Dosje javnega naročila 000794/2023
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija rezervoarja R3 v skladišču SND Ortnek
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 471.164,00 EUR

JN000794/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2023
JN000794/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2023
JN000794/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2023
JN000794/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2023
JN000794/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2023
JN000794/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000794/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tehnična služba
info@dbr.si
+386 15897300

Internetni naslovi
https://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471372/RD_za_objavo_14.2.2023.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22660
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zagotavljanje blagovnih rezerv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija rezervoarja R3 v skladišču SND Ortnek
Referenčna številka dokumenta: 4300-0001/2023-2 (JN BR: 2023-087)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba sanacije rezervoarja R3 v skladišču SND Ortnek
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče naftnih derivatov Ortnek (SND Ortnek), Ortnek 9, 1316 Ortnek
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba sanacije rezervoarja R3 v skladišču SND Ortnek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.07.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2023   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan 3. 3. 2023 ob 13. uri, na spletnem naslovu:https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2023   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik je v točki IV. 1. 5 (Informacije o pogajanjih) navedel, da ne bo izvedel pogajanj, si pa naročnik skladno s 20. točko obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe) razpisne dokumentacije pridržuje pravico, da izvede pogajanja. Naročnik bo tekom trajanja postopka javnega naročila odločil, ali bodo pogajanja, ali ne.

Vsa navodila za pripravo ponudbe, pogoji in podobno, so navedeni v razpisni dokumentaciji. Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in pripravo ponudbe mora zainteresirani ponudnik zahtevati oz. podati pisno le preko portala javnih naročil.

Naročnik bo na pravočasno prejeta vprašanja (tj. 27.2.2023 do 9. ure) odgovoril najkasneje 1. 3. 2023. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna in žaljiva vprašanja potencialnih ponudnikov.
Naročnik potencialnim ponudnikom omogoča ogled. Ogled bo mogoč do vključno 24. 2. 2023. Ura ogleda in ostale informacije o ogledu so navedene v 7.6 točki obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe).

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2023   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede na predlagane rešitve sanacije nas zanima, ali že razpolagate z detajlnim popisom strojnih del?

ODGOVOR
Naročnik z detajlnim popisom strojnih del ne razpolaga in ga naročnik tudi ne bo pripravil. Ponudniki morajo v obrazcu OBR - 2.19 (Predračun) pod edino pozicijo »Sanacija rezervoarjev R3 v skladišču SND Ortnek« obračunati oz. podati ceno v celoti, kar pomeni, da se upoštevajo vsa dela, material, količine ipd., ki so potrebne za uspešno izvedbo del glede na rešitev, iz obrazca OBR - 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija), ki jo izbere potencialni ponudnik v svoji ponudbi. Da lahko potencialni ponudniki pripravijo ustrezno ponudbo jim naročnik, skladno s 7.6 točko (Preučitev razmer na lokaciji gradnje) obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe), omogoča in priporoča ogled rezervoarja R3.

Dodatno pojasnilo je del razpisne dokumentacije.
Datum objave: 21.02.2023   09:11
Naročnik spreminja obrazec OBR - 2.17 (Osnutek pogodbe). Spremembe so obarvane z rdečo barvo.

Naročnik je poslal v objavo obrazec EU 14 - SL (Popravek) v katerem je priložen spremenjen obrazec OBR - 2.17 (Osnutek pogodbe).

Sprememba je del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 22.02.2023   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zaradi kompleksnosti priprave tehnologije sanacije rezervoarja, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe na 10. 3. 2023 in podaljšanje roka za postavljanje ponudnikovih vprašanj na 6. 3. 2023.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb in roka za postavljanje ponudnikovih vprašanj ne mora podaljšati, in sicer zaradi predvidenega (planiranega) polnjenja rezervoarja R3. Ker je rok do predvidenega (planiranega) polnjenja rezervoarja R3 že sedaj na kritični točki, saj je potrebno poleg roka za oddajo ponudbe upoštevati še druge roke, kot so: pregled ponudb z morebitnimi dopolnitvami, pretek roka za pravnomočnost odločitve o oddaji naročila, podpis pogodbe z izbranim ponudnikom, rok izvedbe ipd., naročnik roka za oddajo ponudb in posledično roka za postavljanje ponudnikovih vprašanj žal ne mora podaljšati.

Dodatno pojasnilo je del razpisne dokumentacije.
Datum objave: 28.02.2023   11:59
Naročnik spreminja obrazec OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe), in sicer v točki 20. (Pogajanja). Besedilo v točki 20. obrazca OBR - 2.02 se v celoti črta in se po novem glasi: »Pogajanja niso predvidena oz. jih naročnik ne bo izvedel«.

Na podlagi navedene spremembe se v obrazcu NMV 1 (Obvestilo o naročilu male vrednosti), ki je objavljen na portalu javnih naročil, v točki Oddelek VI: Dopolnilne informacije, VI.3 Dodatne informacije, pod predelom »Dodatne informacije«, črta besedilo »Naročnik je v točki IV. 1. 5 (Informacije o pogajanjih) navedel, da ne bo izvedel pogajanj, si pa naročnik skladno z 20. točko obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe) razpisne dokumentacije pridržuje pravico, da izvede pogajanja. Naročnik bo tekom trajanja postopka javnega naročila odločil, ali bodo pogajanja, ali ne.«.

Naročnik je poslal v objavo obrazec EU 14 - SL (Popravek) v katerem je priložen spremenjen obrazec OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe).

Sprememba je del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 28.02.2023   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1. V dokumentu VRSTA IN OPIS PREDMETA, OBR - 2.18, je naročnik v točki 2 navedel predlagane rešitve sanacije rezervoarja. Pod točko 2.1. Rešitev št. 1 Sanacijo z dograditvijo kovinskega plašča oz. varjenjem in pod točko 2.2. Rešitev št. 2 Sanacija z uporabo laminatnih sistemov. Ali je ponudniku dovoljeno ponuditi sanacijo po obeh predlaganih rešitvah? V NAVODILIH PONUDNIKOM je v točki 7.3. navedeno, da variantne ponudbe niso dovoljene.

2. V NAVODILIH PONUDNIKOM je v točki 12. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA navedeno, da bo naročnik izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ali bo Naročnik izbiral najugodnejšega ponudnika v sklopu ponudb z enako predlagano tehnologijo sanacije, ali iz vseh ponudb, ne glede na predloženo tehnologijo?

3. V dokumentu VRSTA IN OPIS PREDMETA, je v točki 2 navedeno: "razen če se naročnik skupaj z izvajalcem odloči za popolno novo plast kovinskih plošč na celotni površini rezervoarja". V razpisni dokumentaciji pa naročnik nikjer ne navaja REŠITVE za sanacijo po varianti popolne nove plasti jeklenih plošč na celotni površini rezervoarja. Ali nam je dovoljeno variantno ponuditi sanacijo popolne nove plasti jeklenih plošč na celotni površini rezervoarja?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik na podlagi prejetih vprašanj, v nadaljevanju podaja odgovore:
1. Ne, kot je že ugotovil potencialni ponudnik, skladno s 7.3 točko (Sklopi, variantne in delne ponudbe) obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe), variantne in delne ponudbe niso dovoljene, zato mora ponudnik izbrati eno od možnih rešitev. Predračun (obrazec OBR - 2.19) zajema samo eno pozicijo, in sicer »Sanacija rezervoarja R3 v skladišču SND Ortnek«, 1 kpl, na podlagi katerega se izračuna skupna ponudbena vrednost - »ključ v roke« v EUR brez DDV. To pomeni, da se merilo »Cena« (točka 12.a) obrazca OBR - 2.02) izračuna na podlagi Predračuna (obrazec OBR - 2.19). Ponudnik pa v obrazcu OBR - 2.13 (Tehnologija del) navede katero rešitev bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila izvedel/uporabil, in sicer z namenom, da bo naročnik pred oddajo naročila seznanjen katera rešitev se bo po pogodbi izvajala.
2. Naročnik bo izbiral najugodnejšo ponudbo na podlagi merila »Cena« (točka 12.a) obrazca OBR - 2.02), ki se izračuna na podlagi predračuna (obrazec OBR - 2.19) in na podlagi merila »Rok izvedbe gradnje« (točka 12.b) obrazca OBR - 2.02). Rok izvedbe gradnje, ki ga ponudnik ponuja, prav tako navede v obrazec OBR - 2.19 (Predračun). Skladno z navedenim naročnik ne bo izbiral najugodnejšo ponudbo na podlagi predlagane tehnologije oz. na podlagi ponujene rešitve (rešitev št. 1 ali rešitev št. 2).
Naročnik je navedel rešitve, ki so na podlagi izkušenj najbolj primerne in učinkovite za sanacijo rezervoarja. Poleg tega pa ponudnikom odpira možnost, da se na predmetno javno naročilo več ponudnikov, saj so nekateri strokovnjaki za 1. rešitev, nekateri pa za 2. rešitev. Bistveno pa je, da katerokoli od možnih rešitev (rešitev št. 1 ali rešitev št. 2) bo ponudnik ponudil in izbral, je za naročnika ustrezna.
3. V obrazcu OBR - 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija) sta pod točko 2. (Osnovne zahteve sanacije R3 oz. predlagane rešitve), navedene dve možni rešitvi, in sicer:
- rešitev št. 1: Sanacija z ojačitvijo notranjosti z dograditvijo kovinskega plašča oz. varjenja robnih plošč in kovic (v nadaljevanju: rešitev št. 1) in
- rešitev št. 2: Sanacija z izgradnjo notranjega plašča in podnice na podlagi uporabe laminatnih sistemov (v nadaljevanju: rešitev št. 2).
Glede na prejeto vprašanje potencialnega ponudnika bo naročnik v nadaljevanju podal obrazložitev, ki se nanaša na rešitev št. 1. Rešitev št. 1 zajema ojačitev notranjosti z dograditvijo kovinskega plašča oz. varjenje robnih plošč in kovic. To pomeni, da lahko ponudnik, glede na strokovno znanje, ki ga ima, glede na Vrsto in opis predmeta ali Tehnične specifikacije (obrazec OBR - 2.18), ogleda obstoječega stanja rezervoarja R3, ki ga je naročnik omogočil in priporočal ter glede na to, da se predmetno javno naročilo izvaja na osnovi klavzule »na ključ«, v okviru rešitve št. 1 izvede ojačitev notranjosti z dograditvijo kovinskega plašča delno ali v celoti (tj. izvede popolno novo plast kovinskih plošč na celotni površini rezervoarja) in/ali varjenje robnih plošč in kovic. Popolna nova plast kovinskih plošč na celotni površini rezervoarja ne predstavlja rešitve št. 3, ampak spada v rešitev št. 1. Skladno s 7.3 točko (Sklopi, variantne in delne ponudbe) obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe), variantne in delne ponudbe niso dovoljene.

Dodatna pojasnila so del razpisne dokumentacije.