Dosje javnega naročila JN13060/2012
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN13060/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.12.2012
JN81/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2013
JN210/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2013
JN360/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.01.2013
JN753/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2013
JN2629/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.03.2013
    JN13060/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 3. 12. 2012
Številka objave: JN13060/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, Kontakt: Valerija Frangež, SI-9250 GORNJA RADGONA.
Tel. +386 25643806. E-pošta valerija.frangez@gor-radgona.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.gor-radgona.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: centralna čistilna naprava Gornja Radgona«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gornja Radgona
Sifra NUTS: SI011.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Projektiranje, dobava opreme in izgradnja centralne čistilne naprave Gornja Radgona kapacitete 8.800 PE
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 915 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik predloži kot sestavni del Ponudbe Garancijo za resnost Ponudbe v višini 65.000,00 EUR, ki mora biti v veljavi sto šestdeset (160) dni po skrajnem roku za predložitev Ponudb.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Razpisana dela se bodo financirala iz proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona (15029002 – Ravnanje z odpadno vodo, 150203 - Čistilna naprava Gornja Radgona). Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Razmerje med sredstvi upravičenih stroškov na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in sredstvi na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 66,81:11,79.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudba je lahko samostojna ali skupna.

Samostojna ponudba je ponudba, ki jo predloži samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam oz. s podizvajalci izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter prevzema izvedbo naročila

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži več enakopravnih gospodarskih subjektov (partnerjev), ki v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni partner, ki jih zastopa, ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Gospodarski subjekt se strinja z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi dodatki k razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt je registriran pri pristojnem organu za dejavnosti, ki jih prevzema v sklopu tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt ali njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskemu zakoniku (Ur. l. RS št. 55/2008, 66/2008 – popr., 39/2009 in 55/2009):

-hudodelsko združevanje;
-sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
-goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
-pranje denarja.

Gospodarski subjekt ali njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.

Proti gospodarskemu subjektu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.

Gospodarski subjekt ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju.

Gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Gospodarski subjekt na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Gospodarski subjekt je pri sestavi ponudbe za dela, ki jih prevzema v sklopu tega javnega naročila, upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Gospodarski subjekt redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS, št.: 01/2005, 100/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 62/2011).

Gospodarski subjekt ima, na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Gospodarski subjekt ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Gospodarski subjekt pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage.

Gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, v skladu z 77a. členom ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012) oz. 81.a členom ZJNVETPS (Ur.l. RS št. 72/2011-UPB3 in 43/2012).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodki ponudnika (samostojnega ponudnika oz. vodilnega partnerja v skupini ponudnikov) iz rednega poslovanja v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo razpisa oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, so enaki najmanj protivrednosti 3.000.000,00 EUR.

Ponudnik (samostojni ponudnik oz. vodilni partner v skupini ponudnikov) mora imeti za izvedbo predmetnega javnega naročila možnost najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke ali druge ustrezne finančne inštitucije v višini 100.000,00 EUR za vsa razpisana Dela;
Gospodarski subjekt v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo razpisa ustvarja čisti dobiček oz. ne ustvarja čiste izgube,

Gospodarski subjekt v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo razpisa ni posloval z bilančno izgubo.

Gospodarski subjekt v zadnjih petih (5) mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega nobenega računa.

Gospodarski subjekt ima bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj enakovredno SB6 ali boljšo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Reference ponudnika

a) Ponudnik mora imeti v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri izvedbi gradbenih del:

 ene (1) komunalno sekvenčne čistilne naprave (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki ima izdano vsaj dovoljenje za poskusno obratovanje ali
 enega (1) objekta visoke gradnje investicijske vrednosti vsaj 3.000.000 EUR, ki ima izdano uporabno dovoljenje od katere je vrednost strojno tehnološke opreme znašala vsaj 1.000.000 EUR.

Kadrovske zmogljivosti

b) Ponudnikov odgovorni vodja vseh del, ki je hkrati tudi odgovorni vodja del za izvedbo tehnološke opreme izpolnjuje zahteve za odgovornega vodjo Del za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1 in ima v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni vodja del pri gradnji:

 dveh (2) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana vsaj dovoljenja za poskusno obratovanje.

Odgovorni vodja vseh del mora biti vpisan v seznam IZS in imeti vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju gradenj. Odgovorni vodja del, ki ni državljan Republike Slovenije, ima dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

c) Ponudnikov odgovorni vodja projekta, ki je hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave izpolnjuje zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 45. člena ZGO-1 in ima v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni projektant načrta tehnologije čistilne naprave pri projektiranju:

 štirih (4) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana dovoljenja za poskusno obratovanje in od tega vsaj dve (2) tudi izdana uporabna dovoljenja

in

 da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega obratovanja komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) minimalne kapacitete 6000 PE.

Odgovorni vodja projekta mora vpisan v seznam IZS in ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju projektiranja. Odgovorni vodja projekta, ki ni državljan Republike Slovenije, ima dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

Tehnične zmogljivosti, vgrajena oprema in drugi tehnični pogoji

d) Ponudnik bo vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).

e) Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovili zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo (upravni in

f) bivalni del gradbišča) in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bomo začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

g) Ponudnik mora ponudbi predložiti predviden program izvedbe del in priložiti organizacijski načrt izvedbe del, ki vključuje vse udeležene ponudnike, njihov položaj in odnos do ključnega osebja ter naloge ključnega osebja.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 1. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 1. 2013
Čas: 12:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Razmerje med sredstvi upravičenih stroškov na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in sredstvi na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 66,81:11,79.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://enarocanje.si/Dokumentacija/2012/12/1931-181884768198240/GR-CN-03-12-2012.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 1. 2013
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, SI-9250 GORNJA RADGONA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: V skladu s 25. členom z Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/2011) lahko ponudnik v roku osmih (8) delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopki ali popravki (če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu) vloži zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, SI-9250 GORNJA RADGONA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN81/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 4. 1. 2013
  • JN210/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 8. 1. 2013
  • JN360/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 11. 1. 2013
  • JN753/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 23. 1. 2013
  • JN2629/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 7. 3. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2012   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

Predmet razpisa je projektiranje in gradnja čistilne naprave. Naročnik je pogoj za tehnično sposobnost med ostalim vezal na ponudnikove referenčne objekte, ki so zgrajeni in v obratovanju izključno po tehnologij "SBR". Prosimo, da zaradi zagotavljanja konkurence in enakopravnega obravnavanja ponudnikov, naročnik ta pogoj razširi tako da izpusti oznako tehnologije "SBR" , ali pa navede vse ostale vrste tehnologij ( npr MBR... ) po katerih lahko ponudniki enakovredno zagotovijo končne parametre iz zahtev tehnične naloge naročnika. Enako velja tudi za pre-ozko omejen pogoj za OVD, Tehnologa-projektanta čistilne naprave.

Hvala


ODGOVOR:
Investitor je v dokumentih:
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MURE – PROJEKT OBČINE GORNJA RADGONA Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v občini Gornja Radgona

• PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA PROJEKTA (PINV-Z) maj 2011
• ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI september 2011, dopolnitev april 2012, dopolnitev julij 2012

izvedel primerjavo variant tehnologije ter se na osnovi primerjav odločil za tehnologijo »SBR«, zato pričakuje poznavanje tehnologije tako s strani izvajalca kakor tudi s strani tehnologa.


Datum objave: 04.01.2013   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje glede izpolnjevanja predračuna. Običajno je bila do sedaj praksa da je bila sestavni del razpisne dokumentacije tudi priloga predračuna v Excelu kamor so se ponudbene cene vpisale. Sedaj je ponudbeni predračun samo v PDF obliki. Ali je to pomota, kaj manjka v rzapisni dokumentaciji?

ODGOVOR:
Glede na to, da gre za naročilo po rumeni FIDIC knjigi in ima Ponudbeni predračun zelo malo postavk, je bila priložena le PDF oblika Ponudbenega predračuna. Kljub navedenemu se na vaš predlog v Poglavju 4 (Ponudbeni predračun) zamenja prikaz, namesto zaprte PDF oblike je sedaj Ponudbeni predračun v Excel obliki, ki je sestavni del Poglavja 4.

Datum objave: 04.01.2013   10:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, nismo prejeli odgovora na naše vprašanje:

POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprašanja: 11.12.2012, 14:28
Vprašanje se nanaša na objavo: JN13060/2012 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje) iz dne
3.12.2012
Tekst vprašanja:
Vprašanje glede izpolnjevanja predracuna. Obicajno je bila do sedaj praksa da je bila sestavni del razpisne
dokumentacije tudi priloga predracuna v Excelu kamor so se ponudbene cene vpisale. Sedaj je ponudbeni predracun
samo v PDF obliki. Ali je to pomota, kaj manjka v rzapisni dokumentaciji?

ODGOVOR:
Glede na to, da gre za naročilo po rumeni FIDIC knjigi in ima Ponudbeni predračun zelo malo postavk, je bila priložena le PDF oblika Ponudbenega predračuna. Kljub navedenemu se na vaš predlog v Poglavju 4 (Ponudbeni predračun) zamenja prikaz, namesto zaprte PDF oblike je sedaj Ponudbeni predračun v Excel obliki, ki je sestavni del Poglavja 4.

Datum objave: 08.01.2013   13:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Glede na razpisne pogoje, so le ti nastavljeni tako, da so skrajno resno "pisani na kožo" le enemu izmed ponudnikov, v kolikor jih ne boste spremenili, bomo primorani že sedaj vložiti zadevo na Državno revizijsko komisijo ter stvar predati Komisiji za preprečevanje korupcije !!!

Prosimo, da se spremeni oziroma dopusti tudi drugačni tip tehnologije v referenci kot je SBR, namreč zahtevana referenca je pisana na kožo le enemu znanemu ponudniku. Enako se zahteva referenca za odgovornega vodjo del, vezanega na tehnologijo SBR. Spet takšno referenco dosega le eno podjetje, prosimo, da se črta beseda SBR. Enako projektant čistilnih naprav-spet se zahteva SBR tehnologija, takšen projektant je spet samo eden, ali ga naj citiramo in tudi podjetje v katerega spada !?, da bo več kot očitno, da je razpis prilagojen za to podjetje.....

Torej, ali je na vse navedeno možno stvari ponudit, brez tehnologije SBR, oz. na kakšno drugačno tehnologijo, predvsem z namenom omogočiti, da se bo na razpis lahko prijavilo več podjetij in bo razpis narejen transparentno ter do vseh enakovreden ?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
V Sloveniji izpolnjujeta razpisane pogoje za projektiranje najmanj dve projektantski podjetji, za izvedbo pa najmanj tri. Sicer pa se na razpis lahko prijavijo podjetja iz vse Evrope.

Datum objave: 08.01.2013   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA PROJEKTA (PINV-Z) maj 2011
in ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI september 2011, dopolnitev april 2012, dopolnitev julij 2012 je izvedlo podjetje kateremu je prilagojen tudi sedanji razpis, glede na to, je jasno zakaj je izbrana tehnologija SBR, namreč ta takoj izločuje konkurenco......
Prosimo, da spremenite pogoje oz. razveljavite razpis !!!!

ODGOVOR:
V Sloveniji izpolnjujeta razpisane pogoje za projektiranje najmanj dve projektantski podjetji, za izvedbo pa najmanj tri. Sicer pa se na razpis lahko prijavijo podjetja iz vse Evrope.

Datum objave: 08.01.2013   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se lahko ponudijo reference iz tujine (EU) in enako reference iz tujine (EU) za OVD, pri čemer je projektant in OVD istočasno član tudi naše (Slovenske IZS) ?
V kolikor to ni možno, lahko govorimo o tem, da so razpisni pogoji naravnani tako, da ponudnike reducirajo le na enega, katerega se že v samem začetku favorizira iz strani investitorja, to pa je grobo kršenje ZJN.

ODGOVOR:
V skladu z razpisnimi pogoji se lahko ponudijo reference iz tujine, pri razpisu lahko sodelujejo tudi tuji ponudniki. Ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Odgovorni vodja del (OVD) in projektant morata izpolnjevati zahtevane pogoje iz Navodil ponudnika (Poglavje 1).


Datum objave: 08.01.2013   13:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Za kvalitetno in ustrezno pripravo ponudb je zaradi minulih praznikov občutno premalo časa. Večina tujih podjetij je med 24. 12 in 7. 1 na dopustih. Ker je za uspešno in korektno pripravo ponudbe na objavljeno javno naročilo potrebno pridobiti precej dokumentov tudi iz javnih inšitucij in ker je bil razpis v veliki meri med božičnimi in novoletnimi prazniki, kar v precejšnji meri onemogoča pripravo ponudbe, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.


ODGOVOR:
Naročnik meni, da je za kvalitetno pripravo ponudbe na voljo dovolj časa, zato ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe. V skladu z ZJN-2 po formalno nepopolne ponudbe možno dopolnjevati tudi po roku za oddajo ponudbe.

Datum objave: 08.01.2013   13:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlog za spremembo razpisnih pogojev objavljenih v razpisni dokumentaciji za »izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta : centralna čistilna naprava Gornja Radgona«, pod št. objave JN 13060/2012:

Naročnikov pogoj 34.2 na str. 20:
Ponudnikov odgovorni vodja vseh del, ki je hkrati tudi odgovorni vodja del za izvedbo tehnološke opreme izpolnjuje zahteve za odgovornega vodjo Del za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1
in ima v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni vodja del pri gradnji:

• dveh (2) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana vsaj dovoljenja za poskusno obratovanje.

Odgovorni vodja vseh del mora biti vpisan v seznam IZS in imeti vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju gradenj. Odgovorni vodja del, ki ni državljan Republike Slovenije, ima dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.


Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN) sicer dopušča, da naročnik poleg obligatornih pogojev, določi še druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da bi dokazali svojo sposobnost. Temeljno pravilo, zapisano v Direktivah in ZJN pa je, da morajo biti pogoji v povezavi s predmetom naročila in da so sorazmerni. Citirani pogoj temu ne ustreza in iz razpisa je očitno, da je pisan na kožo točno določenemu ponudniku.

Zahteva naročnika, da je ponudnikov odgovorni vodja vseh del hkrati tudi odgovorni vodja del za izvedbo tehnološke opreme je v neskladju s slovensko zakonodajo. Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO) v 2 členu natančno pojasni pomen izrazov. Glede na dejstvo, da v naši zakonodaji ne obstaja t.i. »odgovorni vodja vseh del« in da ravno tako ne obstaja t.i. vodja del za izvedbo tehnološke opreme« naprošamo naročnika, da oba termina uskladi z veljavno zakonodajo, ki v 2. členu ZGO natančno določa pomen izrazov kot je odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, da ne bi prišlo do zahtevka za revizijo.

Naročnikova zahteva, da je odgovorni vodja vseh del hkrati odgovorni vodja vseh del je nezakonita, ker tak odgovorni vodja del v naši zakonodaji ne obstaja. V naši zakonodaji poznamo odgovorne vodje del za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, ki so lahko člani različnih matičnih sekcij Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju IZS) ali druge pristojne inženirske zbornice. Pri izdelavi projektne dokumentacije za čistilno napravo za čiščenje odpadnih vod je potrebno sodelovanje gradbenih inženirjev, ki so člani matične gradbenih inženirjev (MSG), inženirjev tehnologov, ki so člani matične sekcije tehnologov (MST), elektro inženirjev, ki so člani matične sekcije elektroinženirjev (MSE) in strojnih inženirjev, ki so člani matične sekcije strojnih inženirjev (MSS). Ravno tako naročnika opozarjamo, da je naročnikov pogoj, da mora biti odgovorni vodja del za zahtevne objekte nesorazmeren, ker čistilna naprava zmogljivosti čiščenja 8.800 PE ni zahteven objekt. Naročnika naprošamo, da spremeni pogoj na način, da bo sorazmeren javnemu naročilu.

V skladu z zgoraj navedenim pričakujemo, da bo naročnik ustrezno spremenil razpisne pogoje in razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR:
V skladu z 2. odstavkom 77. člena ZGO-1 je naročnikov pogoj 34.2 pogoj za odgovornega vodja del, ki v skladu z 2. členom (tč. 4.3.2) odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji.

Glede na to, da naročnik dela oddaja po t.i. rumeni FIDIC knjigi, je zanj zelo pomembno, da ima odgovorni vodja del tudi znanje tehnologije čistilne naprave, zato pričakuje, da bo odgovorni vodja del hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del - posameznik odgovoren za področje tehnologije čistilne naprave. Glede na to, da imajo to znanje člani različnih matičnih sekcij IZS, naročnik v razpisnih pogojih namenoma ni navedel zahtevane sekcije. Posameznik je lahko član MSG, MST ali MSS.

Pričakujemo, da bo za objekt, ki bo lociran na poplavnem območju in iz katerega odpadne vode se bodo iztekale skozi poplavno območje v Muro, zahtevana presoja vplivov na okolje. Posledično postane objekt v skladu 2. členom Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/2008) zahteven objekt.

V skladu z navedenim naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 08.01.2013   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlog za spremembo razpisnih pogojev objavljenih v razpisni dokumentaciji za »izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta : centralna čistilna naprava Gornja Radgona«, pod št. objave JN 13060/2012:

Naročnikov pogoj 34.3 na str. 21:
Ponudnikov odgovorni vodja projekta, ki je hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave
izpolnjuje zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 45. člena
ZGO-1 in ima v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni projektant načrta
tehnologije čistilne naprave pri projektiranju:
štirih (4) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana
dovoljenja za poskusno obratovanje in od tega vsaj dve (2) tudi izdana uporabna dovoljenja
in
da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega
obratovanja komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) minimalne kapacitete 6000 PE.
Odgovorni vodja projekta mora vpisan v seznam IZS in ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju
projektiranja. Odgovorni vodja projekta, ki ni državljan Republike Slovenije, ima dokazilo, izdano s strani
ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European
Framework of Reference for Languages – CEFRL.

Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN) sicer dopušča, da naročnik poleg obligatornih pogojev, določi še druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da bi dokazali svojo sposobnost. Temeljno pravilo, zapisano v Direktivah in ZJN pa je, da morajo biti pogoji v povezavi s predmetom naročila, da so sorazmerni in da niso diskriminatorni. Citirani pogoj temu ne ustreza in iz razpisa je očitno, da je pisan na kožo točno določenemu ponudniku.

Naročnikov pogoj, da mora biti odgovorni vodja projekta hkrati tud odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave je diskriminatoren do drugih odgovornih vodij projekta, ki niso odgovorni projektanti načrta tehnologije in tehnoloških procesov in imajo pozitivne izkušnje iz odgovornega vodenja projekta – komunalne sekvenčne čistilne naprave (SBR) z minimalno kapaciteto 6.000 PE.

Naročnikov pogoj, da mora odgovorni vodja projekta izpolnjevati zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte je nesorazmerna zaradi dejstva, ker čistilna naprava zmogljivosti čiščenja več kot 100.000 PE spada med zahtevne objekte, čistilna naprava, ki jo želi zgraditi naročnik, zmogljivosti čiščenja 8.800 PE, ne spada med zahtevne objekte.

Naročnikov pogoj, da ima odgovorni projektant načrta tehnologije čistilne naprave izkušnje pri projektiranju štirih (4) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana dovoljenja za poskusno obratovanje in od tega vsaj dve (2) tudi izdana uporabna dovoljenja, je nesorazmeren zaradi števila zahtevanih izkušenj. V Republiki Sloveniji obstajajo po našem vedenju trije odgovorni projektanti, ki izpolnjujejo zahtevo za odgovornega vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave, vendar obstaja samo eden, ki je načrtoval (4) komunalno sekvenčne čistilne naprave večje od 6.000 PE ki imajo izdana dovoljenja za poskusno obratovanje in od tega vsaj dve (2) tudi izdana uporabna dovoljenja.

Naročnikov pogoj, da je odgovorni vodja projekta, ki je hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega obratovanja komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) minimalne kapacitete 6000 PE ni v skladu s slovensko zakonodajo. Odgovorni projektant je skladno s točko 4.2.1, 2. člena ZGO-ja posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. Vodenje postopka izdaje poskusnega obratovanja ne more opravljati odgovorni projektant ampak ga opravlja pooblaščeni uradnik iz upravne enote, torej države. Pravzaprav že termin postopek izdaje poskusnega obratovanja ne obstaja. Obstaja poskusno obratovanje čistilne naprave in po končanem pozitivnem poskusnim obratovanjem sledi postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Da bi se postopek poskusnega obratovanja sploh začel je potreben še en postopek prej in sicer postopek pridobitve odločbe o poskusnem obratovanju čistilne naprave. Za vse zgoraj naštete postopke pa odgovorni projektant ni odgovoren in jih sploh ne opravlja. Naročnika opozarjamo, da je pogoj nezakonit in hkrati zahtevamo, da ga odstrani iz razpisne dokumentacije.

V skladu z zgoraj navedenim pričakujemo, da bo naročnik ustrezno spremenil razpisne pogoje in razpisno dokumentacijo.ODGOVOR:
V skladu s 3. odstavkom 45. člena ZGO-1 kot odgovorni vodja projekta nastopa odgovorni projektant stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen objekta prevladuje.

Glede na to, da naročnik dela oddaja po t.i. rumeni FIDIC knjigi, je zanj zelo pomembno, da ima odgovorni vodja projekta tudi znanje tehnologije čistilne naprave, zato pričakuje, da bo odgovorni vodja projekta hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave. Glede na to, da imajo to znanje člani različnih matičnih sekcij IZS, naročnik v razpisnih pogojih namenoma ni navedel zahtevane sekcije. Posameznik je lahko član MSG, MST ali MSS.

Naročnik želi, da na javnem razpisu pridobi čim večje število ponudb, zato se je odločil, da pogoj 34.3. spremeni, tako da se zahtevata zgolj dve (2) referenci namesto štirih (4). Zahtevani referenci vodenja postopka za izdajo poskusnega obratovanja se izločita.

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na Portalu javnih naročil in portalu Občine Gornja Radgona.


Datum objave: 17.01.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji na strani 246 je opisano povečanje volumna zadrževalnega bazena. Naše vprašanje se glasi:
- Ali objekt zadrževalnega bazena in črpališča visokih voda deluje?
- Ali je potrebno sanirati gradbeni objekt obstoječega zadržavalnega bazena in črpališča visokih voda?
- Ali se strojna in elektro oprema zadržavalnega bazena in črpališča visokih voda zamenja?


ODGOVOR:
Objekt zadrževalnega bazena in črpališča visokih voda deluje, vendar delovanje obstoječega objekta in opreme ne ustreza.

Potrebno je sanirati gradbeni objekt obstoječega zadrževalnega bazena in črpališča visokih voda v smislu povečanja volumna in dodatnega črpališča.

Obstoječa strojna in elektro oprema zadržavalnega bazena in črpališča visokih voda se ohrani, vgradi se nova oprema.


Datum objave: 17.01.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji na strani 246 je opisano povečanje volumna zadrževalnega bazena.
Predlaga se izvedba s cevnim zadrževalnim bazenom (DN 2000mm, L= 100 m). Ugotavljamo, da glede na razpoložljivost parcel gradnja predlaganega cevnega zadrževalnega bazena ni možna. Predlagamo izvedbo zadrževalnega bazena ob obstoječem bazenu na parceli investitorja. Prosimo za potrditev!


ODGOVOR:
Izvedba zadrževalnega bazena ob obstoječem bazenu na parceli investitorja je možna.

Datum objave: 17.01.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za najmanj dva tedna, namreč sedanji rok je postavljen tako, da vse dokumentacije, ki se zahteva ni možno pridobiti, predvsem pod dejstvom, da je v preteklem času bilo ogromno institucij na dopustu. S tem se poraja sum, da je objava razpisa teminsko namensko zastavljena v tem obdobju, saj je skoraj nemogoče dobiti vso ustrezno dokumentacijo, z namenom, da nekdo, kateremu je razpis pisan na kožo, z zahtevanimi potrdili in dokumenti že razpolaga. Iz tega vzroka vas prosimo za podaljšanje roka. Navedba, da se ponudba lahko odda neformalno popolna je izmišljena in zavajajoča, namrek kako lahko nekdo odda ponudbo, npr. brez bančne garancije-ali je to torej dovoljeno ?
Odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja del, katera nista državljana Republike Slovenije, morata imeti dokazilo, izdano s strani
ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European
Framework of Reference for Languages – CEFRL. T azahteva je skrajno diskriminatorna, saj s tem potrdilom namreč ne razpolaga nihče iz tujine. Iz tega vzroka je za opazit, da je ta pogoj zahtevan namensko, da se omejijo morebitni ponudniki in se s tem zreducirajo na favoriziranega, iz tega vzroka zahtevamo, da se ti diskriminatorni pogoji, črtajo iz zahtev.
V nasprotnem primeru, če se ta zahteva ne ukine, bomo izvedli prijavo na Državno revizijsko komisijo.

ODGOVOR:
V skladu s popravkom z dne 11.01.2013 je naročnik podaljšal rok za odpiranje ponudb do 23.01.2013.

Navedba v zvezi s formalno nepopolnostjo ni izmišljena, temveč izhaja iz 2. in 78. člena Zakona o javnem naročanju. Prav tako ni naročnikov namen, da ponudnike zavaja. Ponudba brez bančne garancije ni formalno nepopolna. Tako ponudbo se izloči.

Izvajanje del odgovornega vodje projekta kot tudi odgovornega vodje del spada med regulirane poklice skladno z določili ZGO-1. Za regulirane poklice veljajo določba Zakona o postopku priznanja kvalifikacij državljanom držav članic evropske unije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji iz katerega izhaja zahteva po znanju slovenskega jezika.


Datum objave: 17.01.2013   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to da je prestavljen rok za oddajo ponudbe na 23.01.2013 in imamo že pridobljeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter bonitetni obrazec S.BON-1, vas sprašujemo če omenjeni dokumenti lahko ostanejo v veljavi ali moramo pridobiti nove dokumente glede na nov rok za oddajo ponudbe. Prosimo za hiter odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Finančno zavarovanje mora v skladu z razpisno dokumentacijo veljati 160 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb, ki je 23.01.2013. V kolikor vaše finančno zavarovanje pokriva navedeno obdobje, ga lahko obdržite, v nasprotnem primeru pa je potrebno pridobiti dokument z ustrezno veljavnostjo. Bonitetni obrazec S.BON-1 mora biti izdan po objavi razpisa.