Dosje javnega naročila 000873/2023
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od KP Ajdovščina do MRP Sežana
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN000873/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000873/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2023
JN000873/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2023
JN000873/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2023

Revizijski zahtevki
20.07.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
20.07.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
11.08.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
18.08.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
08.09.2023 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-096-2023_-_Plinovodi_d.o.o..pdf
20.07.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
20.07.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
11.08.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
18.08.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
08.09.2023 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-096-2023_-_Plinovodi_d.o.o..pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000873/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 036-107356
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila
javna.narocila@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471466/Gradnja_prenosnega_plinovoda_M6_na_odseku.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22445
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od KP Ajdovščina do MRP Sežana
Referenčna številka dokumenta: P/JN/01/2023/PD-SI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od KP Ajdovščine do MRP Sežana.

Prenosni plinovod M6 DN 400, DP 70 bar, trasa dolžine približno 19,5 km, poteka od obstoječe KP Ajdovščina, kjer se dogradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČP-M6, do predvidenega objekta odcep za Sežano. Na trasi sta predvideni dve zaporni postaji BS1 in BS2, ki predstavljata tudi odcep za plinovod R61 do MRP Sežana.

Prenosni plinovod R61 DN 150, DP 70 bar, trasa dolžine 5,5 km, poteka od predvidenega objekta BS2 na odcepu Sežana, v sklopu katerega se zgradi OČP-R61, do predvidenega objekta merilno regulacijske postaje MRP Sežana, v sklopu katere je predvidena tudi sprejemna čistilna postaja SČP-R61. Sestavni del projekta je tudi gradnja MRP Sežana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ajdovščina - Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od KP Ajdovščine do MRP Sežana.

Prenosni plinovod M6 DN 400, DP 70 bar, trasa dolžine približno 19,5 km, poteka od obstoječe KP Ajdovščina, kjer se dogradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČP-M6, do predvidenega objekta odcep za Sežano. Na trasi sta predvideni dve zaporni postaji BS1 in BS2, ki predstavljata tudi odcep za plinovod R61 do MRP Sežana.

Prenosni plinovod R61 DN 150, DP 70 bar, trasa dolžine 5,5 km, poteka od predvidenega objekta BS2 na odcepu Sežana, v sklopu katerega se zgradi OČP-R61, do predvidenega objekta merilno regulacijske postaje MRP Sežana, v sklopu katere je predvidena tudi sprejemna čistilna postaja SČP-R61. Sestavni del projekta je tudi gradnja MRP Sežana.

Ob plinovodu je predvidena izvedba kabelske kanalizacije za optični kabel.

Naročnik ima na pristojnem ministrstvu oddano vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za odsek od KP Ajdovščina do MRP Sežana. Naročnik bo predvidoma pridobival delna gradbena dovoljenja znotraj odseka. Naročnik ocenjuje, da bodo posamezna delna gradbena dovoljenja za celotni odsek pridobljena v prvi polovici 2023. Izvajalec bo za vsako izdano delno gradbeno dovoljenje uveden v delo in s tem mu bo pričel teči rok izvedbe posameznega odseka za katerega bo uveden v delo. Zaključek celotne gradnje je predviden v letu 2024 in je odvisen od zadnje uvedbe v delo.

Naročnik ima dobavljene cevi in loke, dimenzije DN400, DP 70 bar iz materiala L360 NE, ki so po internih standardih proizvajalca cevi - Mannesmann primerne tudi za transport vodika - H2, ter naročene cevi in loke DN150, DP 70 bar iz materiala L360 NE, ki so prav tako primerne tudi za transport vodika - H2, in bodo dobavljene na deponijo v Vipavo v sredini avgusta 2023. Gradnja podzemnega dela trase prenosnega plinovoda M6 na odseku od KP Ajdovščine do MRP Sežana se bo izvajala na način, da se bo omogočal tudi prenos do 100% vodika ob predhodni pridobitvi ustreznih certifikatov in dovoljenj za takšen prenos.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2023   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2023   10:37
Vprašanje:
Spoštovani naročnik,

zanima nas, če bo objavljen tudi popis (tehnična dokumentacija) predmetnega naročila.

Lep pozdrav.

Odgovor:
Popis bodo v II. fazi naročila skupaj z vabilom k oddaji ponudbe prejeli tisti prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost.

Datum objave: 02.03.2023   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen.

Hvala
Lep pozdrav


ODGOVOR

V skladu z Razpisno dokumentacijo rok izvedbe gradnje ne sme biti daljši od 365 koledarskih dni od uvedbe v delo za posamezni odsek oziroma najkasneje do 1.10.2024 po pogodbi ob pogoju, da bo za celotno traso pridobljeno gradbeno dovoljenje najkasneje septembra 2023, kar pomeni, da gre za dokaj kratko časovno obdobje izvajanja pogodbe.

V skladu s točko 2.3 Razpisne dokumentacije se bodo določena dela po pogodbi oddala s klavzulo »ključ v roke« (vsa strojna dela, vsa elektro dela, vsa dela za vgradnjo cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del (trenchless technologies)), določena dela pa s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene« (ostala gradbena dela).

Hkrati naročnik sporoča, da bo pred začetkom izvajanja gradnje že imel dobavljene cevi in loke. Ker bo naročnik imel dobavljene cevi in loke (dobava cevi in lokov je v trenutnih razmerah podvržena precejšnji volatilnosti cen surovin in energentov ter lahko tudi zamudam pri dobavi), boste imeli potencialni ponudniki v današnjih okoliščinah precej manjše breme pri oblikovanju cen, saj ne bo potrebno prevzeti rizika dobave predmetnega blaga.

V kolikor pa bo med izvajanjem pogodbe prišlo do nepredvidenih dvigov cen na trgu, imata izvajalec in naročnik v skladu s 95. členom ZNJ-3 možnost spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo.Datum objave: 06.03.2023   08:07
Vprašanje:

Spoštovani.
Kavcijska zavarovanja so tako kot bančne garancije finančna zavarovanja in so po zakonu o
javnih naročilih enakovredna bančnim garancijam. V razpisni dokumentaciji zahtevate, da
ponudnik za vsa zavarovanja predloži izključno bančno garancijo. Takšna ureditev je v nasprotju z veljavno
prakso Državne revizijske komisije, ki je t že odločala o vprašanju enakovrednosti bančne
garancije in kavcijskega zavarovanja in odločila, da sta v postopkih javnih naročil bančna
garancija in kavcijsko zavarovanje enakovredna instrumenta. Tako namreč izhaja iz zadeve
št. 018-152/2012-7, kjer je Državna revizijska komisija dopustila, da kljub izrecni zahtevi po
bančni garanciji, ponudnik lahko predloži kavcijsko zavarovanje.
Dejstvo je namreč, da, če je kavcijsko zavarovanje predloženo v enaki vsebini, kot se
zahteva za bančno garancijo, je tveganje za neizplačilo zneska odvisno zgolj od finančne
stabilnosti garanta, torej banke ali zavarovalnice, ki je garancijo izdala in ki jamči za izplačilo.
Tako banka, kot zavarovalnica torej ne moreta uveljavljati kakršnihkoli ugovorov za
neizplačilo iz temeljnega posla. Ker se torej bančna garancija in kavcijsko zavarovanje
razlikujeta zgolj po subjektu izdaje, ni razlogov za izključevanje kavcijskih zavarovanj v
postopkih javnih naročil. Tudi zavarovalnice so namreč enakovredno nadzorovane finančne
organizacije v smislu člena 1(a) Direktive 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah
Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o
neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (UL L št. 228 z dne 11. 8. 1992, z
vsemi spremembami - Tretja direktiva o premoženjskem zavarovanju).
Pri tem ne gre spregledati Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik
zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št.
25/04, 87/04, 128/06; v nadaljevanju: Pravilnik), po katerem se kavcijsko zavarovanje
obravnava kot enakovredno zavarovanje, kakršno je bančna garancija.
Naročnik dveh enakovrednih dokumentov ne sme obravnavati različno. Glede na vse
navedeno naročnika pozivamo, da ponudnikom omogoči, da namesto bančne
garancije predložijo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za vse vrste finančnih zavarovanj.

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji v zadnjem odstavku točke 4.8 na str. 10 je navedeno naslednje: "Ponudniki lahko namesto bančnih garancij predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se ponudnik odloči predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na bančne garancije, tudi vsebinsko (vzorci garancij)."

Datum objave: 08.03.2023   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, če lahko v ponudbo priložimo potrdilo S.BON-1 z dne 13.2.2023.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Vprašanje potencialnega prijavitelja se verjetno nanaša v povezavi z zahtevo iz točke 4.4 (Ekonomsko - finančni pogoj) Razpisne dokumenatcije - Prijaviteljev povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta. Naročnik v Razpisni dokumentaciji kot dokazilo zahteva predložitev izjave o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Hkrati je v PRILOGI 3 Razpisne dokumenactije navedeno naslednje »V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil«.

Naročnik torej v Razpisni dokumentaciji ne zahteva predložitev dodatnih dokazil. Lahko pa potencialni prijavitelj predloži tudi potrdilo S.BON-1 z dne 13.2.2023.Datum objave: 09.03.2023   08:55
Vprašanje:
Pozdravljeni,
Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Ker gre za obsežno javno naročilo in ponudbo pripravljamo s tujim partnerjem, za pripravo ponudbe potrebujemo nekaj več časa. Verjamemo, da si kot naročnik želite prejeti več ponudb in zato vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav do dne 6.4.2023 do 9.00 ure in rok za postavljanje vprašanj do dne 29.3.2023 do 9.00 ure.

Datum objave: 09.03.2023   08:55
Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 15 dni. Zahtevane reference so v pretežni meri odvisne od partnerjev, ki so iz tujine, zato bi potrebovali dodaten čas, da pripravimo ponudbo.
hvala in lepo pozdravljeni

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav do dne 6.4.2023 do 9.00 ure in rok za postavljanje vprašanj do dne 29.3.2023 do 9.00 ure.

Datum objave: 09.03.2023   08:56
Vprašanje:

Spoštovani naročnik.
Ponudnik naročnika zaproša za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Gre za obsežno javno naročilo. Ponudnik mora pridobiti ustrezen kader ter tehnične zmogljivosti, kar pa pri trenutnih razmerah na trgu ni enostavno.
Ponudnik naročnika prosi za razumevanje.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav do dne 6.4.2023 do 9.00 ure in rok za postavljanje vprašanj do dne 29.3.2023 do 9.00 ure.

Datum objave: 09.03.2023   08:57
Vprašanje:

Spoštovani.
naročnik v razpisni dokumentaciji v izjavi o izpolnjevanju pogojev v PRILOGI 4, PRILOGI 5 in PRILOGI 6 zahteva datum pridobitve uporabnega dovoljenja. Ponudnik opozarja naročnika, da je zahteva glede pogojevanja ustreznosti referenčnih pogojev izključno z izdanim uporabnim dovoljenjem, neustrezna in nedopustna in je oblikovana v nasprotju z določbami ZJN-3. ZJN-3 namreč v desetem odstavku 76. člena v povezavi z osmim odstavkom 77. člena določa, da lahko naročnik za izkazovanje tehnične in strokovne usposobljenosti zahteva, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške vire in zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil, kot dokazilo za izpolnjevanje teh zahtev pa lahko zahteva seznam gradenj, skupaj s potrdili o njihovi zadovoljivi izvedbi. Dejstvo je, da je uporabno dovoljenje eno izmed možnih potrdil o zadovoljivi izvedbi referenčnega posla, absolutno sporno pa je, da naročnik referenčni pogoj za ponudnika opredeli izključno z zahtevo po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Ponudnik opozarja tudi na dejstvo, da je postopek izdaje uporabnega dovoljenja upravni postopek, ki se vodi na zahtevo investitorja, kar pomeni, da je začetek postopka neodvisen od volje izvajalca in lahko pride tudi do položajev, ko uporabno dovoljenje ni izdano zgolj zaradi razlogov izven sfere izvajalca. Tudi Državna revizijska komisija je sprejela odločitev, da je zahteva glede pogojevanja ustreznosti referenčnega posla izključno z izdanim uporabnim dovoljenjem nesorazmerna, saj onemogoča sodelovanje v postopku tistim kandidatom, ki lahko izkažejo enako ali celo bolj kompleksen referenčni posel, za katerega pa (še) ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Takšna zahteva je nesorazmerna, saj bi lahko naročnik primerljivo usposobljenost kandidatov dosegel tudi z manj omejujočimi zahtevami, ki bi omogočile izkazovanje ustreznosti referenčnega posla. Na podlagi vsega navedenega pozivamo naročnika za izbris zahteve po pridobitvi uporabnega dovoljenja in ga pozivamo, da sprejeme kot ustrezna vsa referenčna dela, ki so dokončana, kot datum dokončanja pa upošteva datum potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.
Lep pozdrav.

Odgovor:

Pridobljeno uporabno dovoljenje je ključni pokazatelj kvalitetne in celovite izvedbe del, kar je iz varnostnega vidika še posebej pomembno pri delih na visokotlačnih plinovodih. Naročnik v tem delu dopolnjuje referenčne zahteve v PRILOGI 4, PRILOGI 5 in PRILOGI 6 tako, da prijavitelj namesto datuma uporabnega dovoljenja lahko navede tudi datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega objekta. Prav tako pa iz 16. člena pogodbe izhaja, da mora izvajalec po pooblastilu in v soglasju z naročnikom vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Datum objave: 09.03.2023   12:54
Vprašanje:

Spoštovani

Prosimo za pojasnilo glede natančnosti opisa del podizvajalca.

Naročnik je na prilogi 14 v sklopu navedbe podatkov podizvajalca, predvidel tudi, da navedemo »obseg in podroben opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec«.

Glede na to, da v fazi prijave na razpolagamo s popisi del, ampak samo z grobim opisom predmeta naročila v točki 2.3 (Obseg gradnje, dobav in storitev), ne moremo definirati podrobnega opisa del, zato prosimo naročnika, da potrdi, da se na obrazcu 14 navede samo vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Odgovor:

Naročnik potrjuje, da se v PRILOGI 14 navede samo vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec.


Datum objave: 09.03.2023   13:20
Vprašanje:

Spoštovani

Prosimo za pojasnilo glede navedbe vrednosti opravljenih del referenčnega posla

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko 4.5 Tehnični, kadrovski pogoji in reference , v podtočkah 1., 2. in 3. kot dokazilo predvidel izjavo, na kateri naj bi ponudnik poleg ostalih podatkov o referenčnem delu navedel tudi »vrednosti opravljenih del«.
V predpripravljenih tabelah na prilogah 4, 5 in 6, na katerih ponudnik poda izjavo in navede referenčne projekte, podatka (stolpca) o vrednosti opravljenih del ni vključil.
Glede na to, da v opisu minimalnih zahtev referenčnega posla ni zahteve po vrednost opravljenih del, ampak je naročnik definiral druge pogoje (dimenzije, tlačna stopnja, ), ki so vključeni v predpripravljene tabele na obrazcih, prosimo naročnika da potrdi, da vrednosti opravljenih del ni potrebno navajati.

Odgovor:

Naročnik potrjuje, da v prilogah 4, 5 in 6 vrednosti del ni potrebno navajati. V prilogah 4., 5. in 6. izpolnite tiste podatke, ki so zahtevani v tabelah.


Datum objave: 09.03.2023   13:21
Vprašanje:

Spoštovani

Prosimo za pojasnilo, vezano na tehnološko organizacijsko dokumentacijo in program zagotavljanja kakovosti

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko 4.5 Tehnični, kadrovski pogoji in reference , v podtočki 8. navedel, da mora prijavitelj za izvedbo razpisanih del pripraviti tehnološko organizacijsko dokumentacijo za izvedbo gradnje in v podtočki 10., da mora prijavitelj za izvedbo razpisanih del predložiti program zagotavljanja kakovosti. Kot dokazilo je predvidel izjavo na prilogi 11 in prilogi 13.
Izjava za izpolnjevanje predmetnih dveh pogojev je pripravljena v smislu, da se kot prijavitelj zavežemo, da bomo zagotovili tehnološko ekspertno skupino (Priloga 11) oziroma predložili program zagotavljanja kakovosti (Priloga 13).

Prosimo naročnika za potrditev pravilnega razumevanja določil razpisne dokumentacije, da v fazi prijave predložimo zgolj podpisani izjavi skladno s prilogama 11 in 13, ustrezne spremljajoče dokumente (tehnološko organizacijsko dokumentacijo in program zagotavljanja kakovosti) pa predložimo naročniku po podpisu pogodbe.

Odgovor:

Naročnik potrjuje, da ponudnik v fazi prijave pod prilogama 11 in 13 predloži podpisani izjavi, ustrezne spremljajoče dokumente (tehnološko organizacijsko dokumentacijo in program zagotavljanja kakovosti) pa predloži naročniku po podpisu pogodbe

Datum objave: 09.03.2023   13:22
Vprašanje:

Spoštovani

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko 4.5 Tehnični, kadrovski pogoji in reference , v podtočki 5. specificiral kader, ki ga moramo kot prijavitelj imeti na razpolago. V sklopu navedenega kadra je postavljena tudi zahteva za diplomiranega inženirja geologije s strokovnim izpitom.

Diplomirani inženir geologije opravlja strokovni izpit s strokovnega področja geotehnologije in rudarstva, vpis v imenik pri IZS z oznako RG. Z istega strokovnega področja so pri matični sekciji rudarjev in geotehnologov (MSRG) poleg pooblaščenih inženirjev s področja geologije včlanjeni tudi strokovnjaki - pooblaščeni inženirji rudarstva in geotehnologije, ki prav tako opravljajo strokovni izpit s predmetnega področja.

Prosimo naročnika za razširitev pogoja, da bo kot ustrezen kader upošteval tudi najmanj diplomiranega inženirja rudarstva in geotehnologije s strokovnim izpitom.

Odgovor:

Naročnik potrjuje, da bo pri diplomiranem inženirju geologije s strokovnim izpitom kot ustrezen kader upošteval tudi diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije s strokovnim izpitom.

Datum objave: 14.03.2023   15:01
Vprašanje:
Spoštovani

V točki 4.8 glede predložitve garancije za resnost ponudbe je navedeno, da ponudnik v informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave predloži skeniran original bančne garancije, podpisan s strani pooblaščeni podpisnikov banke.

Ker se bančne garancije izdajajo v elektronski obliki, elektronsko podpisane, prosimo naročnika za odobritev, da namesto skeniranega originala lahko predložimo tudi elektronsko podpisan dokument oziroma da garancijo za resnost ponudbe lahko predložena tudi v elektronski obliki po SWIFT sistemu.

Odgovor:
Prejem garancije po SWIFT sistemu je sprejemljiv, še boljše pa je, da ponudnik predloži elektronsko podpisane garancije.

Datum objave: 14.03.2023   15:03
Vprašanje:
Pozdravljeni.
ponudnik zaproša naročnika, da dovoli, da se k ponudbi priložijo vsi certifikati (tehnični del, reference, itd...) v tujem jeziku oziroma, da ponudnik ne potrebuje prevodov v slovenski jezik.
Lep pozdrav.

Odgovor:
V točki 5.5. na str. 11 razpisne dokumentacije izhaja, da mora biti prijava/ponudba oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove prijavitelja, da predloži prevod v slovenski jezik in mu za predložitev določi rok. Tehnični podatki so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Se pravi zaenkrat je lahko dokumentacija oddana v tujem jeziku in bo v fazi pregleda naročnik ocenil, ali potrebuje prevod. Tehnični podatki so lahko ali v slovenščini ali v angleščini.Datum objave: 14.03.2023   15:06
Vprašanje:
Spoštovani.
Prosim za potrditev, da lahko zavarovanje za resnost ponudbe priloži partner v skupni ponudbi,
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor:
Načeloma so garancije izdane v imenu vodilnega partnerja, vendar (in tudi zato), ker morajo v skladu s točko 4.7 na str. 9 razpisne dokumentacije v skupni ponudbi partnerji odgovarjati za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno, so lahko garancije predložene v imenu kateregakoli partnerja.

Datum objave: 29.03.2023   07:58
Vprašanje:
Pozdravljeni,

lepo vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 10 dni - prevajamo dokumentacijo partnerja iz tujine, ki je zelo obsežna. Po tem jo morajo naši pravniki pregledati in v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, tudi dopolniti.

Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Odgovor:
Naročnik je v skladu z 74. členom ZJN-3 pri določitvi roka za sprejem prijave, ki omogoča pripravo dopustne prijave, upošteval kompleksnost naročila in čas, ki je potreben za pripravo prijave, ter minimalne roke, določene z ZJN-3. Rok za oddajo prijav je bil že podaljšan in sicer za 15 koledarskih dni in se izteče 6.4.2023. Tako imajo potencialni prijavitelji za pripravo prijave na razpolago 48 koledarskih dni. Nov predlog podaljšanja roka ni sorazmeren s pomembnostjo informacij ali sprememb, ki bi se nanašale na razpisno dokumentacijo in bi nastale na strani naročnika. Rok za oddajo prijave se ne spreminja in je 6.4.2023.

Datum objave: 29.03.2023   08:27
Vprašanje:
Pozdravljeni,

prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb za 14 dni, ker nismo prejeli odgovorov na zastavljena vprašanja.

hvala

Odgovor:
Naročnik je v skladu z 74. členom ZJN-3 pri določitvi roka za sprejem prijave, ki omogoča pripravo dopustne prijave, upošteval kompleksnost naročila in čas, ki je potreben za pripravo prijave, ter minimalne roke, določene z ZJN-3. Rok za oddajo prijav je bil že podaljšan in sicer za 15 koledarskih dni in se izteče 6.4.2023. Tako imajo potencialni prijavitelji za pripravo prijave na razpolago 48 koledarskih dni. Nov predlog podaljšanja roka ni sorazmeren s pomembnostjo informacij ali sprememb, ki bi se nanašale na razpisno dokumentacijo in bi nastale na strani naročnika. Rok za oddajo prijave se ne spreminja in je 6.4.2023.

Datum objave: 30.03.2023   09:17
Vprašanje:

Naročnik predmetnega javnega naročila v točki 2.3 Predmet naročila opisuje obseg gradenj, dobav in storitev. Iz opisa izhaja, da so predmet naročila tudi gradbena dela za izvedbo prenosnega plinovoda s pripravljalnimi, zemeljskimi, pomožnimi, zaščitnimi in zaključnimi deli ter izgradnja predvidenih inženirskih in infrastrukturnih objektov. Da je poleg navedene gradnje potrebno izvesti tudi kabelsko kanalizacijo za optični kabel.

Dalje v točki 1 poglavja 4.5 je navedena zahteva, da mora Prijavitelj imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU že izvedena dela s področja gradnje podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj DN 400 in najmanj DP 50 barov, vsaj na enem objektu, v dolžini najmanj 15 km za objekt, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Prijavitelj je moral v okviru referenčnega posla, ki ga navaja v tej točki, izvesti najmanj vsa strojno montažna dela.

Glede na predmet naročila menimo, da referenčni pogoj selektivno kot edino sposobnost priznava izvajanje strojnih del, četudi je predmet naročila bistveno širši. Naročnik s tem na eni strani vzpostavlja tveganje za nekvalitetno izvedbo, po drugi strani pa favorizira izvajalce strojnih del in da bi moral naročnik referenčni pogoj napisati skladno s predmetom naročila, t.j. da mora Prijavitelj imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU že izvedena dela s področja GRADNJE podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj DN 400 in najmanj DP 50 barov, vsaj na enem objektu, v dolžini najmanj 15 km za objekt, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Prijavitelj je moral v okviru referenčnega posla, ki ga navaja v tej toči, izvesti tako gradbena kot strojno montažna dela v dolžini vsaj 15 km. Menimo, da se s tem vzpostavi zahteva, ki je povezana in sorazmerna predmetu naročila. Brez te spremembe bo posel lahko dodeljen izvajalcu s področja strojništva, ki sploh nima referenca na področju gradenj in bo prvič izkušnjo v takšnem obsegu pridobil šele pri naročniku. Obstoječi referenčni pogoj tudi sicer ni logičen, ker od Prijavitelja zahteva izvedbo VSEH strojno montažnih del. Če smo bili partner (ne vodilni partner) v skupini in na referenčnem projektu dolžine 40 km izvedli samo 15 km, se nam takšna referenca ne prizna, ker nismo izvedli vseh strojnomontažnih del.

Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da mora imeti prijavitelj za izkazano referenco pridobljeno uporabno dovoljenje za gradnjo podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj DN 400 in najmanj DP 50 barov v dolžini najmanj 15 km. Referenčni pogoj ni selektiven, ker mora biti referenca izkazana z uporabnim dovoljenjem. Glede na to, da referenca zajema gradnjo podzemnih cevovodov, naročnik upravičeno pričakuje, da je izvajalec v sklopu referenčnega dela lahko izvajal tudi gradbena dela. Naročnikova zahteva je, da je prijavitelj v okviru referenčnega posla, ki ga navaja v tej točki, izvedel najmanj vsa strojno montažna dela.

Naročnik bo priznal tudi reference za referenčni posel v daljši dolžini, ob pogoju, da je prijavitelj v slopu referenčnega posla izvedel najmanj vsa strojno montažna dela v dolžni najmanj 15 km.

Naročnik ne spreminja zahteve za reference iz točke 4.5.


Datum objave: 30.03.2023   09:18
Vprašanje :

Razpisna dokumentacija v točki 3 poglavja 4.5 navaja, da mora Prijavitelj imeti na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj DP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (Trenchless technology - kot npr. HDD, Microtunneling ipd.), in sicer:
- 1 gradnjo premera cevi najmanj DN 400 v dolžini najmanj 15 m;
- 1 gradnjo premera cevi najmanj DN 150 v dolžini najmanj 20 m;
za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Ali pravilno razumemo, da je omenjeni pogoj lahko izpolnjen z enim poslom, in sicer, da je prijavitelj izvedel gradnjo premera cevi najmanj DN400 v dolžini najmanj 20 metrov? V nasprotnem primeru opozarjamo, da je zahteva oblikovana v nasprotju z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3, saj za izkazovanje tehnične sposobnosti ni nujno, da bi Prijavitelj izvedel dva posamična posla, če pa že zahtevnejši referenčni posel zajema izkušnjo, ki dokazuje sposobnost izvedbe tudi drugega.

Odgovor:

Prijavitelj izpolnjuje referenčno zahtevo z izvedbo dveh poslov - dve podvrtavanji, ki sta lahko dimenzijsko in dolžinsko daljši oz. večji kot pa je zahtevano.


Datum objave: 30.03.2023   09:18
Vprašanje:

V točki 4 poglavja 4.5 razpisne dokumentacije mora prijavitelj v ponudbi predložiti poleg certifikata 3834-2 tudi popis in kvalifikacijo varilnih postopkov (WPQR) skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1 ali enakovredno in sicer za postopke 141 (TIG), 111 (ROV), 141/111 (kombinacija TIG in ROV), 135/136 (MAG STT/MAG mehanizirano). Za posamezni varilni postopek so naveden 4 dodatne zahteve. Naročnika pozivamo, da omogoči Prijavitelju, da predloži WPQR za postopke 141 (TIG), 111 (ROV), 141/111 (kombinacija TIG in ROV) ter da mora prijavitelj zahtevane 4 dodatne zahteve izkazati najkasneje do uvedbe v delo, za kar jamči tudi z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da naročnik ne želi čakati tako dolgo, predlagamo, da omogoči, da se zahtevani 4 dodatni certifikati izkažejo najkasneje ob podpisu pogodbe, za kar prijavitelj jamči z garancijo za resnost ponudbe. V najbolj omejujočem primeru naj naročnik vsaj omogoči, da prijavitelj certifikat odda v fazi oddaje končne ponudbe, če bo za to usposobljen, v nobenem primeru pa ni smiselno omejevanje konkurence za točno specialen certifikat, ki ga prijavitelj v drugih primerih ni potreboval, že v fazi oddaje PRIJAVE. Vse navedene štiri certifikate je namreč možno pridobiti, vendar rok za oddajo prijav trenutno tega še ne omogoča. Takoj po objavi naročila smo podali vlogo za pričetek postopka za pridobitev certifikatov, ki pa do oddaje prijave ne bo rešena. Zato v primeru, da naročnik naši zahtevi ne bo ugodil, naj podaljša rok za oddajo prijave za cca. 30 dni, saj je trenutna zahteva zapisana na način, da jo lahko izpolni točno določen gospodarski subjekt.

Dalje izpostavljamo, da je zahteva po varilnem postopku 135/136 (MAG STT/MAG mehanizirano) neupravičena in neutemeljena, saj tehnologijo varjenja vsak izvajalec prilagaja svojemu načinu dela ter da se varjenje po zahtevanem varilnem postopek 135/136 lahko izvede tudi s postopkom 141 oz. 111 ali njihovo kombinacijo. Glede na to, da lahko postopek 141 oz. 111 ali njihova kombinacija v celoti in kvalitetno nadomesti postopek MAG, pozivamo naročnika, da zahtevo 135/136 iz razpisnega pogoja umakne, saj z zahtevo po izkazovanju varilnega postopka 135/136 drastično zmanjšuje konkurenco. Zahteva je v nasprotju z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3, ki opredeljuje, da naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. V konkretnem primeru pa je zahteva po varilnem postopku 135/136 nepotrebna in s tem nezakonita.

Odgovor:

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da ima dobavljene cevi in loke iz materiala L360 NE, ki so primerne tudi za transport vodika. Gradnja podzemnega dela trase prenosnega plinovoda, se bo izvajala na način, da se bo omogočal tudi prenos do 100% vodik. Iz navedenega razloga naročnik za posamezni varilni postopek od prijavitelja upravičeno zahteva, da ob prijavi predloži WPQRje, ki upoštevajo več dodatnih zahtev.

Naročnik glede na izkušnje iz gradnje obstoječih objektov in časovnico, ki si jo je zastavil za izvedbo gradnje predmetnega naročila ocenjuje, da lahko prijavitelji samo ob uporabi vseh zahtevanih varilnih postopkih izvedejo predmetni objekt v predvidenem roku, to pomeni tudi uporabo mehaniziranega varjenja (MAG STT/MAG mehanizirano).


Datum objave: 30.03.2023   09:19
Vprašanje:

Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje prijav. Razpisna dokumentacija je zelo obsežna, glede na izkazana vprašanja pa še niti nimamo vseh pojasnil, kar pomeni, da nimamo zagotovljeno, da bi do 6.4. lahko oblikovali celotno dokumentacijo. Tudi sicer je javno naročilo kompleksno in v želji, da pri pripravi prijave ne pride do napak, bi potrebovali še cca. dodatnih 10 dni. Naročnik je v poglavju 5.11 izrecno navedel, da bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo med drugim na načelu zagotavljanja konkurence med prijavitelji. Sedaj pa moramo prijavitelji »čistiti« razpisno dokumentacijo raznih nezakonitosti, da pridemo do končnega besedila zahtev.

Odgovor:

Naročnik je v skladu s 74. členom ZJN-3 pri določitvi roka za prejem prijav, ki omogoča pripravo dopustnih prijav, upošteval kompleksnost javnega naročila in čas, ki je potreben za pripravo prijav, ter minimalne roke, določene z ZJN-3. Rok za oddajo prijav je bil že podaljšan in sicer za 15 koledarskih dni in se izteče 6.4.2023. Tako so imeli potencialni prijavitelji za pripravo prijav na razpolago 48 koledarskih dni. Ne glede na navedeno, si naročnik želi pridobiti čim večje število dopustnih prijav in zaradi zagotavljanja konkurence med prijavitelji podaljšuje rok za oddajo prijav do 18.4.2023.


Datum objave: 30.03.2023   09:19
Vprašanje:

Pozdravljeni,
V točki 5 poglavja 4.5. je navedena zahteva, da mora prijavitelj priložiti skenogram certifikata za montažo, demontažo, sestavljanje in pritegovanje vijačnih prirobničnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 ali enakovredno za vsaj štiri monterje cevi. Ali pravilno razumemo, da monterji cevi izpolnjujejo pogoj z enakovrednim EN1090 z internimi navodili za zategovanje spojev ter formularjem poročila? V nasprotnem primeru je zahteva nezakonita.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:

Pri izdelavi in vzdrževanju cevovodov, tlačnih posod, kotlov in cevnih instalacij se praviloma vedno srečamo s prirobničnimi ter vijačnimi spoji, ki predstavljajo možnost, da zaradi največkrat neprimerne montaže, spoji ne tesnijo. To predstavlja nevarnost za izliv tekočega medija ali za izpust plinov. Glede na pomembnost tovrstnih spojev, naročnik od prijavitelja pričakuje, da ima osebje ustrezno usposobljeno in certificirano. Prijavitelj lahko predloži tudi skenogram certifikata, ki je enakovreden z evropskim standardom EN 1591-4.


Datum objave: 30.03.2023   09:20
Vprašanje:

Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za potrditev, da vse »Tehnične, kadrovske pogoje in reference oziroma druge zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila prijavitelj lahko izkaže z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. Naročnik se do tega načeloma ne opredeljuje, kar smatramo, da pomeni zakonska ureditev, da je uporaba referenc zmeraj možna (odločitev DKOM 018-060/2022), kjer je Državna revizijska komisija obrazložila: »Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ni dopustil, da ponudniki referenčni pogoj izkažejo s podizvajalcem, ponudnike neutemeljeno omejeval pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov, s tem pa ravnal v nasprotju z 81. členom ZJN-3.«
Hvala za odgovor.

Odgovor:

Naročnik potrjuje, da lahko prijavitelji izkazujejo vse zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila skupaj s partnerji oz. podizvajalci, s tem, da v kolikor se prijatelj sklicuje na reference partnerjev oz. podizvajalcev, morajo le-ti dela dejansko tudi opravljati.


Datum objave: 30.03.2023   09:20
Vprašanje:

Pozdravljeni,

V točki 5 poglavja 4.5. je navedena zahteva, da moram prijavitelj priložiti skenogram certifikata za montažo, demontažo, sestavljanje in pritegovanje vijačnih prirobničnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 ali enakovredno za vsaj štiri monterje cevi.

Naročnika pozivamo, da omogoči Prijavitelju, da predloži zahtevane 4 certifikate najkasneje do uvedbe v delo, saj gre za specifičnost, omenjeni certifikat pa je možno pridobiti v razumnem roku. Prijavitelj tudi jamči z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da naročnik ne želi čakati tako dolgo, predlagamo, da omogoči, da se zahtevani 4 dodatni certifikati izkažejo najkasneje ob podpisu pogodbe, za kar prijavitelj jamči z garancijo za resnost ponudbe. V najbolj omejujočem primeru naj naročnik vsaj omogoči, da prijavitelj certifikat odda v fazi oddaje končne ponudbe, če bo za to usposobljen, v nobenem primeru pa ni smiselno omejevanje konkurence za točno specialen certifikat, ki ga prijavitelj v drugih primerih ni potreboval, že v fazi oddaje PRIJAVE. Vse navedene štiri certifikate je namreč možno pridobiti, vendar rok za oddajo prijav trenutno tega še ne omogoča. Takoj po objavi naročila smo podali vlogo za pričetek postopka za pridobitev certifikatov, ki pa do oddaje prijave ne bo rešena. Zato v primeru, da naročnik naši zahtevi ne bo ugodil, naj podaljša rok za oddajo prijave za cca. 30 dni, saj je trenutna zahteva zapisana na način, da jo lahko izpolni točno določen gospodarski subjekt.

Odgovor:

Naročnik je v skladu s 74. členom ZJN-3 pri določitvi roka za prejem prijav, ki omogoča pripravo dopustnih prijav, upošteval kompleksnost javnega naročila in čas, ki je potreben za pripravo prijav, ter minimalne roke, določene z ZJN-3. Rok za oddajo prijav je bil že podaljšan in sicer za 15 koledarskih dni in se izteče 6.4.2023. Tako so imeli potencialni prijavitelji za pripravo prijav na razpolago 48 koledarskih dni. Ne glede na navedeno, si naročnik želi pridobiti čim večje število dopustnih prijav in zaradi zagotavljanja konkurence med prijavitelji podaljšuje rok za oddajo prijav do 18.4.2023.
Datum objave: 13.04.2023   08:56
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Zahteva po varilnem postopku 135/136 (MAG STT/MAG mehanizirano) neupravičena in neutemeljena, saj tehnologijo varjenja vsak izvajalec prilagaja svojemu načinu dela ter da se varjenje po zahtevanem varilnem postopek 135/136 lahko izvede tudi s postopkom 141 oz. 111 ali njihovo kombinacijo. Glede na to, da lahko postopek 141 oz. 111 ali njihova kombinacija v celoti in kvalitetno nadomesti postopek MAG, pozivamo naročnika, da zahtevo 135/136 iz razpisnega pogoja umakne, saj z zahtevo po izkazovanju varilnega postopka 135/136 drastično zmanjšuje konkurenco. Zahteva je v nasprotju z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3, ki opredeljuje, da naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. V konkretnem primeru pa je zahteva po varilnem postopku 135/136 nepotrebna in s tem nezakonita.
Iz odgovora naročnika jasno izhaja, da je pogoj vključen zgolj zaradi omejevanja konkurence, saj je naročnik v svojem odgovoru pojasnil, da »ocenjuje, da lahko prijavitelji samo ob uporabi vseh zahtevanih varilnih postopkih izvede predmetni objekt v predvidenem roku«. »Ocena« naročnika pa ne temelji na nobenih strokovnih utemeljitvah, ampak zgolj ocenah in zato naročnika pozivamo, da zahtevo po predložitvi WPQR za varilni postopek 135/136 (MAG STT/MAG mehanizirano) umakne in posledično umakne tudi zahtevo po predložitvi dokazil za vsaj 2 operaterja varilnih naprav certifikate o preizkusu usposobljenosti v skladu s standardom SIST EN ISO 14732 ali enakovredno. Razpolagamo namreč s pisnim stališčem strokovne inštitucije, da so objektivno možni tudi drugi varilni postopki in da naročnikovo pavšalno sklicevanje na zahteve po prenosu vodika sploh ni utemeljena. Naročnika opozarjamo, da bomo to stališče priložili revizijskemu zahtevku, obenem pa predlagali tudi imenovanje sodnega izvedenca, ki zagotovo ne bo mogel potrditi, da je to edini možen varilni postopek, ki se brez izjeme uporablja povsod po svetu.

Če naročnik zahteve ne bo spremenil, se bomo poleg našega zahtevka za revizijo poslužili tudi obvestila varuhom javnega interesa zaradi očitnega omejevanja konkurence.


ODGOVOR

Naročnik sporoča, da ne bo spreminjal predmetne zahteve iz razpisne dokumentacije in hkrati poudarja, da je v razpisni dokumentaciji navedel več varilnih postopkov za katere morajo prijavitelji v fazi prijave predložiti ustrezna dokazila. Naročnik za posamezni varilni postopek zahteva dodatne zahteve, ki so bile potrjene s študijo zunanje institucije. Dodatne zahteve so po mnenju naročnika upravičene in jih je v fazi izvedbe nujno potrebno izvajati (predgrevanje, efuzijsko žarjenje) z namenom, da bo možen prehod na prenos vodika v cevovodu.


Datum objave: 13.04.2023   09:00
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Glede predložitve popisa in kvalifikacije varilnih postopkov (WPQR) skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1 ali enakovredno za postopke 141 (TIG), 111 (ROV), 141/111 (kombinacija TIG in ROV), 135/136 (MAG STT/MAG mehanizirano) je potencialni ponudnik že podal predlog za spremembo, po katerem je zahteval umik zahteve oz. preložitev zahteve iz faze prijave v fazo podpisa pogodbe ali vsaj v fazo ponudbe. Z danim predlogom se strinjamo, saj je bila podana strokovno utemeljeno obrazložitev za spremembo omenjenega pogoja, ki bi olajšala in omogočila realno konkurenco. Odgovor naročnika je namreč pavšalen in ne sledi temeljnim načelom gospodarnosti, saj je ponudnik jasno izkazal namero in sposobnost, da se predloži WPQRje najkasneje ob podpisu pogodbe kot to prakticirajo tudi drugi naročniki. Naročnika pozivamo, da omogoči, da se zahtevani 4 dodatni certifikati izkažejo najkasneje ob podpisu pogodbe, za kar prijavitelj jamči z garancijo za resnost ponudbe. Če naročnik tega ne bo omogočil, bomo izpodbijali zahtevo po točno določeni varilni tehniki kot celoto. Naročnik namreč ne more predpisovati točno določenega standarda, brez da omogoči tudi izkazovanje skladnosti z drugimi enakovrednimi standardi.

Neodvisno od zgoraj navedenega naročnik skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije št. 018-042/2021-9 niti ne sme predpisovati zahteve po točno določenem certifikatu in bi moral ponudniku zmeraj omogočiti, da dokaže skladnost ponujene tehnologije z drugimi dokazili (npr. tudi lastno izjavo ali drugimi certifikati).


ODGOVOR

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da ima dobavljene cevi in loke iz materiala L360 NE, ki so primerne tudi za transport vodika. Gradnja podzemnega dela trase prenosnega plinovoda, se bo izvajala na način, da se bo omogočal tudi prenos do 100% vodik. Iz navedenega razloga naročnik za posamezni varilni postopek od prijavitelja upravičeno zahteva, da ob prijavi predloži WPQRje, ki upoštevajo več dodatnih zahtev. Naročnik je v točki 4.5 - 4. podtočka Razpisne dokumentacije jasno navedel, da omogoča predložitev tudi drugih enakovrednih certifikatov za »Popis in kvalifikacijo varilnih postopkov (WPQR) v skladu s standardom SIST EN ISO 15614-1«. Naročnik torej še enkrat poudarja, da v skladu z razpisno dokumentacijo omogoča izkazovanje predmetnega pogoja z drugimi enakovrednimi standardi/enakovrednimi certifikati.


Datum objave: 13.04.2023   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo v fazi pridobivanja zahtevanih WPQR. Ker gre za specifične zahteve (L360 NE), je postopek pridobivanja daljši in prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje prijave za vsaj 30 dni kot je že bilo navedeno v enem od vprašanj ponudnikov.

Hvala!


ODGOVOR

Naročnik je rok za prejem prijav podaljšal že dvakrat. Obvestilo o naročilu je bilo poslano v objavo dne 15.2.2023 in je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 17.2.2023. Naročnik roka za prejem prijav ne bo ponovno podaljšal.