Dosje javnega naročila JN8771/2013
Naročnik: OBČINA TRŽIČ 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN8771/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2013
JN9045/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2013
    JN8771/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 15. 7. 2013
Številka objave: JN8771/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, Kontakt: Tajništvo občine, V roke: Mag. Borut Sajovic, župan, SI-4290 TRŽIČ.
Tel. +386 45971510. Telefaks +386 45971513. E-pošta obcina.trzic@trzic.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.trzic.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra.

Naročilo je razdeljeno na 8 sklopov:
- sklop I: Gradbeno-rušitvena dela
- sklop II: Obrtniška dela
- sklop IV: Strojne inštalacije
- sklop IV.b: Solarni sistem
- sklop V: Bazenska tehnika
- sklop V.b: Vodni efekti
- sklop VI: Hortikulturna ureditev
- sklop VII: Streha amfiteatra
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
77300000 (Vrtnarske storitve)
43300000 (Gradbeni stroji in oprema)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP I. - rušitvena dela, gradbena dela,
1)KRATEK OPIS Gradbeno-rušitvena dela.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 1260000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP II. - obrtniška dela
1)KRATEK OPIS Obrtniška dela.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 470000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP IV. - strojne instalacije
1)KRATEK OPIS Strojne inštalacije.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 230000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP V. - bazenska tehnika
1)KRATEK OPIS Bazenska tehnika.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 43300000 (Gradbeni stroji in oprema)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 350000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP VI. - hortikulturna ureditev
1)KRATEK OPIS Hortikulturna ureditev.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 77300000 (Vrtnarske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 70000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP VII. - streha amfiteatra
1)KRATEK OPIS Streha amfiteatra.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 190000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP IV.b - solarni sistem
1)KRATEK OPIS solarni sistem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 80000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP V.b - vodni efekti
1)KRATEK OPIS Vodni efekti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 43324100 (Oprema za plavalne bazene)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 70000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V sklsdu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 8. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 8. 2013
Čas: 09:30
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/3085-33113425983033504976/JN_Goren
jska_plaza.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 2. 8. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, SI-4290 TRŽIČ.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, SI-4290 TRŽIČ.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9045/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 19. 7. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2013   15:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Zanima nas, ali je razpis ponovljen ali gre za drug objekt, kajti identičen razpis je bil objavljen že 29.4.2013 in kolikor vemo, je bil tudi izvajalec že izbran. Prosimo za pojasnilo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Gre za ponovljen razpis z nekaterimi spremembami, med pri izbiri postopka, pri razdelitvi sklopov, zahtevanih referencah in finančnih zavarovanjih. V predhodnem (prejšnjem) postopku so bila oddana samo dela za sklop III – elektroinštalacije. Obvezno je upoštevanje celotne trenutno objavljene razpisne dokumentacije.

Datum objave: 17.07.2013   16:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da čimprej objavi splošne in podrobne načrte razpisanih del.

V opisih so omenjeni ločni opaži bazenov s prelivi, ki so izjemno zahtevni zaradi ukrivljenosti sten v horizontalni smeri in bazenskih prelivov, ki so ukrivljeni v vertikalni smeri.

Šele po objavi vseh načrtov in drugih potrebnih prilog lahko štejemo, da začne teči čas, ki je potreben za pripravo pravilne, popolne in pravočasne ponudbe.

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija PGD in PZI je v skladu z določili razpisne dokumentacije, po predhodni najavi, na vpogled pri naročniku (str. 6). Naročnik bo za lažjo pripravo ponudbe objavil dele projektne dokumentacije, vendar to ne vpliva za rok za oddajo ponudb, saj je celotna projektna dokumentacija na vpogled pri naročniku od prvega dne objave. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati celotno projektno dokumentacijo in ne le objavljenih delov.

Datum objave: 23.07.2013   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

za sklop 1 naročnik zahteva referenco za objekt, pri katerem je izvedel pilotiranje z AB piloti v višini vsaj 50.000 € brez DDV. Mi imamo referenco s pilotiranjem z AB piloti, vendar je namesto vrednosti navedena količina. Naročnika prosimo, da potrdi, da bo upošteval tudi referenco, na kateri je navedena le količina, v kolikor ta zadostuje zahtevani višini (če je naročnik mnenja, da ponudnik tega sam ne more oceniti, naj sam predlaga, kolikšna količina pilotiranja mora biti navedena v referenci).

Hvala in lp.

ODGOVOR:
Naročnik bo v primeru, da vrednost pilotiranja ne bo izkazana, upošteval referenco, da je ponudnik izvedel pilotiranje vsaj 40-ih AB pilotov velikosti vsaj fi 80 cm in globine vsaj 6,0 m.

Datum objave: 25.07.2013   15:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Pogodbe s podizvajalci ponudniki običajno sklepamo po izboru izvajalca, zato sprašujemo, ali lahko namesto pogodb v ponudbi priložimo za vsakega podizvajalca dogovor o sodelovanju pri predmetnem javnem naročilu. Zakon namreč jasno določa, da je izvajalec dolžan v roku 5 dni po podpisu podizvajalske
Ali boste upoštevali tudi lastne reference ponudnika oz. reference za dela, pri katerih je bil ponudnik soinvestitor?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila mora ponudnik navesti, s katerimi podizvajalci bo izvajal javno naročilo, če bo javno naročilo izvedel s podizvajalci. Skladno z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila mora ponudnik predložiti podizvajalske pogodbe, sklenjene z vsemi podizvajalci. Takšna pogodba lahko vsebuje določilo, da velja samo v primeru, če bo glavni izvajalec izbran za izvajalca javnega naročila (lahko vsebuje izključno ta pogoj), mora pa takšna pogodba vsebovati vse elemente iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (točka 1.3. stran 10 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila).

V kolikor je ponudnik investitor, se upošteva tudi takšna referenca, če izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.Datum objave: 25.07.2013   15:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Kot garancijo za resnost ponudbe zahtevate bančno garancijo za posamezne sklope, za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku pa le izjavo ponudnika. Ker je za konstrukcijske elemente v sklopu 1 in 2 zahtevan garancijski rok 10 let, naročnik pa zahteva bančno garancijo za najdaljši rok, je v trenutnih gospodarskih razmerah nemogoče dobiti bančno garancijo za 10 let. Tudi če ponudniki dajo izjavo, da bodo po končani izvedbi posredovali naročniku bančno garancijo za 10 let, je to neizvedljivo, kajti banke garancij za 10 let ne izdajajo.

Naročnika zato pozivamo, da spremeni zahteve po bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi tako, da se upošteva garancijski rok 3 leta, za ostalo dobo (za konstrukcijske elemente) pa izvajalec posreduje menice s pooblastilom za unovčenje ali pa po poteku triletne bančne garancije naročniku posreduje novo, za kar se zaveže v svoji izjavi v ponudbi.

Prosimo naročnika, da našo pobudo prouči in v tem delu spremeni razpisne pogoje, za kar se vam zahvaljujemo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:

Ponudnik mora v ponudbi za izvedbo javnega naročila glede bančnih garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. odpravo napak v garancijski dobi predložiti izjavo, da bo ti garanciji predložil, če bo izbran za izvedbo javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral zahtevane bančne garancije predložiti tekom izvajanja javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (točka C) na strani 32 in 33 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila) določi, da bo lahko izvajalec predložil tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku s krajšo veljavnostjo, vendar bo moral v tem primeru izvajalec pred iztekom veljavnosti te garancije predložiti novo. Tako ni potrebno, da bi veljala bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku 10 let, ampak bo lahko izbrani ponudnik predložil 10 bančnih garanciji z veljavnostjo po eno leto (druga za drugo). Naročnik zato v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.


Datum objave: 26.07.2013   08:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji navajate:
"Ponudbe ponudnika, ki ne bodo upoštevale minimalnega predpisanega garancijskega roka, bodo kot nepopolne izločene. Ponudniki lahko ponudijo tudi daljši rok od zahtevanega, pri čemer jim naročnik za to prizna dodatne točke v okviru ocenjevanja ponudb, skladno z določbami razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na merila."
Sprašujemo, kje boste upoštevali te dodatne točke, če je pa edino merilo cena. Prosimo za pojasnilo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Edino merilo je cena. Pri ocenjevanju ponudb garancijski rok, ki bi bil daljši od minimalnega zahtevanega, ne bo upoštevan.

Datum objave: 26.07.2013   09:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Pozivamo vas, da nujno objavite sheme stavbnega pohištva ter predelnih sten.Ne more vsak podizvajalec hoditi na občino gledat projekte.
Še eno vprašanje : Iz popisa SANITARNIH STEN ni razbrati dimenzije prečne predelne stene. Prosim, da nam posredujete dimenzijo.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik je na svoji spletni strani http://www.trzic.si/ objavili sheme stavbnega pohištva ter predelnih sten iz katerih so vidni podatki, po katerih povprašuje potencialni ponudnik.

Datum objave: 30.07.2013   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali bo naročnik upošteval tudi referenčna dela, ki smo jih izvedli za fizične osebe?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da. Naročnik bo tudi te reference preverjal.

Datum objave: 30.07.2013   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali bo naročnik priznal referenco, če je bil ponudnik soinvestitor pri gradnji?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 30.07.2013   13:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ker v fazi oddaje ponudbe še ne sklepamo pogodb s podizvajalci, prosimo naročnika, da dopusti, da za nominirane podizvajalce v ponudbi predložimo dogovor o skupnem sodelovanju, v primeru, da bi bili izbrani za izvajalca, pa bomo v zakonskem roku naročniku predložili fotokopije pogodb z nominiranimi podizvajalci.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila mora ponudnik navesti, s katerimi podizvajalci bo izvajal javno naročilo, če bo javno naročilo izvedel s podizvajalci. Skladno z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila mora ponudnik predložiti podizvajalske pogodbe / dogovore o sodelovanju, sklenjene z vsemi nominiranimi podizvajalci. Takšna pogodba / dogovor lahko vsebuje določilo, da velja samo v primeru, če bo glavni izvajalec izbran za izvajalca javnega naročila (lahko vsebuje izključno ta pogoj), mora pa takšna pogodba vsebovati vse elemente iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (točka 1.3. stran 10 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila).

Datum objave: 30.07.2013   13:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosim za odgovor;
Bančna garancija za resnost ponudbe; na strani ,31/11 A) finančno zavarovanje za resnost ponudbe - je določen znesek po sklopih.
Obrazec PRILOGA št. F/1 (5%). Kaj se upošteva?

Številke sklopov se ne ujemajo iz razpisne dokumentacije?
Ali je št. sklopa bazenska tehnika, vodni efekti 5 ali 8 (str. 5/9)
Kaj je sklop št. 8?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR:
1. Upošteva se razpisna dokumentacija (tj. vrednosti, določene v EUR in ne v %).
2. Naročnik je v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila sklope označil z rimskimi številkami. Sledeč označbi iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila so sklopi označeni z naslednjimi rimskimi številkami: I, II, IV, IV.b, V, V.b, VI, VII. Sklopov je torej 8, vendar nobeden od sklopov ni označen s številko 8 oz. rimsko številko 8. Takšna označba je posledica obrazcev, ki se uporabljajo pri objavi na portalu javnih naročil. Pri teh se namreč upošteva število sklopov in označevanje sklopov z arabskimi številkami, neovisno od razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.
3. Sklop 8 po razpisni dokumentaciji ne obstaja. Skupno število sklopov je 8, nima pa po razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila sklopa št. 8, saj so pri opredelitvi sklopov uporabljene zgoraj navedene rimske številke.

Datum objave: 30.07.2013   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Pridružujemo se že zapisanim ugotovitvam glede roka veljavnosti bančne garancije za odpravo napak. Banke namreč ne izdajajo več bančnih garancij za odpravo napak z rokom veljavnosti 10 let, zato tudi kot izvajalci ne moremo dati naročniku take izjave. Iz vašega odgovora, ki ste ga objavili na portalu, sledi popolna odsotnost v zvezi s stanjem v realnem gospodarstvu in bankah ter nepoznavanje bančne in računovodske zakonodaje. Iz vašega odgovora namreč še vedno izhaja, da naročnik zahteva 10-letni rok veljavnosti bančne garancije (obvezno podaljšanje garancije za skupno dobo do 10 let in unovčitev garancije v primeru, da izvajalec pred zapadlostjo ne nadomesti bančne garancije z novo garancijo za banko pomeni, da že ob izdaji izda 10-letno garancijo in ne 1-letno). Naročniku predlagamo, da svoj že objavljen odgovor posreduje na Združenje bank Slovenije in na Banko Slovenije, kjer mu bodo pojasnili, da je njegovo razumevanje izdaje bančnih garancij z obveznim podaljševanjem napačno.

Kot izvajalci nikakor ne negiramo 10-letnega garancijskega roka, glede na vse napisano in dejansko stanje v bankah in gospodarstvu pa predlagamo, da naročnik za zavarovanje garancijske dobe zahteva bančno garancijo z rokom veljavnosti do največ 3 (treh) let, za zavarovanje preostale garancijske dobe pa izvajalec dostavi menico z menično izjavo.

Svoj predlog dodatno utemeljujemo s stališčem Ministrstva za finance št. 007-164/2012 z dne 27.9.2012, saj so zahteve naročnika v nasprotju s predmetnim stališčem. Dodatno predlagamo naročniku, da sledi priporočilom iz predmetnega stališča in zmanjša višino zahtevanih garancij (5 % namesto 10 %).

Lepo vas pozdravljamo!

ODGOVOR:

Zahteve glede dolžine garancijske dobe ostajajo nespremenjene.

Naročnik spreminja zahteve, ki se nanašajo na finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec bo moral skladno z razpisno dokumentacijo predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi z veljavnostjo treh let (ne deset, kot prvotno zahtevano). Izvajalec lahko predloži tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi s krajšo veljavnostjo, vendar ne manj kot 1 leto. V tem primeru bo moral izvajalec pred iztekom veljavnosti te bančne garancije predložiti novo.

Pred iztekom bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (tj. pred iztekom treh let od potrditve končne situacije in predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi) bo moral izvajalec predložiti bianco menico z menično izjavo, na podlagi česar bo lahko naročnik le to izpolnil in unovčil za znesek 5 % vseh izvedenih del z DDV z veljavnostjo do izteka garancijske dobe, če izvajalec v času garancijske dobe ne bo izpolnjeval svojih obvezosti.

Zahtevana vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (3 leta = bančna garancija; od izteka treh let do izteka garancijske dobe = bianco menica z menično izjavo) se zniža iz prvotno določene 10 % vrednosti vseh izvedenih del z DDV, kot izhaja iz končnega obračuna, na 5 % vrednosti vseh izvedenih del z DDV, kot izhaja iz končnega obračuna.

Skladno z zgoraj navedenim se popravi izjava na PRILOGI F/3.


Datum objave: 31.07.2013   08:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zanima me ali lahko za reference priložimo fotokopije potrdil naročnikov, ki smo jih pridobili za nastop na drugih javnih razpisih in še bolj podrobno opisujejo obseg ter opis pogodbenih del.

Vnaprej najlepša za vaš odgovor

Lep pozdrav


ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži fotokopije takšnih refernčnih potrdil, če ta potrdila vsebujejo vse elemente iz razpisne dokumentacije za oddajjo javnega naročila. Če vsebujejo še dodatne podatke, to ni ovira. Naročnik bo reference preverjal.

Datum objave: 01.08.2013   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo tudi za objavo požarne študijo in elektro popise.

ODGOVOR:
Popisi za elektroinštalacijska dela so bili objavljeni v okviru postopka javnega naročanja z dne 29. 4. 2013 pod št. objave JN4979/2013, kjer so tudi dostopni.

Datum objave: 02.08.2013   08:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo tudi za objavo požarne študijo in elektro popise.

ODGOVOR:
Naročnik je objavil Elaborat požarne varnosti, ki je dostopen na spletni strani www.trzic.si, in sicer pod naslovom ''Objavljeno javno naročilo za izgradnjo projekta »Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra«''

Datum objave: 02.08.2013   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali se morebiten popust lahko napiše v obrazcu ponudbe, kjer navedemo vrednost ponudbe za posamezen sklop, nato odštejemo popust in prištejemo še DDV? Prosimo za potrditev, da ni potrebno popusta upoštevati v cenah na enoto, pač pa se lahko doda na koncu v obrazcu ponudbe.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
V kolikor ponudnik daje popust le na ceno v okviru posamezne postavke ali nekaj postavk, ga mora upoštevati v ceni, ki jo navede v predračunu. V kolikor pa daje ponudnik popust generalno na celotno ponudbo, ga določi v obrazcu ponudbe, pri čemer pomeni, da se bo vsaka od ponujenih cen zmanjšala za enak odstotek popusta. Popust se bo obračunal ob vsakokratni izstavitvi situacije. Seštevek vseh zneskov v predračunu mora ustrezati ceni ponudbe pred obračunanim popustom.

V obrazcu ponudbe ponudnik upošteva seštevek iz predračuna (popisa) za posamezen sklop, nato navede popust in odšteje znesek ter izračuna DDV in končno vrednost z DDV.


Datum objave: 05.08.2013   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da objavi geotehnično poročilo ali vsaj tehnično poročilo.

Lp,

ODGOVOR:
Naročnik je objavil Tehnična poročila in Geološko - geomehansko poročilo, ki so dostopna na spletni strani www.trzic.si, in sicer pod naslovom ''Objavljeno javno naročilo za izgradnjo projekta »Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra«''

Datum objave: 06.08.2013   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali je za odgovorne vodje del potrebno priložiti potrdilo o članstvu v IZS ali zadostuje, če napišemo številko vpisa v IZS?
Lp

ODGOVOR:
Dovolj je, če se navede številka vpisa v IZS.