Dosje javnega naročila 000444/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana
Storitve: A-4/23; Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča G2-104/1626 v km 0,150 v Mengšu
ZJN-3: Odprti postopek

JN000444/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.01.2023
JN000444/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2023
JN000444/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000444/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 021-058525
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Hajdrihova ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788720

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469748/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22083
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-4/23; Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča G2-104/1626 v km 0,150 v Mengšu
Referenčna številka dokumenta: 43001-14/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča G2-104/1626 v km 0,150 v Mengšu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča G2-104/1626 v km 0,150 v Mengšu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:


III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.02.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Hajdrihova ulica 2A
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2023   08:43
VPRAŠANJE
Za kadre, ki niso državljani Republike Slovenije, naročnik zahteva znanje slovenskega jezika.

Naročnik za postavitev takšnega pogoja nima nikakršnih utemeljenih razlogov, niti podlage v veljavnih predpisih. Za dela, ki jih izvaja vodja projekta, ni potrebno, še posebej pa ni nujno oziroma objektivno utemeljeno. (Mednarodna praksa)

Pogoj naročnika, vezan na znanje slovenskega jezika je nezakonit in diskriminatoren in v izrecnem nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3) in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3). Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika je tudi v nasprotju z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji in predstavlja neposredno kršitev pravil pogodbe Skupnosti, nenazadnje pa tudi določil svetovne trgovinske organizacije glede svobodne trgovine in storitev.

Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika neutemeljeno izkrivlja konkurenco, saj daje neupravičeno prednost družbam, ki so registrirane v RS, preostale ponudnike pa nezakonito diskriminira. Nadalje je pogoj naročnika, vezan na znanje slovenskega jezika, nesorazmeren, saj ni povezan s predmetom javnega naročila, znanje slovenskega jezika pa hkrati ni povezano s strokovnostjo ključnih kadrov.

Pogoj po znanju slovenskega jezika v konkretnem primeru predstavlja tudi kršitev Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 83/2010), po kateri notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala (drugi odstavek 26. člena omenjene pogodbe), pa tudi z ureditvijo, razvojem in izvajanjem sistema javnega naročanja, ki mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti (7. in 8. člen ZJN-3).

Naročnik nima nikakršnih utemeljenih razlogov, na podlagi katerih bi lahko od ponudnikov zahteval, da za navedeni kader dokazujejo znanje slovenskega jezika, na podlagi navedenega pa za takšen pogoj nima niti zakonske podlage, zato naročnik z navedenim pogojem neutemeljeno omejuje konkurenco, in neupravičeno privilegira družbe s sedežem v RS.

Skladno z navedenim, naročnika pozivamo, da pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika, umakne, oziroma oblikuje tako, da se zagotovi pomočnike vodje, ki so zadolženi za komunikacijo z naročnikom. V nasprotnem bomo vložili revizijski zahtevek. Praksa pri JN je že jasna, primerov je ogromno.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogoja.

Naročnik zahteva znanje slovenskega jezika najmanj stopnje B2 le za ključni kader, in sicer iz razlogov, povezanih z zahtevnostjo izvajanja predmeta naročila in z namenom pridobitve ustrezno usposobljenega ponudnika. Vodja projekta je vključen v vrsto aktivnosti, med katerimi so tudi takšne, kjer je nujno aktivno sodelovanje s predstavniki naročnika, lokalnimi skupnosti in drugimi nosilci urejanja prostora (mnenjedajalci), pri čemer vodenja in koordiniranja izdelave projektne dokumentacije ni možno izpolniti v polnosti in kvaliteti ter pravočasno, če ta kader ne obvlada slovenskega jezika. Hkrati neposredne komunikacije z zgoraj navedenimi deležniki v procesu projektiranja ni mogoče enakovredno nadomestiti s tolmači ali prevajalci.
Datum objave: 09.02.2023   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali boste upoštevali referenčna dela za vodjo projekta in pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva tudi načrt PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije podvoza pod železniško progo?
hvala

ODGOVOR
Za vodjo projekta in pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva bodo za referenčna dela upoštevana tudi izdelava načrta/projekta PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije podvoza pod železniško progo.

Datum objave: 09.02.2023   14:39
VPRAŠANJE
Zanima nas kaj je mišljeno pod tč. 6. Izdelava hidrotehničnega poročila, v PN ni videti razlage, da bi se dokumentacija nanašala na vodotoke, ali je treba obdelati tudi iztok vode v razbremenilni kanal v bližini? Ali imenujete projekt črpališča kot hidrotehnično poročilo?

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bo PZI projektna dokumentacija izdelana celostno, vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije, črpališč in z upoštevanjem morebitnih vplivov vodotoka Pšata na obravnavano območje.Datum objave: 10.02.2023   08:42
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da skladno z zakonodajo prilagodi finančna zavarovanja za resnost ponudbe, kot tudi uskladi s prakso za primerljiva naročila, torej če misli, da obstaja tveganje, ponudi možnosti zavarovanj na vse načine, še posebej na način, da ponudnikom ne dela stroškov s pošiljanjem ponudb.
- bančna garancija,
- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
- menica
- denarni depozit.

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
6. člen
(1) Naročnik lahko zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če mora obvestila v zvezi z javnim naročilom blaga ali storitev poslati v objavo v Uradni list Evropske unije ali če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 1.000.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.
(2) Naročnik praviloma ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če je predmet naročanja blago, ki je široko dostopno na trgu in se naročniku dobavi enkrat.
!!!!!!!(3) Za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije.!!!!!!
(4) Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV), če se naročilo oddaja po sklopih, pa največ 3 % ocenjene vrednosti sklopa (brez DDV).
(5) Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je slednje zahtevano.

ODGOVOR
Zavarovanje za resnost ponudbe ni potrebno. Naročnik bo na portalu objavil popravljena Navodila za pripravo ponudbe.Datum objave: 14.02.2023   14:51
VPRAŠANJE
Vprašanje glede dokazil, če so reference pridobljene v tujini, se lahko enako predloži primerljivo dokumentacijo z zahtevanimi informacijami, ki dokazuje reference + pogodbo, obračun in potrditev od naročnika?
Pogoji naročila po ZJN, ne smejo biti diskriminacijski.

ODGOVOR
Naročnik bo priznal reference pridobljeni v tujini v kolikor bo ponudnik predložil ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev za priznanje reference.Datum objave: 21.02.2023   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se pod točko 6 upošteva tudi izdelava kart poplavne nevarnosti zaradi bližine Pšate? Odgovorite z da/ne.

Ali se pod točko 6 izdela samo poročilo, kjer se hidrološko obdela lokacija in poda ključne parametre oz usmeritve za dimenzioniranje odvodnje? Odgovorite z da/ne.

Hvala.

ODGOVOR
Ali se pod točko 6 upošteva tudi izdelava kart poplavne nevarnosti zaradi bližine Pšate? Odgovorite z da/ne.
Odgovor: NE

Ali se pod točko 6 izdela samo poročilo, kjer se hidrološko obdela lokacija in poda ključne parametre oz usmeritve za dimenzioniranje odvodnje? Odgovorite z da/ne.
Odgovor: DA