Dosje javnega naročila JN2779/2013
Naročnik: MESTNE LEKARNE 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN2779/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2013
    JN2779/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 11. 3. 2013
Številka objave: JN2779/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
Tel. +386 17770181. Telefaks +386 18319205. E-pošta ksenija.cevka@mestnelekarne.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mestnelekarne.si/mestne-lekarne/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnja prizidka k objektu ZK Kamnik – Lekarna Novi trg
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnja prizidka k objektu ZK Kamnik – Lekarna Novi trg
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 1/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 4. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 4. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/2456-261888386031840/Razpisna_doku
mentacija_GOI.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 3. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2013   08:55
VPRAŠANJE:
Oddano: 12.3.2013, 08:09
Skladno z usmeritvami, ki jih je izdal AJPES v vezi bonitetnih ocen, ki jih drugi naročniki pri javnem naročanju tudi že upoštevajo, vas prosimo, da dopustite možnost sodelovanja na tem javnem razpisu tudi podjetjem z bonitetnimi ocenami SB 6 in SB 7. Glede na to, da BON obrazci izkazujejo stanje za leto 2011, niso pravi pokazatelj dobrega poslovanja neke firme.
AJPES je v svojih usmeritvah to priporočil vsem javnim naročnikom, upoštevajoč, da se je metodologija določanja bonitetnih ocen in splošnega makroekonomskega okolja spremenila in izkazujejo podjetja z SB 7 povprečno (za slovenska podjetja) plačilno sposobnost.
Poleg tega obstajajo tudi drugi kriteriji in merila, po katerih naročnik lahko preveri sposobnost potencialnega ponudnika npr. likvidnost, nezadolženost, poravnane vse obveznosti tako do podizvajalcev kot do države.
Prosimo, da naš predlog proučite in spremenite pogoje razpisa.
ODGOVOR:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v zvezi z zahtevanimi bonitetnimi ocenami, tako da dopušča bonitetno oceno podjetij od SB1 do SB7.


VPRAŠANJE:
Oddano: 12.3.2013, 15:02
V 6. točki poglavja I - povabilo k oddaji ponudbe je navedeno, da veljajo samo brezpogojna bančna garancija in izjave bank, ki so skladne z zahtevami in obrazci v tej RD. V 2. točki poglavja II - navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe je navedeno, da morajo ponudniki v ponudbi priložiti med drugim tudi originalno bančno garancijo ter originalni izjavi banke. V točki "L" poglavja III - pogoji za ugotavljanje sposobnosti je navedeno, da mora ponudnik priložiti menično izjavo z originalno menico za resnost ponudbe (obrazec 10), v točki "M" in "N" pa je navedeno, da mora ponudnik priložiti izjavo, da bo banka izdala nepreklicno garancijo za dobro izvedbo oz. za odpravo napak (obrazca 11 in 12). Glede na različne navedbe naročnika prosimo, da nedvoumno navede, kaj mora ponudnik v ponudbi priložiti (torej ali mora priložiti menico z menično izjavo ali bančno garancijo; ali zadostuje podpis obrazca št. 10,11 in 12 ali pa mora ponudnik priložiti tudi izjave bank, da bo ta izdala zahtevane garancije).
ODGOVOR:
Besedilo v 6. točki poglavja I - povabilo k oddaji ponudbe se pomotoma nahaja v razpisni dokumentaciji in se črta. Prav tako se črta tudi besedilo 2. točki poglavja II - navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Kot izhaja iz III. poglavja razpisne dokumentacije iz točk L), M), in N) morajo ponudniki k ponudbi predložiti:
- Za resnost ponudbe: izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo (Razpisni obrazec št. 10) z originalno bianco menico;
- Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Izjavo ponudnika, da bo banka izdala nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec št. 11);
- Za odpravo napak v garancijskem roku: Izjavo ponudnika, da bo banka izdala nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec št. 12);
Ponudniku k ponudbi ni potrebno priložiti izjav bank, niti bančnih garancij.


VPRAŠANJE:
Nadalje nas zanima ali je bančni garanciji enakovredna garancija zavarovalnice. V kolikor je to mogoče, bi podali izjavo, da bo zavarovalnica izdala nepreklicne garancije za dobro izvedbo in odpravo napak.
ODGOVOR:
Enakovredna bančni garanciji je tudi garancija zavarovalnice, v koliko nudi enako zaščito, kot bi jo nudila bančna garancija (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije).


VPRAŠANJE:
Obrazec št. 13; navedeno je, ponudnik daje garancijo za ostala dela, opremo in naprave za najmanj tri leta. Naročnika prosimo, da ta pogoj spremeni pri opremi in napravah, in sicer tako, da za opremo in naprave veljajo garancijski roki proizvajalcev. Ni namreč nujno, da znašajo ti garancijski roki znašajo najmanj tri leta.
ODGOVOR:
V primeru, da gre za originalno garancijo proizvajalca, velja njegova, sicer naročnik vztraja pri garancijskem roku minimalno 3 leta za naprave, opremo in ostala dela.


VPRAŠANJE:
Oddano: 13.3.2013, 09:35
Organiziran je ogled lokacije. Ali je ogled lokacije obvezen?
ODGOVOR:
Ogled lokacije ni obvezen, dana je le možnost.


VPRAŠANJE:
Oddano: 13.3.2013, 09:51
V točki e.4 pogojev za ugotavljanje sposobnosti ste navedli, da je potrebno priložiti spisek referenc za odgovornega vodjo del, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih. V razpisnem obrazcu št. 8 pa je navedeno, da pridejo v poštev reference v zadnjih petih letih. Kaj je pravilno?
ODGOVOR:
Naročnik zahteva spisek referenc za odgovornega vodjo del v zadnjih 5 letih.


VPRAŠANJE:
Oddano: 13.3.2013, 10:21
Kateri pogoj mora izpolnjevati odgovorni vodja del:
1. ali da je bil v zadnjih 3 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih v vrednosti nad 200.000,00 € brez DDV (RD str. 10/58)
2. ali da je bil v zadnjih 5 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih v vrednosti nad 200.000,00 € brez DDV (RD str. 16/58, točka B.4.)
ODGOVOR:
Upoštevajo se reference v zadnjih 5 letih (torej točka 2.).


VPRAŠANJE:
Ali se lahko reference za odgovornega vodjo del seštevajo npr. 4 reference v vrednosti 80.000,00 € brez DDV (skupaj 320.000,00 €). Gre za reference z enakim predmetom kot je JN.
ODGOVOR:
Ne, reference odgovornega vodje del se ne morejo seštevati.
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije mora ponudnik za odgovornega vodjo del predložiti najmanj 2 referenci, vsaka pa mora izkazovati dela v vrednosti najmanj 200.000,00€ (brez DDV) za posamezni objekt.


VPRAŠANJE:
Oddano: 13.3.2013, 10:42
V primeru, da bomo pri predmetnem JN nastopili s podizvajalci, moramo ponudbi priložiti tudi podizvajalsko pogodbo iz katere bo razvidno vse tisto, kar ste navedli v točki "F" pogojev za ugotavljanje sposobnosti.
Torej, če prav razumemo moramo v podizvajalski pogodi navesti vsebino razpisnih obrazcev 18 in 19, čeprav obrazec 18 podpiše podizvajalec, obrazec 18 pa ponudnik, in sta priloga ponudbi. Prosimo za potrditev.
ODGOVOR:
Da. Ponudnik mora k ponudbi predložiti podizvajalsko pogodbo za vsakega podizvajalca, katera mora vsebovati vse podatke, navedene v III. poglavju razpisne dokumentacije v točki F), kljub temu, da sta razpisna obrazca št. 18 in št. 19 priloga k ponudbi. Razpisna obrazca št. 18 in št. 19 bosta tudi sestavni del gradbene pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil s ponudnikom.


VPRAŠANJE:
Oddano: 13.3.2013, 13:20
Zanima me ali lahko predložimo zavarovalniško izjavo?
ODGOVOR:
Zadostuje, če ponudnik predloži lastni izjavi, da bo banka oz. zavarovalnica izdala garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku (izpolnjena, podpisana in žigosana razpisna obrazca št. 11 in št. 12).

VPRAŠANJE:
Oddano: 13.3.2013, 15:22
V razpisni dokumentaciji je v poglavju III./E/e.1 : "Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti" med drugim zapisano, da mora imeti ponudnik izpolnjevati bonitetno oceno najmanj SB5 (po sistemu Basel II v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec).
Predlagamo, da se tudi bonitetna ocena SB6 šteje kot ustrezna. Sam Ajpes namrec na svoji spletni strani pri »Novosti pri pripisu bonitetnih ocen S.BON Ajpes za leto 2012« navaja, da je tudi bonitetna ocena SB6 še nadpovprečna. Prav tako predlagamo, da se črta zahteva, da mora v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec.
ODGOVOR:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v zvezi z zahtevanimi bonitetnimi ocenami, tako da dopušča bonitetno oceno podjetij od SB1 do SB7. Ta pogoj mora izpolnjevati tudi podizvajalec, v kolikor bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila.Datum objave: 14.03.2013   09:59
VPRAŠANJE:
Oddano: 14.3.2013, 09:26
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da sheme stavbnega pohištva in načrte konstrukcij objavi na portalu.
ODGOVOR:
Naročnik lahko zahtevano dokumentacijo posreduje zainteresiranim ponudnikom preko elektronske pošte, na predhodno pisno zahtevo na naslov: ksenija.cevka@mestnelekarne.si.


Datum objave: 18.03.2013   08:15

VPRAŠANJE:
Oddano: 15.3.2013, 10:32
Spoštovani!
Pri pregledu popisa del za KLJUČAVNIČARSKA DELA ugotavljamo da je enota mere za postavki 1.e1 (STEBRI) in postavke 1.e.2. (PRIMARNI NOSILCI) M2.
Običajna enota mere za nosilno konstrukcijo pri ključavničarskih delih je KG.
Naročnika prosimo, da poda podatek za omenjeno postavki v enoti mere KG.
ODGOVOR:
Količina je v kvadratnih metrih (m²) ker postavka govori o protipožarni zaščiti in v tem primeru predstavlja kvadraturo protipožarnega ometa oziroma protipožarnega premaza.


Datum objave: 21.03.2013   10:25
VPRAŠANJE:
Oddano: 21.3.2013, 09:31
Pozdravljeni!
Ali lahko objavite ocenjeno vrednost investicije?Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik ocenjene vrednosti za predmetno javno naročilo ne bo razkril, saj s tem ne želi vplivati na ponudnike in izračun ponudbene cene.


Datum objave: 21.03.2013   11:23
VPRAŠANJE:
Oddano: 21.3.2013, 09:45
Spoštovani, ali je potrebna predhodna najava ponudnika, ki se bo ogleda udeležil?
Ali potencialni ponudniki ob uri, predvideni za ogled, počakajo kar ob objektu Zdravstvenega doma Kamnik?

ODGOVOR:
Predhodna najava ni potrebna, zbor bo ob uri, predvideni za ogled, pri zgornjem vhodu v Zdravstveni dom Kamnik.Datum objave: 22.03.2013   14:50


VPRAŠANJE:
Oddano: 22.3.2013, 12:42
Spoštovani, razpisna obrazca št. 7a in 8a sta enaka. V primeru, da oddajamo tudi za odgovornega vodjo del referenco za enak objekt, ali zadostuje samo 1 originalni izvod, saj je nesmiselno naročniku/investitorju pošiljati v podpis 2 enaka obrazca?

ODGOVOR:
Ponudniki naj v zgoraj opisanem primeru vseeno priložijo obe potrdili, saj se razpisni obrazec št. 7a nanaša na reference ponudnika, razpisni obrazec št. 8a pa na reference odgovornega vodje del.Datum objave: 26.03.2013   16:10

VPRAŠANJE:
Oddano: 26.3.2013, 13:50
Prosimo naročnika, da datumsko opredeli veljavnost ponudbe.

ODGOVOR:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, II. poglavja »Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe« iz 10. točke, mora ponudba veljati najmanj 60 dni od datuma oddaje ponudbe, to pomeni vključno do dne 7.6.2013.


Datum objave: 27.03.2013   09:09

VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 08:39
Spoštovani,
Lepo prosimo za informacijo, če je ogled obvezen? Če je bi prosili še za en termin.

ODGOVOR:
Ogled ni obvezen, novih terminov ne bo.


Datum objave: 29.03.2013   10:24
VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 09:08
Pozdravljeni,
razpisna dokumentacija, stran 4, I. poglavje, točka 6, predzadnji odstavek: dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko notarsko overjene fotokopije .............
razpisna dokumentacija, stran 8, III. poglavje, D) 2. če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le to parafirati in žigosati..............
Ali naročnik sploh zahteva kakšen dokument oz. dokazilo, katerega kopija bi morala biti notarsko overjena, ali pa so lahko morebitne fotokopije samo parafirane in žigosane s strani naročnika?
ODGOVOR:
Ne. Navedeno velja za morebitne tuje ponudnike.


VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 10:15
V razpisni dokumentaciji na strani 13, točka I) je navedeno, da je priloga razpisnemu obrazcu št.5 parafirana in žigosana razpisna dokumentacija (poglavje I, II, III in IV). Ali ponudnik premakne navedeno razpisno dokumentacijo za obrazec št. 5 ali jo pusti v takem vrstnem redu kot je bila objavljena - stran 3 do 17?
ODGOVOR:
Črta se besedilo na strani13 v točki I) razpisne dokumentacije in sicer: s priloženo parafirano in žigosano razpisno dokumentacijo (poglavje I, II, III, IV).VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 10:20
Prosimo naročnika za objavo razpisnega obrazca št.10 v wordovem dokumentu, da naročniku obrazca ne bo treba pretipkavati. Obrazec iz razpisa ni uporaben, saj na njem piše VZOREC: MENICA ZA RESNOST PONUDBE.
ODGOVOR:
Ponudnik na roke izpolni razpisni obrazec št. 10. Naročnik zaradi možnosti spreminjanja vsebine obrazcev, le teh ne bo objavil v wordovem dokumentu.VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 10:40
S kakšnim dokazilom lahko ponudnik dokazuje prihodke v letu 2012? Za leto 2011 so razvidni iz S.BON-1/P, za leto 2012 pa ne.
ODGOVOR:
Naročnik sporoča, da je v zvezi z dokazovanjem dohodkov ponudnika v razpisni dokumentaciji pomotoma zapisano leto 2012. Ponudnik dokazujejo ekonomsko finančno sposobnost oz. višino prihodkov v letih 2010 in 2011.VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 11:22
Razpisni obrazec št. 1c se nanaša na podatke o zakonitih zastopnikih ponudnika/partnerja/podizvajalca. Spodaj v tekstu pa je pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov iz kazenske evidence PRAVNIH OSEB. Ali je v tekstu napaka?
ODGOVOR:
Da v tekstu je napaka. Pravilno se glasi »potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.«VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 12:39
Spoštovani!
Prosim, da objavite kdo je odgovorni projektant.
ODGOVOR:
Odgovorni projektant je Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh, A-0459.VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 13:19
Spoštovani, ali lahko priložimo reference, ki jih je odgovorni vodja del pridobil pri prejšnjemu delodajalcu?
ODGOVOR:
Da.


VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 13:37
V popisu del poglavje ZIDARSKA DELA, je v postavki št. 1a- Pozidava sten z opečnim monularcem do 20 cm enota M2, v postavki št. 1b. pozidava nad 20 cm je enota M3.
Naročnika sprašujemo, ali je pravilno da sta različni enoti mere.
ODGOVOR:
Enoti mere sta različni zaradi različnih debelin sten.


VPRAŠANJE:
Oddano: 27.3.2013, 13:54
Naročnika prosimo za podatek, kakšna je širina dilatacijskega traku DEFLEX (v tlaku in stebrih), oz. tip dilatacije.
ODGOVOR:
Dilatacija v tleh kot npr. DEFLEX 496.
Na stiku sten prizidek - obstoječe DEFLEX SM30+AF.VPRAŠANJE:
Oddano: 28.3.2013, 08:54
Spoštovani naročnik!
Glede na to, da v fazi oddaje ponudbe še ne sklepamo pogodb s podizvajalci, nas zanima, ali lahko v ponudbi predložimo dogovor o skupnem sodelovanju za nominirane podizvajalce. ZJN določa, da je ponudnik v roku 5 dni po sklenitvi podizvajalske pogodbe dolžan kopijo dostaviti naročniku, kar bomo tudi storili.
Prosimo, da v tem delu popravite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Naročnik popravlja navodila v zvezi s podizvajalci in sicer: Ponudnik mora ob oddaji ponudbe v ponudbi navesti vse podizvajalce (razpisni obrazec št.1b), s katerimi namerava izvesti predmet javnega naročila. Ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci.


VPRAŠANJE:
Oddano: 28.3.2013, 10:23
Spoštovani !
1) Vljudno prosimo za pojasnilo kot sledi :
v točki E - dokazila o ekonomsko finančni sposobnosti je zahtevan obrazec S.BON-1/P oz. S.BON-1, v nadaljevanju pa piše, da ponudnik dokaže z izpolnjevanju pogojev, da priloži :
- bonitetno oceno od SB1 do SB5- PRILOŽIMO S.BON OBRAZEC
- za čas 6ih mesecev pred datumom odpiranja ni imel blokiran TRR- PRILOŽIMO POTRDILA
- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti - KAŠNO POTRDILO PRILOŽIMO
- prihodki v letu 2011 in 2012 ločeno za posamezno leto presegajo ponudbeno vrednost brez DDV- KAŠNO DOKAZILO PRILOŽIMO

Prosimo za pojasnilo katera dokazila priložimo za tretjo in četrto alinejo

2) Potrdila o neblokiranem TRR na dan odpiranja ponudb ni možno pridobiti s strani bank, ker jih le ta lahko izda nekaj dni pred oddajo ponudbe, ne pa na isti dan oddaje, zato investitorja pozivamo, da to dikcijo spremeni. Lahko priložimo lastno izjavo, da bomo priložili zahtevana potrdila naknadno, nikakor pa ni možno potrdilo dobiti na dan 08.04. 2013., ker se ta dan ponudba oddaja in tudi na ta dan je odpiranje ponudb.
Banka lahko izda potrdila naprimer na datum 03.04. 2013, potrdila dobimo pa do 05.04. 2013.
Upamo da bo naročnik upošteval, da določenih potrdil ni možno dobiti kot je v razpisu navedeno.

ODGOVOR:
1) Ponudniki (pravne osebe v RS) morajo k ponudbi priložiti S.BON-1/P, iz katerega izhaja bonitetna ocena (SB1-SB10), neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih neporavnane obveznosti na dan pred sestavitvijo informacije ter prihodki v letu 2010 in 2011 ločeno za posamezno leto. Navedeno izhaja tudi iz S.BON-1 (za samostojne podjetnike). Torej, da ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost, je dovolj, da predloži ustrezen BON obrazec.
2) Naročnik ne zahteva potrdil oz. dokazil o neblokiranih transakcijskih računih (oz. dospele neporavnane obveznosti) z datumom na dan oddaje oz. odpiranja ponudb. Zahteva le, da potrdila oz. dokazila niso starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb.VPRAŠANJE:
Oddano: 28.3.2013, 10:35
Spoštovani!
Prosimo za informacijo za kakšna vrata gre pod opisom:
Protivlomna kovinska vrata
okvir: AL-u s prekinjenim toplotnim mostom
krilo: AL-u sendvič rastiran
kovinski elementi prašno barvano v RAL-u po izboru projektanta.
kvalitetna nasadila in tesnila.
Ali so vrata zunaj (zunanji vremenski vplivi), imaste kakšne okvirne dimenzije, barve,...
ODGOVOR:
Vsi odgovori so razvidni iz načrtov in shem (list 016 Arhitektura) VV1 in VV2.
Naročnik bo projekte posredoval na zahtevo ponudnika.VPRAŠANJE:
Oddano: 28.3.2013, 11:43
Pozdravljeni,
ali ponudniki za izpolnjevanje pogoja o ekonomsko-finančni sposobnosti predložijo kot dokazilo le obrazec S.BON-1/P?
Ajpes še vedno izdaja navedeni obrazec za leto 2011, kakšno dokazilo naj priložimo za prihodke v letu 2012?
ODGOVOR:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije lahko pravne osebe s sedežem v RS predložijo le obrazec S.BON-1/P.
Naročnik sporoča, da je v zvezi z dokazovanjem dohodkov ponudnika v razpisni dokumentaciji pomotoma zapisano leto 2012. Ponudnik dokazujejo ekonomsko finančno sposobnost oz. višino prihodkov v letih 2010 in 2011.
Datum objave: 02.04.2013   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri pregledu popisov razpisne dokumentacije ugotavljamo, da popisi določenih proizvodov ne vsebujejo tehničnih podatkov tega proizvoda ampak samo komercialno ime in oznako proizvoda (kot npr. Mitsubishi Electric PUHY-EP200YJM-A HighCOP). Smatramo, da to ni skldano z zakonom o javnih naročilih, saj ne omogoča ponuditi alternativnih proizvodov.

Nekateri popisi pa omejujeo proizvod z dimenzijo (kot npr. stenski žični upravljalnik). Dimenzije za funkcionalnost proizvodov niso pomembne.

Predlagamo, da se popisi dopolnijo v skldau z zakonom o javnih naročilih, ter s tem omogočajo vgradnjo alternativnih enakovrednih proizvodov.

ODGOVOR:
»V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v obrazcih podatke o proizvodu navesti v stolpcih Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike (lahko fotokopijo). V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.«
Pod navedbo kot. npr. Mitsubishi Elektric PUHY-EP200YJM-A HighCOP so pripisane tehnične karakteristike (postavka 1 v popisu) ogrevanje,hlajanje. Isto velja za vse ostale postavke
Kot npr. žični upravljalnik:
Notranja enota za krmiljenje posamezne naprave za ogrevanje in hlajenje v zahtevanih dimenzijah je sestavni del projeta.


Datum objave: 02.04.2013   12:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na napako iz razpisne dokumentacije, da je namesto prihodkov iz leta 2011 in 2012 potrebno upoštevati leto 2010 in 2011, naročnika pozivamo, da dopusti tudi prvotno zahtevo, saj so se potencialni ponudniki prav zaradi izpolnjevanja te zahteve odločili za pripravo ponudbe in jo že skoraj v celoti pripravili.

Obenem menimo, da je izkazovanje izpolnjevanja ekonomsko-finančnega pogoja za zadnji 2 leti poslovni leti (2011,2012) tudi za naročnika-investitorja boljši dokaz o sposobnosti potencialnega ponudnika!

Kot dokaz o letnih prihodkih v letu 2012 predlagamo priložitev obrazca BON 2, na katerem so prikazani prihodki za poslovno leto 2012.

V kolikor te možnosti ne boste dopustili, Vas prosimo za podaljašanje roka za oddajo ponudbe. Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik je za ekonomsko-finančno usposobljenost zahteval prihodke ponudnikov za leto 2010 in 2011 in je v zvezi s tem že odgovoril 27.3.2013.


Datum objave: 02.04.2013   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudnik izkazuje prihodke v letu 2012 z izvlečkom iz bilance uspeha 2012?

ODGOVOR:
Naročnik je za ekonomsko-finančno usposobljenost zahteval prihodke ponudnikov za leto 2010 in 2011 in je v zvezi s tem že odgovarjal dne 29.3.2013.