Dosje javnega naročila 000356/2023
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Storitve: Pridobitev instrumenta finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za leto 2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN000356/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2023
JN000356/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2023
JN000356/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2023
JN000356/2023-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2023
JN000356/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2023
JN000356/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000356/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 018-050748
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469347/RD_VKS-10-23._za_objavo_20._1._2023.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21951
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pridobitev instrumenta finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za leto 2023
Referenčna številka dokumenta: VKS-10/23 (JN-21951)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je pridobitev instrumenta finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za leto 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je pridobitev instrumenta zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za zagotovitev finančnega jamstva družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: JP VOKA SNAGA d.o.o.) za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, za upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana v višini 13.417.753,00 EUR.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o je upravičencu REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi ARSO), dolžna zagotoviti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, oziroma zagotoviti zavarovalno polico. Bančna garancija oziroma zavarovalna polica bo izdana s strani garanta za obdobje od 6. 4. 2023 do vključno 6. 4. 2024.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji .
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji .

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji .

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2023   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2023   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Je možno pridobiti vsaj medletno bilanco 2022 JP VOKA SNAGA? (zaradi ocene finančne bonitete naročnika)
2. V vsebini garancije je kot razlog unovčenja naveden tudi sledeči razlog: "da nalogodajalec ni predložil novega letnega finančnega jamstva oz. dodatka s podaljšanjem veljavnosti in zvišanjem vrednosti obstoječega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega veljavnega finančnega jamstva"
Ali to drži? Če torej na primer na sledečem razpisu nihče ne odda ponudbe, mora ponudnik podaljšati garancijo, sicer se tvega unovčenje? Ponudnik/garant torej nosi tudi tveganje naročnika, da v sledečem letu morda ne bo izbral ali pridobil nove garancije z veljavnostjo od 6.4.2024 do 6.4.2025?

Za vaše odgovore in pojasnila se zahvaljujemo.

ODGOVOR
1. Naročnik kot odgovor na zastavljeno vprašanje objavlja poročilo o poslovanju družbe JP VOKA SNAGA d.o.o. za obdobje januar-september 2022. Poročilo o poslovanju družbe JP VOKA SNAGA d.o.o. bo objavljeno preko portala JN in na spletni stani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo.

2. Uredba o odlagališču odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 - ZVO-2) v 42. členu določa, da mora upravljavec pridobiti finančno jamstvo, ki ga Ministrstvo lahko unovči med drugim tudi v primeru, če upravljavec odlagališča ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva.

Finančno jamstvo je, skladno z Uredbo, lahko podano v obliki bančne garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri banki. VOKA SNAGA od leta 2014 letno zagotavlja jamstvo v predpisani višini in sicer v obliki zastave depozita ali zavarovalne police. Če ob poteku garancije za posamezno leto ne bi pridobili ponudnika bančne garancije ali zavarovalne police, bi družba finančno jamstvo lahko podala tudi v obliki zastave depozita.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v kolikor je v postopek predmetnega JN vključen zavarovalni posrednik, vas prosimo za navedbo le tega in višino posredniške provizije.

ODGOVOR
V predmetni postopek javnega naročila zavarovalni posrednik ni vključen.


VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, ali se garancija unovči v primeru, da se po poteku veljavnosti garancije ne predloži nova garancija za naslednje leto oz. dodatek k tej garanciji, kot je navedeno v vzorcu garancije:
- da nalogodajalec ni predložil novega letnega finančnega jamstva oz. dodatka s podaljšanjem veljavnosti in zvišanjem vrednosti obstoječega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega veljavnega finančnega jamstva;

Se pravi ali je razlog za UNOVČITEV garancije nepodaljšanje oz. nepredložitev nove garancije za naslednje leto.

ODGOVOR
Uredba o odlagališču odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 - ZVO-2) v 42. členu določa, da mora upravljavec pridobiti finančno jamstvo, ki ga Ministrstvo lahko unovči med drugim tudi v primeru, če upravljavec odlagališča ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva.

Finančno jamstvo je, skladno z Uredbo, lahko podano v obliki bančne garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri banki. VOKA SNAGA od leta 2014 letno zagotavlja jamstvo v predpisani višini in sicer v obliki zastave depozita ali zavarovalne police. Če ob poteku garancije za posamezno leto ne bi pridobili ponudnika bančne garancije ali zavarovalne police, bi družba finančno jamstvo lahko podala tudi v obliki zastave depozita.
Datum objave: 02.02.2023   14:31
VPRAŠANJE
Upoštevajoč vaše odgovore na predhodno postavljena vprašanja, nas zanima sledeče:

- ali bo naročnik glede na dano pojasnilo umaknil iz garancije pogoj za unovčenje, ki pravi "da nalogodajalec ni predložil novega letnega finančnega jamstva oz. dodatka s podaljšanjem veljavnosti in zvišanjem vrednosti obstoječega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega veljavnega finančnega jamstva"
- objavili ste le medletno bilanco uspeha. Je možno pridobiti tudi medletno bilanco stanja?

Hvala in lp

ODGOVOR
1. Naročnik vzorca garancije ne more spreminjati, saj je vzorec garancije pripravljen v skladu zahtevami Uredbe o odlagališču odpadkov.
2. Naročnik kot odgovor na zastavljeno vprašanje objavlja polletno poročilo 1-6/2022. Ob tem pojasnjujemo, da družba JP VOKA SNAGA d.o.o. bilanco stanja izdeluje polletno. Letna bilanca stanja na dan 31.12.2022 še ni zaključena. Polletno poročilo bo objavljeno preko portala JN in na spletni stani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo.