Dosje javnega naročila 000830/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana
Storitve: Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor
ZJN-3: Odprti postopek

JN000830/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.02.2023
JN000830/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000830/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 035-102843
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Hajdrihova ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341440

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471031/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22547
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Investicije v železniško infrastrukturo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor
Referenčna številka dokumenta: 43001-180/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor (izdelava natečajne rešitve in izdelava projektne dokumentacije )
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo in določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2023   11:00
Kraj: Preko sistema eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2023   12:00

Dodatne informacije:
Del postopka za oddajo javnega naročila je projektni natečaj. Postopek se izvaja v skladu z določili 40. člena v povezavi s točko a) prvega odstavka 100. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3.
Strokovna komisija bo izvedla evidentiranje 1. in 2. dela ponudbe, ki ne bo javno v Mariboru, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, dne 5. 5. 2023 ob 10:15.
Ob evidentiranju bodo zavedene ponudbe (1. in 2. del ponudbe) po šifrah elaboratov in datumu prispetja.
Datum odpiranja 3. dela ponudbe "Ponudbena dokumentacija za ocenitev dopustnosti ponudbe" bo predvidoma 31. 5. 2023 ob 11.00.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Hajdrihova ulica 2A
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2023   08:40
VPRAŠANJE
Uredba o zelenem naročanju ne predvideva sončnih elekrarn (in izračunov ROI) ali npr. zelenih zidov za porabo sive vode. Ali naročnik želi, da projektantje obdelamo predmetno nalogo z upoštevanjem sončne elekrarne in zelenega zidu?

ODGOVOR
Ponudnik lahko predvidi potencialne lokacije za sončno elektrarno, prav tako lahko predlaga druge elemente po svoji presoji, ne bo pa to bistven element za presojo kakovosti predložene rešitve in ne vpliva na merila za ocenjevanje prispelih natečajnih elaboratov.

Datum objave: 04.04.2023   08:47
VPRAŠANJE
Prosimo delite zadnjo CGP Slovenskih železnic.

ODGOVOR
Kompletna Celostna grafična podoba Slovenskih železnic je trenutno v fazi prenavljanja. Za infrastrukturno področje sta najbolj pomembna sklop C Objekti - označevanje, usmerjanje in sklop E Arhitektura - izgled postajnih objektov, urbana oprema. Sklop C je prenovljen in tudi že v veljavi. Do potrditve sklopa E za objekte velja še stara veljavna CGP.

Naročnik bo v najkrajšem možnem času objavil ustrezno dopolnitev razpisne dokumentacije.