Dosje javnega naročila 000324/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve avtomobilskega zavarovanja
ZJN-3: Odprti postopek

JN000324/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2023
JN000324/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2023
JN000324/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000324/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 017-047158
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
aktrp@gov.si
+386 15807792

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469250/Internet.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21926
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve avtomobilskega zavarovanja
Referenčna številka dokumenta: ODAVTO-36/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve avtomobilskega zavarovanja, v dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: vsi posamezni naročniki brez Policije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve avtomobilskega zavarovanja, sklop 1: vsi posamezni naročniki brez Policije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije. V
primeru sofinanciranja posameznih naročil posameznih naročnikov iz sredstev Evropske Unije, se temu
ustrezno prilagodi vsebina polic.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "9.1 Neobstoj razlogov za izključitev"

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: posamezni naročnik Policija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve avtomobilskega zavarovanja, sklop 2: posamezni naročnik Policija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije. V
primeru sofinanciranja posameznih naročil posameznih naročnikov iz sredstev Evropske Unije, se temu
ustrezno prilagodi vsebina polic.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "9.1 Neobstoj razlogov za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik, v skladu z 21. členom ZZavar-1, opravlja zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (RS)
za vse zavarovalne vrste, ki so predmet tega naročila, kar pomeni, da je vpisan v poslovni register
Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora) in sicer od enega od naslednjih poglavij
registra:
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež
v RS;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež
v tujini in opravljajo dejavnost neposredno;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež
v tujini in opravljajo dejavnost preko podružnice.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2023   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2023   15:00
Kraj: v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo samodejnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2023   10:00

Dodatne informacije:
K IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje: Dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, so lahko predložena v
angleškem jeziku.

To skupno javno naročilo izvaja MJU v imenu in za račun naročnikov:
sklop 1:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Arhiv RS
CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
CSD GORENJSKA
CSD LJUBLJANA
CSD OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD
CSD SAVINJSKO - ŠALEŠKA
CSD SEVERNA PRIMORSKA
CUDV Dobrna
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
DRSI
Direkcija RS za vode
DKOM
Državni svet RS
Državni zbor RS
Državno odvetništvo RS
FURS
GSV
GURS
Inšpektorat RS za delo
IP
IRSI
IRSKGLR
Inšpektorat RS za kulturo in medije
IRSOP
Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Javna agencija RS za varstvo konkurence
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS
Kabinet predsednika Vlade RS
KPK
MDDSZ
Mestna občina Velenje
MGRT
Urad RS za meroslovje
MF
MNZ
MZ
MZZ
MIZŠ
MJU
MK
MKGP
MOP
Agencija RS za okolje
MP
MZI
NIJZ
Občina Grosuplje
Občina Kostel
Občina Majšperk
Občina Šempeter - Vrtojba
Občina Šmartno ob Paki
Občina Tišina
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Okrožno državno tožilstvo v Celju
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU
OKROŽNO DRŽAVO TOŽILSTVO V KRŠKEM
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Okrožno državno tožIlstvo v Mariboru
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
Okrožno sodišče v Celju
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
Okrožno sodišče v Kranju
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Protokol RS
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
SURS
SVRK
Tržni inšpektorat RS
UE Ajdovščina
UE Brežice
UE Celje
UE Cerknica
UE Črnomelj
UE Domžale
UE Dravograd
UE Gornja Radgona
UE Grosuplje
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Ilirska Bistrica
UE Izola
UE Jesenice
UE Kamnik
UE Kočevje
UE Koper
UE Kranj
UE KRŠKO
UE Laško
UE Lenart
UE Lendava
UE Litija
UE Ljutomer
UE Logatec
UE Maribor
UE Metlika
UE Mozirje
UE Murska Sobota
UE Nova Gorica
UE Novo mesto
UE Ormož
UE Pesnica
UE Piran
UE Postojna
UE Ptuj
UE Radlje ob Dravi
UE Radovljica
UE Ravne na Koroškem
UE Ribnica
UE Ruše
UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenska Bistrica
UE SLOVENSKE KONJICE
UE Šentjur pri Celju
UE ŠKOFJA LOKA
UE Šmarje pri Jelšah
UE Tolmin
UE Trbovlje
UE Trebnje
UE Tržič
UE Velenje
UE Vrhnika
UE ZAGORJE OB SAVI
UE Žalec
UJP
UKOM
Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Prevzgojni dom Radeče
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Uprava RS za pomorstvo
UPRAVA RS ZA PROBACIJO
UE Ljubljana
Urad RS za intelektualno lastnino
URAD RS ZA KEMIKALIJE
UNP
URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
UVTP
Urad RS za okrevanje in odpornost
URAD VLADE RS ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
UPRAVA RS ZA INFORMACIJSKO VARNOST
UPRAVA ZA JEDRSKO VARNOST
Urad RS za mladino
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Varuh človekovih pravic
VDC Koper
VIŠJE SODIŠČE V CELJU
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru
Vrhovno državno tožilstvo RS
Vrhovno sodišče RS
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
ZIRS
ZGS

Sklop 2:
Policija
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se na podlagi
drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih
dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v
objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno,
dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802,
odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;
IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2023   13:34
1. VPRAŠANJE
vljudno prosimo, da zaradi obsežnosti javnega naročila ter počitnic in posledične odsotnosti, podaljšate rok za postavitev vprašanj vsaj do 17.2.2023 ter rok za oddajo ponudbe vsaj do 27.2.2023.

ODGOVOR
Naročnik je roke določil ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije. Roki se ne spremenijo.
Datum objave: 09.02.2023   13:51
VPRAŠANJE
prosimo za pojasnila:

1. Za kritje namenskega zavarovanja odgovornosti AO-L - s kritjem na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana vas naprošamo za dodana pojasnila za Splošno bolnišnico Jesenice (za vozila št. šasij: UU15SDM3558190594, VF37JBHY6GJ769345, VF1WK000566321749),
a.) Kakšen je namen uporabe vozil za omenjeno kritje?
b.) Kolikokrat se posamezno vozilo nahaja/uporablja na območju zračnega prometa letališča?
c.) Kakšne varnostne ukrepe izvaja letališče na območju zračnega prometa letališča - se vozila vozijo s spremstvom?
d.) Na kakšen način se vozila lahko gibajo v zračnem prometu letališča - ali imajo posebno dovoljenje za to?

2. Za kritje namenskega zavarovanja odgovornosti AO-L - s kritjem na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana vas naprošamo za dodana pojasnila za SVRK (za vozila št. šasij: VF3DD9HP0EJ632759, VF3DD9HP0EJ606906, JTDKB3FU303021714, WF0WXXGCEWHJ25538, VF1RFB00959818278, VF1RFB00665144728, WAUZZZ4H2GN004854, VR3UKZKXZNJ676774):
e.) Kakšen je namen uporabe vozil za omenjeno kritje?
f.) Kolikokrat se posamezno vozilo nahaja/uporablja na območju zračnega prometa letališča?
g.) Kakšne varnostne ukrepe izvaja letališče na območju zračnega prometa letališča - se vozila vozijo s spremstvom?
h.) Na kakšen način se vozila lahko gibajo v zračnem prometu letališča - ali imajo posebno dovoljenje za to?


ODGOVOR
Pravilen izbor kritja za Splošno bolnišnico Jesenice je AO1.
Pravilen izbor kritja za SVRK je AO2.

Ponudbeni predračun se v tej fazi ne spremeni.
Navedeno se upošteva pri podaji letne premije za posamezno zavarovalno vrsto/podvrsto v zavihku 2: vzorec police. Naročnik pa bo tekom pregleda ponudb popravil količine iz AO-L na AO1 oziroma AO2 pri predmetnih naročnikih, na podlagi navedenega se bodo samodejno izračunale letne zavarovalne premije posameznega vozila predmetnih naročnikov na zavihku 3: Obračun premije, skupna premija za posamezno zavarovalno leto v zavihku 1: Ponudba-predračun ter premija predmetnih naročnikov na zavihku 4: Premija po naročniku.
Datum objave: 09.02.2023   13:53
3. VPRAŠANJE
Za pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:
2) SKLOP 1 in SKLOP 2:
Pri pregledu posebnih določil za AO+ vas prosimo, da se v obeh sklopih, v odstavek zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov, doda:
- zaradi izgube pri plači ali drugih vrstah dohodkov in škodo zaradi morebitnih prihodnjih trajnih izgub dohodkov ali preživljanja (renta).
- stroškov nastalih zaradi uveljavljanja pravic iz tega zavarovanja (npr. odvetniški stroški, stroški izvedencev, stroški potrdil,),
- stroškov v zvezi z zdravljenjem (tudi prevozi, medicinski pripomočki, ).
Gre za splošna določila pri kritju AO+, ki se upoštevajo pri reševanju odškodninskih zahtevkov iz tega kritja.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 09.02.2023   16:05
4. VPRAŠANJE

Sklop 1: Glede na navedbe pravilnika za uporabo letališča Jožeta Pučnika Ljubljani v angleškem jeziku, so zahteve po vsebini in višini zavarovalnega kritja kot navedeno v nadaljevanju:

»Skupna zavarovalna vsota na škodni dogodek znaša 30 milijonov EUR. Le ta zajema kritje za: - Bodily Injury - Personal Injury (osebno poškodbo oz. poškodovanja oseb), - Property Damage (premoženjsko škodo oz. poškodovanje stvari) ter - vso direktno finančno škodo, s tem, da je od te skupne zavarovalne vsote najmanj 6 milijonov EUR na voljo za vsak primer osebne poškodbe (Bodily Injury), ne glede na preostalo škodo.«

Naprošamo za potrditev zgoraj navedene dikcije, ki bi nadomestila dikcijo navedeno z zavarovalno tehnični dokumentaciji za Sklop 1 (stran 1): AO-L - namensko zavarovanje odgovornosti s kritjem v višini 30 milijonov EUR za osebe (poškodbe telesa, uma ali čustev in smrtni primeri), materialno škodo in finančno škodo in najmanj 6 milijonov EUR za vsak primer osebne poškodbe.

ODGOVOR
Besedilo določbe glede AO-L v zavarovalno tehnični dokumentaciji v sklopu 1, na strani 1, se spremeni tako, da se glasi: »AO-L namensko zavarovanje odgovornosti: Skupna zavarovalna vsota na škodni dogodek znaša 30 milijonov EUR. Le ta zajema kritje za: - Bodily Injury - Personal Injury (osebno poškodbo oz. poškodovanja oseb), - Property Damage (premoženjsko škodo oz. poškodovanje stvari) ter - vso direktno finančno škodo, s tem, da je od te skupne zavarovalne vsote najmanj 6 milijonov EUR na voljo za vsak primer osebne poškodbe (Bodily Injury), ne glede na preostalo škodo.«

Spremeni se besedilo določbe glede AO-L v zavarovalno tehnični dokumentaciji v sklopu 1, na strani 3. Besedilo »Za izbrana vozila se sklene namensko zavarovanje odgovornosti s kritjem v višini 30 milijonov EUR za osebe (poškodbe telesa, uma ali čustev in smrtni primeri), materialno škodo in finančno škodo in najmanj 6 milijonov EUR za vsak primer osebne poškodbe (AO-L).« se spremeni tako, da se glasi: »Za izbrana vozila se sklene namensko zavarovanje odgovornosti (AO-L): Skupna zavarovalna vsota na škodni dogodek znaša 30 milijonov EUR. Le ta zajema kritje za: - Bodily Injury - Personal Injury (osebno poškodbo oz. poškodovanja oseb), - Property Damage (premoženjsko škodo oz. poškodovanje stvari) ter - vso direktno finančno škodo, s tem, da je od te skupne zavarovalne vsote najmanj 6 milijonov EUR na voljo za vsak primer osebne poškodbe (Bodily Injury), ne glede na preostalo škodo.«

Naročnik bo v skladu z navedenim odgovorom pred podpisom krovne pogodbe pripravil čistopis zavarovalno tehnične dokumentacije.


Datum objave: 09.02.2023   16:07
5. VPRAŠANJE
Za pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:

1) SKLOP 1:
Pri sklopu 1 v vzorcu police želite imeti krije z oznako AO-L - namensko zavarovanje odgovornosti na nadzorovanem delu letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Za pridobitev kritja vas prosimo za pojasnilo dikcije: namensko zavarovanje odgovornosti s kritjem v višini 30 milijonov EUR za osebe (poškodbe telesa, uma ali čustev in smrtni primeri), materialno škodo in finančno škodo in najmanj 6 milijonov EUR za vsak primer osebne poškodbe, in sicer:
Kakšna je razlika med kritjem z zavarovalno vsoto oziroma limitom 30 milijonov EUR za osebe (poškodbe telesa, uma ali čustev in smrtni primeri) in zavarovalno vsoto 6 milijonov EUR za vsak primer osebne poškodbe?
Kdaj se črpa odškodnina iz 30 milijonov EUR in kdaj iz 6 milijonov EUR? Navedite morebiten škodni scenarij?
Brez odgovorov na zgornje dileme vam bomo težko pridobili kritje za tovrstno zahtevo, kar posledično pomeni, da potem niti ne pridobite ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik najprej pojasnjuje, da je z odgovorom na vprašanje št. 4 spremenil besedilo določbe glede AO-L.

Naročnik glede spremenjenega besedila pojasnjuje, da je 30 milijonov EUR celotni limit, 6 milijonov EUR je podlimit za osebno poškodbo. Ne glede na materialno škodo pa mora biti vsaj od 6 do 30 milijonov EUR na voljo za osebne poškodbe.

Primer škodnega scenarija: avto se zaleti v letalo:
- varianta 1: 8 milijonov EUR osebne poškodbe, 10 milijonov EUR pa premoženjske škode - oboje bo izplačano v celoti iz celotne zavarovalne vsote 30 milijonov EUR.
- Varianta 2: 6 milijonov EUR osebne poškodbe, 25 milijonov EUR premoženjske škode - izplačilo osebne poškodbe bo iz 6 milijonov EUR in 24 milijonov EUR premoženjske škode, do razlike 30 milijonov EUR, ki je celotna vsota. Izplačilo ne more biti v tem primeru 5 milijonov EUR za osebno poškodbo iz naslova osebne poškodbe, ter 25 milijonov EUR za materialno škodo iz naslova razlike do celotne vsote.Datum objave: 10.02.2023   08:19
Pojasnilo glede naročnikov naročila in podpisa pogodb

Naročniki tega naročila so tudi vsi novoustanovljeni ali preoblikovani organi. Pri predmetnem naročilu bodo po zaključku le tega neposredne zavarovalne pogodbe (police) podpisali le ti.


Datum objave: 10.02.2023   09:46
VPRAŠANJE
Za pripravo ponudbe »Storitve avtomobilskega zavarovanja« prosimo za sledeča dodatna pojasnila:

1) V dokumentu Zavarovalno tehnična dokumentacija v razdelku »ZELENA KARTA« navajate, da se zelene karte izdajajo za vsa vozila z veljavnostjo za celotno zavarovalno obdobje. Prosimo vas, da se ta stavek spremeni v smislu: »Mednarodne karte se izdajo za vozila, ki ta dokument potrebujejo, z veljavnostjo eno leto in se jih vsako leto nadomesti z novimi.« V vsakem primeru bodo ti dokumenti izdani brezplačno, vendar informacijski sistem nam ne omogoča, da izdamo mednarodno karto za celotno obdobje in jih bomo vsako leto nadomestili z novimi. Poleg tega se spreminjajo vozila, ki ta dokument potrebujejo in je smiselno, da se izdajo mednarodne karte samo za vozila, ki to potrebujejo. »Zelene karte« se po novem imenujejo mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji se besedna zveza "Zelena karta" nadomesti z besedno zvezo "Mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila".

Besedilo v zavarovalno tehnični dokumentaciji za oba sklopa se spremeni tako, da se namesto "Zelene karte se izdajajo brezplačno. Zelene karte se izdajajo za vsa vozila z veljavnostjo za celotno zavarovalno obdobje." glasi "Mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila se izdajo za vsa vozila, z veljavnostjo enega leta in se jih vsako leto brezplačno nadomesti z novimi."

Naročnik bo v skladu z navedenim pojasnilom pred podpisom krovnih pogodb pripravil čistopis zavarovalno tehnične dokumentacije in vzorca obeh krovnih pogodb.


Datum objave: 10.02.2023   13:56
VPRAŠANJE
v excelovem seznamu vozil je zahteva po kritju H kombinacije za motorno kolo, v vzorcu police pa ni možno vnesti premije. Prosimo za popravek.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da ponudniki, v skladu s točko 12.2.2 navodil, v zavihek "Vzorec police" letno premijo oziroma premijsko stopnjo vpišejo v polja, označena s svetlo modro barvo. V zavihku "Vzorec police" polje za zavarovalno vrsto/podvrsto H pri motornih kolesih, ni obarvano svetlo modro in predmetne premije ponudniki ne vpisujete.

Naročnik glede izbranega kritja H kombinacije za motorno kolo v zavihku »Obračun premije« pojasnjuje, da gre za očitno napako pri izbiri kritja. Ponudniki pri pripravi ponudbe izbire kritja H pri motornih kolesih ne upoštevate in ponudbo podate brez predmetnega kritja (zavihek "Vzorec police" ne dopušča vpisa premije za to kritje).

Ponudbeni predračun se ne spremeni. Naročnik bo tekom pregleda ponudb pri predmetnih motornih kolesih popravil izbiro kritja v skladu z zapisanim.