Dosje javnega naročila 000877/2023
Naročnik: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana - Polje
Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo nove Psihogeriatrične klinike v UPK Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN000877/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000877/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2023
JN000877/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000877/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 036-104846
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
info@psih-klinika.si
ziga.mihelic@psih-klinika.si
+386 15872100
+386 15284618

Internetni naslovi
https://www.psih-klinika.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471086/RD_projektiranje_psihogeriatrija_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo nove Psihogeriatrične klinike v UPK Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN-OP-2/2023-S-BZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava celovite projektno tehnične in druge potrebne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija vsebuje tudi načrte notranje in tehnološke opreme. Predmet javnega naročila je tudi izvajanje projektantskega nadzora.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava celovite projektno tehnične in druge potrebne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija vsebuje tudi načrte notranje in tehnološke opreme. Predmet javnega naročila je tudi izvajanje projektantskega nadzora.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference kadra20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami 9. člena vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.03.2023   11:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260
Ljubljana - Polje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2023   13:57
VPRAŠANJE 1
Spoštovani,
pri zahtevah za reference (pogoji in merila) ste podali, da se mora predmetna referenca nanašati med ostalim tudi na že izvedeno gradnjo.
V sklopu opisa ste podali tudi, da morajo biti vse zahteve vezane na referenco izdelane v roku 5 let.
1. Referenca se nanaša na obdobje 5 let, torej bi moral biti objekt sprojektiran, zgrajen in nanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, vse v 5 letih. Takšnih investicij v tako kratkem obdobju skorajda ni.
2. Referenca se nanaša samo na izdelavo DGD in PZI. Namen referenc je dokazati kompetence in ne ožanje konkurence na trgu. Vsako referenco potrdi naročnik, torej na ta način tudi potrdi ustrezno izdelavo projektne dokumentacije in s tem potrdi kompetence projektanta. Sama zahteva za že zgrajen objekt v ničemer ne dokazuje, da je bila dokumentacija kakovostno izdelana, torej zahteva presega namen mehanizma referenc.
Zato je zahteva za že zgrajen objekt diskriminatorna in predvsem brez pomena.
Kot ponudnik razpolagamo s potrebnimi referencami in predvsem razpolagamo s potrebnimi kompetencami, žal pa gradnje ali se še niso pričele ali pa so še v izvajanju.
Vsled omenjenih pojasnil naprošamo za umik zahteve, da je objekt že zgrajen.
Zaradi pomembnosti vprašanja in pravočasne odločitve o pristopu k pripravi ponudbe vas vljudno naprošamo za čim prejšnjo objavo pozitivnega odgovora.
Lepo vas pozdravljamo.
ODGOVOR 1
Naročnik spreminja referenčni pogoj na način, da podaljšuje referenčno obdobje v katerem so morali ponudniki izkazati referenčni projekt, ki se po spremembi glasi:
»Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb kvalitetno, strokovno in v pogodbenem roku izdelal projektno dokumentacijo v fazi DGD (PGD) in PZI za vsaj en objekt po CC-SI klasifikaciji 1264 - Stavbe za zdravstveno oskrbo in je bilo na osnovi le-teh pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedena gradnja v vrednosti GOI del posameznega objekta najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV.«
Naročnik vztraja, da se referenca nanaša na že zgrajen objekt, ker se na ta način lahko preveri, da je bila projektna dokumentacija kakovostno izdelana.

Datum objave: 07.03.2023   08:52
VPRAŠANJE 2
Spoštovani,
na vas se obračamo z vprašanji:
1. Ali naročnik ureja vse pravice iz naslova avtorstva za že izdelano programsko zasnovo?
2. Čemu so namenjene komercialna tehnična gradiva in kaj obsegajo?
3. Če je investicija izvedena v preteklosti ali se investicijska vrednost indeksira in s kakšnim indeksom?
ODGOVOR 2
1. Da, avtorstvo za programsko zasnovo ima naročnik urejeno.
2. Tehnični opisi vse vgrajene opreme (stroji, naprave, materiali finalnih obdelav, pohištvena in ostala oprema) s karakteristikami in ali dimenzijami.
3. Zahtevana dejanska vrednost investicije v preteklosti.

Datum objave: 07.03.2023   08:54
VPRAŠANJE 3
Spoštovani!
1. Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja ni odvisna od izvajalca. Zato prosimo, da se iz pogodbe briše določilo o pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ampak se ga nadomesti s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
2. Obseg ponudbe je tudi projektantski nadzor za ves čas trajanja gradnje. Koliko časa je predvidena gradnja predmetnega objekta?
ODGOVOR 3
1. Naročnik v pogodbi ne zahteva od izvajalca pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ampak pridobitev gradbenega dovoljenja.
2. Ocenjen rok gradnje je 14 mesecev.

Datum objave: 07.03.2023   12:07
VPRAŠANJE 4
Spoštovani,
1. Zahteva naročnika je, da je referenčni objekt že zgrajen. Skladno z ZJN-3 je namreč potrebno upoštevati načelo sorazmernosti in se mora zato javno naročanje izvajati sorazmerno s predmetom javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Prepričani smo, da pogoj, da je referenčni objekt že zgrajen, ni sorazmeren z uporabo pogojev, zahtev in meril. Zato predlagamo, če naročnik predmetno zahtevo, da je objekt že zgrajen upošteva le pri pogoju, ne pa kot merilo za dodatne reference.
2. Pogodbeni roki v vzorcu pogodbe so prekratki oz. nerealni, zato predlagamo podaljšanje pogodbenega roka za fazo IZP na 60 dni in fazi PZI/PZR na 90 dni. Prosimo tudi za potrditev, da v pogodbenih rokih niso zajeti roki tretjih (mnenjedajalci, upravna enota,)
3. Glede pogodbenega plana plačil podajamo pripombo, da bo 90% storitev opravljenih ob oddaji PZI in da je potrebno projektantski nadzor obračunavati po mesečnih situacijah - torej predlagamo, da je zadnji (4.) obrok v višini 10% (PN; PID; NOV) in se obračunava po mesečnih situacijah.
4. Glede na to, da je že izdelana programska zasnova, ki predstavlja osnovo za nadaljnje projektiranje izdelana tudi za gradbeno konstrukcijo, inštalacije in medicinsko tehnologijo, ali je potrebno navedene zasnove vključiti v ponudbo in ali se ti načrti izdelajo, skladno s pogodbo, samo v fazi PZI?
5. Kakšna so zagotovljena sredstva naročnika?
Lep pozdrav,
ODGOVOR 4
1. Naročnik zahteva že zgrajen objekt tako za pogoj kot tudi za merilo in razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.
2. Naročnik je prepričan, da so pogodbeni roki posameznih faz primerni in jih ne bo spreminjal. V pogodbenih rokih niso zajeti roki tretjih (mnenjedajalci, upravna enota, ipd.). Detajlni terminski plan izvedbe dogovorita izvajalec in naročnik po podpisu pogodbe.
3. V 7. členu pogodbe je že predvideno, da se projektantski nadzor obračunava mesečno in naročnik pogodbe v tem delu ne bo spreminjal.
4. V ponudbi morajo biti zajete vse zasnove na podlagi preliminarne zasnove, ki je del razpisne dokumentacije, in vsi načrti.
5. Naročnik zagotovljenih sredstev ni dolžan objaviti.

Datum objave: 07.03.2023   13:34
VPRAŠANJE 5
Pozdravljeni,
Pri dinamiki plačil predlagamo, da se plačila razdelijo na več obrokov in sicer, da se vsaj v fazi DGD plačilo razdeli na dva obroka. In sicer en obrok po oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in drugi obrok po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Lep pozdrav.
ODGOVOR 5
V fazi DGD se plačilo razdeli na dva obroka. In sicer en obrok po oddaji popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in drugi obrok po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Naročnik bo upošteval predlog potencialnega ponudnika in ga vključil v pogodbo pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.