Dosje javnega naročila JN895/2013
Naročnik: OBČINA KAMNIK 
Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
ZJN-2: Odprti postopek

JN895/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.01.2013
JN1074/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2013
JN2060/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2013
JN2538/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2013
JN2812/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2013
JN3007/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2013
JN3780/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2013
JN4087/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2013
    JN895/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 020-030541
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na komunalni čistilni napravi

Datum objave: 25. 1. 2013
Številka objave: JN895/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, SI-1241 Kamnik.
Tel. +386 18318100. Telefaks +386 18318145. E-pošta strazar@ccn-domzale.si.
Dodatne informacije dobite pri JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Kontakt: dr. Marjeta Stražar, SI-1230 Domžale.
Tel. +386 17246505. Telefaks +386 17220490. E-pošta strazar@ccn-domzale.si.
Internetni naslovi: http://www.ccn-domzale.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Kontakt: dr. Marjeta Stražar, SI-1230 Domžale.
Tel. +386 17246505. Telefaks +386 17220490. E-pošta strazar@ccn-domzale.si.
Internetni naslovi: http://www.ccn-domzale.si
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Kontakt: dr. Marjeta Stražar, SI-1230 Domžale.
Tel. +386 17246505. Telefaks +386 17220490. E-pošta strazar@ccn-domzale.si.
Internetni naslovi: http://www.ccn-domzale.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, SI-1230 Domžale.

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, SI-1218 Komenda.

OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš.

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, SI-1236 Trzin.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK
NADGRADNJA CČN DOMŽALE-KAMNIK
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Domžale
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; NADGRADNJA CČN DOMŽALE - KAMNIK« vključuje nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik (na 149.000 PE): gradnjo vstopnega objekta z objektom za sprejem grezničnih gošč in gradnjo bioloških stopenj za terciarno stopnjo čiščenja.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45252100 (Gradbena dela na komunalni čistilni napravi)
45252130 (Oprema za komunalno čistilno napravo)
71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega razpisa »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE - KAMNIK; NADGRADNJA CČN DOMŽALE - KAMNIK« je nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Dela morajo biti izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je definirana v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 13900000 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1852 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora predložiti brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000,00 EUR in veljavnostjo 150 dni od roka za prejem ponudb. V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV). Garancija za dobro izvedbo mora biti veljavna vsaj še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30 dni od prejema računov in poročil, potrjenih s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine ponudnikov pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja sporazuma ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja;
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012);
3. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
4. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 2, 4 in 5 v točki III.2.1 Obvestila o naročilu (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
7. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti 15.000.000,00 EUR;
8. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega računa
9. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
10. da ima ponudnik dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj 2.500.000,00 EUR;

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P. Obrazec ne sme biti starejši od 15 dni od dneva za prejem ponudbe
samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od 15 dni od dneva za prejem ponudbe
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 15.000.000,00 EUR.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Pismo o nameri banke
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od 15 dni od dneva za prejem ponudbe.
• Dokazila o blokadi računa, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od 15 dni od dneva za prejem ponudbe.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Pismo o nameri banke
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
11. da je ponudnik v obdobju osmih (8) let pred objavo tega naročila izgradil vsaj:
• tri (3) komunalne čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod kapacitete vsaj 10.000 PE, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
Kot referenčni objekti se priznajo komunalne čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z vsaj 10.000 PE, na katerih je ponudnik uspešno izvedel gradbena dela ter dobavo in vgradnjo opreme. Za vsako posamezno referenco je moral ponudnik oz. ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov oz. podizvajalec izvesti dela minimalno v višini 1 mio EUR brez DDV.
12. da ima ponudnik v obdobju osmih (8) let pred objavo tega naročila:
• uspešno in stabilno izvedeno najmanj enoletno obratovanje procesa deamonifikacije z doseganjem s strani naročnika oziroma uporabnika zahtevanih učinkov čiščenja, vendar ne nižje kot 70% za TN (celotni dušik) na čiščenju centrifugata (povratka iz anaerobne stopnje čiščenja) na vsaj eni (1) čistilni napravi odpadnih voda;
13. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju osmih (8) let pred objavo tega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
• dveh (2) komunalnih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod kapacitete vsaj 10.000 PE, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
14. da je odgovorni vodja projekta (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju osmih (8) let pred objavo tega naročila kot odgovorni vodja projekta projektiral vsaj:
• tri (3) PGD ali PZI projekte komunalnih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod kapacitete vsaj 10.000 PE, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
Odgovorni vodja projekta mora imeti opravljen strokovni izpit za projektanta s področja tehnološke, strojne, gradbene ali električne stroke;
Odgovorni vodja projekta bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja projekta vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir tehnološke, strojne, električne ali gradbene stroke.
15. da je odgovorni projektant tehnologije (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju osmih (8) let pred objavo tega naročila kot odgovorni projektant tehnologije projektiral vsaj:
• tri (3) PGD ali PZI projekte komunalnih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod kapacitete vsaj 10.000 PE, od tega vsaj dva (2) PGD ali PZI projekta SBR naprav, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
Odgovorni projektant tehnologije mora imeti opravljen strokovni izpit za projektanta s področja tehnološke, strojne ali gradbene stroke;
Odgovorni projektant tehnologije bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni projektant tehnologije vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir tehnološke, strojne ali gradbene stroke.
16. da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec 5.10 – Reference ponudnika kot izvajalca
• Obrazec 5.11 – Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov (ali uporabnikov – pogoj št. 12)
• Obrazec 5.13 – Obrazec za življenjepise, izpolnjen in lastnoročno podpisan
• Obrazec 5.14 – Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov
• V kolikor ponudnikov odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku oz. podizvajalcu mora biti v ponudbi priložena Pogodba o medsebojnem sodelovanju za čas projekta.
• Obrazec 5.15 – Referenčna potrdila odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta tehnologije, izdana s strani naročnikov
• V kolikor ponudnikov odgovorni vodja projekta ni zaposlen pri ponudniku oz. podizvajalcu mora biti v ponudbi priložena Pogodba o medsebojnem sodelovanju za čas projekta
• V kolikor ponudnikov odgovorni projektant tehnologije ni zaposlen pri ponudniku oz. podizvajalcu mora biti v ponudbi priložena Pogodba o medsebojnem sodelovanju za čas projekta
• Obrazec 5.19 – Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 3. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 3. 2013
Čas: 10:00
Kraj: JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, SI-1230 Domžale
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 12.02.2013 ob 09:00 uri po lokalnem času na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.

Naročnik obvešča, da so priloge k Poglavju 3 objavljene na spletni strani
http://www.ccn-domzale.si.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/1/2015-232632742078368/RD_CCN_DOMZAL
E-KAMNIK.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 3. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, SI-1241 Kamnik.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen ce zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, SI-1241 Kamnik.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 1. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1074/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 30. 1. 2013
  • JN2060/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 22. 2. 2013
  • JN2538/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 5. 3. 2013
  • JN2812/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 12. 3. 2013
  • JN3007/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 15. 3. 2013
  • JN3780/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 3. 4. 2013
  • JN4087/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 10. 4. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2013   13:42
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da spreminja datum informativnega sestanka s ponudniki in ogleda lokacije. Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 13.02.2013 ob 09:00 uri po lokalnem času na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.

Popravljena stran 12 razpisne dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/2015-117269500560288/Popravljena_stran_12_Gradnje_CCN_DOMZALE-KAMNIK.zip.Datum objave: 20.02.2013   16:35
ZAPISNIK O INFORMATIVNEM SESTANKU IN OGLEDU LOKACIJE S PONUDNIKI

za

Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK

Podprojekt: NADGRADNJA CČN DOMŽALE – KAMNIKInformativni sestanek s ponudniki za projekt » ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; NADGRADNJA CČN DOMŽALE – KAMNIK « je potekal dne 13.02.2013 z začetkom ob 09:00 uri po lokalnem času na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale in na lokaciji nameravane investicije.

V imenu naročnika je dr. Marjeta Stražar, direktorica Javnega podjetja Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., pozdravila vse prisotne na informativnem sestanku ter predstavila ostale predstavnike naročnika:
- dr. Marjeta Stražar - Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o.
- ga. Meta Levstek – Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o.
- g. Rok Pirnat – Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o.

Dr. Marjeta Stražar je na kratko predstavila predmet javnega naročila. Poudarila je predvsem naslednje:
• Nadgradnja infrastrukturnih objektov CČN Domžale-Kamnik (CČN) je vključena v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik,
• CČN je v delovanju že več kot 30 let, zato je z leti biološka stopnja postala tehnološko zastarela,
• Ostali del CČN (črpališče, peskolov/maščobnih, primarni usedalnik, gnilišča – anaerobna digestija, energetika, dehidracija blata, upravna stavba, delavnice) je ustrezen in ostaja v obratovanju,
• Nujna je nadgradnja bioloških stopenj za zahtevano čiščenje dušika in fosforja ter vstopni objekt (varnost obratovanja, učinkovitejše predčiščenje, večji hidravlični sprejem, sprejem greznic),
• Načrtovana velikost CČN je 149.000 PE na podlagi sedanjih in bodočih enot,
• Obremenitev iz 6 občin: Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Cerklje na Gorenjskem,
• Ocenjena vrednost naročila je 13.9 mio EUR – projektiranje, gradnja in poskusno obratovanje,
• Investicija v nadgradnjo CČN obsega dva dela projekta: nadgradnja bioloških stopenj, vstopni objekt,
• Dela se razpisujejo po FIDIC Rumeni knjigi (spremembe splošni pogojev FIDIC pogodbe so navedene v poglavju 2.3 – Posebni pogoji pogodbe),
• Zemljišča za gradnjo so v lasti petih občin investitoric, za občino pristopnico pa se ureja tudi vstop v lastništvo zemljišča,
• Naročnik poudarja, da bo morala gradnja potekati in zagotavljati čim bolj nemoteno obratovanje obstoječega procesa čiščenja odpadne vode (faznost, kot je navedeno v prilogi Poglavja 3 – terciarna stopnja, stran 341-343),
• Izvajalec bo moral gradnjo voditi tako, da bo tehnološki proces čim manj moten ter izvajati tudi vse potrebne umike in prestavitve obstoječe opreme
o kot tudi zagotoviti postavitve vse nujno potrebne opreme
o in povezav za »začasno« delovanje obstoječega procesa med gradnjo,
o nujno takrat angažirati vse potrebne ekipe, da bodo prekinitve čim krajše
• glede na rezultate predhodnih tehnično-investicijskih dokumentov je za nadgradnjo izbrana nadgradnja biološke stopnje čiščenja po postopku z suspendirano biomaso v sekvenčnih bioloških reaktorjih (SBR)
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PROJEKTA (teh. specifikacije):
• navedene so splošne tehnične zahteve, ki so primerljive z ostalimi podobnimi gradnjami (strani 143-231) po gradbeno obrtniških delih, splošne zahteve so predpisani minimalni standard gradnje
• za zagotavljanje kvalitete del
• določajo operativna razmerja med izvajalcem in naročnikom
• na koncu poglavja so še našteta dela, ki jih bo moral izvesti izvajalec in morajo biti zajeta v ceni ponudbe (229-231); znane trase – odgovornost, nov OVD…
OPIS DEL:
• izdelava PGD, PZI dokumentacije za nadgradnjo CČN
• pridobitev gradbenega dovoljenja
• dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu s predmetno zakonodajo
• dokumentacija mora vsebovati najmanj sledeče načrte:
o načrt gradbenih konstrukcij (tudi vsebovano ali ločeno rušenje, izkopi, ureditev okolice),
o načrt električnih inštalacij in električne opreme (vsebovano ali ločeno načrt računalniškega vodenja),
o načrt strojnih inštalacij in strojne opreme,
o tehnološki načrt
o izvajalec med in po izvedeni gradnji izdela tudi vso tehnično dokumentacijo PID, POV, …
o izvajalec bo tudi izvedel zagon izgrajene ČN,
o izvedel poskusno obratovanje
o in šolanje upravljavca
o ter pridobil potrebna dovoljenja.
V poglavju tehnoloških zahtev naročnika:
• zahtevano, da mora biti CČN nadgrajena tako, da bo omogočeno avtomatizirano delovanje tehnološkega procesa brez stalne prisotnosti osebja upravljalca
• V tem delu je tudi podan opis obstoječega stanja CČN (stran 242 -257),
• ter priložene ključne analize dosedanjega delovanja v zadnjih nekaj letih
• rušijo se obstoječi objekti (nadgr. + vstopni)
• pri projektiranju upoštevati lego na poplavnem območju (nadgr. + vstopni)
• Ključne so tudi v tem poglavju podane tehnične zahteve za oba dela projekta (stran 238-241) – naročnik opozarja ponudnike, da dokumentacijo natančno preberejo:
o NADGRADNJA: selektor, odstranitve P, 4 reaktorji, deamonifikacija, 1.biološka ostane, dezintegracija, samostojna preskrba z el.en, zgoščanje odv.blata min 5 % s.s….
o VSTOPNI: 2 liniji, lovilec kamenja, grobe /fine grablje, 1.850 l/s čez grablje, pranje ograbkov na min 45 % s.s….)
• V tabeli so tudi podane zahteve za kvaliteto iztoka s strani naročnika (varno/stabilno obratovanje, že zdaj pod MDK, ne vpliva na dimenzioniranje in ceno investicije, obratovanja in jih je možno doseči) (stran 259)
• Podrobnejše zahteve projekta nadgradnje so navedene v prilogi »Predviden seznam opreme, materialov in del na osnovi idejnega projekta« (2 prilogi Poglavja 3)
• Naročnik opozarja, da je Obrazec »Seznam materiala in opreme« (Obrazec 5.19, stran 310-312) potrebno obvezno kopirati in izpolniti za vsak kos ključne opreme, navedene na straneh 313-318 izpolni se samo za tiste parametre, ki so zahtevani s popisom !


Dr. Marjeta Stražar je izpostavila tudi nekaj pomembnejših podatkov glede sestave in oddaje ponudbe:

• Ponudniki so dolžni svoje ponudbe dostaviti na naslov pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale, najpozneje do 15. 03. 2013 do vključno 09:00 ure po lokalnem času.

• Odpiranje ponudb bo javno, dne 15. 03. 2013, ob 10:00 uri, na naslovu naročnika pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.

• Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe mora najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb zastaviti vprašanja na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

• Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, vključno z načrti, ki so na vpogled, in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.

• Ponudnik mora zadostiti pogojem, navedenim v Podpoglavju 1.2 - Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in skladno s tem priskrbeti vse dokumente, zahtevane v Podpoglavju 1.4 - Sestavni deli ponudbe.

• Cilj naročnika je dobiti čim več popolnih ponudb, zato naj ponudniki pred rokom za oddajo ponudb pregledajo pravilnost sestave ponudbe, kot je razvidno iz Podpoglavja 1.5 – Tabela predložitve zahtevanih dokumentov in izpolnjevanja pogojev.

• Naročnik bo kot edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo ceno.

Morebitni ponudniki so bili povabljeni k postavljanju vprašanj. Morebitni ponudniki so imeli naslednja vprašanja:

V1: Glede na to, da gre za izvedbo projekta po FIDIC Rumeni knjigi, nas zanima, ali se strošek projektiranja vključi v ceno ostalih postavk.
O1: Predračun že vsebuje postavki projektna in tehnična dokumentacija.

V2: Ali bo vstopni objekt na mestu dosedanjega.
O2: Da, ter še nekoliko severneje, kar je razvidno iz priložene situacije na: http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html

V3: Kaj pa biološke stopnje?
O3: Predvideno je, da se dva reaktorja nahajata na mestih dosedanjih bioloških linij C2 in C3, dva bloka pa južneje od dosedanja biološke stopnje.

Sledil je ogled lokacije nameravane investicije.

Morebitni ponudniki so bili na ogledu lokacije povabljeni k postavljanju vprašanj. Morebitni ponudniki so imeli naslednja vprašanja:

V1: Kakšni so normativi za odpadne vode?
O1: Obstoječi so takšni, kot je zahtevano v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju in z Uredbo o emisijah snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav z spremembami. Parametri se bodo morali zagotavljali tudi v času gradnje. Zahtevane mejne vrednosti za očiščeno vodo po končani nadgradnji CČN pa so navedene v razpisni dokumentaciji.

V2: Ali je potrebno kakšno dovoljenje za rušenje dreves?
O2: Ne.

V3: Ali bo za potrebe gradnje zadostovala elektrika iz obstoječe trafo postaje?
O3: Da, kapaciteta obstoječe TP je 1000 kVA, zakupljena moč je 600 kW, najvišji konični odvzem v letu 2012 je bil 500 kW ob lastni proizvodnji električne energije iz bioplina. V primeru preseganja porabe zakupljene moči 600 kW, bo potrebno zaprositi pristojno elektro podjetje za povišanje.

Informativni sestanek in ogled lokacije sta se zaključila ob 10:00 uri.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.


Domžale, 13.02.2013Zapisala:
Maja Marinček, svetovalni inženir SL CONSULT d.o.o.


Datum objave: 22.02.2013   14:34
V1: Spoštovani. Prosimo za razjasnitev razpisne dokumentacije:
1. Glede na popolnoma nerealen rok izvedbe vas sprašujemo, ali bo rok za izvedbo vseh del podaljšan? Obrazložitev: dela se prevzemajo po rumeni knjigi Fidic, ki zajema tako izdelavo projekta kot gradbeno-obrtniška dela. Glede na to teoretično in praktično ni mogoče doseči roka, določenega z razpisno dokumentacijo.
2. Zakaj se naročilo oddaja po rumeni knjigi? Iz tehničnih zahtev je namreč razvidno, da so te dejansko povzete po že izdelanem projektu. Glede na informacije ste kot naročnik dejansko že naročili projekt, zaradi česar je očitno, da z njim že razpolagate. Prav tako je bilo na eni od občin pojasnjeno, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno - glede na to velja tudi vprašanje, ali razpolagate z gradbenim dovoljenjem. Glede na vse navedeno sprašujemo, ali boste spremenili način oddaje naročila iz rumene v rdečo knjigo po FIdicu. Opozarjamo vas na to, da je bila vrsta tovrstnih naročil že obravnavana pred Državno revizijsko komisijo, kjer so se obravnavale očitne zlorabe naročnikov.
3. Alli naročnik javno naročilo razpisuje za točno določenega projektanta in posledično izvajalca, glede na postavljene roke in zahtevo po oddaji JN po rumeni knjigi Fidic?
4. Prosimo za ocenjeno vrednost javnega naročkila in v kakšnih deležih ter kdo ga financira. Če gre za financiranje iz kohezijskih sredstev oz. EU, prosimo za navedbo, kdaj, po katerem sklepu je bil potrjen projekt in kdaj je bila investicija potrjena.
Hvala za odgovore.
O1: 1. Naročnik popravlja rok za izvedbo kot sledi:
Izvajanje razpisanih del bo predvidoma tisoč osemsto tri in osemdeset (1.883) dni od podpisa pogodbe (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 28 dni, projektiranje in izgradnja – predvidoma 821 dni, poskusno obratovanje – 304 dni, rok za reklamacijo napak – 730 dni) oziroma izdaja Izjave o zanesljivosti najpozneje do 31.08.2015, izdaja Potrdila o prevzemu najpozneje do 30.06.2016 in izdaja Potrdila o izvedbi najpozneje do 30.06.2018.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so dostopne na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2015-201816533727648/Popravljene_strani_razpisne_dokumentacije_Gradnje_CCN_DOMZALE-KAMNIK.zip
2. Naročnik vztraja pri načinu oddaje, da se ne glede na stopnjo pridobljene tehnične dokumentacije in glede na zahtevnost projekta, odloči, na kakšen način oziroma na podlagi katere pogodbe bo razpisal in oddal javno naročilo. Naročnik nima pridobljenega gradbenega dovoljenja za predmetno javno naročilo.
3. Naročnik nima nobenega preferiranega izvajalca, glej odgovor 1 podaljšanje roka izvedbe.
4. Ocenjena vrednost javnega naročila je 13.900.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV). Predvideva se, da bo operacija delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Operacijo bodo sofinancirali Evropska unija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter občine investitorke – Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Mengeš in Občina Trzin. Javni upravičeni stroški se predvidoma sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15. Naročnik v tem trenutku še ne razpolaga z Odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada.
_____________________
V2: Spoštovani naročnik,prosimo, da se zainteresiranim ponudnikom omogoči poln dostop do obstoječe dokumentacije omenjene v POGLAVJE 3 / TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / Podpoglavje 3.5. / Projektna dokumentacija / str. 246 - str. 266. V razpisni dokumentaciji je sicer navedeno, da je dokumentacija potencialnim ponudnikom na voljo NA VPOGLED , po predhodni pisni najavi in potrditvi termina, od 28.01.2013 do 15.03.2013 na naslovu Naročnika… Glede na kompleksnost predmeta naročila ( "VPOGLED" pri Narpočniku) in seznanitvijo ponudnikov s predmetom naročila v omejenem času in z omejenimi sredstvi pregleda vsekakor ne zadošča. Prosimo, da naročnik omenjeno še enkrat preuči in zaradi enakopravne obravnave in transparentnosti postopka, omogoči vsem ponudnikom ustrezno seznanitev s predmetom ponujanja in hkrati , v javnem naročanju običajno obdelavo razpisne dokumentacije , v obsegu tehničnih zahtev javnega razpisa, ki vključuje tudi projektiranje na strani ponudnika.
V3: V razpisni dokumentaciji naročnik ni objavil shem, kot je zapisano v POGLAVJE 3 / TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / Podpoglavje 3.5. Projektna dokumentacija, vključno z načrti/ Projektna in druga tehnična dokumentacijav na str. 265 od zaporedne št. 1 do zaporedne št.3 Prosimo, da naročnik omogoči ponudnikom seznanitev z navedeno dokumentacijo in jo objavi. Hvala
O2 in O3: Projektna/tehnična/investicijska dokumentacija navedena v Poglavju3, Podpoglavje 3.5 in še PGD nadgradnja obstoječe naprave na terciarno stopnjo čiščenja ter PGD vstopni objekt in sprejem gošč , ki je za ponudnika neobvezujoča in zgolj informativnega značaja, bo v roku 2 dni objavljena v elektronski obliki na spletni strani predstavnika naročnika JP Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik d.o.o.: http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html
Naročnik opozarja ponudnike, da so vse priloge k Poglavju 3 in sheme, (CČN_Študa_junij 2011.dwg, RC_IDP_RIT_11228-09_070001a_Domzale.dwf, RC_IDP_RIT_11228-09_070001a_Domzale.dwf, RC_IDP_RIT_11228-09_070002a_Domzale.dwf, RC_IDP_RTE_1107-09_070001a_Domzale.dwf, RC_IDP_ZSI_1107-09_000801_domzale.dwf, RC_IDP_ZSI_1107-09_000803_domzale.dwf, RC_IDP_ZSI_11228-09_000807A.dwf, RC_IDP_ZSI_11228-09_03-2_0003A.dwf) že objavljene na spletni strani od dneva objave naročila :http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html, kot je bilo navedeno v Obvestilu o naročilu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25.01.2013 pod številko objave JN895/2013.
_____________________
V4: Spoštovani. Naročnik je načrte iz - POGLAVJE 3 / Podpoglavje 3.5 / Projektna dokumentacija , vključno z načrti na strani 265 - objavil v elektr. obliki - DWF ( pregledovalni ) format. Naročnika naprošamo, da zaradi zelo omejenega časa priprave ponudbe in zahtevne izdelave obveznih grafičnih prilog ponudnika omenjene ( IDP ) načrte objevi na istem mestu še v DWG formatu. Za omenjeno se naročniku v naprej zahvaljujemo. lep pozdrav
O4: Naročnik bo že objavljene sheme v pregledovalnem formatu, kot navedeno v vašem vprašanju, objavil na istem mestu še v .dwg formatu.
_____________________
V5: Spoštovani Naprošamo vas, da na portalu objavite vso IDEJNO projektno dokumentacijo, kakor tudi načrte bazenov kateri se rušijo. Hvala
O5: Idejni projekti bodo objavljeni na spletni strani v elektronski obliki (glej odgovor št 2 in 3). Načrti, tj risbe bazenov, ki se rušijo, bodo objavljeni v skenirani obliki, saj naročnik ne razpolaga z elektronsko verzijo.
_____________________
V6: Spoštovani, v dokumentaciji navajate prilogo: "Predviden seznam opreme ....". Zanima me kje se ta priloga nahaja oz. kako pridemo do nje.
O6: Priloge k Poglavju 3 razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani: http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html.


Datum objave: 05.03.2013   07:23
V1: Spoštovani naročnik, kot močno zainteresiran ponudnik smo v grobem preučili zahteve razpisne dokumentacije in ugotavljamo, da je glede na zahtevnost projekta in predmet ponujanja, čas, potreben za pripravo popolne in kvalitetne ponudbe enostavno prekratek. Poleg tega je seznanitev ponudnikov z relevantnimi informacijami naročnika ( predviden informativni sestanek z ogledom gradbišča - dne 13.2.2013 ) ključnega pomena za ponuidnike. To velja še predvsem zaradi uporabljenega sistema ponudbe / pogodbe "fidic - rumena knjida ", kjer so aktivnosti in obveze ponudnikov s pripravo potrebne ponudbene dokumentacije neprimerno večlje, temeljitejše in bolj obširne kot npr. pri sistemu "fidic-rdeča knjiga ". Naročnika prosimo, da upošteva omenjeno in temu primerno podaljša rok za pripravo ponudbe najman za tri koledarske tedne. S takšnim ravnanjem si bo Naročnik zagotovil transparenten postopek , zadostno število prejetih popolnih in konkurenčnih ponudb ter posledično uspešno oddajo javnega naročila. Za upoštevanje se zahvaljujemo.
V2: Spoštovani naročnik, zaradi zahtevnosti ponudbe prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 4 tedne. Že sama priprava ponudbe po rumeni FIDIC knjigi zahteva od ponudnikov bistveno več angažiranja kot priprava običajne ponudbe. Če temu prištejemo še dejstvo, da mora obstoječa čistilna naprava med samo rekonstrukcijo in nadgradnjo nemoteno delovati, smatramo prošnjo za podaljašnje roka za upravičeno. Za razumevanje naročnika in ugoditev prošnji se v naprej zahvaljujemo.
V3: Spoštovani, Zaradi velikosti ter zahtevnosti projekta naprošamo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe. Lep pozdrav!
V4: Spoštovani Naprošamo vas, da zaradi obsega in zahtevnosti projekta podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni. Hvala
V5: Zaradi specifičnosti in obsežnosti projekta, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj mesec dni. Tako boste ponudnikom omogočili dovolj časa za pregled na novo dodane dokumentacije in pripravo kvalitetnih ponudb. Hvala za razumevanje
V6: Spoštovani. Naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Za pripravo ponudbe za takšen projekt je namreč časa premalo. Hvala in lep pozdrav.
O1, O2, O3, O4, O5 in O6: Naročnik PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 08.04.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 08.04.2013 ob 10:00 uri na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so ponudnikom na voljo na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-65681982542400/Popravljene_strani_popravek_3.zip .
____________________
V7: Spoštovani, Sprašujemo vas glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če je lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe izdano s strani Zavarovalnice. Lep pozdrav.
O7: Da, garancija je lahko tudi v obliki kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnicah in jo izda zavarovalna družba v skladu s primernostnimi kriteriji za podpis pogodbe.
____________________
V8: Spoštovani, naročnika naprošamo, da na portalu JN objavi vsaj tekstualni del geološko-geomehanskega poročila ter hidrološkega poročila. Obenem bi za izdelavo ponudbe potrebovali tudi že objavljene načrte v dwg formatu. Z objavo slednjih bi nam zelo olajšali izdelavo ponudbe ter obenem omogočili kvalitetnejo pripravo ponudbe. Za ugodno rešitev se v naprej zahvaljujemo.
O8: Geološko-geomehansko poročilo in hidrološka poročila ter načrti v .dwg formatu so v skladu z odgovori v Pojasnilu št. 2, objavljenem na Portalu javnih naročil dne 22.02.2013 objavljene na spletni strani http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html.

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 08.04.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 08.04.2013 ob 10:00 uri na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od novega roka za oddajo ponudb, to je od 08.04.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od novega roka za oddajo ponudb, to je od 08.04.2013.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so ponudnikom na voljo na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-65681982542400/Popravljene_strani_popravek_3.zip.
____________________

Datum objave: 12.03.2013   08:27
V1: Spoštovani naročnik, prosimo za objavo naslednjih datotek word obliki, in sicer:
050_IDP_TPS_11228-09_01_domzale.pdf,
041_IDP_TPE_11228-09_01_domzale.pdf,
042_IDP_TPE_11228-09_01_domzale.pdf;
Hvala in lep pozdrav.
O1: Vsebina navedenih datotek je neobvezujoča/informativna in je bila podana na spletno stran v elektronski obliki, zato, da imajo ponudniki lažji in hitrejši dostop do že izdelane tehnične in projektne dokumentacije. Naročnik meni, da za pomoč pri sestavi ponudbe zadostuje predloženi format .pdf, prav tako naročnik ne razpolaga z drugačnim formatom.
_____________________
V2: Spoštovani, kot zainteresirani potencialani ponudnik zaradi kompleksnosti izdelave ponudbe in zaradi poseganja v proces delovanja obstoječe čistilne naprave naprošamo naročnika, da organizira dodaten ogled obstoječe čistilne naprave. Predlagamo, da se ogled organizira v četrtek, 7.3.2013. Za ugoditev prošnji se v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
O2: Naročnik je dne 13.02.2013 opravil informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije, kar je bilo navedeno tako v obvestilu o naročilu oziroma popravku objave ter razpisni dokumentaciji ob objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil dne 25.01.2013, Zapisnik informativnega sestanka pa je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 20.02.2013. Zato dodatnega informativnega sestanka s ponudniki in ogleda lokacije ne bo organiziral. Ponudniki lahko informacije o obratovanju, objektih in napravah obstoječe CČN Domžale-Kamnik dobijo tudi na spletni strani: http://www.ccn-domzale.si/, pod zavihek PROCES ČIŠČENJA.
_____________________
V3: Spoštovani, EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJI - za dokazevanje za ponudnike s sedežem v RS o letnih prihodkih v letih 2011, 2010 in 2009 ter o neblokadi TRR- jev, zahtevate S.BON-1/P ne starejši od 15 dni! Naj pojasnimo, da se višina letnih prihodkov za leta 2009,2010 in 2011 vidijo iz S.BON-1/P ne glede na starost bona. Vseeno ali je bon stra 15 dni, 30 dni ali pa 2 meseca. Kot drugo bi radi opozorili, da se iz S.BON-1/P ne vidi podatek o blokadi oz. neblokadi TRR-jev. Zato se nam zdi zahteva po predložitvi bona s starostjo 15 dni res nesmiselna in nepotrebno finančno obremenjevanje ponudnikov, saj so tovrstni boni zelo dragi. Torej naročnika prosimo, da bo kot ustreznega sprejel S.BON-1/P iz katerega bo razvideno izpolnjevanje pogoja glede prihodkov ne glede na starost dokazila,
za izpolnjevanje pogoja o neblokadi računov pa naročnika prosimo, da bo kot ustreznega sprejel potrdilo banke o neblokadi računov, ki ne bo starejši od 15 dni?
O3: Naročnik bo za dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod zaporedno številko 7 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 15.000.000,00 EUR;) upošteval ne glede na njegovo starost, pri čemer morajo biti iz dokazila razvidni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009. Ponudniki oziroma podizvajalci lahko predložijo za dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod zaporedno številko 7 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, tudi S.BON-1 ali letno poročilo – izkaz uspeha, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 7 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
Naročnik bo za dokazilo o izpolnjevanja pogoja pod zaporedno številko 8 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega računa;) upošteval tudi potrdilo bank o neblokadi računov, pri čemer morajo biti potrdila posameznih bank izdana za vse račune ponudnika oziroma podizvajalca.
Iz obrazec S.BON-1/P je razviden podatek o blokadi oziroma neblokadi računov in sicer v rubriki »Kratkoročna plačilna sposobnost«, v vrsticah »Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih«.
_____________________
V4: Spoštovani, Dne 20.02.2013 smo vam že zastavili spodaj navedeno vprašanje, prosimo vas za čimprejšnji odgovor: Sprašujemo vas glede financnega zavarovanja za resnost ponudbe, ce je lahko financno zavarovanje za resnost ponudbe izdano s strani Zavarovalnice. Lep pozdrav
O4: Skladno s Pojasnilom št 3 je garancija lahko tudi v obliki kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnicah in jo izda zavarovalna družba v skladu s primernostnimi kriteriji za podpis pogodbe.
_____________________
V5: veza: Datum oddaje vprašanja: 11.2.2013, 13:25

Spoštovani,

do danes 4.3.2013, še nismo zasledili odgovora, oziroma zjasnitve naročnika ,na poziv ponudnika za podaljšanje roka. Poziv je bil posredovan naročniku , na portalu javnih naročil, dne 11.2 2013.

Naročnika prosimo, da argumentiran poziv upošteva in podaljša rok za pripravo in oddajo ponudbe za najmanj 3 koledarske tedne.

Za odgovor in upoštevanje se naročniku zahvaljujemo.

pozdrav
O5: Skladno s Pojasnilom št 3 naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb najkasneje do 08.04.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 08.04.2013 ob 10:00 uri na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.
_____________________
V6: Zahteva po originalu in treh kopijah ni zakonita. DARS ima milijonske razpise, pa vedno zahtev le original. prozivam vas, da se župani jasno izrečejo o tem, zakaj po nepotrebnem obremenjujejo ponudnike s stroški, vi pa spremenite razpis. Včasih je to svetovalno podjetje zahtevalo 5 kopij, sedaj so to znižali na tri, to pa je še vedno preveč.

Poleg tega, dela razpis isto podjetje kot ga je delalo (svetovalo) v Litiji. Očitno je razpsina dokumentacija napisana tako, da bo izbran isti izvajalec.
če bi naročnik želel omogočiti konkurenco, bi znižal pogoje, saj so le te neopravičeno diskriinatorni in slovenskim podjetjem onemogočajo enakorpaven nastop.

Ne pričakujemo od svetovalca, da bi znižal pogoje. Pričakujemo pa, da se župani s podpisi opredelijo do neopravičeno diskriminatornih zahtev in do tega, da je konkurenca onemogočena.To se sliši zelo pavšalno, vendar če spremljaš razpise veš, kako to gre, vse s soglasem ministrstva.
O6: Naročnik zahtevo število (original in tri kopije) ponudbe potrebuje zaradi sočasnega ocenjevanja prejetih ponudb s strani sedem (7) članske komisije za odpiranje in ocenjevanje ponudb. Glede na navedeno število članov komisije naročnik zahtevi morebitnega ponudnika ne more ugoditi.
Naročnik je referenčne pogoje postavil na način, da je ta sorazmeren s predmetom javnega naročila in da jasno izkazuje, da je ponudnik oz. kader usposobljen za izvedbo del in storitev, ki so predmet konkretnega javnega naročila. S postavitvijo omenjenega pogoja naročnik ni v ničemer posegel v z ZJN-2 zahtevan nivo zagotavljanja konkurence, zato vztraja pri prvotni vsebini predmetnega pogoja. Hkrati naročnik izpostavlja, da merilo za zagotavljanje konkurenčnosti predstavlja relevantni trg, ki ni omejen zgolj na Republiko Slovenijo.
_____________________
POMEMBNO!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je izvedel manjše korekcijske popravke v:
- PRILOGA k poglavju 3 nadgradnja CČN_VSTOPNI OBJEKT
- PRILOGA k poglavju 3 RD podprojekt nadgradnja CČN_terciarna stopnja.
Popravljeni prilogi z vsemi označenimi spremembami (»s sledenjem sprememb« in rumeno označeno besedilo«) sta objavljeni na spletni strani http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html
Naročnik poudarja, da je na nekaterih mestih zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme ali zahtevan standard. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
_____________________

Datum objave: 15.03.2013   09:00
V1: Spoštovani,

Glede na to da se je rok za oddajo ponudbe prestavil na 08.04.2013, vas sprašujemo ali lahko zahtevano dokumentacija oz. uradna dokazila, ki smo jih že pridobili za tujega partnerja in so datumsko vezana na prvotni rok za oddajo ponudbe, so lahko priložena v ponudbi ali moramo spet pridobiti nova dokazila na novi rok oddaje ponudbe. Prosimo vas za hiter odgovor.

Lep pozdrav,
O1: Naročnik spreminja svoj odgovor predzadnjega odstavka Pojasnila št 3 objavljenega 5.03.2013 ob 07:23 in drugega odstavka točke VI.4) Druge dodane informacije Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku št. JN2538/2013, in sicer se besedilo glasi:
»Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 15.03.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, ki so vezana na rok za predložitev ponudb, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 15.03.2013.«
_____________________
V2: Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji so podani podatki o mesečnih meritvah nivoja podtalnice za leto 2010 v vodnjakih z območja ČN. Naročnika prosimo, da objavi te podatke za celotno obdobje od pričetka meritev do konec leta 2012. Ti podatki so relevantni za kvalitetno izdelavo ponudbe.
Zahvaljujemo se za razumevanje.
O2: Naročnik podaja tabelo meritev nivoja podtalnice v vodnjaku 1, ki se nahaja na jugu lokacije CČN za leta 2008 do vključno leta 2012. Po posameznih mesecih je prikazan povprečni mesečni nivo in maksimalni dnevni nivo podtalnice. Nihanje nivoja podtalnice prikazuje preteklo stanje in razmere in ni nujno pogojeno, da bo tudi v bodoče podtalnica v podanih okvirih. Datoteka Nivo podtalnice 2008-2012 se nahaja na spletni strani: http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html
_____________________
V3: Ali lahko certifikate o sistemu za varovanje okolje predloži le eden izmed partnerjev?
O3: Obrazec 5.23: Sistem(i) varovanja okolja mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Priloženo potrdilo oziroma certifikat za varovanje okolja oziroma opis, kako bo sistem varovanja okolja zagotovljen, je lahko predložen s strani ponudnika oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ali ostalih ponudnikov. Priloženo potrdilo oziroma certifikat za varovanje okolja oziroma opis, kako bo sistem varovanja okolja zagotovljen, je lahko predložen tudi s strani podizvajalca.
_____________________
V4: Spoštovani,
navodila glede finančnih podatkov so zelo nejasna in sicer Obrazec 5.8.:
Ali obrazec izpolnijo in podpišejo vsi, torej glavni ponudnik, partner in podizvajalec?
Ali obrazec izpolnijo in podpišejo samo glavni ponudnik in partner-ji?
Ali obrazec izpolnijo in podpišejo podizvajalci in partnerji samo v primeru, ko se glavni ponudnik sklicuje nanje?

Za dokazovanje pogoja o letnih prihodkih zahtevate S.BON-1/P ne starejši od 15 dni !!!
Prosimo, da boste kot ustreznega sprejeli tudi IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA in/ali IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE za leta 2009, 2010 in 2011 oziroma vsak dokument, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja.
O4: Skladno s točko 10 Podpoglavja 1.4 – Sestavni deli ponudbe, mora biti Obrazec 5.8 izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov. V primeru, da se ponudnik oziroma skupina ponudnikov pri priznanju ekonomske in finančne sposobnosti sklicuje na podizvajalca (podizvajalce), mora biti Obrazec 5.8 izpolnjen in podpisan tudi s strani podizvajalca (podizvajalcev), na katerega (katere) se ponudnik oziroma skupina ponudnikov sklicuje.
Naročnik bo za dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod zaporedno številko 7 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 15.000.000,00 EUR;) upošteval dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz kateregaje razvidno izpolnjevanje pogoja. Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-265987336822080/Popr._strani_st_44,45,59,71in72_POGLAVJE_1_Gradnje_DOMZALE.zip.
_____________________

Datum objave: 22.03.2013   07:09
V1: Spoštovani. Kaj naj tuji ponudniki priložijo namesto BON-1/P obrazca, ki ga ne morejo pridobiti, ker takih obrazcev v tujini ne poznajo? Ali so to bilance podjetja ali finančni podatki...? Hvala za hiter odgovor.
O1: Skladno z zahtevo razpisne dokumentacije ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Naročnik bo za dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod zaporedno številko 7 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 15.000.000,00 EUR;) upošteval ne glede na njegovo starost, pri čemer morajo biti iz dokazila razvidni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji lahko predložijo letna poročila oziroma drugo dokazilo iz katerega so razvidni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009. Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
_____________________
V2: Spoštovani,

Dne 7.3.2013 smo vam že zastavili spodaj navedeno vprašanje, prosimo vas za hiter odgovor:

Glede na to da se je rok za oddajo ponudbe prestavil na 08.04.2013, vas sprašujemo ali lahko zahtevano dokumentacija
oz. uradna dokazila, ki smo jih že pridobili za tujega partnerja in so datumsko vezana na prvotni rok za oddajo ponudbe,
so lahko priložena v ponudbi ali moramo spet pridobiti nova dokazila na novi rok oddaje ponudbe. Prosimo vas za hiter
odgovor.

Lep pozdrav,
O2: Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 15.03.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, ki so vezana na rok za predložitev ponudb, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 15.03.2013.
_____________________
V3: Ali je rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe 150 dni, tako kot rok veljavnosti ponudbe?
O3: Skladno s točko 15.4 Podpoglavja 1.1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe mora garancija za resnost ponudbe veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb (kot rok za prejem ponudb se šteje prvotni rok 15.03.2013) in se mora glasiti na naročnika kot garancija za zahtevani znesek.
_____________________
V4: Prosimo, da sporočite št. in datum objave javnega naročila v Uradnem listu EU ?
O4: Naročilo je bilo v Uradnem listu Evropske unije objavljeno dne 29.01.2013, številka objave 2013/S 020-030541.
_____________________
V5: Spoštovani,
vsako referenčno potrdilo se mora izkazati z številko uporabnega dovoljenja. Uporabnega dovoljenja, ki ga določa Zakon o graditvi objektov v Republiki Sloveniji države v tujini ne predpisujejo. Gradbeno pravo je stvar posameznih držav. Običajno so za pravilno in kvalitetno izvedbo dogovorni arhitekti in izvajalec za kar se mu po uspešno končani gradnji izda referenčno potrdilo in potrdilo o uspešnem prevzemu objekta (Taking –over certificate).
Prosimo, da boste za reference iz tujine kot ustrezno upoštevalui tudi Taking –over certificate, ki izkazuje uspešno predajo objekta v uporabo naročniku.
O5: Naročnik bo kot ustrezno sprejel drugo ustrezno dovoljenje za obratovanje po posameznih državah, kot npr. Take-over Certificate oz Final Certificate oziroma v kolikor je potrebno v državi investicije tudi pridobiti posebno upravno dovoljenje za uporabo objekta, se je potrebno z referenco sklicevati tudi na takšno izdano dovoljenje. Dokument na katerega se bo ponudnik iz tujine skliceval, mora za izgrajeni objekt KČN izpričevati tako ustrezno gradnjo, kot tudi zahtevam naročila ustrezno doseganje vseh emisij , vključno z rezultati čiščenja odpadne vode .
V primeru, da se bo ponudnik skliceval na takšen drug ustrezen dokument, v referenčnem potrdilu v vrstici Uporabno dovoljenje št. zapiše številko oziroma datum in naziv tega dovoljenja.
_____________________
V6: Pozdravljeni,
navodila za izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 7 (letni prihodki) so nejasna. V samih navodilih ste zapisali, da izpolnjevanje pogoja dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj. Iz tega je razumeti, da lahko eden od teh subjektov predloži dokazila, če pogoj izpolnjuje, kot npr. vodilni partner.
V samem obrazcu 5.8 pa navajate k obrazcu priložite obvezne priloge za ponudnika oziroma vsakega ponudnika v primeru skupine ponudnikov ....
Iz tega pa gre razumeti, da morajo obrazec 5.8 + dokazila, priložiti vsi gospodarski subjkti, torej ponudnik, partnerji in podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Prosimo naročnika, da pojasni dvoumna navodila.
O6: Skladno s točko 10 Podpoglavja 1.4 – Sestavni deli ponudbe, mora biti Obrazec 5.8 izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov. V primeru, da se ponudnik oziroma skupina ponudnikov pri priznanju ekonomske in finančne sposobnosti sklicuje na podizvajalca (podizvajalce), mora biti Obrazec 5.8 izpolnjen in podpisan tudi s strani podizvajalca (podizvajalcev), na katerega (katere) se ponudnik oziroma skupina ponudnikov sklicuje. Obrazec 5.8 morajo tako priložiti samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki, podizvajalec (podizvajalci) pa le, če se ponudnik oziroma skupina ponudnikov pri priznanju ekonomske in finančne sposobnosti nanj (nanje) sklicuje.
_____________________
V7: Spoštovani,

Naročnika naprošamo, da v zvezi z razpisno dokumentacijo ponudnikom pojasni in potrdi sledeče:

V skladu z razpisno dokumentacijo je izvajalec odgovoren in prevzema stroške obratovanja ( razen stroškov osebja naročnika in stroška porabe vode ) , na delih čistilne naprave, kot to določa razpisna dokumentacija , v času trajanja poskusnega obratovanja – 304 dni.
Zaradi zahteve naročnika, da bo čistilna naprava v pogonu med samo gradnjo , bo del čistilne naprave v obratovanju - kar seveda povzroča stroške obratovanja – med tem, ko bo preostali del čistilne naprave še v gradnji.

V zvezi s tem ,naj naročnik da nedvoumno in jasno potrdi sledeče , da... :

• ...se 304 dnevno poskusno obratovanje začne po tem , ko so v obratovanju vsi elementi iz obsega del in dobav za nadgradnjo čistilne naprave ( po zaključenem tehničnem pregledu ).

• ...stroški obratovanja čistilne naprave, ki nastanejo med samo gradnjo, bremenijo Naročnika.

Za pojasnitev se naročniku zahvaljujemo.

O7: Naročnik je v Razpisni dokumentaciji Poglavje 3, Podpoglavje 3.2. v točki 24 na str. 230 v predzadnji alineji navedel, da mora izvajalec vključiti v ponudbo stroške poskusnega obratovanja, kot tudi stroške obratovanja dela novozgrajenih objektov in naprav, katere mora zaradi faznosti gradnje in zagotavljanja funkcije čiščenja odpadne vode med gradnjo, takoj po končanih testiranjih in pridobitvi potrebnih dovoljenj vključiti v delovanje (šele nato se lahko izključi iz obratovanja drugi del obstoječih bioloških stopenj). Nadalje je v Podpoglavju 3.3., 3.3.1. Uvod, v točki 6 (str. 233 do 235) razdelana razmejitev stroškov med obstoječim delom čistilne naprave in novozgrajenimi objekti. Navedeno je še, da stroške obratovanja obstoječega dela čistilne naprave v času gradnje, kot tudi v času poskusnega obratovanja v celoti pokriva izvajalec javne službe JP CČN Domžale-Kamnik. Naročnik pri tem izpostavlja, da bo v času gradnje potrebno zagotavljati mejne vrednosti očiščene vode, ki so predpisani z veljavnim obstoječim Okoljevarstvenim dovoljenjem in ne še zahtevanih parametrov za kvaliteto iztoka, katere bo potrebno zagotoviti v času poskusnega obratovanja oziroma najkasneje ob izteku poskusnega obratovanja.
Naročnik meni, da ne more prevzeti stroškov obratovanja dela novozgrajenih objektov do izgradnje vseh novih objektov z zagonom in pričetkom poskusnega obratovanja, saj na te stroške ne bo imel direktnega vpliva, npr. vzdrževanje opreme bo zagotavljal izvajalec. Izvajalec mora vse stroške, ki jih naročnik izrecno ne priznava posebej, upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 28.03.2013   11:05
V1: Spoštovani, naročnika naprošamo, da objavi nabavne cene energentov (elektrika, plin ipd.), po katerih se obračunava obratovanje obstoječe čistilne naprave, in višina stroška odvoza odvečnega blata. V razpisni dokumentaciji je zapisano, da je uporaba vode brezplačna. Ali prav razumemo, da bo možno vodo iz vodnjakov, ki se nahajajo na lokaciji ČN, v času gradnje in poskusnega obratovanja. brezplačno koristiti?
O1: Trenutne cene energentov in oddaje odpadkov (cene so brez DDV):
• Električna energija: VT=0,07033 €/kWh, MT=0,04706 €/kWh, obračun uporabe omrežja in prispevkov za SODO d.o.o. (tarifna skupina SN-T <2500 ur –VS) je obračunano v skladu z Energetskim zakonom ( trenutne cene omrežnine: obračunska moč=2,8028 €/kW, KT=0,01475 €/kWh, VT=0,01475 €/kWh, MT=0,01141 €/kWh). Cene iz računov Elektro Celje Energija d.o.o. in Elektro Ljubljana v imenu SODO d.o.o., računa za feb. in jan. 2013)
• Pitna voda: vodarina 0,9547 €/m3, priključna moč 49,0858 €/mesec, vodno povračilo 0,0848 €/m3, okoljska dajatev 0,5283 €/m3. Cene iz računa za jan. in feb. 2013, izdajatelj JKP Prodnik d.o.o.
• Voda iz lastnih vodnjakov za tehnološke namene: vodno povračilo 0,092 €/m3. Cena iz Akontacije za plačilo vodnega povračila za leto 2013, izdajatelj ARSO.
• Oddaja odpadka 19 08 01 Ostanki na grabljah in sitih v obdelavo: 0,224 €/kg (letna količina odpadka v l. 2012 260 t pri sprejetih količinah odpadne vode na mehansko čiščenje na dotoku 7.123.902 m3/leto 2012 in sprejetih pripeljanih odplak v čiščenje 26.089m3/ leto 2012. Cena iz računa jan. in feb. 2013, prevzemnik Saubermacher Slovenija d.o.o..Zemeljski plin se ne uporablja.
• Oddaja odpadka klas. št. 19 08 05 mulj iz KČN in klas. št. 19 08 02 Odpadek iz peskolova nista predmet ponudbe.
V Poglavju 3, Podpoglavje 3.2. Splošne zahteve je v točkah 4.1.13 in 19.2 navedeno, da si mora izvajalec sam v času gradnje zagotoviti pitno vodo preko merilnega mesta s števcem. Števec pitne vode bosta izvajalec in upravljavec CČN mesečno popisovala, upravljavec CČN bo izvajalcu izstavljal račune za porabljeno količino. V času poskusnega obratovanja pitno vodo zagotavlja upravljavec. Voda iz vodnjakov je dana v brezplačno uporabo, tako v času gradnje, kot v času poskusnega obratovanja. Porabnik vodnjaške vode se bo moral držati navodil upravljavca CČN o varčni rabi in omejitvah iz vodnega dovoljenja (navedeno v razpisni dokumentaciji). Upravljavec CČN bo tiste cene energentov, ki bodo šle posredno preko njega, obračunaval po enaki ceni, kot jih je prejel od dobaviteljev.

V2: Naročnika prosimo, da objavi novo stanje situacije čistilne naprave v dwg obliki. Omenjeno datoteko potrebujemo kot osnovo za izris sheme ureditve gradbišča. Lep pozdrav.
O2: Situaciji naprave za vstopni objekt in sprejem gošč in nadgradnja obstoječe naprave na terciarno stopnjo čiščenja, s katerima naročnik razpolaga, sta objavljeni v .dwg formatu na spletni strani pod točko 1, sheme, od 22.02.2013 dalje: http://www.ccn-domzale.si/index.php/informacija-javnega-znaaja/razpisi.html.

V3: Spoštovani,V popisu je navedeno sledeče:''Izvedba sifonskih povezav DN 800 mm, skupne dolžine cca 142 m z vsemi potrebnimi koleni med distributorjem vode in posameznimi sekvenčnimi bazeni. Ravni deli cevovoda so izvedeni iz armiranega poliestra, kolena in prehodni deli skozi betonske stene pa iz nerjavnega jekla AISI304. Stiki armiranega poliestra z deli cevovoda iz nerjavnega jekla so izvedeni prirobnico. izvedba jeklenih delov cevovodov je upoštevana v načrtu str. inštalacij in str. opreme.'' Sprašujemo vas, zakaj se pri tem cevovodu zahteva kolena in prehodne dele iz nerjavnega jekla. Kolena in prehodne dele iz armiranega poliestra, torej iz enakega materiala kot so cevi, je namreč veliko lažje spajati, stiki pa so kvalitetnejši. Deli iz armiranega poliestra so povsem ustrezni ter funkcionalni ter se veliko bolje obnesejo pri podzemnih cevovodih. Lahko torej ponudnik ponudi kolena ter prehodne dele skozi betonske stene iz armiranega poliestra?
Lep pozdrav.
O3: Ponudnik lahko ponudi tudi kolena in prehodne dele skozi betonske stene iz armiranega poliestra, pri čemer mora zagotoviti vodotesnost prehodov skozi beton pri vseh pogojih temperatur medija in okolice.


Datum objave: 03.04.2013   12:45
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 18.04.2013 do vključno 12:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 19.04.2013 ob 12:00 uri na naslovu pooblaščenega predstavnika naročnika Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, SI-1230 Domžale.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotno podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 08.04.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotno podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 08.04.2013.


Datum objave: 10.04.2013   13:59
V1: Naročnika naprošamo, da razširi stolpce ponudbene rekapitulacije, saj ugotavljamo, da njihova širina ne dovoljuje čitljivega izpisa. Glede na to, da je dokument zaklenjen, ponudniki ne moremo sami razširiti stolpcev. Omenjeno opozorilo se nanaša na excelovo datoteko 04excel POGLAVJE 4 Gradnje DOMŽALE.xls. Nečitljiv izpis se pojavlja predvsem pri listu "Skupna rekapitulacija", listu "Nadgradnja CČN" in listu "Vstopni objekt". Lep pozdrav.

O1: Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2015-32070586062432/Popravek_st._7.zip.
___________________________
POMEMBNO!

Glede ekonomske in finančne sposobnosti naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se briše pogoj pod zaporedno številko 10 Podpoglavja 1.2 - Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (da ima ponudnik dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj 2.500.000,00 EUR).
Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani:.
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2015-32070586062432/Popravek_st._7.zip
___________________________

Datum objave: 12.04.2013   07:06
V1: Spoštovani,
18.3.2013 smo na portalu JN zastavili vprašanje vezano na ceno energentov (elektrika, plin ipd.), po katerih se trenutno obračunava obratovanje obstoječe čistilne naprave. Navedeni podatki so ključnega pomena za izdelavo kalkulacije poskusnega obratovanja. Ker do danes nismo prejeli odgovora na zastavljeno vprašanje, naročnika ponovno pozivamo, da poda odgovor na vprašanje z dne 18.3.2013 preko portala JN.
Hvala in lep pozdrav.

O1: Zahtevani podatki so bili objavljeni s pojasnilom št. 7., dne 28.03.2013.
___________________________

V2: 1. Glede na vaše tehnične zahteve v RD ugotavljamo, da so prilagojene točno določeni tehnologiji, ki jo izdeluje točno določeno podjetje. Drugi proizvajalci te tehnologije ne proizvajajo, zaradi česar menimo, da ste neupravičeno in nezakonito prilagodili javno naročilo točno temu proizvajalcu. Tehnologija SBR s selektorjem kot ste jo razpisali, je tako v teoriji kot v praksi čiščenja unikatna in strogo povezana z določenim podjetjem, ki ga iz korektnosti ne želimo imenovati. Ugotavljamo, da je tudi vrsta drugih tehničnih zahtev in ne samo selektor dobesedno prepisana iz tehnologije tega podjetja, kar nadaljnjo kaže na to, da je vaš namen javno naročilo usmeriti in prilagoditi zgolj za točno določenega ponudnika.

Glede na navedeno postavljamo vprašanje in vas pozivamo, ali boste nemudoma spremenili tehnično dokumentacijo na način, da boste omogočili konkurenco in nediskriminatorno obravnavo ponudnikov, kot jo določa veljavna zakonodaja in ob tej spremembi tudi ustrezno podaljšali rok za oddajo ponudbe.

2. Ob ogledu objektov, pregledu dokumentacije, zlasti pa ob pregledu PGD gradbene dokumentacije ugotavljamo, da ste v tehničnih zahtevah dobesedno prepisovali in nebistveno spreminjali prej navedeno dokumentacijo. Tako ugotavljamo, da poskušate več kot očitno zlorabiti svoj položaj, na način da dejansko razpolagate s potrebno projektno dokumentacijo (PGD-jem), zaradi česar bi morali javno naročilo oddajati po tako imenovani rdeči knjigi FIDIC in nikakor ne po tako imenovani rumeni knjigi FIDIC, kar poskušate nezakonito izvesti. Nikakor ni sprejemljivo, da bi kot ponudniki ob dejstvu, da ste praktično celotno tehnologijo že predpisali, za ta vaša ravnanja odgovarjali. Tako nas nezakonito in nedopustno postavljate v položaj, ko naj bi domnevno po rumeni knjigi izvajali projektiranje in gradnjo, v resnici pa projektiranja glede na postavljene zahteve skoraj da ne more biti in moramo v celoti spoštovati vaše zahteve. Iz tega naslova pa nikakor niste upravičeni, da postopke izvajate na prej navedeni način. Ob tem izpostavljamo tudi to, da ste s tem ravnanjem praktično predpisali in obvezali sodelovanje s projektantom PGD-ja. Niti teoretične niti praktične možnosti namreč ni, da bi ponudniki, ki z njim ne bi sodelovali izvedli projektiranje in gradnjo v časovnih okvirih, ki ste jih predpisali. Tako ste nas postavili v položaj, da bi morali od projektanta odkupiti projekt, ki ste ga vi že naročili in plačali in s katerim ste se strinjali, hkrati pa bi morali celo za izvedbo po tem projektu, kljub dejstvu, da ste ga izbrali in predpisali vi tudi odgovarjati.

Glede na navedeno podajamo naslednje zahteve oziroma vprašanja. Ali boste kot naročnik spremenili način oddaje ponudbe, tako da bo oddaja izvedena skladno z rdečo knjigo. Ali boste skladno s potrebno stroko (IZS) spremenili roke projektiranja in izvedbe, ki so sedaj postavljeni popolnoma nerealno in nezakonito preferirajo določenega ponudnika. Ali lahko kot naročnik sporočite odgovorne osebe za pripravo te več kot očitno nezakonite RD. Kako pojasnjuje izdelavo projekta in plačilo le tega in vlogo za gradbeno dovoljenje, istočasno pa zahtevate novo projektiranje.

3. Glede na vsebino RD nam ni jasno kako si predstavljate izvajati postopek javnega naročila, glede na to, da smo pridobili informacije s strani pristojnega ministrstva s katerega nam je bilo pojasnjeno,d a niso izdali nikakršne odobritve projekta oziroma ne zagotavljajo nobenih sredstev.

Ali nam boste kot ponudniku povrnili vse stroške ponudbe, v kolikor boste naše ponudbe zavrnili iz razloga ker nimate oziroma ne boste imeli zagotovljenih sredstev. Ocenjujemo, da je popolnoma nesprejemljivo, da izvajate postopek brez zagotovljenih sredstev. Takšno ravnanje je tudi nezakonito.

O2: Pri izdelavi tehničnih in funkcionalnih zahtev naročila nadgradnje CČN Domžale-Kamnik (CČN) so bile zahteve projekta usmerjene v dosego ključnih ciljev. Ključni cilji, kateri so navedeni tudi v razpisni dokumentaciji, so stabilno doseganje zahtevanih mejnih vrednosti odpadne vode, ki se odvaja iz KČN, sprejemljiva cena investicije, sprejemljivi oziroma najmanj primerljivi obratovalni stroški z podobnimi KČN, gradnja nadgradnje CČN ob obratovanju, energetska učinkovitost, kompaktnost in fleksibilnost izvedbe zaradi prostorske omejitve, ipd. Tem ciljem so podrejene tehnične zahteve, kot npr. zahteva po selektorju (anaerobna kontaktna cona), ki je v tehnologijah čiščenja odpadnih voda strokovno splošno priznan proces čiščenja za biološko odstranjevanje fosforja (potrebuje se manjši vnos kemikalij za kemijsko obarjanje fosforja), kot tudi za preprečevanje prevlade filamentoznih bakterij (volumski indeks blata je boljši tj. nižji). Selektor tako ni vezan izključno samo na SBR tehnologijo, ampak se ga lahko uporabi pri vseh vrstah tehnologij čiščenja odpadnih voda. Minimalne tehnične specifikacije ne predpisujejo, na kakšen način naj bo npr. selektor implementiran v tehnološki proces. Enako je pri ostalih procesnih pozicijah. Zahtevana tehnologija je »napredni« SBR in tovrstne tehnologije so bile v svetu razvite z namenom izboljšanja osnovne SBR tehnologije. Prepoznane prednosti naprednega SBR postopka s simultano nitri/denitrifikacijo so navedene v strokovni literaturi. V svetu obstaja več podjetij, katera nudijo v tem razpisu zahtevane lastnosti. Nekaj teh tehnologij: CASS technology, Omniflo SBR, Ecoprocess SBR, C-tech, AquaExcel, ICEAS Advanced SBR Technology.
Ponudnik ima možnost podati svojo vrsto SBR tehnologije ob upoštevanju funkcionalnih zahtev in lahko obstoječo projektno dokumentacijo uporabi ali ne. Ponudnikom je omogočeno, da predlagajo tehnološko-tehnično zasnovo nadgradnje obstoječe naprave, za kar je priložen obrazec 5.19a. Pri tem morajo upoštevati osnovne funkcionalne zahteve, ki so kot že navedeno, podrejene primarno ciljem nadgradnje. Ta navedba tudi izključuje možno izbiro ene same tehnologije. V Prilogah k Poglavju 3 razpisne dokumentacije je Predviden seznam opreme, materialov in del. Na osnovi idejnega projekta, razširjenega v projekt za razpis, so podani osnovni opisi za tehnično izvedbo in popisi potrebnih procesov ter podprocesov z navedbo objektov, potrebnih naprav in opreme, inštalacij, pomožne opreme. Popisi niso prilagojeni nobeni določeni tehnologiji in veljajo za vse SBR tehnologije enako. V prilogah k Poglavju 3: »Predviden seznam opreme, materialov in del na osnovi idejnega projekta« je pri popisih del po posameznih vrstah del zapisano, da so količine materialov podane informativno, pri nekaterih popisih del pa je tudi obseg del podan informativno.
Ponudnikom je omogočeno (nevedno v Poglavju 3, Podpoglavje 3.3, Opis del 3.3.3), da v primeru sprememb oz drugega izbranega SBR tehnološkega postopka čiščenja odpadne vode, podajo drugačno opremo, materiale in dela, kot je zahtevano s prilogo, če drugačno opremo pogojuje s strani ponudnika predlagani tehnološki postopek.
Vsled tega, da naročnik vprašanje odgovorne osebe za pripravo razume kot vprašanje, kdo je bil pripravljavec PGD in ostale projektne dokumentacije naročnik odgovarja, da je po naročilu JP Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik d.o.o. v imenu občin lastnic infrastrukture (Občine: Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin) projektno dokumentacijo v okviru idejnega projekta pripravila družba IEI d.o.o., Maribor za nadgradnjo bioloških stopenj in AWTS d.o.o. za vstopni objekt. V zvezi s tem pojasnjuje, da bo naročnik o dopustnosti sodelovanja ponudnikov/podizvajalcev v postopku javnega naročila z vidika njihovega predhodnega sodelovanja odločal upoštevaje ZJN-2 in sodno prakso sodišča EU (Fabricom, C 21/03 in C 34/03).
Roki za projektiranje in gradnjo so že bili podaljšani z Pojasnilom št 2 k razpisni dokumentaciji (Objava JN2060/2013). Naročnik meni, tudi na podlagi primerljivih gradenj čistilnih naprav, da so navedeni roki primerni in zadostni za dokončanje del. Nadgradnja CČN obsega le gradnjo biološkega procesa v liniji vode in mehanskega predčiščenja. S projektom nadgradnje CČN se ne posega v že izgrajene objekte dotočnega črpališča, maščobnika in peskolova, primarnega usedalnika, anaerobnega procesa z gnilišči, dehidracije blata z centrifugo, plinohrama, energetike z proizvodnjo električne in toplotne energije, skladiščenja dehidriranega blata, objektov delavnic in upravne stavbe ter ostalih manjših spremljajočih objektov.
Tolmačenje FIDIC oblike pogodb pri Rumeni knjigi dopušča že izdelano PGD dokumentacijo in ne določa, s katerim nivojem projektiranja se določa funkcionalne in tehnične specifikacije, niso pa sprejemljivi detajlni načrti v smislu projekta za izvedbo. Naročnik je potencialne ponudnike seznanil z vso izdelano dokumentacijo. Izvajalec bo moral izdelati v fazi projektiranja med drugim še tudi procesno tehnične izračune, kateri so podlaga za podrobnejše načrtovanje količin materialov, dimenzij in količine inštalacij, kapacitete opreme, postavitve objektov, gradbenih del, ipd. Navedeni popisi nikakor ne zadoščajo za pripravo ponudbe po FIDIC rdeči knjigi.
Skladno z Rumeno knjigo, s poglavjem 5 »Projektiranje« mora izvajalec proučiti zahteve naročnika in obvestiti naročnika o vsaki pomoti, napaki ali drugi pomanjkljivosti, ki jo je našel v zahtevah naročnika v začetnem času izvedbe. Od ponudnikov ni zahtevano privzetje izdelane PGD dokumentacije. Izdelana projektna dokumentacija bo vsakemu izvajalcu brezplačno in prosto dostopna in jo bo lahko dopolnjeval in spreminjal. Zaradi časovnice izvedbe projekta nadgradnje CČN se je v določenem obdobju naročila tudi izdelava PGD dokumentacije, predvsem zaradi preveritve ocenjene vrednosti investicije in pridobitve smernic. Naročnik želi pridobiti najboljšo rešitev nadgradnje CČN, zato je izbral izvedbo nadgradnje po Rumeni knjigi, kjer je razpisal projektiranje in gradnjo, kar bo izbrani ponudnik lahko izvedel tudi s pomočjo že pripravljene dokumentacije, ki je bila v javnem razpisu posredovana zgolj informativno.
Iz referenčnih zahtev tehnične in kadrovske sposobnosti za ponudnika, odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo projekta ter odgovornega projektanta tehnologije je razvidno, da naročnik ne preferira nobene tehnologije niti izvajalca, saj referenc ne omejuje na potrebne izkušnje proizvajalca na določeni tehnologiji SBR.

Sredstva za nadgradnjo CČN so zagotovljena z uvrstitvijo v proračun in NRP občin investitork, ki so se obvezale k izvedbi projekta. Sredstva, predvidena v veljavnih NRP, so usklajena s proračuni za tekoče leto in zagotovljena za izvedbo obravnavanega projekta izgradnje. Izdaja Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada ni v pristojnosti naročnika. Skladno s 4. odstavkom 16. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010, 4/2013) lahko upravičenec izjemoma prične z izvedbo postopkov oddaje javnih naročil pred izdajo Odločbe o dodelitvi sredstev pod pogojem, da je projekt uvrščen v načrt razvojnih programov.
________________________
V3: Kot naročnika vas sprašam naslednje: Od kje jemate pravno podlago da nas zavezujete, da ponudbo oddam po rumeni knjigi, kjer odgovarjam za celotno izvedbo, projektiranje in gradnjo pri tem, da imate že pridobljeno vso dokumentacijo za izvedbo gradnje in ste celo že zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja vložli (to informacijo sem pridobil na Občini Domžale). Ali boste nezakonitost spremenili, tako da bom oddal ponudbo po rdeči knjigi. Kako si župani kot porabnikii javnih sredstev sploh dovolijo izvedbo takega postopka ob te4m, da imajo gradbeno dokumentacijo v celoti pripravljeno. Zakaj si dovolijo zlorabo institutov javnega naročanja v smeri tega,da nas kot ponudnike postavijo v nedopustem položaj, da za vse odgovarjamo, hkrati pa nam predpisujejo dobesedno vse. Primerjava PGD-ja, ki ste nam ga predložili in tehnične dokumentacije izkazuje to, da samo prepisujete dokumentacijo in hkrati od nas vse zahtevate. Ali pri vas sodeluje sploh kakšna strokovna oseba, ki je že kdaj sprojektirala vsaj vrtno uto in zanjo zahtevala pridobitev gradbenega dovoljenja. Roki, ki ste jih postavili so nezakoniti, nemogoči. Dosegnemo jih lahko samo če kupimo že vašo dokumentacijo!!Halo?kaj se sploh greste? Vaša zahteva dosega samo švicar, ki pa nam ne želi dati ponudbe. Lepo ga forsirate. A je to skladno z zakon.
O3: Naročnik je obširno pojasnil in odgovoril na zastavljena vprašanja pri odgovoru na vprašanje št. 2 v tem pojasnilu.
________________________

V4: Spoštovani. Prosimo za pojasnilo, kakšne reference bo upošteval Naročnik pri oddaji ponudbe. Ali bo upošteval tudi industrijske čistilne naprave ali le komunalne naprave zahtevanih kapacitet? Hvala, lep pozdrav.

O4: Kot navedeno v razpisni dokumentaciji, bo naročnik upošteval pri pogojih tehnične in kadrovske sposobnosti le reference na komunalnih čistilnih napravah, razen pri pogoju pod zap. št. 12 za obratovanje procesa deamonifikacije, kjer se upošteva tako komunalne kot industrijske čistilne naprave za odpadne vode.
________________________

V5: Spoštovani Na portalu javnih naročil JN 4942/2011 je bil objavljen razpis za izdelavo PGD dokumentacije na predmetnem objektu. Pod številko objave Jn9693/2011 je bilo objavljeno, da je bil izbrani izvajalec IEI d.o.o.,Ljubljanska ulica 9;Maribor. Na kakšen način je izdelava PGD dokumentacije razpisana ponovno? To je netransparentna poraba javnih sredstev. Ali bo izdelava dokumentacije zaračunana 2x ali pa je to neupravičeno favoriziranje točno določenega ponudnika.

O5: Od ponudnikov ni zahtevano privzetje izdelane PGD dokumentacije. Izdelana projektna dokumentacija bo vsakemu izvajalcu brezplačno in prosto dostopna in jo bo lahko dopolnjeval in spreminjal ali izdelal svojo. Podrobnejša obrazložitev je podana v odgovoru št. 2 tega pojasnila. Naročnik bo o dopustnosti sodelovanja ponudnikov/podizvajalcev v postopku javnega naročila z vidika njihovega predhodnega sodelovanja odločal upoštevaje ZJN-2 in sodno prakso sodišča EU (Fabricom, C 21/03 in C 34/03)


________________________

V6: Naročnik je v enem od odgovorov zapisal: Naročnik vztraja pri načinu oddaje, da se ne glede na stopnjo pridobljene tehnične dokumentacije in glede na zahtevnost projekta, odloči, na kakšen način oziroma na podlagi katere pogodbe bo razpisal in oddal javno naročilo. Torej se naročnik lahko odloči da razpiše in odda javno naročilo, ki ga je v enem delu že naročil, oddal in plačal? Kako na tako prabo sredstev gleda računsko sodišče?

O6: Vprašanje ni naslovljeno na naročnika.

________________________

V7: Spoštovani Seznam opreme, materialov in del na osnovi idejnega projekta, ki je del razpisne dokumentacije niti slučajno ni na osnovi idejnega projekta. To je metanje peska v oči in favoriziranje točno določenega ponudnika. Razpis po rumeni knjigi je upravičen kadar investitor pričakuje inovativne rešitve , ne pa kadar je predpisano vse . Prosimo, da naročnik ponovno razmisli ali ve kaj in po kakšnem postopku razpisuje v nasprotnem primeru bomo morali vložiti revizijski zahtevek.

O7: Podrobnejša obrazložitev je podana v odgovoru št. 2 tega pojasnila.

________________________

V8: V dokumentu: Povzetek študije za tehnično in ekonomsko vrednotenje alternativnih rešitev pri nadgradnji Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik s terciarno stopnjo je navedeno MBR sistem omogoča doseganje najboljših vrednosti parametrov na iztoku čistilne naprave in omogoča čiščenje skoraj do kvalitete pitne vode. Slabost sistema je v visoki investiciji in obratovalnih stroških. Ocena investicije za SBR tehnologijo je 8.700.000 € za MBR pa 13.800.000 € . Glede na ocenjeno vrednost tega JN nas zanima ali se je naročnik odločil za pravo tehnologijo, saj bi za višino ocenjene vrednosti naročila očitno lahko dobil tehnologijo, ki zagotavlja bolj kvalitetno vodo?

O8: Naročnik je v razpisni dokumentaciji podal zahteve za kakovost čiščene vode. V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so opredeljene prednosti in slabosti 4 različnih tehnoloških postopkov v smislu študije variant za nadgradnjo bioloških stopenj. V omenjenem dokumentu v oceni investicijskih stroškov niso vključeni ostali razpisani segmenti poleg bioloških stopenj, kot je vstopni objekt, proces deamonifikacije, dezintegracija …

________________________

V9: Spoštovani, glede na to, da so PGD projekti v glavnem izdelani, naprošamo naročnika, da pojasni ali je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja že v teku oz. ali je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja že vložena. V kolikor se je vloga že vložena, nas zanima v kakšni fazi je trenutno postopek pridobitve GD. Hvala za odgovor.

O9: Naročnik postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja ne vodi, saj je bil postopek na podlagi umika vloge ustavljen.
________________________

POMEMBNO!

Naročnik zaradi obsežnosti dokumentacije za pripravo ponudbe zmanjšuje seznam tj število obveznega podajanja opreme in materialov, ki jih bo uporabil pri izvedbi projekta, zahtevano z obrazcem 5.19.
OBVEZEN SEZNAM OPREME IN MATERIALOV (vstopni objekt in sprejem gošč):
Zap. št: 8, 9, 10,13,22,28.

NEOBVEZEN SEZNAM OPREME IN MATERIALOV (vstopni objekt in sprejem gošč):
Zap. št: 1,2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30.

OBVEZEN SEZNAM OPREME IN MATERIALOV (nadgradnja CČN na terciarno stopnjo čiščenja):
Zap.št: 6,7,8,9,11,15, 17,19,20,23,29,34.

NEOBVEZEN SEZNAM OPREME IN MATERIALOV (nadgradnja CČN na terciarno stopnjo čiščenja):
Zap. št: 1,2,3,4,5,10,12,13,14,16,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33


Datum objave: 12.04.2013   07:44
V1: Spoštovani,
v tehničnih specifikacijah in PGD projektu, ki ga je naročnik objavil, je navedno da se nad sekvenčnimi bazeni izvede prekritje bazenov. Ponudba se oddaja po rumeni Fidic knjigi, kar pomeni da ponudnik poleg izvedbe nudi tudi projektiranje. Zanima nas, ali bo naročnik vztrajal pri prekritju bazenov, če bo ponudnik ponudil tehnično ustrezno rešitev brez prekritja bazenov. Prekritje bazenov biološke stopnje običajno ni potrebno. Naročniki se takega ukrepa poslužujejo v primeru bližine stanovanjskih objektov, da se zmanjša širjenja smradu v neposredno okolico ČN. Glede na to, da v konkretnem primeru v neposredni bližini stanovanjskih objektov ni, se postavlja vprašanje smiselnosti dodatnih stroškov za prekrivanje bazenov.
O1: V projektu nadgradnje CČN na terciarno stopnjo čiščenja je zahtevano prekritje bazenov. Glede na zaostrovanje področja širjenja neprijetnih vonjav v okolico, povečevanja osveščenosti okoliških prebivalcev glede motečih vonjav in pritoževanja bližnjih občanov ter planiranega delovanja nadgrajene CČN prihodnjih 30 let je naročnik predvidel prekritje bazenov.
_________________
V2: Veza.: Izračun stroškov obratovanja

Razpisna dokumentacija določa: Razširitev naprave je planirana v dveh fazah. Po zaključeni prvi ( 1 ) fazi se izvedeni prvi del razširitve spusti v obratovanje , s tem omogoči zaustavitev delovanja obstoječe naprave in hkrati omogoči izvedbo gradnje druge(2) faze. Šele po zaključku gradnje druge (2) faze, so predvideni standardni pogodbeni postopki,kot npr. testiranje po zaključku del,poskusno obratovanje , kateremu sledi obdobje zaznave- odprave napak.

Vprašanje 1: Ali razumemo pravilno , da potem, ko je dokazana kvaliteta izvedbe za prvo ( 1 ) fazo gradnje , stroškov za obratovanje ni potrebno upoštevati v ponudbeni ceni, ob upoštevanju dejstva, da so obratovalni stroški z obratovanjem zgrajene prve ( 1 ) faze enaki oziroma celo nižji kot pri obstoječi CČN ?
Razpisna dokumentacija določa: Stroški obratovanja do določene mere upoštevajo strošek porabe električne energije. Elemente za izračun stroška električne energije je naročnik sicer navedel v odgovoru POJASNILO ŠT. 7 z dne 28.3.2013, vendar ob tem ni podal točne navedbe tarife ( € / kWh ). Ni jasno kateri del naprave naj bi bil osnova za izračun porabe električne energije in kakšna je ob tem planirana postavitev merilnih mest. Prav tako ni navedeno, oziroma ni podatka, če in v kakšnem % deležu se proizvaja električna energija v obstoječi kogeneraciji na CČN

Vprašanje 2: Prosimo, da naročnik upošteva, da izvajalcu omogočen nakup potrošnih materialov kot so FeCl3 in polimeri v lastni režiji na prostem trgu , vendar pa je , prisiljen oz. obvezan pa je kupovati električno energijo od dobavitelja električne energije pri Naročniku . Zaradi tega je za ponudnike bistvenega pomena in odločilno poznati enotno ceno za kWh ( enotna cena bi moral biti enaka za vse ponudnike! ) Prosimo, da naročnik objaviti ponudnikom eno samo številko ( vrednost ) za enotno ceno za kWh.

Vprašanje 3: Ali razumemo pravilno, da je potrebno upoštevati v izračunu porabe električne energije samo delež, ki se nanaša na gradnjo razširitve oz. na » novo-zgrajene« objekte?

Vprašanje 4: Ali lahko ponudnik upošteva zmanjšanje (odtegljaj) za » interno/ lastno proizvodnjo električne energije «, ki nastane s proizvodnjo na kogeneraciji in ob upoštevanju dejstva , da bi kalkulacija porabe električne energije naprave pomnoženo s podano enotno ceno ob zaključku izkazala znesek, ki bi bil višji od zneska na računih dobavitelja električne energije.

Naročniku se za čimprejšnje in jasne odgovore zahvaljujemo.

O2: Naročnik je delno odgovoril na zastavljena vprašanja že v Pojasnilu št 6, katerega odgovor ponovno podaja: »Naročnik je v Razpisni dokumentaciji Poglavje 3, Podpoglavje 3.2. v točki 24 na str. 230 v predzadnji alineji navedel, da mora izvajalec vključiti v ponudbo stroške poskusnega obratovanja, kot tudi stroške obratovanja dela novozgrajenih objektov in naprav, katere mora zaradi faznosti gradnje in zagotavljanja funkcije čiščenja odpadne vode med gradnjo, takoj po končanih testiranjih in pridobitvi potrebnih dovoljenj vključiti v delovanje (šele nato se lahko izključi iz obratovanja drugi del obstoječih bioloških stopenj). Nadalje je v Podpoglavju 3.3., 3.3.1. Uvod, v točki 6 (str. 233 do 235) razdelana razmejitev stroškov med obstoječim delom čistilne naprave in novozgrajenimi objekti. Navedeno je še, da stroške obratovanja obstoječega dela čistilne naprave v času gradnje, kot tudi v času poskusnega obratovanja v celoti pokriva izvajalec javne službe JP CČN Domžale-Kamnik. Naročnik pri tem izpostavlja, da bo v času gradnje potrebno zagotavljati mejne vrednosti očiščene vode, ki so predpisani z veljavnim obstoječim Okoljevarstvenim dovoljenjem in ne še zahtevanih parametrov za kvaliteto iztoka, katere bo potrebno zagotoviti v času poskusnega obratovanja oziroma najkasneje ob izteku poskusnega obratovanja.
Naročnik meni, da ne more prevzeti stroškov obratovanja dela novozgrajenih objektov do izgradnje vseh novih objektov z zagonom in pričetkom poskusnega obratovanja, saj na te stroške ne bo imel direktnega vpliva, npr. vzdrževanje opreme bo zagotavljal izvajalec. Izvajalec mora vse stroške, ki jih naročnik izrecno ne priznava posebej, upoštevati pri pripravi ponudbe«.

Izvajalec mora pri izračunu ponudbene cene upoštevati tudi strošek obratovanja »prve faze« izgradnje objektov nadgradnje obstoječe naprave na terciarno stopnjo čiščenja in vstopni objekt in sprejem gošč do končanja vseh objektov in pričetka poskusnega obratovanja.
Celotne stroške obratovanja obstoječega dela čistilne naprave, ki ostaja v obratovanju in do odstranitve obstoječih objektov in naprav v delu, kjer se bo vršila nadgradnja, nosi v času gradnje in času poskusnega obratovanja upravljavec CČN, tj JP CČN Domžale-Kamnik. Osnova za izračun porabe električne energije, katero bo pokrival izvajalec so vsi novozgrajeni objekti z napravami predvideni z nadgradnjo CČN. Merilna mesta so predvidena v novi TP in za vstopni objekt s sprejemom gošč na merilnem kontrolniku vgrajenem v glavnem razdelilniku. Predlaga se odčitavanje oziroma zapisovanje rabe električne energije v poročila nadzornega oz analiznega sistema.
V pojasnilu št 7 je zapisana tarifa obračunavanja električne energije in sicer VT pomeni visoka tarifa od 6:00 do 22:00 ure in MT-mala tarifa od 22:00 do 06:00 ure ter sobote, nedelje in praznike 24 ur/dan. Upravljavec CČN ima sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije po VT in MT tarifi do konca leta 2015, in bo za vse ponudnike po enakih cenah električne energije in omrežnine po VT in MT. Ponudnik si lahko izračuna »skupno« ceno €/kWh, glede na poznavanje rabe elektrike ponujene nadgradnje CČN. Izvajalec bo sam skrbel za nabavo potrošnih materialov.
Proizvodnja lastne električne energije na kogeneraciji ne zadostuje za samooskrbo z električno energijo, prav tako je proizvodnja el. energije na kogeneraciji nepredvidljiva in niha tokom dneva in mesecev. Proizvedena električna energija na kogeneraciji ima tudi lastno ceno proizvodnje. Ponudnik ne more upoštevati odtegljaja za lastno proizvedeno električno energijo na CČN.