročila 552.474,21€ brez DDV in ne 704.990,00 € z DDV kot je bilo objavljeno v našem odgovoru.
Datum objave: 21.08.2013   16:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko ponudnik izpolnjuje pogoj ekonomsko-finančne sposobnosti glede povprečnega čistega letnega prihodka skupaj s:

- partnerji v skupni ponudbi?
- podizvajalci?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj ekonomsko finančne sposobnosti skupaj s partnerji v skupni ponudbi.

Datum objave: 21.08.2013   16:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali se za garancijo za resnost ponudbe zahteva:

- bančna garancija ali
- menica z menično izjavo?

ODGOVOR:
Zahteva se bančna garancija (tč.2.6.1. Navodila za pripravo ponudbe)

Datum objave: 22.08.2013   08:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za dodatno pojasnilo glede barve stavbneg pohištva.
V popisu je navedeno, da je barva znotraj bela, zunaj pa bo po izboru arhitekta. V kolikor tudi zunaj ponudimo belo barvo, to cenovno ne bo enakovredno v kolikor se bo arhitekt odločil za drugo barvo.
Ponudniki bomo v enakopravnem položaju v kolikor lahko ponudimo barvo BELA / BELA, v nasprotnem primeru določite zunajo barvo.

Že vnaprej hvala za pojasnila.

Lp


ODGOVOR:
Notranjanjost oken - BELA, zunanjost TEMNEJŠA (rjavo, sivo - odvisno od barve fasade)

Datum objave: 22.08.2013   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
vsklopu določenega stavbnega pohištva je potrebno upoštevati tudi zunanje žaluzije.
V popisu je dvoumno navedeno, da je upravljanje lamel z motornim pogonom oz.. ročno z monokomando. Kaj upoštevamo? V kolikor je z motornim pogonom ali je potrebno za vsako žaluzijo posebej upoštevati motorni pogon?

Lp

ODGOVOR:
Pri vseh oknih, ki so deljena na dva dela, ker je med njima betonski brisolej, spodnji del z žaluzijo na ročno monokomando, zgornji del (nadsvetloba) na motorni pogon. Vsa ostala okna (v enem kosu) - žaluzije na ročno monokomando. Motorni pogon je pri tistih oknih, ki niso na dosegu rok.

Datum objave: 23.08.2013   11:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V popisu v zavihku stavbnega pohištva navajte določen profil.
Prosim za posredovanje gradbene širine. Omenjeni ima 88mm. Ali je lahko tudi manjša oz. večja.

V omenjenem popisu pri opisu zasteklitve navajate koeficient Uf=0,64. Na uradni strani proizvajalca teh profilov je dostopen podatek, da je Uf=0,8.
Ali ste mislili na Ug=0,6, torej koeficient zasteklitve.

Prosimo za jasno definicijo minimalne gradbene širine profila in minimalni UW (zasteklitve in okna skupaj).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Okenski profil je lahko manjš/večjii, če dosega zahtevane toplotne karakteristike.
V popisu je napisan koeficient za steklo 0,64 W/m2K. Celotno okno (okvir in zasteklitev) mora dosegati toplotno izolativnost Uw = 0,8 W/m2K.


Datum objave: 26.08.2013   13:37
Dne 26.08.2013 je potekal informativni sestanek in ogled lokacije energetske sanacije OŠ Mengeš. Zaspisnik poteka sestanka je objavljen na www.menges.si. Poleg zapisnika objavljamo tudi dodatne detajle.


Datum objave: 28.08.2013   07:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Uwindow:
Uw<=0,8 velja za pasivne hiše.
Prosim preverite vaš odgovor na 14. vprašanje ali je v skladu z elaboratom gradbene fizike in opisom v Arhitekturi PZI (kjer je v poglavju Zasteklitve navedeno Uw=1,0).

lepo pozdravljeni

ODGOVOR:
Podatki iz odgovora na vprašanje 14 se uporabljajo tudi, če je kjev gradivu naveden drugačen podatek.

Datum objave: 28.08.2013   07:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali pravilno domnevamo, da je za to fazo razpisa potrebno s strani ponudnika samo izpolniti obrazec Podatki o referenčnem delu?
Potrjeno dokazilo o referenčnem delu lahko naročnik zahteva kasneje v postopku izbire naugodnejšega ponudnika.
Hvala za odgovor!


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 28.08.2013   07:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali morajo biti reference potrjene s strani naročnikov?

ODGOVOR:
Za fazo razpisa je potrebno s strani ponudnika samo izpolniti obrazec Podatki o referenčnem delu.
Potrjeno dokazilo o referenčnem delu lahko naročnik zahteva kasneje v postopku izbire naugodnejšega ponudnika.Datum objave: 28.08.2013   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali se za referenčni objekt upošteva tudi rekonstrukcija objekta?

ODGOVOR:
Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval tudi rekonstrukcijo objekta, ki vsebuje dela in količine iz razpisa in so v minimalni zahtevani vrednosti.

Datum objave: 28.08.2013   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko referenčni pogoj ponudnik izpolnjuje skupaj s partnerji v skupni ponudbi?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko izpolnjuje referenčne pogoje skupaj s partnerji v skupni ponudbi.

Datum objave: 28.08.2013   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo je potrjevalec referenčnega objekta?
Investitor ali naročnik?

ODGOVOR:
Potrjevalec referenčnega objekta je investitor.

Datum objave: 28.08.2013   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo je potrjevalec referenčnega objekta?
Investitor ali naročnik?

ODGOVOR:
Enako kot odgovor 20.

Datum objave: 30.08.2013   10:18
Vezano na zapisnik o informativnem sestanku in ogledu lokacije z dne 26.08.2013 vam v nadaljevanju posredujemo, poleg državnih praznikov še dodatno proste dneve , ko v šoli ni pouka:
- 28. 10., 29. 10. in 30. 10.,
- 27. 12., 30. 12., 31. 12.,
- 17. do 21. februar 2014 (zimske počitnice),
- 28., 29. in 30. 4. 2014
- od 26. 6. 2014 dalje (poletne počitnice)


Datum objave: 03.09.2013   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za navedbo datuma veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.

ODGOVOR:
Veljavnost bančne garancije je 09.11.2013

Datum objave: 03.09.2013   13:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na naročnika se obračamo z vprašanjem , če pravilno razumemo razpisno dokumentacijo glede točke 2.6 Finančna zavarovanja in posledično obrazec Opomnik in sicer, da je treba v ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe, medtem ko vzorec bančne garancije za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti ter vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi ponudnik samo parafira, žigosa in priloži v ponudbo?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 03.09.2013   13:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Na razpisnem obrazcu "Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika" zahtevate posredovanje podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na zakon o gospodarskih družbah šteje, da so povezane družbe.
Prosimo, da to zahtevo spremenite v toliko, da bo te podatke po končanem izboru potrebno vpisati in posredovati samo izbranemu ponudniku, v tej fazi postopka oz. oddaje ponudbe pa ponudniki samo podpišemo in žigosamo obrazec.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ponudnik mora predložiti samo obrazec. Podatke bo posredoval samo izbrani ponudnik.

Datum objave: 03.09.2013   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ALi je potrebo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb priložiti kot lasten dopis?

ODGOVOR:
Enako kot odgovor 24

Datum objave: 03.09.2013   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Naročnika naprošamo, da pri zagotavljanju referenc (glej točko 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti in točko 3.1.5 Reference) spremeni pogoj "Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV" v "Vrednost posla pomeni vrednost skupaj BREZ DDV".
Omenjena zahteva izhaja iz enostavnega razloga, ker moramo zagotavljati reference za istovrstne posle, ki pa niso nujno v samostojni izvajalski pogodbi in je zato računanje DDV za samo en segment pogodbe neumestno ob dejstvu, da se pogosto pojavljata pri enem objektu oz. pogodbi obe davčni stopnji, ker so objekti večnamenski.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Razpisni pogoji in merila se v točki 3.1.4. in 3.1.5. spremenijo v vrednost brez DDV

Datum objave: 03.09.2013   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali se vzorca: "Vzorec bančne garancije za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti" in "Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi", samo parafirata?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Enako kot odgovor 23

Datum objave: 03.09.2013   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali prav razumemo Razpisno dokumentacijo, da Izjava 3.1.7 ni predmet tega razpisa?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA, izjava ni predmet tega razpisa

Datum objave: 03.09.2013   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V 16. členu Vzorca pogodbe imate v 1. odstavku navedeno, da je naročnik dolžan potrditi situacije v roku 15 dni, v 4. odstavku istega člena pa navajate, da jih je dolžan potrditi v roku 8 dni - prosimo za uskladitev.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Tekst se v 1. odstavku 16. člena spremeni tako, da se rok potrditve situacije spremeni iz 15 na 8 dni.

Datum objave: 03.09.2013   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

za izpolnjevanje pogoja 3.1.2.2. je potrebno priložiti dokazila ali se dokazila predloži v fazi ocenjevanja ponudb, v kolikor bi jih naročnik zahteval?

Kakšno strarost dokumentov je zahtevana?

ODGOVOR:
Ponudnik predloži podpisano in žigosano izjavo. Ostalih dokazil ni potrebno prilagati.

Datum objave: 03.09.2013   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno priložiti bon2?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 03.09.2013   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika opozarjamo, da so lahko primerljivi referenčni objekti (oziroma 70% vrednosti) upoštevajo za vrednost ponudbe brez DDV, saj nastopa razlika v stopnji davka s primerljivimi referencami iz prejšnjih let.

ODGOVOR:
Glej odgovor 26

Datum objave: 04.09.2013   07:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšno vrednost reference je potrebno vnesti v obrazca za kadre in ponudnika: brez ali z DDV?

ODGOVOR:
Brez DDV.

Datum objave: 04.09.2013   08:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kaj je naročnik mislil s tem, da je potrebno ponudbi priložiti naročnikovo specifikacijo naročila - projektna naloga, tehnične specifikacije, tehnični pogoji?

ODGOVOR:
Prvi odstavek tč. 4.1.4.Navodil za pripravo ponudbe se glasi: Ponudbi je potrebno priložiti ponudbeni predračun, ki je v razpisni dokumentaciji, ostalih tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije se ne prilaga.


Datum objave: 04.09.2013   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko dokazila (S.BON) kopije?

ODGOVOR:
DA, vendar naj bo na kopiji besedilo (izjava) "kopija enaka originalu ali podobno" in podpis odgovorne osebe.

Datum objave: 04.09.2013   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dokazilo za zahtevo 3.1.7.1:

Izjave o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami ne najdemo v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR:
Ni potrebna

Datum objave: 04.09.2013   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zanima nas, zakaj v razpisni dokumentaciji navajate, da mora vsak gospodarski subjekt predložiti dokazila glede refrenc, potem pa v tekstu, ki sledi navajate, da lahko tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko zagotovi ponudnik skupaj z drugimi, ki nastopajo v ponudbi???

ODGOVOR:
Ponudnik mora predložiti ustrezne reference (izjava o referenčnem delu). V primeru skupne ponudbe se reference seštevajo.

Datum objave: 04.09.2013   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostuje, če je pogodba parafirana s strani vodilnega ponudnika v primeru skupne ponudbe?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 04.09.2013   10:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ponudbi potrebno predložiti dogovor partnerjev v primeru skupne ponudbe?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 04.09.2013   10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
obrazec podatki o referenčnem delu izpolni samo ponudnik. V razpisni dokumentaciji pod 3.1.5. pa ste navedli, da mora biti dokazilo potrjeno s strani naročnika. Ali velja to za kasnejšo fazo preverjanja ponudb in ne za oddajo ponudbe?

ODGOVOR:
DA, za oddajo ponudb zadostuje izpolnitev obrazca "Podatki o referenčnem delu", ki jo izpolni naročnik. V fazi preverjanja ponudb bo naročnik sam preveril navedene podatke.

Datum objave: 04.09.2013   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali popis ne zajema slikopleskarskih del?

ODGOVOR:
Slikopleskarska obdelava novih mavčnokartonskih sten, oblog, stropov in ometov, kompletno z glajenjem, brušenjem in beljenjem s poldisperzijsko barvo 393 m2.

Datum objave: 04.09.2013   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatno pojasnilo:

- AB rešetkasti brisoleji se odstranijo da ravni obstoječe fasade (ali je zunanji nosilec samo del brisolejev);
- ali je pri odstranitvi simsov mišljen le njihov poševni del?

Ker iz popisov in danih načrtov ni točno razvidno za katere simse in brisoleje gre pri posamezni postavki, vas prosimo za dodatna pojasnila, slike ali skice iz katerih bo razvidno kaj pripada kateri postavki rušitvenih del.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:
Prosimo za dodatno pojasnilo:

1. Brisoleji so vbetonirani v betonski nosilec nad okenskimi odprtinami, ki mora ostati nepoškodovan. Odreže se le štrleči del izven ravnine zidu oz. nosilca.
2. DA
3. Priponka z odgovorom se nahaja na naši internetni strani www.menges.si - naslov priponke VPRAŠANJE 42 - DODATNA POJASNILA

Datum objave: 04.09.2013   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pri francoskih oknih so predvidene balkonske ograje. Ali je to kovinska barvana ograja? Ali ima arhitekt konkretne zahteve?

ODGOVOR:
Vsi deli ograje so očiščeni nanosov predhodne barve do kovinske podlage. Ograja je protikorozijsko zaščitena z enim nanosom temeljne in dvemi prekrivne barve. 

Datum objave: 04.09.2013   11:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pri francoskih oknih so predvidene balkonske ograje. Ali je to kovinska barvana ograja? Ali ima arhitekt konkretne zahteve?

ODGOVOR:
Enako kot odgovor 42

Datum objave: 05.09.2013   09:41
Dne 05.09.2013 sta na www.menges.si objavljena dodatna dokumenta:
1. OBRAZCI IN IZJAVE IZ NAVODIL ZA PRIPRAVO PONUDBE v wordovi obliki,
2. DODATNI POPIS Z NOVO REKAPITULACIJO. V osnovnem popisu del je izpadla postavka "slikopleskarska dela". Nov ponudbeni predračun izpolnite in priložite k ponudbi.

Datum objave: 05.09.2013   13:08
Dne 05.09.2013 smo na naši internetni strani objavili popravljena dokumenta. Prejšnjega DODATNEGA popisa ne boste mogli odpreti, saj smo ga zaklenili zaradi napak v njem.
V nov POPRAVLJEN DODATNI POPIS Z NOVO REKAPITULACIJO, vnesite ceno za slikopleskarska dela in skupni znesek iz rekapitulacije osnovnega popisa.
NAROČNIK PODALJŠUJE ROK ZA ODDAJO PONUDB DO PETKA 06.09.2013 DO 9:00 URE. ODPIRANJE PONUDB BO 06.09.2013 OB 9:30 URI v sejni sobi naročnika.


Datum objave: 05.09.2013   13:52
Zaradi tipkarskega škrata se pravilen datum oddaje in odpiranja glasi 13.09.2013.
Vsi dokumenti (garancija, boni...) veljajo "od prvotno določnega roka za oddajo ponudb".