Dosje javnega naročila 000565/2023
Naročnik: OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen
Gradnje: KULTURNI INKUBATOR ŠTANJEL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000565/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.02.2023
JN000565/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2023
JN000565/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000565/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMEN
Komen 86
6223
SI
Komen
Slovenija
Boštjan Frančeškin
bostjan.franceskin@komen.si
+386 57310461
+386 57310460

Internetni naslovi
http://www.komen.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470548/Razpisna_in_projektna_dokumentacija_JN_Kulturni_inkubator.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470548/espd/Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22347
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KULTURNI INKUBATOR ŠTANJEL
Referenčna številka dokumenta: 430-01/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt obravnava rekonstrukcijo Gradu Štanjel. Skozi različna časovna obdobja so se izvedle različne rekonstrukcije gradu. Vsi do sedaj izvedeni posegi pomembno vplivajo na predvideno rekonstrukcijo obstoječega objekta Gradu Štanjel.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Štanjel
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt obravnava rekonstrukcijo Gradu Štanjel. Skozi različna časovna obdobja so se izvedle različne rekonstrukcije gradu. Vsi do sedaj izvedeni posegi pomembno vplivajo na predvideno rekonstrukcijo obstoječega objekta Gradu Štanjel.
Širša lokacija se nahaja v vaškem jedru Štanjela, v občini Komen in obsega zaključeno celoto - Grad Štanjel, ki stoji na parc. št. 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/9, 1009/2, 1009/3, vse k.o. Štanjel. Grad Štanjel je sestavljen iz več delov, in sicer SZ del spodnjega palacija, JV dela spodnjega palacija, SZ dela zgornjega palacija, JV dela zgornjega palacija, kvadratnega stolpa, pomožnega objekta in stolpa s polžastim stopniščem ter grajskega dvorišča.
Grajsko dvorišče: I in II faza.
Predvideni posegi se bodo izvajali v dveh fazah:
I. faza: območje obdelave obsega področje ob depoju, pred pomožnim objektom ter med spodnjim palacijem SZ in zgornjim palacijem SZ. Območje obsega cca 260 m2.
II. faza: območje obdelave obsega zgornje (pred zgornjim palacijem JV) in spodnje osrednje grajsko dvorišče, brez osrednjega baročnega stopnišča z balustradami (Nimfej), ki ni predmet tega projekta. Območje obsega cca 780 m2.
Zgornji palacij:
Predmet načrta je rekonstrukcija zgornjega palacija JV (nadstropje) v Gradu Štanjel. V okviru načrta gradbenih konstrukcij so predvideni sledeči ukrepi: dobetoniranje delov etažnih plošč v nadstropju na območju prebojev, nove AB rampe na terenu izven objekta.
Spodnji palacij-nadstropje:
Predmet načrta je rekonstrukcija spodnjega palacija SZ (nadstropje in mansarda) v Gradu Štanjel. V okviru načrta gradbenih konstrukcij so predvideni sledeči ukrepi: dodatni jekleni nosilci pod stropno ploščo dvoran v nadstropju, nova talna tlačna plošča na SZ vogalu objekta v nadstropju, novi tlačni AB plošči nad lesenimi stropniki v nadstropju in mansardi, mostovž in jeklena podkonstrukcija dvojnih montažnih stopnic.
Spodnji palcij-energetska sanacija:
V spodnjem palaciju JV se izvede zamenjava oken z novimi ter vgradi sistem ogrevanja in hlajenja za vse prostore galerije. Poseg se izvede v enem prostoru v pritličju, v štirih prostorih v nadstropju in v dveh prostorih v mansardi. Posegi na vodovodu in kanalizaciji niso predvideni. Prezračevanje spodnjega palacija JV je predvideno naravno z odpiranjem oken.
Kvadratni stolp in pomožni objekt:
V zadnji fazi oziroma več fazah se izvede rekonstrukcija celotnega pomožnega objekta, ki je trenutno ruševina (obodni zidovi, brez strehe in plošč). Dvoetažni objekt bo namenjen pisarnam v nadstropju ter servisnim prostorom in depoju za opremo grajskega dvorišča v pritličju.Sanira se oziroma statično utrdi tudi kvadratni stolp s polžastim stopniščem. Znotraj kvadratnega stolpa se izvede jekleno stopnišče za možnost dostopa do razgledne točke na vrhu stolpa (gabarit ruševine se ohrani).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt sofinancira Evropska unija in sicer iz sklada za okrevanje in odpornost. Projekt se izvaja v okviru NOO, razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma, investicija D.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2023   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2023   16:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pravilno razumemo, da ponudniku ni potrebno predložiti zavarovanja za resnost?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilno razumete. Naročnik za resnost ponudbe ne zahteva zavarovanja.
Vzorci ostalih potrebnih zavarovanj so v razpisni dokumentaciji tega javnega naročila.Datum objave: 13.02.2023   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo popravi na način, da ponudniku/izvajalcu pri predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi dovoli predložitev zavarovanja z veljavnostjo 3 leta + 2 leti.
Banke izvajalcem namreč zaračunavajo mesečna nadomestila v določenem odstotku od vrednosti garancije. K temu potrebno prišteti še stroške izdaje same garancije in pa, kar je najbolj problematično, depozit pri banki, če je garancija daljša od 3 let, zaradi česar se izvajalcu polnijo limiti na bankah in mu otežujejo pridobivanje novih garancij (bodisi za resnost, dobro izvedbo, ali pa odpravi napak v garancijski dobi).
Ne samo, da se s tem po nepotrebnem povečujejo izdatki za investicijo, istočasno se obremenjuje še ponudnike, ki morajo svoj obratni kapital vezati na nenormalno dolge roke.
Večina, če ne vse napake, se namreč pojavijo v roku 3 let po dokončanju objekta.

Drug predlog je, da znižate bančno garancijo največ 3 leta, za čas ostale garancijske dobe pa od ponudnika zahtevate drugačno vrsto oz. način garancije (izvršnice, menice, ipd)

Nekdanji minister za finance dr. Janez Šušteršič je dne 27. 9. 2012 izdal stališče glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, ki je objavljeno na spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva (in ga podajamo v nadaljevanju) in s katerim naročnike poziva, da objektivno in glede na okoliščine posameznega primera presodijo, ali je finančno zavarovanja potrebno, kateri instrument zavarovanja je najbolj primeren. S spremembo obstoječih zahtev glede finančnih zavarovanj se bo v postopkih javnega naročanja povečala konkurenčnost in gospodarnost.
Minister za finance v svojem priporočilu predlaga, da naročniki pri javnem naročanju ob upoštevanju predmeta in okoliščin javnega naročanja izberejo najprimernejši način zavarovanja. Naročniki lahko za zavarovanje svojih terjatev uporabijo menice, kavcijska zavarovanja, bančne garancije ali zadržana sredstva. Bančna garancija, ki se v praksi najbolj uporablja, ni edini način zavarovanja, je varen a obenem drag instrument, zato naj se naročniki zanj odločajo preudarno in gospodarno ter pri tem upoštevajo tudi stroške izdaje. Za instrument bančne garancije naj se odločijo le, če je to smiselno in primerno glede na predmet naročanja, tveganje neizpolnitve pravnega posla, število prejetih ponudb in višino potencialne škode, ki bi nastala zaradi neizpolnitve, izpolnitvene zamude ali slabe izvedbe javnega naročila. Pri tem morajo upoštevati, da se navedeni dejavniki razlikujejo glede na to, ali gre za sam postopek javnega naročanja, izvedbo javnega naročila ali odpravo napak po izvedbi javnega naročila, in temu prilagodijo izbiro instrumenta.

Naročniki naj določajo roke veljavnosti bančnih garancij za odpravo napak, ki so največ enaki, predvidoma pa primerno krajši od garancijske dobe posameznega dela predmeta javnega naročanja - torej obdobja, v katerem izvajalec ne glede na bančno garancijo jamči za pravilnost izvedbe naročila v skladu s pogodbenimi zavezami. Upoštevajo naj možnost uporabe redukcijskih klavzul, po katerih se znesek garancije zmanjšuje glede na potek časovnih obdobij ali glede na nastop določenih dogodkov (prenehanje garancijske dobe za del naročila, delna izvedba naročila, ki predstavlja funkcionalno celoto ipd.).


ODGOVOR
Naročnik je vsa finančna zavarovanja predpisal v skladu z "Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju" in pri tem upošteval minimalne vrednosti finančnih zavarovanj. Naročnik tudi ne zahteva bančnih garancij, ampak enega od instrumentov finančnih zavarovanj v skladu z EPGP-758.
Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede finančnih zavarovanj.Datum objave: 18.02.2023   15:15
VPRAŠANJE
III.9 AS2 akustična premična stena / notranja
zvočna izolativnost 42 dB

Naročnika opozarjamo, da je zahtevana zvočna izolativnost za predvidene namene neustrezna. Skladno s Tehnično smernico TSG-1-005:2012 je za take postore zahtevano najmanj 52dB zvočne zaščite, lahko pa bi se naročnik, glede na namen prostorov, odločil tudi za zahtevo po 57dB zvočne zaščite.

Vljudno naprošamo naročnika, da popravi neustrezno zahtevo.

ODGOVOR
Skladno s predvideno uporabo prostorov, kjer ni predvidena sočasna uporaba, ampak gre zgolj za možnost predelitve prostorov na manjše dele s pomičnima stenama AS2 in AS3, je zahtevana zvočna izolativnost 42 dB ustrezna, lahko pa ponudnik ponudi tudi večjo zvočno izolativnost. V omenjenem primeru ne gre za ločilni element med deli stavbe različne namembnosti ali prostori različnih uporabnikov, zato zahteva 52 dB ni potrebna.Datum objave: 18.02.2023   15:17
VPRAŠANJE
Pozdrav

Zaradi katerega roka za oddajo ponudbe naprošamo naročnika za podaljšanje rok za oddajo ponudbe za 10 dni. V tem času bi lahko pripravili kvalitetno ponudbo.

LPODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb.Datum objave: 18.02.2023   15:17
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka, da bi imeli še malo več časa za pridobitev ustreznih ponudb podizvajalcev ter pripravo optimalne ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb.Datum objave: 18.02.2023   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosim naročnik za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsej za 15 dni. Projekt je zelo obsežen in zahteven. Ponudniki potrebujemo več časa za pregled celotne projektne dokumentacij in kvalitetno pripravo celoten ponudbe oziroma ponudbenega predračuna , kar je sigurno tudi v interesu naročnika.
Hvala za razumevanje


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb.Datum objave: 18.02.2023   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi kompleksnosti projekta ter priprave ponudbe in vmesnih počitnic, prosimo naročnika, če lahko premakne rok oddaje del za 5-7 dni, da bi lahko pripravili čimbolj korektno ponudbo. Hvala vam za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb.


Datum objave: 18.02.2023   15:19
VPRAŠANJE
Glede na obsežnost popisov del ter tehnične dokumentacije za pripravo ponudbe, investitorja prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 15 dni.

Potencialni ponudniki potrebujemo za pripravo kvalitetne, konkurenčne in za naročnika sprejemljive ponudbe več časa, saj smo odvisni od razpoložljivosti ostalih gospodarskih subjektov - dobaviteljev materialov, ponudnikov posameznih storitev...

V upanju, da ugodite naši prošnji, vas lepo pozdravljam.


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb.Datum objave: 18.02.2023   15:20
VPRAŠANJE
Kakšna je ocena vrednosti razpisanega projekta?

ODGOVOR
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti projekta, saj se tega podatka za pripravo ponudbe ne potrebuje.Datum objave: 18.02.2023   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.

Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 21.02.2023   17:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo za dopolnitev priloženega PZI, saj pri nekaterih sklopih manjkajo načrti za stavbno pohištvo (okna in vrata).

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Dodatna projektna dokumentacija je objavljena na povezavi:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLga96ODGRAW1rcr1Bng?e=cgqH4NDatum objave: 21.02.2023   17:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo da objavi sheme stavbnega pohištva in sicer za

01,02,03,04
05-1, 05-2,05-3, 05-4, 05-5, 05-6
kvadratni stolp in spodnji palacij

hvala

ODGOVOR
Dodatna projektna dokumentacija je objavljena na povezavi:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLga96ODGRAW1rcr1Bng?e=cgqH4NDatum objave: 24.02.2023   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas ali lahko priložimo referenčno potrdilo, ki je pridobljeno na obrazcih iz preteklih javnih naročil?

ODGOVOR
Lahko priložite tudi druge obrazce iz preteklih javnih naročil, vendar morajo vsebovati podatke ki so zahtevami za dokazovanje referenčnih pogojev v tem javnem naročilu.


Datum objave: 27.02.2023   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali morajo ponudniki priložiti izpolnjen vzorec pogodbe ali je dovolj, da je zgolj parafiran oz. podpisan?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Dovolj je, da je vzorec pogodbe parafiran/podpisan.Datum objave: 01.03.2023   09:09
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

zanima nas zakaj je prišlo sedaj v popisu za parketarska dela do spremembe talne obloge iz parketa kot je v samem načrtu navedeno za določene prostore do sedaj v popisu za talno oblogo Joka, ki je iz umetnega materiala??. A se vam to zdi ustrezno, da se za tak objekt kulturne dediščine uporabi nenaravne materiale namesto parketa, ki je v celoti iz lesa.
Hkrati pa naj pove kdor je sestavljal ta popis kako se bo taka talna obnova lahko obnavljala?
Prosim za ustrezno pojasnitev!

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Navedeni material je bil uporabljen v vseh dosedanjih fazah obnove in se je izkazal za ustreznega. Gre za gotovi parket, ki je zaradi posebne obdelave klasificiran prav za prostore z največjo frekvenco in za javne prostore. Proizvod ni namenjen temu, da bi se ga večkrat brusilo, saj ima bistveno večjo trdnost od klasičnega parketa.Datum objave: 03.03.2023   08:49
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo konservatorskega načrta z vso potrebno slikovno dokumentacijo, če naj se dela izvedejo po navodilih ZVKDS-ja, kot piše v nekaterih postavkah. Sicer ne moremo podati cene za te postavke.

ODGOVOR
V dopolnitvah 23.2.2023, je bil objavljen konservatorski program.Datum objave: 03.03.2023   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da ni nikjer nobenega restavratorko -konservatorskega načrta, in tudi ne posebej popisa restavratorsko - konservatorskih del. V nekaterih postavkah v zidarskih delih ter v enih slikopleskarskih delih je navedba, da se dela izvede po navodilih ZVKDS-ja, vendar ni nikjer natančnejših navodil. Kot na primer tale postavka:

- Sanacija kamnitega vodnjaka, vse po navodilu ZVKDS, vse komplet, obračun komplet; kpl 1,00 ali pa
- Sanacija kamnitega zaključka (kapa) na obodnem grajskem zidu, vse po navodilu ZVKDS, vse komplet, obračun po tekočem metru; m 61,80 ipd.

Na tako splošen opis je težko podati ceno. Torej prosimo za pojasnila ali navodila oziroma objavo bolj detaljnih konservatorsko restavratorskih smernic za tiste postavke, kjer je napisano, da se morajo izvesti po navodilih ZVKDS-ja. Hvala.


ODGOVOR
V dopolnitvah 23.2.2023, je bil objavljen konservatorski program.Datum objave: 03.03.2023   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v osnutku pogodbe je zahtevano, da je vodja del zavezan k vsakodnevni prisotnosti (minimalnodve uri) na gradbišču. Ta pogoj oziroma zahteva je pretirana, saj tudi vodjem del, kot ostalim zaposlenim, pripada dopust, upravičeni so do bolniških odsotnosti, očetovskih dopustov in vseh ostalih odsotnosti z dela.
Vsakodnevna prisotnost vodje ni pogoj za pravočasno in kvalitetno opravljeno delo, kar izkazuje dolgoletna praksa.
Naj vas opozorimo, da s takim pogojem tudi kršite načelo konkurenčnosti, saj tak pogoj predstavlja prednost za okoliške ponudnike/izvajalce.
Za vodjo del ponudnika, ki ima sedež na drugem koncu Slovenije, 2 urna prisotnost namreč predstavlja veliko časa na cesti. To za seboj potegne tudi stroške kilometrine, zaradi česar so ponudbe izvajalcev višje, kot bi bilo potrebno.

Prosimo za preučitev zgoraj napisanega in prilagoditev tega pogoja.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 03.03.2023   09:03
VPRAŠANJE
ODGOVOR
Skladno s predvideno uporabo prostorov, kjer ni predvidena sočasna uporaba, ampak gre zgolj za možnost predelitve prostorov na manjše dele s pomičnima stenama AS2 in AS3, je zahtevana zvočna izolativnost 42 dB ustrezna, lahko pa ponudnik ponudi tudi večjo zvočno izolativnost. V omenjenem primeru ne gre za ločilni element med deli stavbe različne namembnosti ali prostori različnih uporabnikov, zato zahteva 52 dB ni potrebna.


Spoštovani,

V arhitekturnem načrtu imate izrisano dvojno projekcijsko platno in dvojno postavitev stolov z jasno možnostjo sočasnih dejavnosti. Še več, zadnja stena se zapira proti vhodni komunikaciji in je dejansko ločilna stena med dvema različnima namenoma!
Ali namenoma onemogočate možnosti sočasnega delovanja uporabnika v bodočnosti ali pa preferirate ponudnika, ki nima dovolj dobrega proizvoda.
V vsakem primeru je sprememnba v ceni za steno z višjo zvočno zaščito vredna okoli 10% celotne postavke, če je proizvod narejen tako, da omogoča sočasno dejavnost. Zapravljanje javnega denarja se greste, če postavljate steno in ne izkoristite tudi možnosti sočasne dejavnosti. To seveda leti tudi na naročnika!


ODGOVOR
Predmet javnega naročila je "gradnja" in ne "recenzija projektne dokumentacije".
Ponudnik naj poda ponudbo skladno s popisi del in upošteva odgovor na vprašanje, na katerega je naročnik odgovoril dne 18.2.2023.