Dosje javnega naročila 000870/2023
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih oz. mešanih dimenzij (MMS)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN000870/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000870/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2023
JN000870/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2023
JN000870/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2023
JN000870/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000870/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 036-105569
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave
alenka.horvat@posta.si
+386 24492305
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471457/MMS.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22681
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih oz. mešanih dimenzij (MMS)
Referenčna številka dokumenta: 1/JNB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30132000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih oz. mešanih dimenzij (MMS) v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30132000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih oz. mešanih dimenzij (MMS) v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji kot so navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Bančna garancija za plačilo avansa,, izbrani ponudnik bo predložil tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
plačilni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji kot so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.11.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2023   09:53

Obvestilo ponudnikom glede ogleda lokacije
Notice to tenderers regarding inspection

Skladno s pogojem P11 iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na ogled objekta in dokumentacije o lokaciji postavitve obveščamo potencialne ponudnike, da je obvezen ogled lokacije možen do 31.3.2023, pri čemer je termin ogleda potrebno uskladiti z naročnikom.

Kontaktna oseba naročnika za uskladitev termina je Slavko Petrovič, mail: slavko.petrovic@posta.si.

Potrdilo o udeležbi na ogledu s strani ponudnika je obvezen del ponudbe.


In accordance with the special term and condition C11 Inspection of facility and documentation on location of installation specified in the tender documentation we would like to inform potential tenderers that the obligatory inspection of the facility shall be performed by 31 March 2023. The date and time of the inspection shall be agreed with the contracting authority.

Contracting authoritys contact person responsible for determining the date and time of the inspection is Slavko Petrovič, email: slavko.petrovic@posta.si.

Confirmation of participation in the inspection, which will be provided by the contracting authority on-site after the inspection has been conducted, is a required part of the tender


Datum objave: 10.03.2023   15:01

ANSWERS TO QUESTIONS 1
ODGOVORI NA VPRAŠANJA 1

1.) Chapter: overview of the current Posta Slovenije sorting equipment
Poglavje: pregled trenutne opreme Pošte Slovenije za sortiranje

Question: Could you please identify the current equipment & providers operated by Pošta Slovenije. Do you already operate a MMS equipment?
Vprašanje: Ali lahko opišete trenutno opremo in ponudnike, s katerimi sodeluje Pošta Slovenije? Ali že uporabljate sisteme za sortiranje pošiljk?

Answer: The contracting authority currently uses the following sorting devices: letter sorters, a letter sorter for standard mail items and parcel sorters, and a sorter for internet sales items is being introduced.
Odgovor: Naročnik trenutno uporablja sledeče usmerjevalne naprave: pisemski usmerjevalniki, pisemski usmerjevalnik za standardne pošiljke, paketni usmerjevalniki in v implementaciji je usmerjevalnik za pošiljke internetne prodaje.

2.) Chapter: Perspective
Poglavje: Perspektiva


Question: This Tender is being for 1 MMS, do you plan to purchase other units in the future ?
Vprašanje: Ta ponudba vključuje eno napravo za sortiranje pošiljk. Ali nameravate v prihodnje kupiti dodatne take naprave?

Answer: Within the existing public contract we are ordering two MMS devices, but additional devices are not envisaged at this time.
Odgovor: Znotraj obstoječega JN naročujemo dve MMS napravi, dodatne naprave v tem trenutku niso predvidene.3.) Chapter: P2/81- INVITATION TO TENDER: Application by 12:00 noon on 22. 5. 2023.
Tenderers shall submit their applications tender in Phase 2)

Poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe( stran2/81): Ponudniki oddajo prijave do 22.5.2023 do 12:00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe v drugi fazi.

Question: Could you please confirm that the submission of the offer is for 22nd of May 2023?
Could you please explain the difference between phase 1 and phase 2?
What is the expected order date ?
Vprašanje: Ali lahko potrdite, da je rok za oddajo ponudbe 22. maj 2023?
Ali lahko razložite razlike med 1. in 2. fazo?
Kdaj je pričakovani datum naročila?


Answer: As stated in Section 1.1, in the first phase of the procedure only applications without a price component are to be submitted. The price component is submitted in the second phase. The application should include all documents required in the terms and conditions, based on which the contracting authority will recognise the tenderers capacity in phase 1. All requirements are stated precisely in the tender documents.
Odgovor: Kot je navedeno v poglavjih 1.1 se v prvi fazi postopka oddajo samo prijave brez cenovnega dela, ki se odda v 2. fazi. V prijavi se dodajo vsi dokumenti zahtevani v pogojih, na podlagi katerih bo naročnik priznal usposobljenost ponudnikom v 1. fazi. Vse zahteve so natančno navedene v razpisni dokumentaciji.

4.) Chapter: T&C's
Poglavje: Pogoji in določila

Question: Would it be possible to get the full Terms and Conditions Contract ?
Vprašanje: Bi lahko dobili pogodbo z vsemi pogoji?


Answer: A sample framework agreement is attached to the tender documents, where all other terms and conditions are defined.
Odgovor: Vzorec okvirnega sporazuma je priloga razpisne dokumentacije, kjer so opredeljeni tudi vsi drugi pogoji.


5.) Chapter: p 27/81 - Output trays and the principle of mail item unloading
Poglavje: str. 24/74 - Izhodni pladnji in način odlaganja pošiljk


Question: What type of tray should be incorporated into the machine? (= Tray 1 or 2 ?)

Vprašanje: Katera vrsta pismarnic naj se uporablja na napravi? (= Pladenj 1 ali 2?)

Tabela 2: Mere pladnjev za pisma
Pladenj Dolžina (mm) Širina (mm) Višina (mm)
Pladenj 1 za pisma 469 267 211
Pladenj 2 za ploske 469 267 280
(večje) pošiljke

Answer: The system offered must enable the use of both types of letter trays.
Odgovor: Rešitev mora omogočati uporabo obeh vrst. pismarnic.

6.) Chapter: P31/81-Optical character reader (OCR)
Poglavje: Stran 28/74-slov.verzija- Optični čitalnik (OCR)

Question: Do you already have an OCR in operation ? From which supplier ?
Vprašanje: Ali že uporabljate optični čitalnik? Kdo vam ga je dobavil?

Answer: We use two existing OCRs from Toshiba and Siemens.
Odgovor: Uporabljamo dva obstoječa OCR od Toshibe in Siemensa.


7.) Chapter: P32/81 Use of the existing VCSs.
If the tenderer is not one of the two tenderers that have already installed the VCS systems at PS, it may implement a separate VCS system or use an existing one. When an existing system is used, the tenderer must obtain a written consent and confirmation from the existing VCS system provider, that the tenderer has the permission and ability (is qualified) to integrate, upgrade and use the existing VCD system.

The written consent must also contain the contact data of the person giving the consent (name, surname, telephone, email), thus enabling the verification of the documents authenticity.
Poglavje: Stran 29/74 -slov. verzija : Uporaba obstoječih VCS
V kolikor ponudnik ni eden od dveh ponudnikov, ki že imata na PS implementiranje VCS sisteme, lahko implementira ločen VCS sistem ali pa uporabi obstoječega. V primeru uporabe obstoječega sistema, mora ponudnik pridobiti pisno soglasje in potrditev ponudnika obstoječega VCS sistema, da ima dovoljenje in sposobnost (je kvalificiran) integracije, nadgradnje in uporabe obstoječega VCD sistema.
Pisno soglasje mora polega samega soglasja vsebovati tudi kontaktne podatke dajalca soglasja (ime, priimek, telefon, e-mail), da se lahko avtentičnost dokumenta preveri.


Question: 'could you please provide the contact information of Toshiba and Siemens ?
Vprašanje: Nam lahko posredujete kontaktne podatke Toshibe in Siemensa?
Odgovor/Answer

Toshiba:
https://www.global.toshiba/ww/contact/infrastructure/security-automation/postal-logistics.html

Siemens:
hans.fuhrmann@koerber.com
(Cc) dirk.heuer@koerber.com

8.) Chapter: p 40/81 - Hotline - remote tech support
Poglavje: Stran 36/74 -slov. verzija 'Hotline' - podpora na daljavo

Question: Language: Can it be in English?
Vprašanje: jezik: je lahko angleški?

Answer: Yes.
Odgovor: Da.

9) Chapter: MMS user and maintenance personnel training
Poglavje: Stran 39/74.slov. verzija: Izobraževanje MMS uporabnikov in vzdrževalcev

Question: training to be in in Slovene?
Vprašanje: Mora biti izobraževanje v slovenščini?
Answer. Yes.
Odgovor: Da.

10.) Chapter: P40/81: Maintentance price (work)

Poglavje : stran 36/74 -slov. verzija: Cenik vzdrževanja (delo)


Question: what is the name of the local company performing the current maintenance of your sorting equipment ?
Vprašanje: kako se imenuje lokalno podjetje, ki trenutno vzdržuje vaše naprave za usmerjanje?

Answer: The tenderer must provide their own local partner for maintenance.
Odgovor: Ponudnik mora sam zagotoviti lokalnega partnerja za vzdrževanje.


11.) Chapter: P 44/81-training
Poglavje : stran 40/74 -slov. verzija: Šolanje

Question: training to be in in Slovene ?
Vprašanje: Mora biti šolanje v slovenščini?

Answer: Yes.
Odgovor: Da.Datum objave: 10.03.2023   15:02
ODGOVORI NA VPRAŠANJA 2
ANSWERS TO QUESTIONS 2

Question:
In the course of tender evaluation we were searching the hight of the 2nd floor which is available
for the sorting machine. We can not find it.

Would you please be so kind and inform us about the height of the area where the sorting equipment has to be installed.

We found in older ACAD drawings a height of 6 meter (see drawing below). Can you confirm that?

Vprašanje:
Pri pregledu vabila za oddajo ponudb smo iskali višino 2. nadstropja,
kjer bo stala naprava za sortiranje. Nismo je mogli najti.

Nam lahko posredujete višino območja, kjer bo nameščena oprema za sortiranje?

V starejših risbah ACAD smo našli višino 6 metrov (oglejte si spodnjo risbo). Ali lahko potrdite to višino?

Answer:

Heights:
From position 1 to position 6; 3000 mm

From position 7 to position 8; 6000 mm

From position 8 to position 11; 6000 mm

In accordance with the already published notice to tenderers regarding the obligatory inspection of the location by 31 March 2023, we hereby inform you that tenderers conducting an inspection will be able to take all measurements and also obtain data regarding loading of the floor.

The contracting authority has posted a floor plan of the building on its website.

Odgovor:

Višine:
Od pozicije 1 do pozicije 6; 3000 mm

Od pozicije 7 do pozicije 8; 6000 mm

Od pozicije 8 do pozicije 11; 6000 mm

Skladno z že objavljenim obvestilom ponudnikom glede obveznega ogleda lokacije do 31. 3. 2023, sporočamo, da bodo ponudniki na ogledu lahko opravili vse meritve in tudi prejeli podatke glede obremenitve tal.

Naročnik na svoji spletni strani objavlja tloris zgradbe.Datum objave: 11.04.2023   09:19

Vprašanje:

Publication date: 10/03/2023, 15:01 - ANSWERS TO QUESTIONS 1
Could you please precise your clarification: 'Within the existing public contract we are ordering two MMS devices' ? (clarifications Publication date: 10/03/2023 15:01)
Does Posta Slovenije already operates a MMS (Mixed Mail Sorter) equipment ?

Objavljeno dne: 10. 3, 2023, 15:01 - ODGOVORI NA VPRAŠANJA 1
Ali lahko natančneje razložite svoje pojasnilo: »V okviru obstoječega javnega naročila naročamo dve napravi MMS«? (datum objave pojasnila: 10. 3. 2023 15:01)
Ali Pošta Slovenije že upravlja napravo MMS (naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih oz. mešanih dimenzij)?

Answer: You can see the answer in the annex to the public contract documentation under Technical requirements: TECHNICAL/TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR DEVICES FOR THE
MIXED MAIL SORTING MACHINE (MMS)
Introduction
In this public contract, the contracting authority (Pošta Slovenije) is supplying two combined machines that will also sort mail of standard dimensions (up to C5 format). This approach will facilitate the sorting of a wider structure of mail items, from standard mail to mail of larger dimensions (AO or flats).
The MMS will be of modular design and in principle (both in the sense of the hardware and existing capacities) designed so that the implemented configuration allows for potential future upgrades without requiring the replacement of devices.
The machine will be equipped with an adequate SW solution/programme for sorting postal items that also allows sequential sorting aligned with the delivery route for the specific delivery area.
It must support connection to the information system (IS), thereby providing access to the creation of reports on operating efficiency, statistics on sorted items, device maintenance and the transfer and installation of sorting plans.
The technical requirements below are given in the singular form, although they apply to any number of machines potentially supplied (in accordance with the work process, configurations of at least two combined machines, each with at least 184 output trays, are envisaged). The machines must be identical to each other in terms of technological and programming characteristics.
The contracting authority currently does not use any MMS system.

Odgovor: Odgovor zasledite v prilogi dokumentacije JN in sicer Tehnične zahteve: TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE NAPRAVE ZA USMERJANJE
PISEMSKIH POŠILJK VEČJIH OZ. MEŠANIH DIMENZIJ (MMS)
Uvod
Naročnik Pošta Slovenije v tem javnem naročilu nabavlja 2 kombinirani napravi, ki bosta usmerjali
tudi pisemske pošiljke standardnih dimenzij (do formata C5). Omenjen pristop bo omogočil
usmerjanje širše strukture pisemskih pošiljk od standardnih pisemskih pošiljk do pisemskih pošiljk
večjih dimenzij (AO oziroma »flats«).
MMS mora biti zasnovan modularno in po principu (v smislu strojne opreme in obstoječih
zmogljivosti) tako, da implementirana konfiguracija omogoča morebitne prihodnje izboljšave brez
potrebe po zamenjavi naprave.
Naprava mora biti opremljena z ustrezno SW rešitvijo/programom za usmerjanje pošiljk, ki
omogoča tudi t.i. sekvenčno usmerjanje po obhodnem redu posameznega dostavnega okraja.
Omogočati mora povezovanje z informacijskim sistemom (IS), s katerim se omogoči dostop do
kreiranja poročil o učinkovitosti delovanja, statistiki usmerjenih pošiljk, vzdrževanja naprave ter
prenosu in nameščanju načrtov usmerjanja t.i. sortirnih načrtov.
Tehnične zahteve so v nadaljevanju podane v ednini, vendar veljajo za poljubno število potencialno nabavljenih naprav (skladno s procesom dela sta predvideni konfiguraciji najmanj dveh kombiniranih naprav s po vsaj 184 izhodnimi predali). Med seboj morajo biti naprave enake po tehnično tehnoloških ter programskih značilnostih.
Naročnik v tem trenutku ne uporablja nobenega sistema MMS.


Vprašanje:
local partner for maintenance in order to propose an affordable solution, we would appreciate to have the contact number of the current maintainer of the Posta Slovenije sorting equipments.

Lokalni partner za vzdrževanje
Da bi lahko predlagali cenovno sprejemljivo rešitev, prosimo za kontaktno številko obstoječega vzdrževalca opreme za sortiranje Pošte Slovenije.

Answer: The existing maintenance engineer of the sorting machine will not provide their contact details. The candidate should search for the appropriate contacts and (therefore partner) for local maintenance.

Odgovor: Obstoječi vzdrževalec sortirne opreme ne bo podal kontakta, kandidat mora sam poiskati ustrezne kontakte in posledično partnerja za lokalno vzdrževanje.


Vprašanje:
Article 1.3, page 4 - language
Can the response be full in English ? (including administrative/ forms to filled and commercial parts)
Ali je odgovor lahko v celoti napisan v angleščini (vključno z administrativnimi deli/obrazci, ki jih je treba izpolniti, in komercialnimi deli)?


Odgovor: Ne. Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku in angleškem jeziku. Ponudnik lahko
uporabi v drugem tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu
ponudbe, kar pomeni, da je lahko tehnična dokumentacija podana v tujem jeziku(angleški jezik).
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob
pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v
slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne
stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja
ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

No. The contract award procedure shall be conducted in Slovene and English. The tenderer may use the already established technical terms in a foreign language, but only in the technical part of the
tender....
Quality certificates and other certificates may be submitted in foreign languages. If during revision
and evaluation of tenders, the Contracting Authority is of opinion that the part of tender, which
was not submitted in Slovene, should be translated into Slovene, the Contracting Authority may ask
the tenderer to do so at its own cost within a specified time limit. In case of dispute, the tender bidin Slovene and the part of the tender in the certified translation into Slovene language shall be
used as a reference.


Vprašanje:
Article 1.13, page 13 and p.62 - framework agreement
Is the framework agreement negotiable? At Phase I or II ?

Člen 1.13, strani 13 in 62 - okvirna pogodba
Ali se je mogoče o okvirni pogodbi pogajati? V 1. ali 2. fazi?

Answer: Phase 1 involves establishing the tenderers qualifications. Phase 2, of course, is when the negotiations are expected to take place. The tenderer should ask all questions connected with the framework agreement in the Q&A phase (prior to the submission of an application). The contracting authority will respond directly to these questions or indicate that a certain matter is to be a subject of the negotiations in a subsequent phase.

Odgovor: V fazi 1 se ugotavlja usposobljenost ponudnika. V fazi 2 so pa seveda predvidena pogajanja. Ponudnik naj vsa vprašanja vezana na okvirni sporazum poda v fazi Q&A (pred oddajo prijave). Naročnik se bo do teh vprašanj direktno opredelil, ali pa bo zapisal da je to stvar pogajanj v kasnejši fazi.


Vprašanje:
Article 6, page 65 - framework agreement - Responsibility for obtaining planning permission if required and associated project management.
- is a building permit required ?
- Are there or will there be buildings to be constructed?

Člen 6, stran 65 - okvirna pogodba - odgovornost za pridobitev lokacijskega dovoljenja, če bo potrebno, in s tem povezano vodenje projekta.
- Ali je potrebno gradbeno dovoljenje?
- Ali je oziroma ali bo treba zgraditi kakšne objekte?

Odgovor;
No additional buildings will need to be constructed, although the partial reconstruction of existing premises will be required. This depends primarily on what machines the tenderer offers or whether construction interventions into the existing building will be required. Whether a construction permit is required will also depend on the size of the construction intervention. The tenderer is responsible for matters concerning this.

Zgraditi ne bo potrebno nobene dodatne zgrade, bo pa potrebna delna rekonstrukcija obstoječih prostorov. Predvsem je odvisno od tega, kakšne naprave bo ponudnik ponudil in ali bodo zato potrebni gradbeni posegi v obstoječo zgradbo. Od velikosti gradbenega posega, pa je tudi odvisno, ali se bo potrebovalo gradbeno dovoljenje. Za zadevo je odgovoren ponudnik.


Vprašanje:

Article 22, page 75 - framework agreement - penalties
The penalties are all cumulative. Can a maximum cap can be accepted?

Člen 22, stran 75 - okvirna pogodba - kazni
Kazni so kumulativne. Ali je mogoče določiti zgornjo omejitev kazni?

Odgovor:
Contractual penalties are very precisely defined. They depend on the contractual value of the project. The tenderer should ask all questions regarding contractual penalties during the Q&A phase, when they should precisely define the clauses that they deem contestable (prior to the submission of the application). The contracting authority will respond directly to these questions or indicate that a certain matter is to be a subject of the negotiations in a subsequent phase.

Pogodbene kazni so zelo natančno določene. Odvisne so od višine pogodbene vrednosti projekta. Ponudnik naj vsa vprašanja vezana na pogodbene kazni poda v fazi Q&A, kjer naj točno poda člene, ki so sporni(pred oddajo prijave). Naročnik se bo do teh vprašanj direktno opredelil, ali pa bo zapisal da je to stvar pogajanj v kasnejši fazi.


Vprašanje:
framework agreement - T&C's - liability clause'
Okvirna pogodba - pogoji poslovanja - klavzula o odgovornosti
Ni navedene klavzule o odgovornosti. Ali bi jo bilo mogoče vključiti in jo omejiti?

Odgovor:
A liability clause is not mentioned.
Please provide a more precise definition of the question and any contestable clauses.

Klavzula o odgovornosti ni omenjena.
Prosimo za bolj natančno definicijo vprašanja in morebitne sporne člene .


Vprašanje:
1.13 Framework Agreement, page 13 and 62
Tenderers shall complete the sample framework agreement, sign and scan it and enclose it in the tender, thus confirming that they agree with the sample framework agreement. - what is the difference between the 'sample framework agreement' (where is this document ?) and the 'framework agreement' ?
- after negociation, framework agreement to be sent signed for phase II ?

Člen 1.13, strani 13 in 62, okvirna pogodba
Ponudnik izpolni vzorec okvirne pogodbe, ga podpiše in skeniranega predloži k ponudbi, s čimer potrdi, da se strinja z vzorcem okvirne pogodbe. - Kakšna je razlika med »vzorcem okvirne pogodbe« (kje je ta dokument?) in »okvirno pogodbo«?
- Ali je po pogajanjih treba poslati podpisano okvirno pogodbo, da se začne 2. faza?

Answer: The difference between the sample framework agreement and the framework agreement is that the name, address and other details of the tenderer selected in the public procurement procedure will be added to the framework agreement. Pages 62 to 81 of the framework agreement, which currently does not contain the tenderers details, is essentially the sample framework agreement. After the negotiations, the framework agreement will be signed for the entire project, i.e. the MMS machine. The sample contract is part of the tender documentation.

Odgovor: Razlika med vzorcem okvirnega sporazuma in okvirnim sporazumom je v tem, da bo okvirni sporazum dopolnjen s nazivom, naslovom in drugimi podatki od ponudnika, ki bo izbran v postopku javnega naročanja. Okvirni sporazum na straneh 62 do 81, ki sedaj ni izpolnjen s podatki ponudnika je v bistvi vzorec okvirnega sporazuma. Po pogajanjih bo okvirni sporazum podpisan za celoten projekt to je za MMS napravo. Vzorec pogodbe je del dokumenta razpisne dokumentacije.


Vprašanje:

milestones / schedule for response
Understanding that the process for bidding is splitted into 2 phases:
Phase I: until 22. 5. 2023, applications to be submited (= submit a correctly completed ESPD form + provide of evidence on-site meeting)
Phase II: 5 business days after, invitations to tender

Questions:
- what is the estimated date to respond to Phase II (bid response with price) ?
- what is the estimated date for the award ? "

Mejniki/časovni načrt za odzivanje
Upoštevati je treba, da je postopek zbiranja ponudb razdeljen na dve fazi:
1. faza: prijave je treba poslati do 22. 5. 2023 (tj. poslati je treba pravilno izpolnjen obrazec ESPD in predložiti potrdilo o udeležbi na mestu ogleda)
2. faza: 5 delovnih dni po objavi povabila k oddaji ponudbe

Vprašanja:
- Kateri je predvideni datum, do katerega se je treba odzvati v 2. fazi (poslana ponudba skupaj s ceno)?
- Kateri je predvideni datum za oddajo naročila?


Answer: The contracting authority is unable to estimate the dates for Phase 2 of the public contract.

Odgovor: Naročnik ne more predvideti datumov v 2. Fazi naročila.


Vprašanje:
operation site working hours
Could you please confirm that the operations of the eqiupment is full day, from Monday to Friday, excluding Saturdays, Sundays and national holidays ?

Delovni čas na kraju postavitve Ali lahko potrdite, da bo oprema v delovanju cel dan, od ponedeljka do petka, razen sobot, nedelj in državnih praznikov?

Answer: Yes, we can confirm this. The working hours are from Monday to Friday, excluding Saturdays, Sundays and national holidays.
Odgovor: Da, lahko potrdimo. Delovni čas je od ponedeljka do petka, razen od sobotah in nedeljah in praznikih.


Vprašanje:
maintenance
what are the available slots to perform the on-site maintenance ? Vzdrževanje
Kateri termini so na voljo za izvedbo vzdrževanja na kraju samem?

Answer: The contracting authority is currently unable to make a more precise definition regarding maintenance slots.

Odgovor: V tem trenutku se naročnik ne more natančno opredeliti, glede časovnih oken vzdrževanja.


Vprašanje:
2- CONDITIONS OF PARTICIPATION / SELECTION CRITERIA (P 16)
could you please confirm that the information responding to C1 to C12 have to be provided in the frame of the 'application step/ Phase I' to be submited until 22nd of May 2023 ?
2 - POGOJI ZA UDELEŽBO/MERILA IZBORA (STR. 16) Ali lahko potrdite, da je treba informacije v zvezi z odgovori za P1 do P12 predložiti v okviru »koraka prijave/1. faze« do 22. maja 2023?

Answer: Yes, that information must be provided.

Odgovor: Drži. Ja.


Vprašanje:
C 9 Declaration(page 19)
The tenderer shall submit a declaration indicating that the price of the project implementation
covers the cost of the IVD inspection "
- could you please clarify the meaning of 'IVD'
- could you please explain the 'C9 declaration' ? (consists in sharing the price ?)

P 9 Izjava
(stran 19)
Ponudnik predloži izjavo, da je postopek IVD-pregleda
zajet v ceni izvedbe projekta.
- Ali lahko razložite, kaj pomeni »IVD«?
- Ali lahko pojasnite »P9 Izjava«? (Ali gre za delitev cene?)

Odgovor:
An inspection record must be produced and a test of the work equipment carried out in accordance with the Occupational Health and Safety Act and the Rules on health and safety requirements in the use of work equipment. IVD is the organisation certified to perform such inspections in Slovenia.
The price of the IVD inspection must be included in the tender price. By signing the C9 declaration, the tender confirms that this will be the case.

Potrebno je narediti zapisnik o pregledu in preiskusu delovne opreme po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. IVD je pooblaščena organizacija za opravljanje takšnih pregledov v Republiki Sloveniji.
Cena IVD pregleda mora biti vključena v ponudbeno ceno. Ponudnik s podpisom C9 izjave potrjuje navedeno.


Vprašanje:
C 10 Acceptance of equipment (page 19)
The acceptance of the equipment shall be carried out by an authorised institution, with the
arrangement of the facility for new devices being the acceptance purpose. This shall be
conducted at the tenderers (contractors) expense. The tenderer shall submit a declaration. " "- could you please explain ?
- What is the meaning of 'authorised institution' ? (Posta Slovenije ?)
- 'The tenderer shall submit a declaration': what type of declaration is requested ? when ?

P 10 Prevzem opreme (stran 19)
Prevzem opreme izvede pooblaščena institucija, pri čemer je namen prevzema
»ureditev objekta za nove naprave«. To se izvede
na stroške ponudnika (izvajalca). Ponudnik predloži izjavo.
- Prosim, ali lahko to pojasnite?
- Kaj pomeni »pooblaščena institucija«? (Pošta Slovenije?)
- »Ponudnik predloži izjavo.«: Kakšna vrsta izjave se zahteva?

Odgovor: The following is meant:
Condition C10 requires the tenderer to provide an authorised institution at its own expense.

Mišljeno je sledeče:
Pogoj C10 zahteva, da ponudnik na lastne stroške zagotovi neodvisno organizacijo


Vprašanje:
C 12 Fire safety study, tenderer to attach to the tender (+ page 57)
could you please confirm that this form needs to be filled at 'phase I'

P 12 Študija požarne varnosti, ponudnik priloži ponudbi (+ stran 57)
Ali lahko potrdite, da je treba ta obrazec izpolniti v »1. fazi«?

Answer: Condition C12 (Fire safety declaration) must be signed. The fire safety declaration is completed in Phase 1 and submitted to the contractor prior to construction.
Fire safety study: has already been drawn up for the building. In this phase, Toshiba (Rudis) checks whether the installation of the machine has led to any significant deviation in the fire burden. If it finds that it has, suitable changes are made (new fire study). This document (finding) is the condition for the technical acceptance of the machine. An occupational health and safety inspection of the machine must be carried out before the machine is tested. This is done by a certified contractor (IVD, Sint, etc.). Rudis will be responsible for arranging this.

Odgovor: Potreben je podpis pogoja C 12-Izjava o požarnem redu. 'Prvo se izdela požarni red in se predstavi izvajalcu; pred gradnjo
Požarni elaborat: je bil že izdelan za objekt. V tej fazi Toshiba (Rudis) preveri če bo bistveno odstopa požarna obremenitev (po vgradnji naprave); če ne zapiše ugotovitev, če bistveno odstopa se naredijo ustrezni popravki (nov požarni elaborat). Ta dokument (ugotovitev) je pogoj za tehnični prevzem naprave. Še pred testiranjem naprave mora biti izveden pregled naprave s stališča zdravja in varnosti pri delu. Izvede ga pooblaščeni izvajalec (IVD, Sint,). Za to skrbi Rudis.


Vprašanje:

P. 24 available footprint
The dimensions of the space are 43.7 m x 28 m, as can be seen in the figure below. The aforementioned figure also demonstrates the way in which additional space can be gained (with the removal of the wall), if so required, in a dimension of cca. 11.3 m x 19.5 m and an additional area of 4 m x 4 m (removal of the existing office).
Does that mean the total available space to instal the machine is: 59 m. (43,7 + 11,3 + 4) X 51,5 m. (28 + 19,5 + 4) ?

Str. 24 Razpoložljiv prostor
Dimenzije prostora so 43,7 m x 28 m in so razvidne na spodnji sliki. Ta slika prikazuje tudi možnost pridobitve dodatnega prostora (z odstranitvijo stene), če bi bilo to potrebno, v velikosti pribl. 11,3 m x 19,5 m ter dodatnega prostora 4 x 4 m (odstranitev obstoječe pisarne). Ali to pomeni, da je celoten prostor, ki je na voljo za namestitev naprave: 59 m. (43,7 + 11,3 + 4) X 51,5 m (28 + 19,5 + 4)

Answer: The Enclosed documents or Documents are published online at www.posta.si

Odgovor Priloženi dokumenti oz. Dokumenti so objavljeni na spletni strani www.posta.si


Vprašanje:
Device SW - page 41
could you please precise the request ?

Programska oprema naprave - stran 41
Ali lahko natančneje razložite zahtevo?

Odgovor: To velja za programsko opremo, ne pa za izvorno kodo. To bo uporabljeno, če je treba programsko opremo znova namestiti - po koncu garancije za HW IT opremo (odpoved strežnika, HDD itd.)
This applies to the application software, but not source code. This will be used if SW needs to be reinstalled - after the end of the HW IT equipment warranty (server failure, HDD etc.)

Vprašanje:
Forms - responses to Phases I and II (pages 47 to 62)

1- Do you confirm that for the Phase II, only the form named 'Tender Pro-forma invoice' (pages 48-> 51) needs to be supplied ?
2- the other forms need to be supplied in Phase I (+ the technical offer). Could you please confirm. " Ja,

Obrazci - odzivi na 1. in 2. fazo (strani 47 do 62) 1 - Ali potrjujete, da je treba za 2. fazo predložiti samo obrazec »Predračun« (strani 48-51)?
2 - Druge obrazce je treba predložiti v 1. fazi (+ tehnično ponudbo). Ali lahko to potrdite?


Odgovor: potrjujemo.
We confirm.


Vprašanje:
DECLARATION OF ACCEPTANCE AND FULFILMENT OF THE CONDITIONS SET OUT IN THE TENDER DOCUMENTS - page 52
"1- does that mean that the condutions set out in the tender document (the 81 pages of the document) are not negociable ?
2- what is supposed to be filled after 1., 2., 3. 4. and 5. (please see the proposed form document, page 52) "

IZJAVA O SPREJETJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV, DOLOČENIH V RAZPISNI DOKUMENTACIJI - stran 52
1 - Ali to pomeni, da se o pogojih, opredeljenih v razpisni dokumentaciji (na 81 straneh dokumenta), ni mogoče pogajati?
2 - Kaj naj se izpolni po 1., 2., 3., 4. in 5. (glejte dokument s predlaganim obrazcem na strani 52)?

Answer: 1. Negotiations are envisaged, mainly regarding price. The tenderer should ask all questions connected with the framework agreement in the Q&A phase (prior to the submission of an application). The contracting authority will respond directly to these questions or indicate that a certain matter is to be a subject of the negotiations in a subsequent phase.
2. The key consents are entered under points 1, 2, 3, 4 and 5. For example:
1. that the project implementation price includes the costs of the IVD inspection, including all documents on the adequacy of the installed machines and the costs of implementation of the inspection.
2. that acceptance of the equipment is to be performed by an authorised institution, at the tenderers expense, when a start is made on setting up the building for the new machines.

Odgovor: 1.Pogajanja so predvidena , predvsem o ceni. Ponudnik naj vsa vprašanja vezana na okvirni sporazum poda v fazi Q&A(pred oddajo prijave). Naročnik se bo do teh vprašanj direktno opredelil, ali pa bo zapisal da je to stvar pogajanj v kasnejši fazi.
2. Pod točko 1,2,3,4,5 se zapišejo ključne privolitve. Kot naprimer::
1.da cena izvedbe projekta pokriva strošek IVD pregleda, vključno z vsemi dokumentacijami o ustreznosti vgrajenih naprav in stroškom izvedbe pregleda.
2. da bo prevzem opreme izvedla pooblaščena institucija, ko se bo pričela ureditev objekta za nove naprave na stroške ponudnika (izvajalca).

Datum objave: 12.04.2023   11:07
ANSWERS TO QUESTIONS
ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Vprašanje
OCV - VCS topic
What is the repartition between letters and flats
OCV - tema o sistemih za kodiranje videa
Kakšno je razmerje med pismi in pisemskimi pošiljkami večjih dimenzij?

Odgovor: About 70 % (letters) : 30% (flats)
Približno 70 % (pisma) : 30 % (pisemske pošiljke večjih dimenzij)


Vprašanje: OCV - VCS topic
Is it possible to have a description of the address possible syntaxes (standard syntax already known).
Ali je mogoče prejeti opis različnih sintaks naslova, ki se pojavljajo (standardna sintaksa je že znana)?

Odgovor:In the attachment (www.posta.si) , we present the most common examples of the letter address block formats
V prilogi (www.posta.si) so predstavljeni najpogostejši primeri oblik zapisa pisemskih naslovov.


Vprašanje: OCV - VCS topic
What is the repartition between typed and handwritten addresses for letters and for flats
Kakšno je razmerje med natipkanimi in ročno napisanimi naslovi na pismih in pisemskih pošiljkah večjih dimenzij?

Odgovor: Both have about 30% handwritten addresses
Pri obeh vrstah so naslovi v približno 30 % napisani ročno.


Vprašanje: OCV - VCS topic
How many addresses are described in the national database
Koliko naslovov je opisanih v nacionalni zbirki podatkov?

Odgovor: There are approximately 550.000 valid addresses in the DB (this is the most comprehensive address base in Slovenia).
V zbirki podatkov je približno 550.000 veljavnih naslovov (to je najizčrpnejša zbirka naslovov v Sloveniji).


Vprašanje: OCV - VCS topic
Could it be possible to have an extract of the address database in XML format
Ali je mogoče dobiti izvleček zbirke naslovov v obliki zapisa XML?

Odgovor: Yes, but we will limit the data only to those attributes that are relevant to the MMS process. Please find in the attachment a very small sample of data.
Da, vendar bomo podatke omejili na tiste atribute, ki so pomembni za postopek sortiranja pošiljk. V prilogi je zelo majhen vzorec podatkov.


Vprašanje: OCV - VCS topic
How many addresses are concerned by the forwarding (normal recipient and Pobox )
Koliko naslovov (običajnih prejemnikov in poštnih predalov) je predmet posredovanja?

Odgovor: Approximately 40.000 forwarding »entries«, which includes PO Boxes.
equipment solution - output - page 27/81
Približno 40.000 »vnosov« za posredovanje, kar vključuje poštne predale.
ustrezna oprema - izhod - stran 27/81


Vprašanje: "In the tender, it is mentioned 'The principle of manual removal of full letter trays' is envisaged".
Would it be possible to propose a sorter fitted with an automatic removal of full letter trays ?
»V razpisu je omenjeno, da je predviden 'postopek ročnega odstranjevanja pladnjev, polnih pisem'«.
Ali je mogoče predlagati sortirno napravo s samodejnim odstranjevanjem pladnjev, polnih pisem?

Odgovor: Yes, this is possible, however such a proposition will not have any »positive impact« at the evaluation stage. The tender does not award additional points for »more automation«.
Da, to je mogoče, vendar tak predlog pri ocenjevanju ne bo imel »pozitivnega vpliva«. Razpis ne dodeljuje dodatnih točk za »dodatno avtomatizacijo«.


Vprašanje: references - C8 - page 18
- a specific form needs t obe filled ?
- we anticipate a potential issue of our Customers not wishing sharing the amount of the Contract. Is it a problem for Slovenia Post ?"
reference - C8 - stran 18
- Ali je treba izpolniti določen obrazec?
- Predvidevamo morebitno težavo, kjer naše stranke ne bodo želele razkriti višine pogodbe. Ali je to za Pošto Slovenije težava?

Odgovor:
There are no specific forms. Tenderers must disclose everything required by the conditions and the tender documentation. The tenderer must disclose all information, including amounts when required.
Ni posebne oblike, ponudniki morajo izkazati vse kar je zahtevano v pogoju in razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izkazati vse podatke, tudi zneske tam, kjer je tako zahtevano.


Vprašanje: surface dimensions of the device
would it be possible to get a .dwg file of this plan ? (with weight surface issue consideration)
površinske mere naprave
Ali je mogoče dobiti datoteko .dwg tega načrta (z upoštevanjem težave površinske teže)?

Odgovor: Please find the DWG in the attachment.
Datoteka DWG je na voljo v prilogi.


Vprašanje: number of requested machine
could you please confirm that the requested scope is for 2 MMS machine ?
številka zahtevane naprave
Ali lahko potrdite, da je zahtevana količina 2 napravi za sortiranje pošiljk?

Odgovor: Yes, we confirm that the scope of the tender are 2 MMS sorting devices.
Da, potrjujemo, da je obseg razpisa 2 napravi za sortiranje pošiljk.


Vprašanje:
How many letter sorters and letter sorters for standard mail items you currently use and their capacities such as number of outputs and their throughput?
Koliko sortirnih naprav za pisma in standardne pošiljke trenutno uporabljate in kakšna je njihova zmogljivost, na primer število sortiranih elementov in njihova pretočnost?

Vprašanje: How many flat sorters do you currently use, and their capacities such as number of outputs and their throughput?
Koliko sortirnih naprav za pisemske pošiljke večjih dimenzij trenutno uporabljate in kakšna je njihova zmogljivost, na primer število sortiranih elementov in njihova pretočnost?

Odgovor: 3 x sorting machines for primary sorting and 2 x sorting machines for secondary sorting. 160 fine drawers, 64 coarse drawers.
3 x sortirna naprava za primarno sortiranje in 2 x sortirna naprava za sekundarno sortiranje. Fina 160 predalov, groba 64 predalov.

0

Vprašanje:
How many mail items are processed on each sorter every day. Please tell us the volume of both letters and flats, and how these machines are used during one day.
For example;
Letter Sorter;
08:00 ~ 17:00 Primary Sorting
17:00 ~ 07:00 Secondary Sorting
07:00 ~ 08:00 Daily Maintenance
Flat Sorter;
10:00 ~ 17:00 Primary Sorting
17:00 ~ 06:00 Secondary Sorting
07:00 ~ 10:00 Daily Maintenance "
Koliko pošiljk vsak dan obdela vsak usmerjevalnik? Zaupajte nam količino pisem in pisemskih pošiljk večjih dimenzij in kako te naprave uporabljate v enem dnevu?
Na primer:
Sortirna naprava za pisma
8.00-17.00: primarno sortiranje
17.00-7.00: sekundarno sortiranje
7.00-8.00: dnevno vzdrževanje
Sortirna naprava za pisemske pošiljke večjih dimenzij
10.00-17.00: primarno sortiranje
17.00-6.00: sekundarno sortiranje
7.00-10.00: dnevno vzdrževanje

Odgovor: The question is not relevant to the public contract for the MMS system. All of the contracting authoritys requirements are defined in the tender documentation
vprašanje ni ni v povezavi z javnim naročilom MMS sistema. Vse potrebe naročnika so definirane v razpisni dokumentaciji.


Vprašanje: After you implement the two MMSs' under this tender, what is to happen to your existing sorting machines, and how many mail items are expected to be processed on the MMSs' every day?
Please explain considering per one day time line for both flats and letters, such as;
Morning: Dispatch Sorting and Primary Sorting
Afternoon - Night: Secondary Sorting
Mid Night - Morning: Sequential Sorting "
Kaj boste naredili s svojimi obstoječimi napravami za sortiranje, ko boste v okviru tega razpisa uvedli dve novi napravi za sortiranje? Koliko pošiljk boste z novima napravama za sortiranje predvidoma obdelali vsak dan?
Opišite časovnico uporabe naprav v enem dnevu za pisemske pošiljke večjih dimenzij in pisma, na primer:
Zjutraj: sortiranje za pošiljanje in primarno sortiranje
Od popoldneva do noči: sekundarno sortiranje
Od sredine noči do jutra: zaporedno sortiranje

Odgovor:
The entire sorting process is the contracting authoritys responsibility. All of the contracting authoritys requirements are defined in the tender documentation.
Celoten prosec sortiranja je v domeni naročnika. Vse potrebe naročnika so definirane v razpisni dokumentaciji.


Vprašanje: We understand that the mail volume of both flats and letters are decreasing every year globally, and would like to understand what you have in mind.
Vemo, da se količina poslanih pisemskih pošiljk večjih dimenzij in pisem po vsem svetu vsako leto zmanjšuje, zato želimo razumeti, kaj želite.

Odgovor:
Trends show a fall in mail volumes.
Trendi kažejo na upad pisemske tvarine.

The contracting authority provides additional information.
The contracting authority undertakes to empty the location of implementation before implementation starts.

The area of implementation comprises two zones, and one dilation on the ground.

The tenderer must ensure that all the necessary construction works are carried out.

The contracting authority will ensure that materials can be stored at the location of implementation.

Naročnik podaja dodatne informacije.
Naročnik se zavezuje, da bo pred začetkom implementacije, izpraznil lokacijo implementacije.

Prostor implementacije je sestavljen iz dveh con, in ene diletacije na tleh.

Ponudnik mora zagotoviti vsa potrebna gradbenega dela.

Naročnik bo omogočil skladiščenje materiala na lokaciji implementacije.


Datum objave: 14.04.2023   12:13
Naročnik popravlja odgovor iz dne 11.4.2023, vezano na vprašanje glede obrazca 'Izjava požarni red'. Nov odgovor se glasi: ponudnik mora v I. fazi k ostali zahtevani dokumentaciji priložiti tudi izpolnjen ter s strani odgovornih oseb/e podpisan obrazec 'Izjava požarni red'.

The client corrects the answer from 11/04/2023, related to question regarding Form 'C 12 Fire safety study, tenderer to attach to the tender'. The new answer reads: in the first phase, the tenderer must also attach a completed and signed 'Fire safety statement' form to the tender.


Datum objave: 24.04.2023   13:43
Vprašanje:

1. We noticed the term "software factory test" appearing a few times in the tender documentation, but could you please clarify what is expected of this, and where this shall take place?

Opazili smo, da se pojem »tovarniški test programske opreme« nekajkrat pojavi v razpisni dokumentaciji. Lahko pojasnite, kaj pričakujete od tega testa in kje naj bo izveden?

Odgovor: The contracting authority does not see the need for a factory test. The aforementioned screenshots will be coordinated during the implementation of the system.

Naročnik ne predvideva potrebe izvedbe tovarniškega testa. Omenjene ekranske slike se bodo uskladile tekom implementacije sistema.

2. Can you please clarify how we should interpret the point awarding criteria for M2: Technical solution (max. 10 points), as on the last paragraph of this section, it says that "the maximum number of points in section C2 is 20 points." Or is this meant to be that one can only achieve a maximum of 10 points for LC Mail Items, and a maximum of 10 points for AO Mail Items? Or for example, could one commit to a 100% Reading of addresses (Inward) for AO mail items, and be awarded the maximum of 20 points for this criteria?

Lahko pojasnite, kako naj si pri kriterijih za izbor najugodnejšega ponudnika razlagamo merilo M2: Tehnična rešitev (v maksimalni vrednosti deset (10) točk); v zadnjem odstavku tega segmenta piše, da je »maksimalno število točk na segmentu M2 20 točk«. Ali je morda mišljeno, da je mogoče doseči največ 10 točk za LC pošiljke in največ 10 točk za AO pošiljke? Ali bi se na primer lahko ponudnik zavezal, da omogoča 100-odstotno branje naslovov (Inward) za AO pošiljke in bi pri tem merilu dobil 20 točk?

Odgovor: The maximum number of points for the M2 criterion is 10. There is a maximum of 5 points for LC mail items, and a maximum of 5 points for AO mail items. To score the maximum of 10 points, it is necessary to score maximum points for the readability of LC mail items, and maximum points for the readability of AO mail items.

Maksimalno število točk pri merilo M2 je 10 točk. Za LC pošiljke je možno maksimalno število točk 5. Za AO pošiljke je maksimalno število točk 5. Za maksimalno število točk, to je 10, je potrebno doseči maksimalno število točk pri bralnosti LC pošiljk in maksimalno število točk pri bralnosti AO pošiljk.

3. On Page 19/31 Section 8. "Terminski plan in pričetek dela" in the document, "MMS naprava - tehniƒne zahteve.pdf", it seems to say that "The period of implementation from the signing of the framework agreement to the SAT test can be a maximum of 10 months.", which contradicts with the Section 3. "Timetable and commencement of work" of page 39/81 of the Tender Documentation, but could you please confirm that the 12 months indicated in the tender documentation, is the correct period of implementation?

Na strani 19/31 poglavja 8 »Terminski plan in začetek dela« PDF-dokumenta »MMS naprava - tehnične zahteve« je za razumeti, da je »obdobje implementacije od podpisa okvirnega sporazuma do SAT testa največ 10 mesecev«, kar je v nasprotju s poglavjem 3. Terminski plan in pričetek dela na strani 35/57 razpisne dokumentacije. Lahko potrdite, da je 12 mesecev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, pravilna navedba dobe implementacije?


Odgovor: We can confirm that the implementation period is 12 months, from the signing of the agreement to the SAT test. The contracting authority is also willing to extend the period should the tenderer have reasonable grounds for so requiring, and of course if it expresses this need in the Q&A.

Potrjujemo 12 mesecev implementacije od podpisa pogodbe do SAT testa. Naročnik je pripravljen obdobje tudi podaljšati v primeru utemeljenih razlogov ponudnika, seveda če ponudnik to izrazi v Q&A.Datum objave: 24.04.2023   14:14
vprašanje:

In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 10 and page 69, the below paragraphs are found under "IT hardware and software";

"Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test."

However, we think that this is rather unrealistic in this day and age where technical advancements occur on almost a daily basis, let alone a free upgrade over such a long period of time, so we kindly request that this text be deleted.

"The information system of the sorter shall be upgraded and/or adjusted in parallel with Pošta Slovenije's information system. The sorter software must be adapted to Pošta Slovenije's IT standards (Pošta Slovenije's IT standards enclosed). The project organisation includes the agreement of the Contracting Authority and the Contractor on the openness of the IT system of devices to potential integration with other IT systems of Pošta Slovenije (e.g. data disposal on FTP servers, web service, etc.)."

We understand this requirement excludes the case when the Contracting Authority upgrades its information system and this affects the information system of the MMS device, in which case it is not expected that this upgrade should be provided free of charge. Please confirm. Moreover, please confirm that in case the Contracting Authority is planning an upgrade to its information system, the Contractor will be first consulted of possible impacts.

The same descriptions are found in "MMS naprava - tehniƒne zahteve.pdf", as well, so please kindly amend both documents.
V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL« so na straneh 9 in 37 navedeni naslednji odstavki pod »Informacijska programska in strojna oprema«:

»Brezplačne nadgradnje informacijskega sistema morajo biti zagotovljene vsaj za obdobje 10 let od uspešno opravljenega SAT testa.«
Mnenja smo, da je ta zahteva v teh časih precej nerealna, saj tehnika napreduje skoraj vsak dan, da niti ne omenjamo brezplačne nadgradnje v tako dolgem časovnem obdobju, zato prosimo, da se ta del besedila izbriše.

»Informacijski sistem usmerjevalnika se bo posodabljal oziroma prilagajal vzporedno z informacijskim sistemom Pošte Slovenije. Programska oprema na usmerjevalniku mora biti ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi). V okviru projektne organizacije se naročnik in izvajalec dogovorita glede odprtosti IT sistema naprav za morebitno povezovanje z drugimi IT sistemi Pošte Slovenije (npr. odlaganje podatkov na ftp strežnike, web servis, ipd.).«

Razumemo, da ta zahteva izključuje primer, ko naročnik nadgradi svoj informacijski sistem, kar vpliva na informacijski sistem MMS-naprave, pri čemer ni mogoče pričakovati, da bo ta nadgradnja narejena brezplačno. Prosimo, da potrdite. Poleg tega prosimo, da potrdite, da se bo naročnik v primeru, ko bo načrtoval nadgradnjo svojega informacijskega sistema, najprej posvetoval z izvajalcem o morebitnih vplivih nadgradnje.
Enaki opisi so navedeni tudi v PDF-dokumentu »MMS naprava - tehnične zahteve«, zato prosimo, da spremenite oba dokumenta.

Odgovor:
Naročnik to zahtevo spreminja na način, da zahteva zagotavljanje brezplačnih nadgradenj le v času garancijske dobe sistema.

The Contracting Authority hereby amends this requirement in such a way as to require the provision of free upgrades only during the warranty period of the system.


Vprašanje:

In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 10 and page 69, it is stated under "IT hardware and software" that:
"Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test."

However, we think that this is rather unrealistic in this day and age where technical advancements occur on almost a daily basis, let alone a free upgrade over such a long period of time, so we kindly request that this text be deleted.

Furthermore, it is stated that:
"The information system of the sorter shall be upgraded and/or adjusted in parallel with Pošta Slovenije's information system.
The sorter software must be adapted to Pošta Slovenije's IT standards (Pošta Slovenije's IT standards enclosed).
The project organisation includes the agreement of the Contracting Authority and the Contractor on the openness of the IT system of devices to potential integration with other IT systems of Pošta Slovenije (e.g. data disposal on FTP servers, web service, etc.)."

We understand this requirement excludes the case when the Contracting Authority upgrades its information system and this affects the information system of the MMS device, in which case it is not expected that this upgrade should be provided free of charge. Please confirm. Moreover, please confirm that in case the Contracting Authority is planning an upgrade to its information system, the Contractor will be first consulted of possible impacts."

The same descriptions are found in "MMS naprava - tehniƒne zahteve.pdf", as well., So please be kind to amend both documents.

V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL.pdf« je na straneh 9 in 37, pod »Informacijska programska in strojna oprema«, navedeno, da:

»Brezplačne nadgradnje informacijskega sistema morajo biti zagotovljene vsaj za obdobje 10 let od uspešno opravljenega SAT testa.«

Mnenja smo, da je ta zahteva v teh časih precej nerealna, saj tehnika napreduje skoraj vsak dan, da niti ne omenjamo brezplačne nadgradnje v tako dolgem časovnem obdobju, zato prosimo, da se ta del besedila izbriše.

Poleg tega je navedeno tudi:
»Informacijski sistem usmerjevalnika se bo posodabljal oziroma prilagajal vzporedno z informacijskim sistemom Pošte Slovenije. Programska oprema na usmerjevalniku mora biti ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi). V okviru projektne organizacije se naročnik in izvajalec dogovorita glede odprtosti IT sistema naprav za morebitno povezovanje z drugimi IT sistemi Pošte Slovenije (npr. odlaganje podatkov na ftp strežnike, web servis, ipd.).«

Razumemo, da ta zahteva izključuje primer, ko naročnik nadgradi svoj informacijski sistem, kar vpliva na informacijski sistem MMS-naprave, pri čemer ni mogoče pričakovati, da bo ta nadgradnja narejena brezplačno. Prosimo, da potrdite. Poleg tega prosimo, da potrdite, da se bo naročnik v primeru, ko bo načrtoval nadgradnjo svojega informacijskega sistema, najprej posvetoval z izvajalcem o morebitnih vplivih nadgradnje.

Enaki opisi so navedeni tudi v PDF-dokumentu »MMS naprava - tehnične zahteve«, zato prosimo, da spremenite oba dokumenta.

Odgovor:
Odgovor je bil podan že pri predhodnem vprašanju.

The answer was given in the previous question.Vprašanje:
In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 31, the below paragraphs are found:
"OCR read rate"
"For the device the Contracting Authority requires sorting up to the level of the delivery post office (Outward Read Rate) and up to the level of the delivery district or PO box (Inward Read Rate)."

We would like to know the specific difference between "Outward" and "Inward" when processing mail items by MMS.
Are the following understandings correct?

"Outward" : Sending outside the Ljubljana area.
Roughly speaking, postal code starts from 2, 3, 4, 6, 9.
"Inward" : Delivering inside the Ljubljana area.
Roughly speaking, postal code starts from 1.
And address or PO box number have to be recognized for sorting.

In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 32, the below paragraphs are found:
"Image processing (VCS - video coding system)"
"entry of country codes;"
"fast keys for foreign addresses and reject;"

Is this "entry of country codes" really needed for MMS's Video Coding?
If yes, is the recognition of "country name (foreign country)" needed by OCR?
And does MMS have to sort mail items according to the country codes based on a sort plan?

And what is the function of "fast keys for foreign addresses and reject"?
Please tell us more in detail.

V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL.pdf« so na strani 29 navedeni naslednji odstavki:
»Stopnja OCR odčitavanja«
»Za napravo naročnik zahteva usmerjanje do ravni dostavne pošte (Outward Read Rate) ter do ravni dostavnega okraja ali poštnega predala (Inward Read Rate).«

Zanima nas razlika med pojmoma »outward« in »inward« pri razvrščanju pošiljk na MMS-napravi.
Ali so spodnje navedbe pravilno razumljene?
»Outward«: poslano (ven) iz področja Ljubljane
Grobo rečeno. Poštne številke, ki se začenjajo z 2, 3, 4, 6 in 9.
»Inward«: dostava znotraj področja Ljubljane.
Grobo rečeno: poštna številka, ki se začenja z 1.
In naslov ter številka poštnega predala morata biti prepoznana za usmerjanje.

V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL.pdf« so na strani 29 navedeni naslednji odstavki:
»Obdelava slik (VCS - video coding system)«
»vnos številke oz. oznake države,«
»hitre tipke za tujino in izmet,«

Je ta »vnos številke oz. oznake države« res potreben za video kodiranje na MMS-napravi? Če da, je potrebno prepoznavanje »naziva države (tuja država) z OCR-om? In mora MMS usmerjati pošiljke glede na oznake držav na osnovi sortirnega načrta?

In kakšna je funkcija »hitrih tipk za tujino in izmet«?
Prosimo za več podrobnosti.


Odgovor: The image below shows which data is considered "outward" and which is "Inward".
To have a successful "Outward" read, the system must recognize the country level and/or city level information.
An "Outward" read is therefore "at best" sorted to a delivery post office or a "foreign county" bin.
To have a succesfull "Outward+Inward" read, the system must additionaly recognize the street level information.
An "Outward+Inward" read is therefore "at best" sorted to a specific delivery route within a delivery post office.
Additionaly we expect that the system to be able to read "name of recippiemt" data, and to redirect the shipment to a new address, if such a request exists in out DB. This however is not part of a RR SAT test.

As part of the "Outward" read, we expect that the system will also be able to recognize the foreign country names and their international abbreviations (for example "Germany" and "DE"). The list of coutries, abbreviations and aliases will be provided from our DB.
There will also be a dedicated sort plan for sorting mail for foreign countries into seperate bins.

The fast keys in Video Coding are for operators to use when coding mail to most common foreign countries, such as for example Croatia, Germany and Austria. The purpose of the fast key is to save on time of having to key the (complete) name of the country into the imput field.

Odgovor:
Slika spodaj kaže, kateri podatki so mišljeni kot »outward« in kateri kot »inward«. Za uspešno branje »outward« podatkov mora sistem prepoznati informacije o državi in/ali mestu.
Branje »Outward« podatkov »v najboljšem primeru« pomeni sortiranje na dostavno pošto ali v predal »tujina«. Za uspešno branje podatkov »Outward+Inward« pa mora sistem dodatno prepoznati še podatke o ulici.
Branje »Outward/Inward« podatkov »v najboljšem primeru« pomeni sortiranje na specifično dostavno ruto znotraj dostavne pošte.
Dodatno še pričakujemo, da bo sistem znal prebrati podatke o »imenu naslovnika« in da preusmeril pošiljko na novi naslov, če taka zahteva obstaja v našem DB. Vendar to ni del testa RR SAT.

Kot del branja podatkov »Outward« pričakujemo, da bo sistem znal prepoznati tudi ime tuje naslovne države in njeno kratico (npr. »Nemčija« in »DE«). Seznam držav, kratic in aliasov bo posredovan z našega DB.
Pripravljen bo tudi poseben sortirni načrt za usmerjanje pošiljk za tuje države v ločene predale.

Hitre tipke in video kodiranje bodo uporabljali operaterji pri kodiranju pošiljk, naslovljenih na najbolj pogoste tuje države, npr. Hrvaško, Nemčijo, Avstrijo. Namen hitrih tipk je pridobiti nekaj časa, ker ne bo treba tipkati celotnega imena države v za to namenjeno polje.

Vprašanje:
There are some descriptions on barcodes that MMSs have to recognize.
But we can find many names of barcodes in the documents and we are confused.
Please let us clarify.

(1) "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf"
"P.22 Device functions characteristics"
Reading "ID" and "bar codes", and printing or affixing "bar codes", ...

"P.30 MMS connection - Track & Trace"
Connection is required to the Contracting Authoritys Track & Trace system, to which item status updates will be sent using a unique ID number ("ID bar code" on the item).

"P.31 Optical character reader (OCR)"
identification of the "ID" and "sorting barcode" using the 39/128, GS1, SSCC and Interleaved 2/5 standards.

(2) MMS sorter - statistical requirements_EN.pdf
"Page.1 3. Operational statistic"
"ID" and "BC Barcode" Read (Volume and Rate)
"BCR Routing Barcode" Read (Volume and Rate)

"Page.2 4. Destination statistic"
"DC barcode"

Q1) Does all of "ID or ID bar code" have the same meaning? (shown in Table.3 (P.31) of Tender Doc.)
Q2) How about "bar codes, sorting barcode, BC Barcode, BCR Routing Barcode and DC barcode"?
Does all of them have the same meaning or different?
What is the specification of them? (Barcode type, Number of characters, How can MMS use the infromation from contents of barcode?)
Q3) Maybe does "BCR Rounting Barcode" means fluorescent bar code that machine prints according to OCR/VCS result?

V dokumentaciji je nekaj opisov črtnih kod, ki jih mora MMS prepoznati.
V dokumentaciji smo našli več imen črtnih kod in smo zmedeni. Prosimo za pojasnilo.

(1) V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL.pdf«
»Stran 20: Značilnosti funkcij naprave«
Odčitavanja »ID« in »črtnih kod«, ter tiskanje oz. lepljenje »črtnih kod«,

»Stran 27: Navezava MMS - Track & Trace«
Zahteva se navezava na Track & Trace sistem naročnika, kamor se bodo pošiljali statusi pošiljk, ki imajo unikatno ID številko (»ID bar koda« na pošiljki).

»Stran 28: Optični čitalnik (OCR)«
prepoznava »ID« in »smerne črtne kode« po standardih 39/128, GS1, SSCC in Interleaved 2/5.

(2) Dokument »MMS sorter - statistical requierements_EN.pdf«
Stran 1, 3. Obratovalna statistika
- število in odstotek prebranih »ID« in »BC« črtnih kod
- število in odstotek pošiljk, usmerjenih z «BCR« črtno kodo

Stran 2, 4. Statistika usmeritev po ciljih
»DC črtna koda«

Vprašanje 1: Ali imajo vsi pojmi »ID« in ID črtna koda« enak pomen? (prikazani v tabeli 3: Zahteve glede ID kod, na strani 28 razpisne dokumentacije)
Vprašanje 2: Kaj pa »črtne kode, smerne črtne kode, BC črtne kode, BCR smerna črtna koda in DC črtna koda? Ali imajo vse kode enak pomen ali različnega? Kakšne so specifikacije (tip črtne kode, število znakov, kako lahko MMS uporabi informacije iz vsebine črtne kode?)
Vprašanje 3: Pomeni morda »BCR smerna koda« fluorescentno črtno kodo, ki jo stroj natisne glede na rezultat OCR/VCS?

Odgovor
"Q1: Does all of ""ID or ID bar code"" have the same meaning? (shown in Table.3 (P.31) of Tender Doc.)
A1: ID of shipment and ID barcode have the same meaning.

Q2:How about ""bar codes, sorting barcode, BC Barcode, BCR Routing Barcode and DC barcode""?
Does all of them have the same meaning or different?
What is the specification of them? (Barcode type, Number of characters, How can MMS use the infromation from contents of barcode?)
A: There can be 2 different barcodes on the shipment. One is the ID barcode, which represents a trackable unique identifier of the shipment, the other is the destination information or an ""internal MMS shipment ID"" (in the form of the barcode) that the MMS prints as a result of the OCR read.
The specification of ID barcodes is explained on page 31 of the tender document ""Table 3: ID code requirements"".

Q3: Maybe does ""BCR Rounting Barcode"" means fluorescent bar code that machine prints according to OCR/VCS result?
A: Yes, ""BCR Rounting Barcode"", "" sorting barcode"", ""BC Barcode"", ""BCR Routing Barcode"" and ""DC barcode"" all mean the same and represent the OCR/VCS result."

Odgovori:
Q 1: Ali imajo vsi pojmi »ID« in ID črtna koda« enak pomen? (prikazani v tabeli 3: Zahteve glede ID kod, na strani 28 razpisne dokumentacije)
Odgovor: ID pošiljke in ID črtna koda imata isti pomen.

Q 2: Kaj pa »črtne kode, smerne črtne kode, BC črtne kode, BCR smerna črtna koda in DC črtna koda? Ali imajo vse kode enak pomen ali različnega? Kakšne so specifikacije (tip črtne kode, število znakov, kako lahko MMS uporabi informacije iz vsebine črtne kode?)
Odgovor: Na pošiljki sta lahko dve različni črtni kodi. Ena je ID črtna koda, ki predstavlja sledljiv, unikaten element za prepoznavanje pošiljke, druga koda vsebuje informacijo o cilju ali »notranji MMS ID pošiljke« (v obliki črtne kode), ki jo MMS natisne kot rezultat OCR-branja. Specifikacije ID črtne kode so razložene na strani 28 razpisne dokumentacije, v tabeli 3: Zahteve glede ID kod).

Q 3: Pomeni morda »BCR smerna koda« fluorescentno črtno kodo, ki jo stroj natisne glede na rezultat OCR/VCS?
Odgovor: Da, »BCR smerna črtna koda«, »smerna črtna koda«, »BC črtna koda« in »DC črtna koda« imajo isti pomen in predstavljajo rezultat OCR/VCS.


Datum objave: 24.04.2023   14:29
Vprašanje:
In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 41, the below paragraphs are found:
"Spare parts price list"
"Tenderer shall also submit a price list for all spare parts for the devices offered (on an electronic data medium)."
Please confirm that the spare part list needs to be submitted for the SAT test at the latest (not in tender).

Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL.pdf« je na strani 37 naslednji odstavek:
»Cenik rezervnih delov«
»Ponudnik priloži tudi veljavni cenik vseh nadomestnih delov za ponujene naprave (priloži na elektronskem mediju).«
Prosimo, da potrdite, da je treba seznam rezervnih delov posredovati najpozneje za SAT test (ne v ponudbi).

Odgovor: We confirm that the spare part list needs to be submitted for the SAT test at the latest (not in tender).

Odgovor: potrjujemo, da je treba seznam rezervnih delov posredovati najpozneje za SAT test (ne v ponudbi).

Vprašanje: In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 23, the below paragraph is found:
Maintenance, changing and updating sorting "samples" (sorting plans - SP);
We don't understand the meanings of "samples". Could you please explain or repharse this?

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji »0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA MMS_1 FAZA B FINAL.pdf« je na strani 20 zapisano naslednje:
Vzdrževanje, spreminjanje in posodabljanje »vzorcev« (sortirnih načrtov - SN) usmerjanja;
Ne razumemo, na kaj se nanaša »vzorcev«: Lahko pojasnite ali zapišete drugače?

Odgovor:
This is an error in the text. It should read "sorting plans", not "samples".

Odgovor: Tu gre za napako v besedilu. Pravilno je »sortni načrti« in ne »vzorci«.


Datum objave: 25.04.2023   14:07
Vprašanje:

We have some questions about the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 30, the below paragraphs are found:

>Sorting plans
>The sorting plan manager must be able to perform the following operations:
>use and management of the list for particular features/alternatives - 'Appendix to CRA'.

Q1) We can't find 'Appendix to CRA' in any documents that we have received. Please check and share the documents related to 'Appendix to CRA'.

Imamo nekaj vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo "0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", in sicer je na strani 27 zapisano:

>Načrti usmerjanja oz. sortirni načrti
>Urejevalnik načrta razvrščanja/usmerjanja pošiljk mora biti zmožen opravljanja naslednjih operacij:
>uporabe in upravljanja seznama za posebnosti/alternativ - 'Appendix to CRA'.
Vprašanje 1): V nobenem od dokumentov, ki smo jih prejeli, ne najdemo priloge 'Appendix to CRA'. Prosimo da preverite in delite dokumente, povezane z 'Appendix to CRA'.

Odgovor: "For the purpose of ""address delivery data"", Slovenia Post uses data from many different registries, the main one being the Central Registry of Addresses (CRA). All registries use the same unique identifier to link together related data accross registries.
We provided the CRA sample, as it is the main registry for ""Address delivery data"", to show the type of structure. We did not provide samples of other registries, as they have similar structures. We intend to discuss this in more detail with the system provider after the signing of the contract."

»Za namene »naslovnih podatkov za dostavo« uporablja Pošta Slovenije podatke iz različnih seznamov (registrov), glavni je 'podatkovna baza strank (CRN)'. Vsi seznami uporabljajo isti enoličen identifikator, ki poveže sorodne podatke iz vseh seznamov. Posredovali smo primer baze CRN, ker je to glavni seznam za »naslovne podatke za dostavo«, da bi pokazali obliko strukture Nismo posredovali vzorcev drugih seznamov, saj so strukture podobne. O tem se bomo podrobneje pogovorili z izbranim ponudnikom po podpisu pogodbe.«

Vprašanje: >Sorting plans
>The sorting plan manager must be able to perform the following operations:
>updating buffer/device data display;
>storing buffer/device data display;

Q2) We found the word "buffer" here suddenly. What does this "buffer" mean here?

>Sortirni načrti
> Urejevalnik načrta razvrščanja/usmerjanja pošiljk mora biti zmožen opravljanja naslednjih operacij:
> posodobitev prikazanih podatkov zlagalnika/naprave;
> shranjevanje prikazanih podatkov zlagalnika/naprave;

Vprašanje 2: Tu se je nenadoma pojavila beseda »zlagalnik«. Kaj na tem mestu pomeni »zlagalnik«?

Odgovor:
This is a case of error in translation. In this sense the buffer equals exit chutes (exit destinations) of the sorting machine. The system must support the possibility of using many different sorting programs and exit destinations are of corse different for different sort plans. The expectation is that every exit destination has a small display, showing the current destination "name", according to the sort plan currently in use. This requirement expresses the need that we will be able to create/edit/update/store the "names" to be desplayed for any speciffic sort plan.

Tukaj gre za napako v prevodu. Pod »zlagalnikom« so mišljene izhodne drče (izhodni cilji/mesta) usmerjevalnika. Sistem mora podpirati možnost uporabe različnih sortirnih programov in izhodna mesta se seveda razlikujejo glede na različne sortirne načrte. Pričakujemo, da ima vsako izhodno mesto majhen zaslon (display), ki kaže »naziv« trenutnega cilja glede na sortirni načrt, ki je trenutno v uporabi. Ta zahteva izraža našo potrebo, da lahko kreiramo/urejamo/posodabljamo/hranimo »nazive«, ki se prikazujejo za vsak posamezen sortirni načrt.

Vprašanje:
>Connection to PS servers for automatic export of MPR data
>Connection is required to the Contracting Authoritys servers, to which periodically (1x daily anticipated) data on sorted items will be exported from the MPR system.
>A description of the required functionality is given in point 4.9.
>Communication required through the exchange of JSON REST service.

Q3) Could you please provide us more detailed information on MPR (Mail Piece Recorder) ? For example, could you give us an interface specification?

Vprašanje:
> Navezava na strežnike PS za avtomatski izvoz MPR podatkov
> Zahteva se navezava na strežnike naročnika, na katere se bo periodično (predvidoma 1x dnevno) iz MPR sistema izvažali podatki o usmerjenih pošiljkah.
> Opis zahtevane funkcionalnosti je v točki 4.9.
> Zahteva se komunikacija z izmenjavo JSON REST servisa.

Vprašanje 3: nam lahko posredujete več podrobnih informacij o MPR (modul za pregled in shranjevanje vseh metapodatkov o posamezni pošiljki)? Nam lahko posredujete specifikacijo vmesnika?

Odgovor: "As described in the tender documentation, the MPR must be able to store all information (metadata) regarding all sorted mail pieces, including an image. This must be a functionality of the MMS IT solution.
We expect that we will be able to recall this data in the MMS system, to be able to analize what the OCR recognized, what the system decided (result), what sortplan was in use, the time stamp...
This data will also then be used for in-house statistics of mail flow, therefore we require an automatic daily export of this data via a JSON REST service.
We intend to discuss this in more detail with the system provider after the signing of the contract."

»Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji, mora biti modul MPR sposoben shranjevati vse informacije (metapodatke) v zvezi z vsemi sortiranimi pošiljkami, vključno s slikami. To funkcionalnost mora zagotavljati IT rešitev na MMS-ih.
Pričakujemo, da bomo lahko te podatke »priklicali« v sistem MMS, da bomo lahko analizirali, kaj prepozna OCR, kako se je odločil sistem (rezultati), kateri sortirni načrt je bil v uporabi, časovni žig
Te podatke bomo uporabili tudi za interno statistiko toka pošiljk, zato potrebujemo avtomatski dnevni izvoz teh podatkov prek JSON REST servisa.
O tem se bomo podrobneje pogovorili z izbranim ponudnikom po podpisu pogodbe.«

Vprašanja:
On page 25, the paragraph below is found:

>Graphical user interface, warnings, operation, statistics
>The graphical user interface (GUI) must display at least the following information in Slovene: the condition of and data on the operation of the device, the selected item sorting programme, instructions for use of the device and any non-standard conditions of operation.

Could you please confirm that tools on the display (GUI) for maintenance personnel could be in English?

Na strani 23 je spodnji odstavek:
> Grafični zaslon, opozorila, upravljanje, statistika
> Grafični zaslon (GUI) mora v slovenskem jeziku prikazovati najmanj naslednje informacije: stanje in podatke o delovanju naprave, izbran program usmerjanja pošiljk, navodila za uporabo naprave ter kakršnekoli neobičajne pogoje delovanja.

Lahko potrdite, da so lahko orodja na zaslonu (GUI) za vzdrževalno osebje v angleščini?

Odgovor: Okna za vzdrževanje so lahko v angleškem jeziku
Answer: Yes, tools on the display (GUI) for maintenance personnel can be in English.

Vprašanje;
On page 29, the paragraph below is found:

>Technical reliability
>Machine downtime - the sum of the time during the measurement period when due to a stoppage (not due to a fault of the operators) the machine cannot be used.
>Machine stoppage means all periods during the measurement period when the machine operates in service mode (not due to a fault of the operators).

Could you please confirm that the machine downtime excludes machine stoppages due to the supply of mail items that are not suitable for machine processing, as these mail items should be taken away by operators beforehand?

Na strani 26 je spodnji odstavek:
> Tehnična zanesljivost
> Čas zastoja naprave - je seštevek vsega časa v obdobju merjenja, ko zaradi zastoja (ki ni posledica napake operaterjev), uporaba naprave ni mogoča.
> Zastoj naprave pomeni vsa obdobja v času merjenja, ko je naprava v servisnem delovanju (ki ni posledica napake operaterjev).
Lahko potrdite, da čas zastoja naprave izključuje zastoje zaradi zalog pošiljk, ki niso primerne za strojno usmerjanje in jih morajo operaterji predhodno odstraniti?

Odgovor: Naročnik potrjuje, da zaustavitve zaradi nepravilnih pošiljk ne štejemo v čas neprekinjenega obratovanja naprave v času SAT testa.

Answer: The Contracting Authority confirms that machine stoppages due to mail items that are not suitable for machine proccesing are excluded from the period of uninterrupted operation of the machine during the SAT test.

Vprašanje:
layout presented page 24/81 Could you please provide as attached file the layout in a .dwg format ? (not received)
Tloris, prikazan na strani 22. Ali lahko posredujete tloris kot dokument v formatu .dwg? (nismo ga prejeli)

Odgovor: objavljeno na spletni strani naročnika. V prilogi maila dodajamo tudi dwg. Format
Answer: the layout is published on the Contracting Authority's website. The layout in a .dwg format is attached in the e-mail.

Vprašanje:
"Payment terms - 1-10 (page 6/81) is presented in the tender document as following:
" "Payment terms as presented will be difficult to accept, and propose for ex. the following :
- an advance payment in the amount of 15% of the implementation contract value after
being requested by the Contracting Authority to start the implementation, i.e. within 30 days of receipt of the invoice (the contract value of maintenance and the optional part are not included);
- 15% of the total value at the shipment (ex works Incoterms as per ICC)
- 20% at the beginning of installation
- 35% of the estimated contract value is paid after the performance of the CFI works and their handover, the supply of all of the components of the machine, installation of all devices and a trial run, i.e. within 30 days of receipt of the invoice;
- 15% of the implementation contract value is paid after a successful handover (SAT test) and IVD inspection of all the devices, which must be provided by the supplier, i.e. within 30 days of receipt of the invoice;
- 35% of the implementation contract value after a successful 3-month trial operation using regular mail items, i.e. within 30 days of receipt of the invoice.
- The optional part of the tender shall be paid in full upon handing over the required software after a successful 3-month trial operation using regular postal items, i.e. within 30 days of receipt of the invoice."

»Plačilni pogoji 1.10 na strani 6 so v razpisni dokumentaciji predstavljeni na naslednji način:
»Predstavljene plačilne pogoje bo težko sprejeti, zato predlagamo naslednje:
- 15 % avans od implementacijske pogodbene vrednosti po pozivu s strani naročnika, da ponudnik prične z izvedbo (kick-off), in sicer v roku 30 dni od prejema računa (pri tem ni vključena pogodbena vrednost vzdrževanja in opcijski del);
- 15 % celotne vrednosti ob odpremi pošiljk (klavzula EXW po pogojih Incoterms in tolmačenju Mednarodne trgovinske zbornice (ICC));
- 20 % ob začetku namestitve;
- 35 % ocenjene pogodbene vrednosti po izvedenih GOI delih in izvedeni primopredaji GOI del, dobavi vseh komponent naprave, montaže vseh naprav in poskusnem zagonu, in sicer v roku 30 dni od prejema računa;
- 15 % implementacijske pogodbene vrednosti se plača po uspešno izvedeni primopredaji (SAT test) in izvedenem IVD pregledu vseh naprav, ki mora biti zagotovljen s strani dobavitelja, in sicer v roku 30 dni od prejema računa;
- 35 % implementacijske pogodbene vrednosti se plača po uspešno zaključenem 3-mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami, in sicer v roku 30 dni od prejema računa.
- Opcijski del ponudbe se v celoti plača ob predaji zahtevane programske opreme, po uspešno zaključenem 3-mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami, in sicer v roku 30 dni od prejema računa.

Odgovor:
Naročnik ne more sprejeti spremembe plačilnih pogojev.
The Contracting Authority cannot accept amendments to the terms of payment.Datum objave: 26.04.2023   12:16
While it is understandable that the Contracting Authority may not always be able to answer questions quickly, considering that it also takes a fair amount of time for the Contracting Authority to answer questions, we would like to ask for an extension on the deadline for submitting the questions, and subsequently the deadline for submission of offers for 2 months, so that all bidders receive a fair opportunity to clarify any doubts and any ambiguities. Thank you for your consideration.
Ker je razumljivo, da naročnik ne bo mogel zmeraj hitro odgovoriti na vprašanja, saj naročnik potrebuje precej časa, da pripravi odgovore, prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj in posledično roka za oddajo ponudbe za 2 meseca, tako da bodo dobili vsi ponudniki pošteno priložnost, da razjasnijo vse dvome in dvoumnosti. Hvala za vaše razumevanje.
Odgovor: Naročnik bo na vsa zastavljena vprašanja odgovoril v zakonsko dovoljenem roku. Zakon določa rok za posredovanje odgovorov, prav iz razloga, da ima naročnik čas, da na vprašanja, ki jih ponudniki v posredujejo v različnih časovnih obdobjih, ustrezno odgovori. Naročnik se strinja s predlogom in podaljšuje rok za 1 mesec, to je 22.6.2023.
The Contracting Authority will answer all the questions raised within the legal deadline. The law sets down a time limit by which the Contracting Authority must submit its answers to leave sufficient time to the Contracting Authority to provide appropriate answers to the questions submitted by bidders at different times. The Contracting Authority accepts the proposal and extends the deadline by 1 month, to 22 June 2023.

Vprašanje: In your answers from 12.04.2023 11:07, there are several mentions of attachments being sent.
However, we are not able to find this, and would like to know if these have been sent only to the specific organizations that asked these particular questions?
In that case, can you please indicate who we are to contact to be able to have access to these attachments?
If these have been uploaded some where that can be publicly accessed, could you please indicate us to where these attachments can be found?

V vaših odgovorih z dne 12. 4. 2023, ob 11.07, je večkrat omenjeno, da so bile priloge poslane. Vendar nam ni uspelo najti prilog, zato nas zanima, ali ste jih poslali samo izbranim organizacijam, ki so postavljale ravno ta vprašanja? V tem primeru prosimo, da navedete, na koga naj se obrnemo, da dobimo dostop do teh prilog.
Če so bile priloge naložene tako, da so javno dostopne, lahko navedete, kje lahko najdemo priloge?

Odgovor Kot zapisano v odgovorih so priloge objavljene na www.posta.si. Dodajamo tudi link. https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila.

Answer: As stated in the answers, the attachments are published on the website www.posta.si. Here is the link: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila.

Vprašanje: Please confirm that Tender is not responsible for dismantling and disposing of any equipment in the installation space, as well as the 3 x sorting machines for primary sorting and 2 x sorting machines for secondary sorting, which is mentioned.

Prosimo, da potrdite, da ponudnik ni odgovoren za demontažo in uničenje opreme na lokaciji implementacije niti treh usmerjevalnikov za primarno usmerjanje ter dveh usmerjevalnikov za sekundarno sortiranje, ki so omenjeni.

Odgovor:
Naročnik se zavezuje, da bo pred začetkom implementacije, izpraznil lokacijo implementacije. Ponudnik opravi vsa potrebna gradbena dela.

Answer: The Contracting Authority undertakes to empty the installation space prior to the start of the implementation.

Vprašanje:
Regarding "Misdirected mail: 0.20% (maximum)" in your Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 11 and page 12, an OCR misdirected (misread) rate of 0.2% is not a realistic achievable performance target based on common practice within the Letter Processing industry, if the mail used to evaluate this performance is defined to be a mixture of both handwritten and printed characters.

We think that a misdirected (misread) rate of 0.5% is the realistic and commonly accepted performance target under these conditions.
Through our experience working with many other Postal customers around the globe, some customers even set this target at 1% based on past performance with their standard mail mix.
We would like you to revise the target rate for this performance value to at least 0.5%.

If you disagree with this, please provide us information on which OCR supplier can achieve your required misdirected (misread) rate, so we could look into working with them for the OCR.

Glede »Napačnih usmeritev: 0,20 % (maksimum) v vaši razpisni dokumentaciji , stran 10 in 11, se nam 0,2 % napačno usmerjenih (z OCR prebranih) pošiljk ne zdi realistično dosegljiv cilj, kar temelji na splošni praksi industrije, ki se ukvarja z usmerjanjem pisem, da je na pošiljkah, uporabljenih za oceno tega rezultata, kombinacija ročno in strojno napisanih naslovov.

Menimo, da je 0,5 % napačno usmerjenih (prebranih) pošiljk realističen, splošno priznan cilj pod temi pogoji. Naše izkušnje, ki smo jih dobili pri sodelovanju s številnimi poštnimi strankami, kažejo, da so nekatere stranke celo dvignile ta cilj na 1 %, kar je bila posledica njihovih preteklih izkušenj z njihovo standardno mešanico pošiljk. Prosimo, da popravite delež napačno usmerjenih pošiljk na vsaj 0,5 %.

Če se ne strinjate z našim predlogom, nam posredujte informacijo, kateri dobavitelj OCR-ov lahko doseže zahtevan delež napačno usmerjenih (prebranih) pošiljk, da bi se lahko povezali z njim.

Odgovor: Naročnik spreminja zahtevo glede dovoljene vrednosti napačnih usmeritev, in sicer je maksimalna dovoljena vrednost za AO in LC pošiljke 0,5%.

Answer: The Contracting Authority shall revise the target rate for the performance value of misdirected (misread) rate to 0.5% for both AO and LC mail items.


Datum objave: 12.05.2023   08:28
Vprašanje:

Otherwise, we understood from your answer "Datum objave: 26.04.2023 12:16" that the submission deadline was extended, but it seems the date of asking of questions has not been extended... Could you please confirm that this has also been extended, and for precession sake, which date and time?

Kot razumemo ste podaljšali rok za oddajo prijav, do katerega dne pa podaljšujte rok za oddajo vprašanj?
Odgovor:
Request for additional explanations regarding the tender documentation shall be submitted not later than by 12.00 on 7 June 2023.
Rok za posredovanje vprašanj je: 7.6.2023 do 12.00 ure.


Datum objave: 16.05.2023   08:04
Vprašanje:
Could you please explain and precise the meaning of:
1- 'IVD' (for ex, page 19/81 of the tender document)
Lahko pojasnite pomen v nadaljevanju navedenega:
1. 'IVD' ( stran 16/xx razpisne dokumentacije)
Odgovor:
Under the Health and Safety at Work Regulation a certified ocupational safety institute that is authorised to carry out such inspections in Slovenia must inspect and verify work equipment. This inspection mus be carried out after the installation od devices and prior to first start-up. IVD ist just one of the certified ocupational safety institutes that carry out such inspections and it is also slang used in everyday language. The contracting authority shall in no case prefer one of these institutes.

Po pravilniku o varnosti in zdravju pri delu je potrebno po namestitvi in pred prvim zagonom narediti pregled in preizkus delovne opreme s strani pooblaščene inštitucije, ki lahko opravlja te preglede v Sloveniji. IVD je samo naslov ene izmed inštitucij, ki v Sloveniji opravljajo te preglede in je tudi pogovorni sleng razumevanja. V nobenem primeru naročnik ne favorizira katerekoli inštitucije za opravljanje teh storitev.


2- 'CFI works' (for ex. page 39/81 of the tender document)
'GOID DELA (stran 35/57 razpisne dokumentacije)

Odgovor:
CFI works include the following:
snapshot view of the existing state of the installation facility and technological process in connection with other intralogistics systems (inputs to transport package devices);
checking the structural status of the facility by conducting a relevant study, which must include possible interventions or breaching of partition walls in the facility (if necessary);
checking and defining all the necessary measures (study) for ensuring fire safety that the tenderer will have to implement. Possible interventions or breaches of partition walls and other interventions in the facility (if necessary) must be included;
preliminary design (IDZ);
project for the acquisition of a building permit (PGD);
implementation project (PZI - plans at scale 1:50);
coordination of health and safety at work during the preparatory phase, in accordance with Article 7 of the Decree on the implementation of health and safety requirements at temporary and mobile construction sites (control of solutions, safety plan, safety documentation);
managing the design work in all project phases;
acquisition of all project conditions and consents;
project supervision during construction or construction interventions and installation of machines in the space.


GOID dela vključujejo sledečo vsebino:
posnetek obstoječega stanja objekta umeščanja in tehnološkega procesa v povezavi z ostalimi intralogističnimi sistemi (vhodi v transport paketne naprave);
preverba statike objekta z izdelavo ustrezne študije, ki mora vključevati tudi morebitne posege oz. preboje pregradnih sten v objektu (če je to potrebno);
preverba in opredelitev vseh potrebnih ukrepov (študija) za zagotavljanje varnosti pred požarom, ki jih bo moral izvesti ponudnik. Vključevati mora tudi morebitne posege oz. preboje pregradnih sten in druge posege v objektu (če je to potrebno);
idejna zasnova (IDZ);
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
projekt za izvedbo (PZI-načrti v M=1:50);
koordinatorstvo za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta, skladno z 7. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (kontrola rešitev, varnostni načrt, varnostna dokumentacija za uporabo);
vodenje projektiranja skozi vse faze projekta;
pridobivanje vseh projektnih pogojev in soglasij;
projektantski nadzor med gradnjo oz. gradbenimi posegi ter umeščanjem naprav v prostor.


Datum objave: 16.05.2023   08:38
Vprašanja:

(1) We think that the contractual penalty of five (5) per mille per day of delay, and the capping of 10% is rather high considering industry standards, and request to change this to three (3) per mile per week of delay, and the capping to 5%.
Menimo, da je pogodbena kazen v višini 5 promilov za vsak dan zamude in omejitev skupnega zneska kazni na 10 % dokaj visoka glede na standarde v industriji, zato predlagamo spremembo na 3 promile za vsak teden zamude in omejitev na 5 %.

Odgovor: The contracting authority does not accept the proposal and adheres to the basic definition of the contractual penalty.
Naročnik ne sprejme predloga in ostaja pri osnovni definiciji pogodbene kazni.


(2) We see no mention of limitation of liability in the tender documents or framework agreement, and request that direct and indirect liability for the implementation phase be capped at 30% of the contact value, and for the maintenance 10% of the value.
Ne v razpisni dokumentaciji ne v okvirnem sporazumu ni omenjena omejitev odgovornosti, zato predlagamo, da se neposredna in posredna odgovornost v fazi implementacije omeji na 30 % pogodbene vrednosti in za vzdrževanje na 10 % vrednosti.

Odgovor: The contracting authority does not agree to a limitation of liability.
Naročnik ne pristaja na omejitev odgovornosti.

(3) We request that liquidated damages be limited as a sole remedy.
Predlagamo, da je pogodbeno določena odškodnina omejena kot edino pravno sredstvo.

Odgovor: The contracting authority does not agree to changes.
Naročnik ne pristaja na spremembe.

(4) We see no mention of passing of risk and ownership in the contract, and request that the Contracting Authority confirm that this is to be at the time of accordance with the INCOTERMS under Article 11 of the framework agreement.
Nikjer v pogodbi ni omenjen prenos tveganja in lastništva in predlagamo, da naročnik potrdi, da se to zgodi v času, ki je skladen s pogoji INCOTERMS, navedenimi v 11. členu OS.

Odgovor: The transfer of risk and ownership takes place upon the signing of the handover record, which itself takes place following the three-month (3-month) trial operation of the device with regular postal items. The basis for the 3-month trial operation is a successfully passed SAT test.
Prenos tveganja in lastništva se zgodi s podpisom primopredajnega zapisnika, ki pa se zgodi po 3 mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami. Osnova za 3 mesečno poskusno delovanje pa je uspešno opravljen SAT test.

(5) In Article 22 - Contractual Penalty, we request that the following in brackets be added in the text: If the Contractor, "through its own fault", fails to fulfil the contractual obligations by the deadline set out in this Framework Agreement (delayed performance), the Contractor shall undertake to pay a contractual penalty of:

V 22. členu - Pogodbena kazen predlagamo, da se doda naslednje besedilo v narekovajih:
V primeru, da izvajalec »po lastni krivdi« pogodbenih obveznosti ne izpolni v roku, predvidenim s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini:

Odgovor: In accordance with the Code of Obligations of the Republic of Slovenia, the contractual penalty may only be requested in cases where a delay/non-fulfilment arises due to reasons on the part of the contractor. For this reason, in cases where a delay/non-fulfilment arises due to force majeure or events beyond the sphere of the contractor, a contractual penalty may not be claimed.
V skladu z Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije se pogodbena kazen lahko zahteva le v primerih, ko do zamude/neizpolnitve pride iz razlogov na strani izvajalca. Zato v primerih, ko do zamude/neizpolnitve pride zaradi višje sile ali dogodkov izven sfere izvajalca, uveljavljanje pogodbene kazni ni mogoče.

(6) We understand that the contractor is not responsible for any events delaying or hindering its supplies and services or having an impact on the scope of works for reasons beyond its control and that the effects of such events will be covered by a respective change order of the customer granting schedule and cost relief . Could you please confirm that our understanding is correct?
Če prav razumemo, izvajalec ni odgovoren za dogodke, zaradi katerih bi prišlo do zamud ali ovir pri dobavi in izvajanju storitev ali ki bi vplivali na obseg del, zaradi razlogov, nad katerimi nima nadzora, in da bo zaradi takih dogodkov stranka posledično spremenila naročilo v smislu, da bo odobrila nov terminski plan in olajšavo stroškov. Lahko potrdite, da smo pravilno razumeli?

Odgovor: In the event of force majeure, the contracting authority can approve a change to the timetable. The contracting authority asks for additional clarifications as to what cost relief is being considered in this case.
V primeru višje sile, naročnik lahko potrdi spremembo terminskega plana. Naročnik prosi za dodatna pojasnila, katere olajšave stroškov so v tem primeru mišljene.

(7) We think there is an error about the value of the "Warranty Bond" on page 15, because in the scond sentence, it says "5% of the 10% of the implementation contact value", but in Article 21 - Warranty Bond on page 75 it says it is "5% of estimated implementation value".
We assume that the the value of 5% on page 75 is the correct value. Please confirm.
Mnenja smo, da je prišlo do napake pri vrednosti »Bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi« na strani 14, kjer je v drugem stavku zapisano »5 % od 10 % od implementacijske pogodbene vrednosti«, vendar je v 21. členu »Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi« navedeno, da gre za »5 % od implementacijske predračunske vrednosti.«
Predvidevamo, da je vrednost 5 % pravilna vrednost. Prosimo za potrditev.

Odgovor: The correct value is 5%.
Pravilna vrednost je 5%.

(8) The contracting authoritys requirement for the amount of insurance coverage for the project designers professional liability insurance to be at least at the level of the contract value or higher is disproportionate to the scope of the design works within the framework of the entire scope of the public contract in question. The amount of the project designers professional liability insurance is prescribed by law at no less than 41,000. Here we would like to point out to the contracting authority that in our experience it can take more than three months to obtain insurance policies for insured sums over 1 million. We request that the contracting authority accept the legally prescribed level of the insured sum for the project designers professional liability insurance as adequate.
Naročnikova zahteva glede kritne zavarovalne vsote kot jamstva za projektantovo odgovornost, ki naj bo najmanj enaka ali višja od pogodbene vrednosti, je nesorazmerna glede na obseg projektantskih del v okviru celotnega obsega javnega naročila. Znesek zavarovanja projektantove odgovornosti je predpisan z zakonom in znaša najmanj 41.000. Radi bi poudarili, da glede na naše izkušnje pridobitev zavarovalne police za zavarovanje vsote, ki presega 1 milijon, lahko traja tudi več kot tri mesece. Predlagamo, da naročnik sprejme zakonsko predpisano višino zavarovanja projektantove odgovornosti kot zadostno.

Odgovor: Under the act regulating architectural and engineering activity the minimum insured amount of design liability is EUR 50,000.
Po zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti je minimalna višina zavarovalne vsote projektantske odgovornosti 50.000 EUR.


(9) Please confirm that there is to be no warranty on consumables.
Prosimo potrdite, da za potrošni material ni garancije.

Answer:
The warranty period for spare parts is as follows:
- for the installed or delivered new spare parts: at least 12 months from the time of delivery;
- for the installed or delivered repaired spare parts: at least 6 months from the time of delivery;
- consumables are excluded form thre warranty.
Odgovor:
Za vse rezervne dele velja sledeča garancija:
- Za vgrajene dele ali dobavljene nove rezervne dele, najmanj 12 mesecev od dobave
- Za vgrajene ali dobavljene popravljene rezervne dele najmanj 6 mesecev od dobave.
- Za potrošni material garancija ne velja


(10) In the Framework Agreement, Article 25 Trade secrets, the below paragraph are found:
If the regulations governing trade secrets are breached, the Contracting Authority may terminate this Framework Agreement immediately. In such a case, the Contractor shall be liable for damages.
But in all fairness we would like to request that this paragraph be modified as below to be mutual;
If the regulations governing trade secrets are breached, the Contracting Authority may terminate this Framework Agreement immediately. In such of a Confidentiality breach of one contracting party, the other contracting party shall be liable for damages, in case these occur.
V okvirnem sporazumu je v 25. členu Poslovna skrivnost zapisan naslednji odstavek:
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati ta okvirni sporazum, izvajalec pa v takšnem primeru odgovarja tudi odškodninsko.
Vendar bi bilo pošteno, da se ta odstavek spremeni, kot predlagamo v nadaljevanju:
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati ta okvirni sporazum. V primeru kršitve poslovne skrivnosti s strani ene pogodbene stranke bo druga pogodbena stranka odgovarjala za škodo, če bi do nje prišlo.

Answer:
The Contracting Authority changes the wordng as follows:
In the event of a Confidentiality breach, the breaching party shall reimburse the other party for all damages incurred as a result of the breach of the confidentiality.
Odgovor:
Naročnik spreminja zapis na naslednji način:
V primeru kršitve predpisov o poslovni skrivnosti bo stranka kršiteljica povrnila drugi stranki vso škodo, ki je tej nastala zaradi kršitve predpisov o poslovni skrivnosti.

(11) For Article 26 of the framework agreement, in the last paragraph, it says that "In the event of proven inconsistent implementation of this undertaking the Contractor shall be liable, during the period of validity of this Framework Agreement, for any direct and indirect damage caused by a cyber-attack to the maximum amount of the value of this Framework Agreement.". However, we think that it is very difficult to identify where cyber attacks come from, so would like to ask that this clause be deleted, or at least capped to 1% of the contract value.
V 26. členu okvirnega sporazuma je v zadnjem odstavku zapisano naslednje. »V primeru dokazanega nedoslednega izvajanja te zaveze, v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno nastalo škodo kibernetskega napada, v maksimalni višini vrednosti tega okvirnega sporazuma.« Menimo, da je zelo težko ugotoviti, od kod prihajajo kibernetski napadi, zato predlagamo, da se ta določba izbriše ali vsaj spremeni v smisli, da se omeji na 1 % pogodbene vrednosti.

The contracting authority is changing the wording as follows:
In the event of proven inconsistent implementation of this undertaking the Contractor shall be liable, during the period of validity of this Framework Agreement, for any direct and indirect damage caused by a cyber-attack to the maximum amount of the value of this Framework Agreement, in the event that the fault for the attack lies without doubt on the part of the Contractor.
Naročnik spreminja zapis na sledeči način:
»V primeru dokazanega nedoslednega izvajanja te zaveze, v času veljavnosti tega okvirnega
sporazuma izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno nastalo škodo kibernetskega
napada, v maksimalni višini vrednosti tega okvirnega sporazuma, v primeru da je krivda za nastali napad nedvoumno na strani izvajalca.«


(12) Under 1.11 Price of 0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION, it is stated that "Individual items shall contain all the costs of services and goods. The Contracting Authority shall not accept any additional costs." However, given that the installation is to take place in a brown field, which has been built more than 25 years ago, we ask that in case additional construction works are needed, the Contracting Authority confirm that this will be the scope and responsibility of the Contracting Authority, and not of the Contractors. If the Contracting Authority does not agree to this, we ask that the Contracting Authority, extend the submission deadline, as well as the questions and answers deadline for at least two or three months, so that bidders can do more thorough investigation of the building.

Furthermore, we also request that the Contracting Authority confirm that in case there is a delay on the readiness of the building, and additional costs, such as storage costs occur on the Contractors side, that the Contracting Authority will bear these costs.
Pod točko 1.11 Cena v razpisni dokumentaciji 0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA je zapisano naslednje: »V okviru navedenih pozicij mora ponudnik vključiti vse stroške storitev in blaga. Naročnik ne bo dovoljeval nobenih dodatnih stroškov.« Ker pa je namestitev naprave predvidena v »rjavem predelu«, ki je bil zgrajen pred več kot 25 leti, prosimo, da naročnik potrdi, da bodo v primeru potrebe po dodatnih gradbenih delih ta področje in odgovornost naročnika in ne izvajalca. Če se naročnik s tem ne strinja, prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe in rok za oddajo vprašanj in prejem odgovorov za vsaj dva do tri mesece, tako da lahko ponudniki natančneje pregledajo stavbo.

Nadalje prosimo, da naročnik potrdi, da bo v primeru, da pride do zamude pri pripravljenosti stavbe in do dodatnih stroškov na strani izvajalca, npr. stroškov skladiščenja, naročnik kril te stroške.

Odgovor: The contracting authority will not accept any additional costs, including for construction works. The contracting authority has already extended the deadline for application by one (1) month. The contracting authority will also not accept any costs of storage.
Naročnik ne bo sprejel nobenih dodatnih stroškov, tudi glede gradbenih del. Naročnik je že podaljšal rok za prijavo za 1 mesec. Naročnik prav tako ne bo sprejel nobenih stroškov skladiščenja.

(13) In Tender Documentation II. 2."Copyrights", it is stated that "The project designer shall confer to the Contracting Authority the right to reproduce and distribute copyrighted work with regard to the needs of the facility construction, and the right to modification, with the Contracting Authority permitted to transfer these rights to third parties without the project designers consent", and in the Contract, article 5 Project Design,it is stated that
"Through the delivery of the project, the Contractor shall transfer exclusively to the Contracting Authority the material copyrights, namely the right to reproduce and distribute copyrighted work with regard to the needs of the facility construction, and the right to modification, with the Contracting Authority permitted to transfer these rights to third parties without the Contractors consent."

We understand this as Slovenia Post requests the right to transfer the rights to a third party in case the selected supplier is not capable of fulfilling their obligations. We expect such transfer of right will be limited for Slovenia Post and the receiving third party to be used only for fulfilling the purpose of the contract.
Can you confirm this please?
V razpisni dokumentaciji II.2 »Avtorske pravice« je zapisano: »Projektant prenaša na naročnika pravico do reproduciranja in pravico distribuiranja avtorskega dela za potrebe gradnje objekta ter pravico predelave, pri čemer jih lahko naročnik brez dovoljenja projektanta prenese naprej na tretjo osebo«. V 5. členu pogodbe pa ja zapisano: »Izvajalec z izročitvijo projekta izključno na naročnika prenaša materialne avtorske pravice in sicer pravico do reproduciranja in pravico distribuiranja avtorskega dela za potrebe gradnje objekta ter pravico predelave, pri čemer jih lahko naročnik brez dovoljenja izvajalca prenese naprej na tretjo osebo.«;
Zapisano razumemo v smislu, da Pošta Slovenije zahteva pravico, da prenese pravice naprej na tretjo osebo v primeru, da izbrani dobavitelj ni sposoben izpolniti svojih obveznosti. Pričakujemo, da bo tak prenos pravic omejen na Pošto Slovenije in tretjo osebo, na katero bodo pravice prenesene, in da bo uporabljen samo za namene izpolnitve pogodbenih obveznosti. Lahko to potrdite?

Odgovor:
The contracting authority agrees and confirms what is stated.
Naročnik se strinja in potrjuje zapisano.


Vprašanje:
Considering that supply chain disruptions are still continuing around the globe due to the pandemic, as well as the situation in Ukraine, we think the Contracting Authority's required delivery time of 12 months is too ambitious, and would like to suggest that the Contracting Authority foresee an additional 12 months, so a total of 24 months, from signing of the contract to implementation.

As the Contracting Authority also mentioned in it's answer to another question, trends in mail volumes are falling globally, and it is not like that manufacturers of such machines as the Contracting Authority is tendering for now are commodities, but they are built using tens of thousands of parts, which many are manufactured only for the purpose of such machines as these, and it takes suppliers a lot of effort gathering materials which they had not bought, as well as resources who have been released, and starting up manufacturing machines which have not been used.

Ker se nadaljujejo prekinitve oskrbovalnih verig po svetu zaradi pandemije in situacije v Ukrajini, menimo, a je zahteva naročnika po 12-mesečnem dobavnem roku preveč ambiciozna in predlagamo naročniku, da predvidi dodatnih 12 mesecev, torej skupaj 24 mesecev od podpisa pogodbe do implementacije.

Kot je naročnik že omenil v svojih odgovorih na druga vprašanja, je obseg pošiljk po svetu v padanju in ni verjetno, da bi proizvajalci takih naprav, ki so predmet javnega razpisa naročnika, te naprave imeli na zalogi kot standardno blago, pač pa so te naprave sestavljene iz deset tisočev delov, od katerih so nekateri izdelani samo za take naprave; dobavitelji se morajo zelo potruditi, da zberejo materiale, ki jih niso kupili, kot tudi sredstva, ki so na voljo, in začnejo proizvajati naprave, ki niso bile uporabljane.

Odgovor: The contracting authority agrees with the proposal and extends the period of implementation to a maximum of 24 months from the signing of the Framework Agreement to the SAT test.
Naročnik se strinja s predlogom in podaljšuje čas implementacije na maksimalno 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma do SAT testa.
Datum objave: 16.05.2023   08:59
Vprašanje:

We think there is an error about the value of the "Bank guarantee for the payment of an advance" on page 15, as well as Article 19 - Advance Payment Guarantee on page 74 of the tender document.
In the first paragraph, it says it is 10%, but in the second paragraph, it says it is 20% of the contract.
However, as in 1.10 Payment Terms on page 6, and Article 14 - Terms and conditions of payment, it says that the advance payment is 10%, so we assume that the 20% mentioned above is an error, and that the advance payment guarantee on both page 15 and 74 should be 10%. Please confirm.

Menimo, da gre pri vrednosti »Bančne garancije za plačilo avansa« na strani 13 kot tudi v 19. členu Bančna garancija za plačilo avansa na strani 13razpisne dokumentacije za napako.
V prvem odstavku je zapisano 10 % vrednosti, v drugem odstavku pa 20 % pogodbene vrednosti.
Ker pa je v točki 1.10 Plačilni pogoji na strani 6 in v 14. členu - Plačilni pogoji zapisano, da je avans 10 %, predvidevamo, da je zgoraj omenjenih 20 % napaka in da mora biti bančna garancija za plačilo avansa na strani 13 in na strani 68 10 %. Prosimo za potrditev.

Odgovor: The contracting authority confirms that this is an error in the notation, and that the actual value of the bank guarantee is 10%.
Naročnik potrjuje, da gre za napako v zapisu in da, je dejanska vrednost bančne garancije 10%.

Vprašanje:
We got some answers on Q&A at "Datum objave: 24.04.2023 14:14".
And the following wording is found in the answer , but we cannot find the image. Please tell us how to download it. (Is there another URL?)
Dobili smo nekaj odgovorov na vprašanja, datum objave: 24.04.2023 14.14
In v odgovoru je bilo naslednje besedilo, vendar ne najdemo slike. Povejte nam, kako jo lahko naložimo (je kakšen drug URL?)

Odgovor: The image below shows which data is considered "outward" and which is "Inward".
To have a successful "Outward" read, the system must recognize the country level and/or city level information.

Odgovor: Slika spodaj kaže, kateri podatki so mišljeni kot »outward« in kateri kot »inward«. Za uspešno branje »outward« podatkov mora sistem prepoznati informacije o državi in/ali mestu.

Odgovor: The illustration is posted on the website of Pošta Slovenije d.o.o. Javna naročila | Pošta Slovenije (posta.si) and on the website Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si)
The contracting authority attaches the illustration that was part of the previous published response once again.
Slika je objavljena na spletni strani Pošte Slovenije d.o.o. Javna naročila | Pošta Slovenije (posta.si) ter na portalu Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si)
Naročnik še enkrat prilaga sliko, ki je bila del prejšnjega objavljenega odgovora.
on www.posta.si

Vprašanje:
(About Noise level of the MMS)
From the answer "Datum objave: 10.03.2023 15:02", we understood that the heights from floor are, from position 1 to position 6; 3000 mm, and from position 7 to position 11; 6000 mm.

This means that about half of the MMS installation area will have a ceiling height of only 3 meters, in which case we think that noise reflection from the low ceiling will have a significant impact on noise measurements. In this type of environment, when performing machine noise measurements on-site, it is common to compensate the measured values using industry standard correction calculations and methods. Does Post Slovenia agree to this policy?

Vprašanje (glede ravni hrupa MMS)
Iz odgovora, objavljenega 10.03.2023 15:02, smo razumeli, da je od pozicije 1 do pozicije 6 višina od tal 3.000 mm, od pozicije 7 do pozicije 11 je višina od tal 6.000 mm.

To pomeni, da je na približno polovici področja, kjer bo stala MMS-naprava, višina stropa 3.000 mm nad tlemi, zato menimo da bo odboj zvoka od nizkega stropa bistveno vplival na merjenje hrupa. V takem okolju je pri merjenju hrupa na sami lokaciji MMS-naprave običaj, da se izmerjeni hrup kompenzira s standardnimi korekcijskimi izračuni in metodami. Se Pošta Slovenije s tem strinja?

Odgovor: The contracting authority is aware of the issue of sound deflection due to low ceilings. We ask for a more detailed explanation regarding the proposed compensation using standard correction calculations and methods.
Naročnik se zaveda problematike odboja zvoka zaradi nizkih stropov. Prosimo za podrobnejša pojasnila glede predlaganega kompenziranja s standardnimi korekcijskimi izračuni in metodami.


Vprašanje:
In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 21, the paragraph below is found:

>The device must be equipped with an appropriate SW system/programme for sorting mail items that also allows sequential sorting aligned with the delivery route for the specific delivery area.

Does "sequential sorting" mean to sort the mail items in the order in which the delivery man delivers the mail?
If so, what kind of information does the sorting machine need to use to sort?


Does "sequential sorting" mean to sort the mail items into the exact order in which the delivery employee delivers the mail?
If not, please explain what Slovenian Post requires the sorter to do when performing sequential sorting.

If yes, please explain what kind of information the sorting machine has access to so that sequential sorting is correctly done?
----For example, is the order in which the delivery man delivers the mail expressed in your address database?
--------If yes, please provide details of the way the delivery order is expressed in the database.
--------If not, please explain what information the machine can reference to obtain the mail delivery order.

V razpisni dokumentaciji "0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf je na strani 19 naslednji odstavek:
Naprava mora biti opremljena z ustrezno SW rešitvijo/programom za usmerjanje pošiljk, ki omogoča tudi t. i. sekvenčno usmerjanje po obhodnem redu posameznega dostavnega okraja.

Ali 'sekvenčno usmerjanje' pomeni usmerjanje pošiljk po obhodnem redu dostavljalca?
Če to drži, nas zanima, kakšne podatke potrebuje naprava za tako usmerjanje.

Ali 'sekvenčno usmerjanje' pomeni usmerjanje pošiljk po obhodnem redu dostavljalca?
Če ne, potem prosimo za pojasnilo, kaj pričakuje Pošta Slovenije od MMMS-naprave pri sekvenčnem usmerjanju.
Če da, prosimo za pojasnilo, do kakšnih podatkov ima MMS-naprava dostop, da lahko korektno sekvenčno usmerja pošiljke.
----Na primer: je obhodni red vašega dostavljalca na voljo v vaši podatkovni banki?
-------- Če je, prosimo za podrobnosti, kako je obhodni red »dosegljiv« v vaši podatkovni banki.
-------- Če ni, prosimo za pojasnilo, kako dobiti podatke za usmerjanje po obhodnem redu.

Answer:
Yes, sequential sorting means sorting according to the delivery order. Slovenia Post will provide the information for sequential sorting in its databases. Each address within a given delivery area will have an assigned sequence number in order in which the delivery route is performed.

Odgovor: Da, sekvenčno sortiranje pomeni sortiranje po obhodnem redu dostavljalca. Naročnik bo podatek za sekvenčno usmerjanje zagotovil v svojih bazah. Vsak naslov znotraj posameznega dostavnega okraja bo imel dodeljeno zaporedno številko obhodnega reda v zaporedju, kakor se izvaja dostava.Vprašanje: In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 28, the paragraph below is found:

>Printers and information displays
>The printers must support the printing of labels that are equipped with type 2/5 Interleaved, (4 digit) barcodes and which are used for sorting on the parcel sorter.
>The letter trays will be sorted on the basis of the postal code and name of the postal unit.
>The devices software must support automatic generation of barcodes.

Our understanding of the 4-digit barcode printed on the label is as follows;
- The barcode indicates a postal code.
- They are defined in the sort plan that Post Slovenia will take care of.
Is it correct?

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", stran 28, se nahaja naslednji odstavek:

>Tiskalniki in informacijski zasloni
>Tiskalniki morajo podpirati tiskanje etiket, ki so opremljene s črtnimi kodami tipa 2/5 Interleaved, (4-mestne) in ki se uporabljajo za razvrščanje na sortirnici paketov.
>Predali za pisma bodo razvrščeni na podlagi poštne številke in imena poštne enote.
>Programska oprema naprav mora podpirati samodejno generiranje črtnih kod.

Naše razumevanje štirimestne črtne kode, natisnjene na nalepki, je naslednje;
- Črtna koda označuje poštno številko.
- Opredeljene so v sortirnem načrtu, za katerega bo poskrbela Pošta Slovenije.
Ali je to pravilno?

Odgovor:
The contracting authority confirms what is stated.
Naročnik potrjuje navedeno.


Datum objave: 22.05.2023   10:53
Vprašanja:

According to your answer "Datum objave: 26.04.2023 12:16" on the attachment files related to Q&A, we tried to find some attachments in the website (https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila) but we can find only 5 attachement files there as follows, in the section Dokumenti at >
(1) Dvigalo_ekspedit.pdf
(2) MMS_Tloris 2.pdf
(3) MMS_Tloris.dwg
(4) MMS_Tloris.pdf
(5) Slika zgradbe_visine Model.pdf

Howevery, we can't find the next information. Could you please upload them on the website?
1. A small sample of address database (CRA's sample)
2. Common examples of the letter address block formats
3. The images shows "Outward" and "Inward" on the mail items

Otherwise, we understood from your answer "Datum objave: 26.04.2023 12:16" that the submission deadline was extended, but it seems the date of asking of questions has not been extended... Could you please confirm that this has also been extended, and for precession sake, which date and time?
Glede na vaš odgovor ("Datum objave: 26.04.2023 12:16") v zvezi z dokumenti, priloženimi k Q&A (vprašanjem in odgovorom), smo iskali priloge na spletni strani (https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila), vendar smo v poglavju Dokumenti našli samo pet prilog, navedenih v nadaljevanju:
(1) Dvigalo_ekspedit.pdf
(2) MMS_Tloris 2.pdf
(3) MMS_Tloris.dwg
(4) MMS_Tloris.pdf
(5) Slika zgradbe_visine Model.pdf

Ne moremo pa najti naslednjih informacij. Jih lahko naložite na spletno stran?
1. Majhen vzorec naslovov iz centralnega registra naslovov (vzorec CRN)
2. Običajne vzorce pisemskih naslovnih blokov
3. Slike, ki kažejo, katere pošiljke so »outward« in katere »inward«.

Sicer pa iz vašega odgovora ("Datum objave: 26.04.2023 12:16") razumemo, da je bil podaljšan rok za oddajo ponudb, vendar se nam zdi, da ni bil podaljšan rok za oddajo vprašanj. Lahko potrdite, da je bil podaljšan tudi rok za oddajo vprašanj in navedete tudi natančno do kdaj?

Odgovor: The contracting authority has extended the deadline for submission of questions.
The contracting authority has verified the publication, as written, and the website Javna naročila | Pošta Slovenije (posta.si) has the documents published.
Naročnik je podaljšal rok za posredovanje vprašanj.
Naročnik je preveril objavo, kot zapisan, na strani Javna naročila | Pošta Slovenije (posta.si) so objavljeni dokumenti.

In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 26, the paragraph below is found:

>Audio warning signals upon start-up
>Upon each start-up or restart of the device a start warning alarm shall sound.
>The signals shall have the following characteristics:
> interrupted signal;
> beeps 4 to 8 times for at least 5 seconds (nominal value);
> primary frequency range from 1,000 to 3,000 Hz;

About the audio warning signals upon start-up, if the purpose of warning operators with an audio warning signal is fulfilled, and if Slovenia Post approves, would similar preset tones or melodies from speaker devices that can be heard clearly be also permitted?
V razpisni dokumentaciji "0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf" je na strani 26 zapisan naslednji odstavek:
>Opozorilni zvočni signali ob zagonu
>Ob vsakem začetnem zagonu ali ponovnem zagonu naprave se sliši opozorilni znak za zagon.
>Signali imajo naslednje značilnosti:
>prekinjeni signal;
>zvoni 4x do 8x na najmanj 5 sekund (nominalna vrednost);
>prevladujoče frekvence v razponu od 1.000 Hz do 3.000 Hz;

Glede opozorilnega zvočnega signala ob zagonu nas zanima, ali bi se Pošta Slovenije strinjala, da je namen zvočnega opozorila operaterja dosežen tudi s prednastavljenim tonom ali melodijo, ki prihaja iz zvočnika in jo je mogoče jasno slišati, in bi odobrila tako rešitev.
Odgovor
The audio signal must be clear and recognisable. The type of signal is up to the manufacturer.
Avdio signal mora biti jasen in prepoznaven. Tip signala je v domeni proizvajalca.

Vprašanje
(1) In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 26, the paragraph below is found:

>Indicators for the functioning of the device
>All visual and audio indicators, LCD displays for:
> display of the read rate in the form of a graph and a warning when the read rate falls below xx% (with an audible signal);

Please tell us what the aim of this function to warn of a low read rate is.
For example,
- To find mail being fed facing the wrong way (front side back side) ?
- To find bulk mail items with address that are all printed or written poorly, or window envelopes with contents that shift so the address tends to move outside the envelope window?
- To detect the performance degradation of the OCR system (due to equipment failures that can occur to the Camera, the IT system, and anywhere in between) ?
- Other ?
And after this warning, are the operators instructed by Slovenian Post to stop the machine and try to find the reasons?
If not, could you please describe what the operators are instructed to do in such cases?

Also, is it mandatory to have an audible signal?
Or is it possible to have only display of warning on the operational display (without an audible signal)?
Please let us know.
Our reasoning is that the aim of this function is fulfilled so long as the operators working at the feeder are informed of a low read rate

V razpisni dokumentaciji "0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf" je na strani 26 zapisan naslednji odstavek:

>Indikatorji delovanja naprave
>Vsi vizualni in zvočni indikatorji, LCD prikazi za:
>prikazovanje stopnje čitljivosti v obliki grafa in opozorilo, ko pade branje pod xx% (v obliki zvočnega signala);

Prosimo za pojasnilo, kaj je cilj te funkcije opozarjanja na nizko uspešnost branja.
Npr.:
- Da se najdejo pošiljke, ki so bile napačno vložene (zamenjani hrbtna in sprednja stran pošiljke)?
- Da se najdejo masovne pošiljke, pri katerih je naslov natisnjen ali zapisan pomanjkljivo ali slabo prepoznavno, ali kuverte z okencem, kjer se je pošiljka v kuverta premaknila, da naslov ni več viden v okencu?
- Da se odkrije poslabšanje delovanja OCR-sistema (zaradi napak na opremi, do katerih lahko pride na kameri, IT-sistemu ali kije vmes)?
- Ostalo?
In imajo operaterji navodilo, da po tem opozorilu ustavijo napravo in poskusijo poiskati vzrok?
Če ne, pojasnite, kaj storijo operaterji v takih primerih?

Zanima nas tudi, ali je obvezen zvočni signal?
Ali je možno, da bi se na ekranu pojavilo samo opozorilo (brez zvočnega signala)?
Prosimo za odgovor.
Naše razmišljanje je, da je cilj te funkcije izpolnjen, ko so operaterji, ki polnijo napravo, obveščeni o nizki uspešnosti branja.

Odgovor:

The reason for this warning is everything that the tenderer listed in the question. In the event that operators detect an unusually low percentage of read success, they have instructions for troubleshooting. We anticipate that the system will allow us to set a low read rate threshold where the warning would be triggered. An audio signal in this context is not obligatory but desired.

Razlog za to opozorilo je vse kar je ponudnik naštel v vprašanju. V primeru, da operaterji zaznajo nenavadno nizek odstotek uspešnosti branja imajo navodila, da raziščejo razlog. Pričakujemo, da bomo v sistemu zmožni nastaviti mejo nizke uspešnosti branja, ob kateri se bo to opozorilo sprožilo. Zvočni signal v tem kontekstu ni obvezen, je pa zaželen.


Vprašanje: Regarding the form named 'DECLARATION OF ACCEPTANCE AND FULFILMENT OF THE CONDITIONS SET OUT IN THE TENDER DOCUMENTS' (page 52/81), we understand that after 'We hereby declare: ....', we've to mention our agreement linked with the 'C9' and 'C10' requirements (page 19/81)
Do you confirm ?
V zvezi z obrazcem ' IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE' (stran 48) razumemo, da moramo izza 'Izjavljamo ' izraziti naše strinjanje, povezano z zahtevami v pogojih P 9 in P 10? (stran 17)?
Lahko potrdite?

Odgovor: The form is intended for declarations which in accordance with the tender document the tenderer must submit, these being the declarations linked to the C 9 and C 10 requirements, and the tenderer may also add their own other declarations where this appears necessary. Tenderers can formulate their own declarations and they do not need to be attached on the form on page 52, the form is just to help tenderers.

Obrazec je namenjen izjavam, ki jih v skladu z dokumentom razpisna dokumentacija mora podati ponudnik, to sta izjavi v pogoju P 9 in P 10, ponudnik lahko doda tudi druge lastne izjave, v kolikor meni, da je to potrebno. Izjave lahko ponudnik oblikuje sam in jih ni potrebno prilagat na obrazcu na strani 52, obrazec je le v pomoč ponudnikom.Datum objave: 26.05.2023   08:17
Vprašanje: We still have not been able to receive answers to our questions which were submitted over a month ago, and would like to request that they immediately be answered, or the deadline for submission of offers, as well as questions and answers be further extended, to give all a fair opportunity to review and take in to consideration your answers.

Furthermore, we would like to point out that, despite the previous extension of the deadline for asking questions, the function to post questions on the portal was not operable for well over a week after the original deadline of May 5th, so we also think that the deadline for asking questions should at least be extended for the time that it was not possible to post questions.

Še vedno nismo prejeli odgovorov na vprašanja, ki smo jih posredovali že pred dobrim mesecem. Prosimo, da nemudoma odgovorite ali podaljšate rok za oddajo ponudb in vprašanj, da bomo imeli vsi ponudniki priložnost preveriti vaše odgovore.
Dodatno poudarjamo, da kljub predhodnemu podaljšanju roka za oddajo vprašanj, portal ni deloval več kot en teden po prvotnem roku, tj. 5 maju, in nismo imeli priložnosti zastavljati vprašanj. Menimo, da bi naročnik zato moral podaljšati rok za oddajo vprašanj vsaj za čas, ko ni bilo mogoče postavljati vprašanj.

Odgovor: in accordance with the Slovenian law on public procurement (article 74)
(3) Contracting authorities shall extend the time limits for the receipt of tenders so that all economic operators concerned may be aware of all the information needed to produce tenders in the following cases: a) where, for whatever reason, additional information, although requested by the economic operator in good time, is not supplied at the latest six days before the time limit fixed for the receipt of tenders or, in an open procedure or a restricted procedure with time limits reduced for reasons of urgency, at the latest four days before the expiry of the time limit fixed for the receipt of tenders; b) where significant changes have been made to the procurement documents after six days before the expiry of the time limit fixed for the receipt of tenders or, in an open procedure or a restricted procedure with time limits reduced for reasons of urgency, after four days before the expiry of the time limit fixed for the receipt of tenders.
The Contracting Authority further explains that the documentation has been published since February. The Contracting Authority will answer all questions within the statutory deadline.
The publication process depends on Portal JN and not on The Contracting Authority. The publication process cannot be changed.V skladu z določilom 74. člena slovenskega zakona o javnem naročanju se rok za oddajo ponudb podaljša (3) Da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb, naročnik rok za prejem ponudb podaljša v naslednjih primerih:
a) če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;
b) če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Naročnik pojasnjuje, da je dokumentacija objavljena od februarja. Naročnik bo na vsa zastavljena vprašanja odgovoril v zakonsko določenem roku. Proces objav pa ni na strani naročnika, ampak na strani urednika portala JN. Procesa objav ni mogoče spreminjati.
Datum objave: 26.05.2023   08:51
Vprašanje:

1- article 19 Advance payment guarantee - Framework Agreement (p74/81)
- Could you please provide the Bank guarantee Template (not disclosed in the Tender documentation).
1- 19. člen - Bančna garancija za plačilo avansa, okvirni sporazum
- Nam lahko posredujete vzorec bančne garancije (ni bila priložena v razpisni dokumentaciji)

Odgovor: The Contracting Authority does not have a bank guarantee template. As indicated, the bank guarantee must issued in accordance with the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG), 2010 revision, issued by the MTZ under No. 758.
Naročnik nima vzorca bančne garancije, kot zapisano mora biti izstavljena v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


- In this article 19, the repayment needs to be clarified, terms seems to be contradictory: value is '10' or '20'% ?
- Would you accept such article proposal modification:
With the guarantee (original document) the bank shall irrevocably and unconditionally undertake to pay to the Contracting Authority, on the first written demand of the Contracting Authority and regardless of any objection by the Contractor, the sum of the received advance payment (amounting to 10% of the contract value) if the Contractor fails to deliver the components of the machine to the machine installation site in accordance with the Framework Agreement.
- V tem 19. členu je treba pojasniti vračila, pogoji so kontradiktorni: je vrednost '10 %' ali '20 %'?
- Bi sprejeli naslednjo spremembo besedila člena?
Z garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca naročniku izplačala znesek v višini prejetega avansa (ki znaša 10% pogodbene vrednosti), če izvajalec ne dobavi komponent naprave na lokacijo montaže naprave v skladu z okvirnim sporazumom.

Odgovor: The tenderer must observe the provisions of the tender documents and published answers to questions.
Ponudnik mora upoštevati določila razpisne dokumentacije in objavljenih odgovorov na vprašanja.

2- article 20 Performance bond - Framework Agreement (p74/81)
It is mentioned that the performance bond (10% contractual price) shall be given after the conclusion of the Framework agreement (within 10 days) and valid 30 days after the end of the Framework Agreement.
As the framework Agreement duration is not defined, would you accept such proposed clarification :
'the performance bond must be valid for 30 days after the SAT acceptance'.
2- 20. člen - Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, okvirni sporazum
Zapisano je, da je treba predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10 % pogodbene cene) po sklenitvi okvirnega sporazuma (v 10 dneh) in da naj bo ta bančna garancija veljavna še 30 dni po izteku okvirnega sporazuma.
Ker trajanje okvirnega sporazuma ni določeno, ali sprejmete spodnje pojasnilo:
'bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati 30 dni po izvedbi SAT testa.'

Odgovor: The performance bond must be valid for a further 30 days after completion of implementation or the Contracting Authoritys signing of the handover record.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora trajati še 30 dni po zaključku implementacije ali naročnikovega podpisa primopredajnega zapisnika.

3- article 22 - Contractual Penalty - Framework agreement (p75/81)
The penalty clause is specified for the late delivery or failure for fulfilment of Suppliers obligations, but not capped for the overall.
- Do you accept to aggregate the penalties, for example, at 10% of the total Framework Agreement price?
Would you accept such article proposal modification : '
The total amount of contractual penalty shall in aggregate not exceed 10% of the total Framework Agreement Price'.
3- 22. člen - Pogodbena kazen, okvirni sporazum.
Določba o pogodbeni kazni je opredeljena za zamudo pri dobavi ali neizpolnitev dobaviteljevih obveznosti, ni pa omejena skupno.
- Ali se strinjate s seštevanjem kazni, npr. da znašajo 10 % celotne vrednosti okvirnega sporazuma?
Bi sprejeli naslednji predlog sprememba besedila člena:
'Celotni znesek združenih pogodbenih kazni ne presega 10 % celotne vrednosti okvirnega sporazuma.'
Odgovor:

The contractual penalty relates to four separate segments as follows:
1. Late delivery during the implementation period in the amount of 0.5% per day and a maximum amount of 10% of the value of actually executed works, excluding maintenance.
2. Late delivery during the maintenance period in the amount of 5% of the value of the executed maintenance order, in the event of a delay in urgent and emergency maintenance, for each day of delay.
3. Non-fulfilment of contractual obligations in the implementation period, in the amount of 10% of the estimated implementation value.
4. Non-fulfilment of ordered maintenance services in the amount of 15% of the value of the non-executed maintenance order.

The above contractual penalties are calculated separately and independently of each other.

Pogodbena kazen se nanaša na štiri ločene segmente in sicer:
1. Zamuda v času implementacije v višini 5 promilov na dan in maksimalni višini 10% vrednosti dejansko izvedenih del, brez vzdrževanja.
2. zamuda v času vzdrževanja v višini 5% vrednosti izvedenega naročila za vzdrževanje, v primeru zamude z nujnim in intervencijskim vzdrževanjem, za vsak dan zamude.
3. Ne izpolnitev pogodbenih obveznosti v času implementacije, v višini 10% implementacijske -predračunske vrednosti.
4. Ne izpolnitev naročenih storitev vzdrževanja v višini 15% vrednosti neizvedenega naročila za vzdrževanje.

Navedene pogodbene kazni se obračunavajo ločeno in neodvisno ena od druge.4- request to add a liability clause
Important request, it seems there is no limit of liability liability clause provided in the Framework agreement.

For such clause, as an example, would you accept such wording :

Either Party has the right to a compensation for its direct costs and damage due to the breach of the Framework Agreement by the other Party.
In no event the Parties shall be liable to the other for any indirect or consequential damages, including but not limited to loss of data, business interruption, loss of profits, arising out of the performance or non-performance (including delays in performance) under the Framework Agreement.
The maximum amount of liability for damages, taking into account possible liquidated damages, shall not exceed the total Framework Agreement price.
4- Zahteva, da se doda določilo o omejitvi odgovornosti
Pomembna zahteva, zdi se, da v okvirnem sporazumu ni določila o omejitvi odgovornosti.
Bi za tako določilo sprejeli spodnje besedilo:
Katerakoli od pogodbenih strank ima pravico do nadomestila svojih neposrednih stroškov in škode zaradi kršitve okvirnega sporazuma, če druga stran krši okvirni sporazum.
V nobenem primeru stranki nista odgovorni druga drugi za kakršnokoli posredno ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na izgubo podatkov, prekinitev poslovanja, izgubo dobička, ki izhaja iz izvajanja ali neizvajanja (vključno z zamudo) pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Najvišji znesek za odgovornost za škodo, ob upoštevanju morebitnih pogodbenih odškodnin, ne sme preseči celotne vrednosti okvirnega sporazuma.

Odgovor: The Contracting Authority does not agree to a limitation of liability.
Naročnik ne pristaja na omejitev odgovornosti.

Vprašanje:
MMS Functions topic

· In § 4.1 Subject of the contract in paragraph Device functions characteristics, you indicate Reading ID and bar codes, and printing or affixing (.) bar codes

Do you mean the MMS must read ID code and bar code and print only barcode? or in other words does MMS have to print the bar code and ID code?

Funkcije MMS
· V točki 4.1 Predmet naročila v odstavku Značilnosti funkcij naprave navajate odčitavanja ID in črtnih kod ter tiskanje oz. lepljenje črtnih kod.
Ali s tem mislite, da mora MMS brati ID kodo in črtno kodo in natisniti samo črtne kode? Ali z drugimi besedami: mora MMS tiskati črtne kode in ID kode?

Odgovor: Some items contain a unique ID code (in the form of a barcode). These items are registered (traceable) items. The MMS system must read these ID codes and send the information to the Contracting Authoritys Track&Trace system in the form of an event.
The second type of code in this request, called a barcode, relates to the information that the MMS system prints on the item as an OCR result. Depending on the tenderers solution, however, the Contracting Authority envisages that the MMS system will allocate a directional code or unique number to every item on the basis of which, in subsequent (second or third) divisions it will call up the OCR and VCS results from its own database. We also point out here that some envelopes are plastic and the tenderer must ensure that such a directional code can also be printed on such a background.
Določene pošiljke vsebujejo unikatno ID kodo (v obliki črtne kode). Te pošiljke so »registrirane« (sledljive) pošiljke. MMS sistem mora te ID kode prebrati in podatek poslati v naročnikov Track&Trace v obliki »dogodka«.
Drugi tip kode v tej zahtevi, tako imenovana »bar code«, pa se nanaša na podatek, ki ga MMS sistem na pošiljko natisne kot OCR rezultat. Odvisno od ponudnikove rešitve, vendar naročnik predvideva da bo MMS sistem vsaki pošiljki dodelil smerno kodo ali unikatno številko, na podlagi katere bo pri kasnejših (drugi ali tretji) delitvah priklical OCR in VCS rezultate iz svoje podatkovne baze. Na tem mestu tudi opozarjamo, da so nekatere ovojnice pošiljk tudi plastične in da mora ponudnik zagotoviti, da bo takšna smerna koda lahko natisnjena tudi na takšno podlago.

Vprašanje:
· If the MMS machine has to print ID code, is it possible to print ID code and barcode with same printer? or in other words is ID code printed at same height (but not same location) than bar code
· Če mora MMS tiskati ID kode, je možno tiskati ID kode in črtne kode z istim tiskalnikom? Ali z drugimi besedami: je ID koda natisnjena na isti višini (vendar ne na isti lokaciji) kot črtna koda?

Odgovor: The Contracting Authority does not require the MMS system to print the ID codes of registered (traceable) items. The MMS system is only required to print those markings that help the system call up OCR and VCS results from databases in the event of subsequent divisions.
Naročnik ne zahteva, da bo MMS sistem bo tiskal ID kode registriranih (sledljivih) pošiljk. MMS sistem mora tiskati le tiste označbe, ki sistemu pomagajo iz podatkovnih baz priklicati OCR in VCS rezultat v primeru nadaljnjih delitev.

Vprašanje:
· Could you confirm ID code and bar code are printed in Black & White ?
· Ali lahko potrdite, da se ID kode in črtne kode tiskajo v črno-beli tehniki?

Odgovor: The systems currently used by the Contracting Authority use fluorescent orange ink to print these directional codes on items. We note that foreign postal operators also use the same colours, since they do not disrupt the OCR systems of other postal operators.
Sistemi, ki jih naročnik trenutno uporablja, za tiskanje teh smernih kod na pošiljkah uporablja fluorescentno oranžno črnilo. Tudi pri tujih poštnih operaterjih vidimo, da uporabljajo enake barve, saj s tem ne motijo OCR sistemov drugih poštnih operaterjev.


Vprašanje:
Maintenance Topic

· In §1.11 Price, in the paragraph Maintenance price, you indicate The tenderer shall indicate the price of maintenance in the warranty period and another 5 years following. The tenderer shall

state the hourly rates of service personnel engaged in any emergency services,

and in paragraph Maintenance price list (work) you indicate Urgent or emergency maintenance shall be charged on the basis of actual costs according to the tenderers price list

Could you clarify what level of maintenance is expected by Slovenia Post ? is it regular preventive and corrective maintenance performed on a daily basis with possibility to have emergency action ? or is it only emergency maintenance assuming Slovenia Post maintenance team will perform regular preventive and corrective maintenance?

Vzdrževanje
· V točki 1.11 Cena v odstavku Cena vzdrževanja navajate: Ponudnik mora navesti cene vzdrževanja v času garancijskega obdobja in še 5 let od poteka garancijskega obdobja. Ponudnik mora navesti cene delovnih ur serviserjev pri morebitnih intervencijskih servisnih posegih,

in v odstavku Cenik vzdrževanja (delo) navajate: Nujno oziroma intervencijsko vzdrževanje se bo obračunalo na podlagi dejanskih stroškov po ceniku ponudnika.

Lahko pojasnite, kakšen nivo vzdrževanja pričakuje Pošta Slovenije? Gre za redno preventivno in korektivno vzdrževanje, ki poteka dnevno, z možnostjo izvajanja intervencijskih ukrepov? Ali je mišljeno samo intervencijsko vzdrževanje, ob predpostavki, da bo vzdrževalno osebje Pošte Slovenije izvajalo redno preventivno in korektivno vzdrževanje?

Odgovor: The reference is to urgent maintenance, on the assumption that Pošta Slovenijes maintenance team will perform regular preventive and corrective maintenance.
Gre za nujno vzdrževanje ob predpostavki, da bodo vzdrževalci Pošte Slovenije izvajali redno preventivno in korektivno vzdrževanje.


Datum objave: 26.05.2023   09:19
Vprašanje:

>Printers and information displays
>The number of printers depends on the length of the device and the optimal placement in terms of accessibility, ergonomics and optimal use of the device.
>The distance between individual printers should not exceed 4 meters.

We think that the most optimal distance between an output and the nearest printer should not exceed 6 meters based on the following calculations and reasons, and would like to request the Contracting Authority to redefine this specification to read The distance between an output and the nearest printer should not exceed 6 meters:

When processing standard LC letter mail, a throughput of 40,000 items per hour means that 100 outputs maximum will be filled in one hour (400 items per mail tray assuming an average LC mail thickness of 1 mm).
As the sorter has outputs on two sides, one operator on one side will need to remove 50 filled outputs per hour on average if the mail is distributed evenly to both sides. In this case, the operator will need to treat one output every 72 seconds on average.
In our experience it takes a standard operator 20 seconds to print a label, put it onto a tray, move the stacked mails to the tray and exchange it with an empty tray. The remaining 52 seconds are used for 2 purposes:
a. moving from a filled output to the nearest label printer and back, and
b. moving to the next "almost filled" output.
First considering "b." if a row of outputs is 40 meters long, then it will take an operator a maximum of 40 seconds to travel from one end of the output row to the other assuming a walking speed of 1 meter / second. This leaves 12 seconds in this "worst case scenario" to perform "a." which is for the operator to travel to the nearest label printer and back to the output being emptied.
This means that if a label printer is within 6 meters from any given output, one operator will be able to handle output sweeping of LC letter mail, which in turn allows optimal deployment of manpower around the sorter while reducing the total number of running label printers.
The benefits of reducing the number of printers would be lowering the total running cost of the machine by reducing the energy consumption and depreciation costs of printers which would not originally be needed if the distance between outputs and printers were allowed to be within 6 meters.
(Note: two operators per side will be required when processing AO mail.)

> Tiskalniki in prikazovalniki informacij
> Pri številu tiskalnikov se upošteva dolžina naprave in optimalna umestitev glede na dostopnost, ergonomijo in optimalno posluževanje naprave
> Razdalja med posameznimi tiskalniki ne sme biti daljša od 4 metrov.

Menimo, da najbolj optimalna razdalja med izhodom in najbližjim tiskalnikom ne sme presegati 6 m, kar smo utemeljili z v nadaljevanju naštetimi kalkulacijami in razlogi, zato prosimo naročnika, da spremeni to zahtevo in se novo besedilo glasi: Razdalja med izhodom in najbližjim tiskalnikom ne sme presegati 6 m.

Pri usmerjanju standardnih LC pisemskih pošiljk delovni pretok 40.000 pošiljk na uro pomeni, da bo največ 100 izhodov napolnjenih v 1 uri (400 kosov na predal ob predpostavki, da je povprečna debelina LC pošiljke 1 mm).
Ker ima usmerjevalnik izhode na obeh straneh, bo moral en operater povprečno odstraniti 50 napolnjenih predalov (izhodov) na uro, če se pošiljke usmerjajo enakomerno na obe strani. V tem primeru bo moral en operater v povprečju obravnavati po en izhod vsakih 72 sekund.
Glede na naše izkušnje potrebuje operater 20 sekund, da natisne nalepko, jo namesti na predal, prestavi zložene pošiljke v predal in ga nadomesti s praznim predalom. Preostalih 52 sekund porabi za dva namena:
a. da se premakne od napolnjenega izhoda do najbližjega tiskalnika in nazaj in
b. da se premakne do naslednjega »skoraj polnega« izhoda.
Glede na točko b.: če je dolžina območja usmerjevalnika z izhodi 40 m, bo operater potreboval največ 40 sekund od enega do drugega konca območja usmerjevalnika z izhodi, če predpostavimo, da se premika s hitrostjo 1 m/sek. Tako v najslabšem primeru ostane 12 sekund za izvedbo točke a., ki pomeni premik operaterja do najbližjega tiskalnika in nazaj do izhoda, ki je bil izpraznjen.
To pomeni, da če je tiskalnik 6 m oddaljen od določenega izhoda, bo en operater lahko obvladal odstranjevanje LC pošiljk z izhodov, kar potem omogoča optimalno uporabo delovne sile vzdolž usmerjevalnika ob zmanjšanju skupnega števila delujočih tiskalnikov.
Prednosti zmanjšanja števila tiskalnikov bi bile v zmanjšanju skupnih tekočih stroškov usmerjevalnika zaradi zmanjšanja porabe energije in stroškov amortizacije tiskalnikov, ki ne bi bili potrebni, če bo dovoljena razdalja med izhodi in tiskalniki 6 metrov.
(Opomba: pri usmerjanju AO pošiljk bosta na vsaki strani bosta potrebna dva operaterja.)

Odgovor:
The Contracting Authority will permit the placing of printers at a distance of 4-6 metres.
Naročnik dovoljuje postavitev tiskalnikov na razdalji od 4 do 6 metrov.


Furthermore, on page 29, the below paragraph is found:

>Backup of the system
>The MMS must operate on at least two separate control PCs; the primary PC and secondary PC;
>both PCs must be physically connected to the device HW. In the event of failure of the primary PC, the secondary PC is activated (e.g. by pressing the power button of the secondary PC).

Proven means of controlling sorters today are not limited to PCs. Other time tested and proven control technologies such as CPU boards and Programmable Logic Controllers (PLCs) are also used widely within the industry.
Therefore, we would like the Contracting Authority to accept alternative methods, for example, the power-up/switch-over is to be shorter than 30 minutes when introducing redundant systems.

Na strani 27 je naslednji odstavek:
>Backup sistema
>MMS mora delovati na vsaj dveh ločenih kontrolnih PC-jih; glavnem PC-ju in sekundarnem PC-ju;
>oba PC-ja morata biti fizično priklopljena na HW naprave. V primeru okvare glavnega PC-ja, se aktivira sekundarni PC (npr. s pritiskom na gumb za vklop sekundarnega PC-ja).
Zanesljiva sredstva za nadzor usmerjevalnikov dandanes niso omejena na PC-je. Druge časovno testirane in preverjene nadzorne tehnologije , kot so CPE in programabilni logični krmilnik, se tudi pogosto uporabljajo v industriji.
Zato prosimo naročnika, da sprejme alternativne metode, npr. da je pri uvajanju redundantnih sistemov preklop »power-up/switch-over« krajši od 30 minut.


Odgovor:
The Contracting Authority will also accept alternative methods for backup systems, provided that power-up/switch-over is possible within a maximum of 30 minutes.
Naročnik dovoljuje tudi drugačne načine back up sistemov, ob predpostavki, da je preklop na back up možen v maksimalno 30-ih minutah.


Vprašanje:
Article Contracting Authority Terms Contractors Proposal Comments
19 Advance payment guarantee
The Contractor shall present an original bank guarantee in the amount of the received advance payment (10% of the estimated implementation value) to the Contracting Authority after signing this Framework Agreement and no later than the advance payment date.

With the guarantee (original document) the bank shall irrevocably and unconditionally undertake to pay to the Contracting Authority, on the first written demand of the Contracting Authority and regardless of any objection by the Contractor, the sum of the received advance payment (amounting to 20% of the contract value) if the Contractor fails to execute the order within the warranty period in accordance with the requirements referred to in the tender documentation and the Framework Agreement. Please provide Bank guarantee Template Bank Guarantee Template as is not disclosed in the Tender documentation.

Article proposal modification: With the guarantee (original document) the bank shall irrevocably and unconditionally undertake to pay to the Contracting Authority, on the first written demand of the Contracting Authority and regardless of any objection by the Contractor, the sum of the received advance payment (amounting to 10% of the contract value) if the Contractor fails to deliver the components of the machine to the machine installation site in accordance with the Framework Agreement. In the first phase (after signing the Framework agreement) a Bank guarantee for advance (10%) payment shall be given and is valid until the delivery.
Finally a 5% Warranty bond is required.

For the Advance Payment. The repayment needs to be clarified and the terms are contradictory

Člen 19 - Bančna garancija za plačilo avansa
Izvajalec je dolžan predložiti naročniku originalno bančno garancijo v višini prejetega avansa (10% implementacijske predračunske vrednosti), in sicer po podpisu tega okvirnega sporazuma in najkasneje do plačila avansa.

Z garancijo (originalen dokument), se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca naročniku izplačala znesek v višini prejetega avansa (20% pogodbene vrednosti), če izvajalec v roku veljavnosti garancije ne izvede naročila v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma.
Prosimo, da posredujete vzorec bančne garancije, ker ni priložen k razpisni dokumentaciji.

Predlog spremembe besedila člena:
Z garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca naročniku izplačala znesek v višini prejetega avansa (10% pogodbene vrednosti), če izvajalec ne dostavi komponente naprave na lokacijo namestitve naprave v skladu z okvirnim sporazumom. V prvi fazi (po podpisu okvirnega sporazuma) se posreduje bančna garancija za plačilo avansa (10 %) in velja do dobave. Nazadnje se zahteva 5-odstotna bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Za plačilo avansa. Vračilo mora biti pojasnjeno in pogoji so kontradiktorni.

Ogovor:
1. The Contracting Authority does not have a bank guarantee template. As indicated, the bank guarantee must issued in accordance with the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG), 2010 revision, issued by the MTZ under No. 758.

2. The Contractor is required to present an original bank guarantee in the amount of the advance payment received (10% of the estimated implementation value) to the Contracting Authority after signing this Framework Agreement and no later than the advance payment date. The bank guarantee must be valid at least until the components of the machine are delivered to the machine installation site. The Contracting Authority may enforce the advance payment guarantee if the Supplier fails to fulfil the order in accordance with the requirements referred to in the tender documentation and in the Framework Agreement.
With the guarantee (original document) indicated and described in the first and second paragraphs of this Article, the bank shall unconditionally and without reservation undertake to pay the Contracting Authority, at the first written demand of the latter and notwithstanding any objection by the Contractor, the sum of the advance received (amounting to 10% of the contractual value) if the Contractor fails to execute the order in accordance with the requirements referred to in the tender documentation and in this agreement within the validity period of the guarantee.

3. The bond in the amount of 5% of the estimated implementation value relates to the warranty bond. With this bond (original document), the bank shall unconditionally and without reservation undertake to pay, at the first written demand of the Contracting Authority and notwithstanding any objection by the Contractor, a sum amounting to 5% of the estimated implementation value if the Contractor fails to meet its obligations arising from the warranty obligations within the warranty period or the period for which the warranty is valid. The warranty bond shall be valid for a further 30 days after the expiry of the warranty period.

1. Naročnik nima vzorca bančne garancije, kot zapisano mora biti izstavljena v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

2. Izvajalec je dolžan predložiti naročniku originalno bančno garancijo v višini prejetega avansa (10% implementacijske predračunske vrednosti) in sicer po podpisu tega okvirnega sporazuma in najkasneje do plačila avansa. Bančna garancija mora veljati najmanj do dobave komponent naprave na mesto montaže naprave. Naročnik lahko unovči bančno garancijo za plačilo avansa, če dobavitelj ne izvede naročila v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma.
Z garancijo (originalen dokument), navedeno in opisano v prvem in drugem odstavku tega člena, se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca naročniku izplačala znesek v višini prejetega avansa (10% pogodbene vrednosti), če izvajalec v roku veljavnosti garancije ne izvede naročila v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma.

3. Bančna garancija v višini 5 % implementacijske predračunske vrednosti se nanaša na bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. S to garancijo (originalni dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, izplačala znesek v višini 5% implementacijske predračunske vrednosti, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe.


Vprašanje:
20 Performance bond The performance bond must be valid for 30 days after the expiry of the validity of the FrameworkAgreement. Article proposal modification: The performance bond must be valid for 30 days after the SAT acceptance. Performance bond (10% contractual price) shall be given after the conclusion of the Framework agreement (within 10 days) and valid 30 days after the end of the Framework Agreement.

Framework Agreement duration is not defined.

20. člen - Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati 30 dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.
Predlagamo spremembo besedila člena: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po opravljenem SAT testu. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10 % od pogodbene vrednosti) se predloži po sklenitvi okvirnega sporazuma (v 10 dneh) in velja še 30 dni po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.
Trajanje okvirnega sporazuma ni definirano.

Odgovor:
The performance bond must be valid for a further 30 days after completion of implementation or the Contracting Authoritys signing of the handover record.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora trajati še 30 dni po zaključku implementacije ali naročnikovega podpisa primopredajnega zapisnika.

Vprašanje:
22 Contractual penalty
If the Contractor fails to fulfil its contractual obligations, the Contracting Authority shall inform the
former whether it demands the fulfilment of the contractual obligations or the payment of a contractual penalty. Article Proposal - add: The total amount of contractual penalty shall in aggregate not exceed 10% of the total Framework Agreement Price Penalty clauses are specified for the late delivery or failure for fulfilment of Suppliers obligations;

In case that supplier exceeds the deadline from the time schedule, the Contracting authority may charge the contractual penalty in the total amount of 10 % of the value of the completed contractual works however it is unclear what related the other contractual penalties which seems to be cumulative for machine delivery (10%) and Maintenance (15%).

We propose an aggregated penalties at 10% of the Framework Agreement.

Člen 22 - Pogodbena kazen
Če izvajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil, ga bo naročnik obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni.

Predlog, da se v člen doda besedilo:
Celotna skupna vsota pogodbene kazni ne sme presegati 10 % celotne vrednosti okvirnega sporazuma. Določila v zvezi s kaznijo so podrobneje opredeljena za pozno dobavo ali neizpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti.

V primeru da dobavitelj prekorači rok iz časovnice, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v skupnem znesku 10 % od vrednosti zaključenih pogodbenih del, vendar ni jasno, kaj je z ostalimi pogodbenimi kaznimi, za katere se zdi, da se seštevajo za dobavo naprave (10 %) in vzdrževanje (15 %).

Predlagamo skupno kazen v višini 10 % okvirnega sporazuma.

Odgovor:
The contractual penalty relates to four separate segments as follows:
1. Late delivery during the implementation period in the amount of 0.5% per day and a maximum amount of 10% of the value of actually executed works, excluding maintenance.
2. Late delivery during the maintenance period in the amount of 5% of the value of the executed maintenance order, in the event of a delay in urgent and emergency maintenance, for each day of delay.
3. Non-fulfilment of contractual obligations in the implementation period, in the amount of 10% of the estimated implementation value.
4. Non-fulfilment of ordered maintenance services in the amount of 15% of the value of the non-executed maintenance order.

The above contractual penalties are calculated separately and independently of each other.

Pogodbena kazen se nanaša na štiri ločene segmente in sicer:
1. Zamuda v času implementacije v višini 5 promilov na dan in maksimalni višini 10% vrednosti dejansko izvedenih del, brez vzdrževanja.
2. zamuda v času vzdrževanja v višini 5% vrednosti izvedenega naročila za vzdrževanje, v primeru zamude z nujnim in intervencijskim vzdrževanjem, za vsak dan zamude.
3. Ne izpolnitev pogodbenih obveznosti v času implementacije, v višini 10% implementacijske -predračunske vrednosti.
4. Ne izpolnitev naročenih storitev vzdrževanja v višini 15% vrednosti neizvedenega naročila za vzdrževanje.

Navedene pogodbene kazni se obračunavajo ločeno in neodvisno ena od druge.


Vprašanje:
It seems there is no limit of liability clause provided in the language of the Framework agreement.

Article proposal - Add new article:

Either Party has the right to a compensation for its direct costs and damage due to the breach of the Framework Agreement by the other Party.

In no event the Parties shall be liable to the other for any indirect or consequential damages, including but not limited to loss of data, business interruption, loss of profits, arising out of the performance or non-performance (including delays in performance) under the Framework Agreement.

The maximum amount of liability for damages, taking into account possible liquidated damages, shall not exceed the total Framework Agreement price. None of the parties are liable for the other partys indirect loss, unless caused by gross negligence or wilful misconduct by the other party.

None of the parties shall be held liable for any default under the performance of the Contract for damages exceeding the total contract price, unless the damages are due to gross negligence or wilful misconduct.

Zdi se, da v okvirnem sporazumu ni določila o omejitvi odgovornosti.

Predlog člena - dodati nov člen:

Katerakoli od pogodbenih strank ima pravico do nadomestila svojih neposrednih stroškov in škode zaradi kršitve okvirnega sporazuma, če druga stran krši okvirni sporazum.

V nobenem primeru stranki nista odgovorni druga drugi za kakršnokoli posredno ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na izgubo podatkov, prekinitev poslovanja, izgubo dobička, ki izhaja iz izvajanja ali neizvajanja (vključno z zamudo) pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

Najvišji znesek za odgovornost za škodo, ob upoštevanju morebitnih pogodbenih odškodnin, ne sme preseči celotne vrednosti okvirnega sporazuma. Nobena od strank ni odgovorna za neposredno škodo druge stranke, razen če ni bila povzročena zaradi hude malomarnosti ali naklepa druge strani.

Nobena od strank ob kršitvi pogodbenih obveznosti ni odgovorna za škodo, ki presega celotno pogodbeno vrednost, razen če je škoda posledica hude malomarnosti ali naklepa.

Odgovor: The Contracting Authority does not agree to a limitation of liability.
Naročnik ne pristaja na omejitev odgovornosti.

Vprašanje:

Vprašanje:
layout presented page 24/81 Could you please provide as attached file the layout in a .dwg format ? (not received)
Načrt na strani 22? Ali lahko posredujete načrt v formatu .dwg? (nismo ga prejeli)

Published on www.posta.si
Objavljeno na www.posta.si


Vprašanje:
"Payment terms - 1-10 (page 6/81) is presented in the tender document as following:
" "Payment terms as presented will be difficult to accept, and propose for ex. the following :
- an advance payment in the amount of 15% of the implementation contract value after
being requested by the Contracting Authority to start the implementation, i.e. within 30 days of receipt of the invoice (the contract value of maintenance and the optional part are not included);
- 15% of the total value at the shipment (ex works Incoterms as per ICC)
- 20% at the beginning of installation
- 35% of the estimated contract value is paid after the performance of the CFI works and their handover, the supply of all of the components of the machine, installation of all devices and a trial run, i.e. within 30 days of receipt of the invoice;
- 15% of the implementation contract value is paid after a successful handover (SAT test) and IVD inspection of all the devices, which must be provided by the supplier, i.e. within 30 days of receipt of the invoice;
- 35% of the implementation contract value after a successful 3-month trial operation using regular mail items, i.e. within 30 days of receipt of the invoice.
- The optional part of the tender shall be paid in full upon handing over the required software after a successful 3-month trial operation using regular postal items, i.e. within 30 days of receipt of the invoice."

»Plačilni pogoji 1-10 (na strani 6) so v razpisni dokumentaciji predstavljeni na naslednji način:
» »Predstavljene plačilne pogoje bo težko sprejeti in predlagamo naslednje:
- 15 % avans od implementacijske pogodbene vrednosti po pozivu s strani naročnika, da ponudnik prične z izvedbo (kick-off), in sicer v roku 30 dni od prejema računa (pri tem ni vključena pogodbena vrednost vzdrže vanja in opcijski del);
- 15 % celotne vrednosti ob odpremi (franko tovarna dobavitelja po pogojih Incoterms);
- 20 % ob začetku montaže;
- 35 % ocenjene pogodbene vrednosti po izvedenih GOI delih in izvedeni primopredaji GOI del, dobavi vseh komponent naprave, montaži vseh naprav in poskusnem zagonu, in sicer v roku 30 dni od prejema računa;
- 15 % implementacijske pogodbene vrednosti se plača po uspešno izvedeni primopredaji (SAT test) in izvedenem IVD pregledu vseh naprav, ki mora biti zagotovljen s strani dobavitelja, in sicer v roku 30 dni od prejema računa;
- 35 % implementacijske pogodbene vrednosti se plača po uspešno zaključenem 3-mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami, in sicer v roku 30 dni od prejema računa.
- Opcijski del ponudbe se v celoti plača ob predaji zahtevane programske opreme, po uspešno zaključenem 3-mesečnem poskusnem delovanju naprav z rednimi pošiljkami, in sicer v roku 30 dni od prejema računa.«


Odgovor;
The Contracting Authority does not deviate from payment milestones, meaning that the Contracting Authority does not agree with the proposal.
Naročnik ne odstopa od mejnikov plačilnih pogojev, pomeni da se naročnik ne strinja s predlogom.


Vprašanje:
"Page 10 and article 12/""Framework Agreement"" page 69
IT hardware and software

- Free information system upgrades shall be provided for a period of at least ten (10) years after the successful completion of the SAT test.
- The information system of the sorter shall be upgraded and/or adjusted in parallel with Pošta Slovenijes information system.
- The sorter software must be adapted to Pošta Slovenijes IT standards (Pošta Slovenijes IT standards enclosed).
- The project organisation includes the agreement of the Contracting Authority and the Contractor on the openness of the IT system of devices to potential integration with other IT systems of Pošta Slovenije (e.g. data disposal on FTP servers, web service, etc.). " "Does that mean that Slovenia Post request 'free upgrades for 10 years' or 'an information from the provider for upgrades' ?
From our side, an information and negociable proposal for upgrades can be submitted to Slovenia Post for 10 years (not 'free upgrades for 10 years')"

»Stran 8 in 12. člen okvirnega sporazuma
Informacijska programska in strojna oprema
- Zagotovljena mora biti brezplačna nadgradnja informacijskega sistema za obdobje najmanj desetih (10) let od uspešno opravljenega SAT testa.
- Informacijski sistem usmerjevalnika se bo posodabljal oziroma prilagajal vzporedno z informacijskim sistemom Pošte Slovenije.
- Programska oprema na usmerjevalniku mora biti ustrezno usklajena z IT-standardi Pošte Slovenije (IT-standardi Pošte Slovenije so priloženi).
- Projektna organizacija vključuje dogovor med naročnikom in izvajalcem glede odprtosti IT-sistema naprav za morebitno povezovanje z drugimi IT-sistemi Pošte Slovenije (npr. odlaganje podatkov na FTP strežnike, web servis, ipd.).«
»Ali to pomeni, da Pošta Slovenije zahteva 'brezplačne nadgradnje naslednjih 10 let' ali 'izvajalčeve informacije glede nadgradenj'?
Na naši strani menimo, da lahko naslednjih 10 let posredujemo Pošti Slovenije informacije in predloge, o katerih se je mogoče pogajati (ne pa 'brezplačne nadgradnje za deset let').«

Odgovor:
The Contracting Authority maintains the requirement that the tenderer must provide free upgrades, although only during the warranty period of the system.
Naročnik vztraja pri zahtevi, da mora ponudnik zagotavljati brezplačne nadgradnje, vendar samo v obdobju trajanja garancijske dobe sistema.


Vprašanje:
Based on the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", we have some questions on OCR and VCD.

(1) Are the items to be recognized by OCR as follows?
postcode, post office name, street name, house number, house number appendix, addressees name (or company name)

Na osnovi razpisne dokumentacije
"0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf" imamo nekaj vprašanj v zvezi z OCR in VCD.
(1) Ali mora OCR prepoznati naslednje podatke: poštno številko, naziv pošte, ulico, hišno številko, dodatek k hišni številki, naslovnikovo ime ( ime podjetja)?

Odgovor: Yes. And also country. The system must also recognise items destined for abroad and the exact country.
Ja. Dodatno pa tudi država (country). Sistem mora prepoznati tudi pošiljke, namenjene za tujino in točno državo.


(2) Are the items to be entered by VCD as follows?
postcode, post office name, street name, house number, house number appendix, foreign country code
(2) Ali mora VCD operater vnesti naslednje podatke: poštno številko, naziv pošte, ulico, hišno številko, dodatek k hišni številki, kodo tuje države?

Odgovor: Yes, although for an individual address the system must also offer all applicable orders for redirection and PO boxes.
Ja, vendar mora za posamezen naslov sistem ponuditi tudi vsa veljavna naročila za preusmeritve in poštne predale.


(3) Could you please let us know why foreign country code is needed for VCD? (for normal sorting or reject?)
Does Slovenia Post intend to use the sorter to sort to individual foreign countries?
Or is it sufficient for mail to foreign countries to be grouped together as one destination?
(3) Nam lahko poveste, zakaj je potrebna koda tuje države za VCD? (za normalno sortiranje ali izmet?)
Ali namerava Pošta Slovenije na usmerjevalniku usmerjati pošiljke tudi po posameznih tujih državah?
Ali zadošča, da so pošiljke za tuje države združene, kot da gre za en cilj?

Odgovor: Sorting all international mail to a single output destination is not enough. The Contracting Authority will also sort international mail to separate output destinations for individual foreign countries.
Usmerjanje vseh pošiljk za tujino v en izhodni cilj ni dovolj. Naročnik bo pošiljke za tujino usmerjal tudi na ločene izhodne cilje za posamezne tuje države.In the Tender Documentation "0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf", page 22, the paragraph below is found:

>The required throughput must be guaranteed both for the first division as well as for all subsequent processes (second and subsequent divisions and sequential sorting).
>The tenderer must therefore ensure that upon the first division items are given a sorting code that serves for all further sorting processes and does not slow them down.

Is the given a sorting code in the sentence above meant to specify that the sorter should print a unique ID barcode on all mail pieces and use it not only for offline video coding but also to identify mail pieces with a higher recognition rate than OCR?
If not then, what kind of address information (e.g. postcode, post office name, street name, etc. ) will be printed on a mail piece as sorting code?

V razpisni dokumentaciji
"0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL.pdf" je na strani 19 zapisan ta odstavek:

>Zahtevana pretočnost se mora zagotoviti tako za I. delitev, kot tudi vse ostale nadaljnje procese (II. in nadaljnje delitve in sekvenčno usmerjanje).
>Zato mora ponudnik zagotoviti, da so pošiljke ob I. delitvi ustrezno opremljene s sortirnimi kodami, ki služijo vsem nadaljnjim procesom usmerjanja in le-teh ne upočasnjuje.

Je namen te sortirne kode, navedene v stavku zgoraj, da podrobneje opredeli, da mora usmerjevalnik natisniti unikatno ID črtno kodo na poštne pošiljke in jo uporabiti ne samo za offline video kodiranje, ampak tudi za ugotavljanje pošiljk z višjo stopnjo prepoznavanja kot OCR?
Če ne, nas zanima, kateri naslovni podatki (npr. poštna številka, naziv pošte, ulica itd.) bodo natisnjeni na pošiljko kot sortirna koda?

Odgovor: The sorting code mentioned relates to the unique ID number by which the system identifies an item so that it can bind information from video coding to it and use these results in later fine sorting. The Contracting Authority does not envisage the need to print any other information on items.
Omenjena sortirna koda se nanaša na unikatno ID številko, s katero sistem označi pošiljko, da lahko nanjo veže informacije iz video kodiranja in da v kasnejših, bolj podrobnih sortiranjih (fine sorting) te rezultate uporabi. Naročnik ne predvideva potrebe, da bi na pošiljke tiskal kakršne koli druge informacije.Datum objave: 26.05.2023   09:49
Vprašanje:

Considering the continuing supply chain disruptions, and Ukraine situation, we would need to place an order of parts right after the commencement of the project. However, from our experience from especially these past few years, parts manufacturers and suppliers demand payment upfront, or immediately after delivery. Therefore, we would like to request the Contracting Authority to kindly adjust the ratio of the 1st and 2nd payment milestones as follows;
10% an advance payment
40% after the performance of the CFI works and their handover
20% an advance payment
30% after the performance of the CFI works and their handover

Of course we understand that the amount of the guarantees required will also change if the Contracting Authority accepts this change.

Glede na prekinitve oskrbovalnih verig in situacijo v Ukrajini bomo morali naročiti dele takoj po začetku projekta. Vendar pa glede na naše izkušnje predvsem iz zadnjih nekaj let vemo, da proizvajalci delov in dobavitelji zahtevajo plačilo vnaprej ali takoj po dobavi. Zato prosimo naročnika, da prilagodi delež plačil, definiranih v prvem in drugem mejniku iz plačilnih pogojev, kot sledi:
10 % avans
40 % po izvedenih GOI delih in izvedeni primopredaji GOI del
20 % avans
30 % po izvedenih GOI delih in izvedeni primopredaji GOI del

Seveda bi se znesek zahtevane garancije spremenil, če bi naročnik sprejel spremembo.

Odgovor:
Naročnik lahko potrdi plačilo avansa zgolj v višini 10 %, bančna garancijo za plačilo avansa bo moral ponudnik predložiti v višini avansa.
The contracting authority can confirm the advance payment of only 10%. The tenderer shall present an original bank guarantee for the payment in advance in the amount of the received advance payment.Datum objave: 26.05.2023   12:57
Obvestilo ponudnikom glede ogleda lokacije
Notice to tenderers regarding inspection

Skladno s pogojem P11 iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na ogled objekta in dokumentacije o lokaciji postavitve, obveščamo potencialne ponudnike, da je ogled lokacije možen do 2.6.2023, pri čemer je termin ogleda potrebno uskladiti z naročnikom.

Kontaktna oseba naročnika za uskladitev termina je Slavko Petrovič, mail: slavko.petrovic@posta.si.

In accordance with the special term and condition C11 Inspection of facility and documentation on location of installation specified in the tender documentation we would like to inform potential tenderers that the inspection of the facility shall be performed by 2 June 2023. The date and time of the inspection shall be agreed with the contracting authority.

Contracting authoritys contact person responsible for determining the date and time of the inspection is Slavko Petrovič, email: slavko.petrovic@posta.si.


Datum objave: 01.06.2023   10:43
Vprašanje: The provided XML file " Narocnik_ESPD" doesn't work on the site " https://www.enarocanje.si/_ESPD".

Pripravljen obrazec ESPD ne deluje na strani https://www.enarocanje.si/_ESPD".

Odgovor: Naročnik je na www.posta si objavil nov espd obrazec.
The new espd form is published on the website www.posta.si


Datum objave: 02.06.2023   13:59
Regarding your answer about the distance between Label printers received on 26.05.2023 09:19;
The Contracting Authority will permit the placing of printers at a distance of 4-6 metres., we would like to ask further questions.

1. Is it correct to assume that the above statement 4-6 metres defines the maximum allowed distance between an output and a Label printer as we had requested? Or does the statement simply redefine the distance between two adjacent Label printers?

2. If the above statement is simply redefining the distance between two adjacent Label printers, please extend the distance to 4-8 metres, instead of 4-6 metres.

Moreover, please allow us to discuss and finalize the actual printer placement after the contract is awarded during the design phase, as there are some places where the printer cannot be placed, due to the structure of the machine, so depending on the location, it may be necessary to exceed the defined distance.

Glede vašega odgovora o razdalji med tiskalniki nalepk z dne 26. 5. 2023, 09:19;
»Naročnik dovoli namestitev tiskalnikov na razdalji 4 do 6 metrov,« imamo še nekaj vprašanj.
1. Ali pravilno domnevamo, da zgornja trditev 4 do 6 metrov določa največjo dovoljeno razdaljo med izhodom in tiskalnikom nalepk, kot smo zahtevali? Ali trditev zgolj redefinira razdaljo med dvema sosednjima tiskalnikoma nalepk?
2. Če zgornja trditev zgolj redefinira razdaljo med dvema sosednjima tiskalnikoma nalepk, prosimo, da razdaljo povečate na 4 do 8 metrov namesto 4 do 6 metrov.
Prosimo, da se o dejanski namestitvi tiskalnikov diskutira in odloči, ko bo naročilo oddano, v fazi načrtovanja, kajti na nekaj lokacijah tiskalnika ne bo mogoče namestiti zaradi strukture naprave, tako da bo mogoče treba na nekaterih lokacijah povečati opredeljeno razdaljo.

Odgovor:

Izjava določa največjo dovoljeno razdaljo. Strinjamo se, da bomo o tem podrobneje razpravljali v fazi načrtovanja.


The statement defines the maximum allowed distance. We agree to discuss this in more detail in the design phase.


Datum objave: 07.06.2023   11:13
Question:
We understand that the Framework Agreement, part of the Tender document (from page 62) needs to be signed 'as it is' for the Phase 1 until June 22nd.

As in the current questions/ Slovenia Post clarifications step some of the clauses/ articles are clarified with sometimes some modications (ex.: IT harware and software, warranty bond, ...), do you intend to issue a new and updated amended Framework Agreement before June 22 ?
Razumemo, da mora biti okvirni sporazum, del razpisne dokumentacije (od strani xy), podpisan »takšen kot je« za prvo fazo do 22. junija.
Ker je v trenutnih vprašanjih Pošta Slovenije pri posameznih pojasnilih spremenila nekatera določila (npr.: strojna in programska oprema, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi ), ali nameravate objaviti nov in posodobljen okvirni sporazum pred 22. junijem?
Odgovor: In this phase the contracting authority will not update the Framework Agreement, and the tenderer should initial the Framework Agreement as it is. They may also add a printout of the contracting authoritys answers, which in accordance with the law are deemed to be part of the tender documents.
OS naročnik v tej fazi ne bo posodabljal, ponudnik naj OS parafira takšnega kot je, lahko doda tudi izpis naročnikovih odgovorov, ki skladu z zakonom štejejo kot del razpisne dokumentacije.

Vprašanje: In response to your answer on noise measurement issue on 16.05.2023 08:59, we will add more explanation to this;
>> Odgovor: The contracting authority is aware of the issue of sound deflection due to low ceilings. We ask for a more detailed explanation regarding the proposed compensation using standard correction calculations and methods.
>> Naročnik se zaveda problematike odboja zvoka zaradi nizkih stropov. Prosimo za podrobnejša pojasnila glede predlaganega kompenziranja s standardnimi korekcijskimi izračuni in metodami.

Generally speaking, the noise generated by machinery is measured at a louder value than the actual noise from the machine itself due to two factors;
A: the influence of reflections caused by the spatial configuration and the materials of the walls of the room where the machinery is installed.
B: the influence of background noise in the vicinity of the machinery.
Therefore, it is necessary to exclude these effects, which are expressed by the following formula.

[Formula] Noise (compensated) = Noise (measured) - (A + B)

where

A: Compensated value by reflection (from our past experiences, it is 3 dB(A))
B: Compensated value considering the difference with background noise (0 to 3dB(A) depending on the differences)

Could you please confirm that the Contracting Authority has the same understanding?
Furthermore, could you please confirm that after the contract award, there will be an opportunity to discuss and agree on more details about this topic ?

Kot odziv na vaš odgovor o merjenju hrupa, objavljen 16. 5. 2023 ob 8.59, bomo dodali pojasnila v zvezi s tem;
>> Odgovor: The contracting authority is aware of the issue of sound deflection due to low ceilings. We ask for a more detailed explanation regarding the proposed compensation using standard correction calculations and methods.
>> Naročnik se zaveda problematike odboja zvoka zaradi nizkih stropov. Prosimo za podrobnejša pojasnila glede predlaganega kompenziranja s standardnimi korekcijskimi izračuni in metodami.
Na splošno rečeno je hrup, ki ga proizvajajo naprave, merjen pri glasnejših vrednostih kot dejanski hrup naprav zaradi dveh faktorjev;
A: vpliv odboja zvoka zaradi prostorske konfiguracije in materialov, iz katerih so stene v prostoru, kjer je postavljena naprava.
B: vpliv hrupa iz ozadja v bližini naprave.
Zato je treba izključiti te vplive s pomočjo spodnje formule.

[Formula] Hrup (kompenziran) = hrup (izmerjen) - (A + B)
Kjer
A: kompenzirana vrednost odboja (glede na naše pretekle izkušnje je to 3 DB(A))
B: kompenzirana vrednost, ki upošteva razliko glede na hrup iz ozadja (0 do 3 dB(A)) glede na razliko)

Lahko potrdite, da naročnik enako razmišlja?
Lahko potrdite, da bo po dodelitvi naročila priložnost, za podrobnejše razgovore o tej temi?

Odgovor: The noise issue will be dealt with subsequently, of course if necessary. Pošta Slovenije has experience in regulating noise in closed and low spaces.
Hrupnost se bo reševala naknadno, seveda če bo potrebno. Pošta Slovenije ima izkušnje z urejanjem hrupnosti v zaprtih in nizkih prostorih.
Vprašanje: Question about ESPD: Document " 0001-2023-0001-JNB-6_TENDER DOCUMENTATION_MMS_I_FAZA_B_FINAL" , Page 16

it indicated " The economic operator shall download the Contracting Authoritys ESPD form (XML file) from the ESPD page on the Public Procurement Portal (http://www.enarocanje.si/_ESPD/), and shall enter the required data directly into it.

However , the provided XML file " Narocnik_ESPD" doesn't work on the site " https://www.enarocanje.si/_ESPD".

We also tried it on the website https://ejn.gov.si/espd , the " Narocnik_ESPD" can be imported in the application , but not all the parts can be showed correctly.
For exemple , the Part III: Reasons for exclusion , Part IV: Selection criteria , there is no question to anwser or to choose, it shows only the sentence " No criteria selected." under each title , is it normal ?

In this case , could you please check if there is an error or a bug in the provided XML file " Narocnik_ESPD" ?

Or shall we just need to create our own ESPD and not need to import the XML file " Narocnik_ESPD" provided by Contracting Authority ?

Vprašanje glede obrazca ESPD: Dokument " 0001-2023-0001-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_MMS_I_FAZA_B_FINAL", stran 14

Zapisano je: »Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.«

Vendar pa datoteka XML ''Narocnik_ESPD'' na spletni strani ''http://www.enarocanje.si/_ESPD'' ne deluje.

Poskusili smo tudi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd, kjer je mogoče uvoziti dokument ''Narocnik_ESPD'', vendar pa se vsi deli dokumenta ne vidijo pravilno.
Na primer: III. del Razlogi za izključitev, IV. del Pogoji za sodelovanje, kjer pod nobenim naslovom ni nobenih vprašanj, na katera bi lahko odgovorili ali izbrali odgovor, pokaže se samo stavek: ''Ni izbranih pogojev''. Je to običajno?

Lahko preverite, ali je napaka ali hrošč v datoteki XML ''Narocnik_ESPD''?

Ali lahko sami kreiramo svoj ESPD in ni potrebno uvoziti datoteke XML ''Narocnik_ESPD'', ki jo je predložil naročnik?


Odgovor:

The ESPD signifies merely the tenderers declaration. The tenderer can provide their own ESPD, by creating it themselves, and the contracting authority posts a new ESPD form on the website. In the period since publication the Public Procurement Portal website has changed. For this reason difficulties might arise, so the tenderer should provide an ESPD that the contracting authority posted on its website, or create their own ESPD as a tenderer. On the website www.posta.si the contracting authority has posted a new ESPD form.
ESPD pomeni zgolj izjave ponudnika. Ponudnik lahko poda lastni ESPD, tako da ga ustvari sam, naročnik na spletni strani objavlja nov obrazec ESPD. V času od objave se je spletna stran Portala javnih naročil spremenila. Zato se lahko pojavijo težave, ponudnik torej poda ESPD, ki ga je naročnik objavil na svoji spletni strani, ali ustvari svoj ESPD kot ponudnik. Naročnik je na spletni strani www.posta.si objavil nov ESPD obrazec.

Vprašanje: Linked with the 'C1 request' (please find below), further our investigation to our Ministry of Justice, we have been informed that, by law, the impossibility of issuance of a criminal record document for a legal entity.

We can provide with you the official letter received by our Ministry of Justice.

Is it an issue for Slovenia Post ? do you accept an exemption for such request ?


extract of the tender :
"
C1 Absence of criminal conviction - the Contracting Authority shall exclude a tenderer/candidate from the public contract award procedure if a final judgment with the elements of a criminal offence that are defined in the Criminal Code of the Republic of Slovenia and listed in the first paragraph of Article 75 of ZJN-3 has been imposed on this tenderer/candidate or a person who has been a member of a management, senior management or supervisory body of this tenderer or who has been authorised to either represent the tenderer or carry out decision-making or supervisory tasks on its behalf, provided five years has not elapsed from the imposition of this final judgment (unless a different period was specified in the judgment itself).

In the case of a joint tender, this requirement must be satisfied by all partners. If a tenderer participates with subcontractors, they must also meet this criterion.

Proof:
The tenderer must submit a correctly completed ESPD form (Section A: Grounds relating to criminal convictions).

The tenderer may submit the certificate from the criminal records by itself. The certificate issued may not be older than four months from the date set for the receipt of applications.

The Contracting Authority requests that tenderers also submit completed consent forms in the 1st phase, on the basis of which the Contracting Authority will be able to obtain the relevant proofs of absence of conviction.


Foreign tenderers:
Tenderers not established in the Republic of Slovenia shall supply evidence that they have not been convicted of the aforementioned offences.

Vprašanje je vezano na pogoj P1 (naveden v nadaljevanju): od našega Ministrstva za pravosodje smo dobili informacijo, da glede na zakonodajo ni mogoče dobiti potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe.

Lahko vam posredujemo uradni dopis, ki smo ga prejeli od Ministrstva za pravosodje.

Je to problem za Pošto Slovenije? Ali se strinjate z oprostitvijo te zahteve?

Izvleček iz razpisne dokumentacije:

''P 1 Nekaznovanost - naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo prijave.

Naročnik naproša ponudnike, da v 1. fazi predložijo tudi izpolnjena soglasja, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil ustrezna potrdila o nekaznovanju.

Tuji ponudniki:
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, naj predložijo dokazila, da niso storili navedenih kaznivih dejanj.

Odgovor:
If there is no such record in the tenderers own country, an official letter from the Ministry of Justice or the tenderers own declaration will suffice.
Če v državi ponudnika take evidence ni, zadošča uradno pismo Ministrstva za pravosodje ali lastna izjava ponudnika.Datum objave: 13.06.2023   10:12
Vprašanje:
In the Tender Documentation, concerning VCD specifications it is written When including operators in the VCD system, a single sign-on functionality is required with a connection to Pošta Slovenijes active directory.
We think accessing Pošta Slovenijes Active Directory for VCD operator management seems to be an excessive function considering the security aspect.
Is connecting to Active Directory a mandatory function for including operators in the VCD system?
Even if the answer is yes, mandatory, should we prioritize security and NOT implement Active Directory access function if it turns out that there are security issues with the implementation of Active Directory access?

V razpisni dokumentaciji je v zvezi s specifikacijami VCD zapisano: Pri vključevanju operaterjev v VCD sistem se zahteva 'single sign-on' funkcionalnost, z navezavo na 'Active Directory' Pošte Slovenije.
Menimo, da je možnost dostopa VCD operaterjev do 'Active Directory' Pošte Slovenije zaradi varnostnega aspekta odvečna funkcionalnost.
Je navezava na 'Active Directory' obvezna funkcionalnost za dostop operaterjev do VCD sistema?
Tudi če je odgovor 'da, obvezno', ali naj kot prioriteto smatramo varnost in NE implementiramo funkcije dostopa do 'Active Directory', če se izkaže, da so z implementacijo dostopa do 'Active Directory' povezana vprašanja varnosti?

Odgovor:
Naročnik želi uporabnikom zagotoviti single sign on (SSO) način dostopa do VCD sistema. Naročnik in izvajalec se bosta tekom implementacije uskladila glede možnosti, da se to zagotovi. Zahteva za SSO preko Active Directory ni obvezna, je pa zaželena.

Slovenia Post wants to provide users with a single sign on (SSO) access method to the VCD system. Slovenia Posta and the contractor will agree on the possibility to ensure this during the implementation phase. Requiring SSO via Active Directory is not mandatory, but is preferred.

Vprašanje:
There are 8 files in the following sites of Slovenia Post as of June 7th.
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila

However, we don't see any sample files of CRA (address database) in it.
We haven't seen the contents of CRA yet, so please upload a CRA's sample file as soon as possible.

Na v nadaljevanju navedeni spletni strani Pošte Slovenije je bilo 7. junija objavljenih osem datotek:
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila

Vendar pa nismo v teh datotekah nikjer zasledili vzorčnih datotek za CRN (podatkovna baza naslovov).
Do zdaj še nismo videli vsebine CRN, zato prosimo, da čim prej naložite tudi vzorčno datoteko za CRN.

Odgovor:
Naročnik ponovno objavlja priponko.
The Contracting Authority published the file again on https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila