Dosje javnega naročila 000890/2023
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.426,00 EUR

JN000890/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.02.2023
JN000890/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2023
JN000890/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.04.2023
JN000890/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000890/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Prusnik
urska.prusnik@fgg.uni-lj.si
+386 14768514

Internetni naslovi
http://www.fgg.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471796/6_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22824
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Fakulteta
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave
Referenčna številka dokumenta: JN-22824
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38428000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Bioreatroski simulacisjki sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Bioreaktorski simulacijski sistem za merjenje bioplina
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bioreaktorski simulacijski sistem za merjenje biolpina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kompaktni rotacijski reometer za merjenje reoloških lastnosti odpadnih voda iz čistilne naprave
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38428000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kompaktni rotacijski reometer za merjenje reoloških lastnosti odpadnih voda iz čistilne naprave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2023   18:12
VPRAŠANJE
Ali je izjava E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA vezana na ponudbo s podizvajalci in je, če nastopamo brez podizvajalcev, ni potrebno prilagati v ponudbi.

ODGOVOR
Obrazec (E.01 Izjava gospodarskega subjekta) je obvezen pri ponudbi, ki se oddaja skupaj s podizvajalci.Datum objave: 24.02.2023   18:13
VPRAŠANJE
Ali je izjava E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA vezana na ponudbo s podizvajalci in je, če nastopamo brez podizvajalcev, ni potrebno prilagati v ponudbi.

ODGOVOR
Obrazec (E.01 Izjava gospodarskega subjekta) je obvezen pri ponudbi, ki se oddaja skupaj s podizvajalci.Datum objave: 24.02.2023   18:14
VPRAŠANJE
Nastopamo samostojno in brez podizvajalcev Ali torej v ponudi prilagamo obrazec C.02 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV ali ni potrebno.

ODGOVOR
Obrazec (C.02 Udeležba podizvajalcev) je obvezen pri ponudbi, ki se oddaja skupaj s podizvajalci.Datum objave: 24.02.2023   18:23
VPRAŠANJE
V sistemu e-JN, kjer oddajamo ponudbo je tudi razdelek Izjava-ponudnik. Ker v poglavju B.02.1. PONUDBA IN PREDRAČUN v razpisni dokumentaciji niste točno navedli, kaj naj priložimo v ta razdelek vas lepo prosimo za pojasnilo ali priložimo skeniran izpolnjen obrazec D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA ali pa v ta razdelek ni potrebno prilagati ničesar. Vnaprej hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
V skladu s točko A.07 Predložitev ponudbe iz naročnikove Razpisne dokumentacije, pojasnjujemo:
V razdelek »Predračun« se pripne izpolnjen in podpisan obrazec C.01 PONUDBA. Preostali dokumenti se pripnejo v razdelke skladno z Navodili za uporabo e-JN.
Ponudbik pri oddaji ponudbe sledi navodilom e-JN oziroma korakom, ki ga vodijo v sistemu e-JN, v trenutku ko oddaja ponudbo.
Datum objave: 24.02.2023   18:24
VPRAŠANJE
Ostale dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
Prosimo naročnika da nam olajša in racionalizira delo ter dovoli, da vse dokumente in tehnično dokumentacijo, ki jih moramo priložiti v razdelek »Drugi dokumenti« skeniramo skupaj kot eno datoteko, tako da nam ni potrebno skenirati, poimenovati in prilagati vsakega obrazca posebaj. Hvala.

ODGOVOR
V skladu s točko A.07 Predložitev ponudbe iz naročnikove Razpisne dokumentacije, pojasnjujemo:
V razdelek »Predračun« se pripne izpolnjen in podpisan obrazec C.01 PONUDBA. Preostali dokumenti se pripnejo v razdelke skladno z Navodili za uporabo e-JN.
Ponudbik pri oddaji ponudbe sledi navodilom e-JN oziroma korakom, ki ga vodijo v sistemu e-JN, v trenutku ko oddaja ponudbo.
Datum objave: 27.02.2023   10:07
VPRAŠANJE
Pogoj 5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt:
- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;
- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.
Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

Prosimo naročnika za pojasnilo katero potrdilo želi, da priložimo. Navedli ste 7 alinej, pa po do sedanjih razpisih na katere smo se prijavili za te pogoje pri naročnikih nismo potrebovali prilagati nobenih potrdil. Vljudno prosimo za pojasnilo, katera potrdila naročnik želi.


ODGOVOR
Ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogoja v fazi oddaje ponudbe kot predhodni dokaz predložite izključno krovno izjavo na obrazcu D.01. Ker je pričakovati tudi ponudbe iz tujine, je primeroma navedeno tudi potrdilo, ki pa ga bo potrebno predložiti naknadno, če bo naročnik ocenil, da obstajajo razlogi, zaradi katerih bo dvomil v resničnost izjav ponudnikov, in če takšno potrdilo v kateri od drugih držav obstaja.Datum objave: 03.03.2023   09:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Ostale dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
Prosimo naročnika da nam olajša in racionalizira delo ter dovoli, da vse dokumente in tehnično dokumentacijo, ki jih moramo priložiti v razdelek »Drugi dokumenti« skeniramo skupaj kot eno datoteko, tako da nam ni potrebno skenirati, poimenovati in prilagati vsakega obrazca posebaj. Hvala.

ODGOVOR
V skladu s točko A.07 Predložitev ponudbe iz naročnikove Razpisne dokumentacije, pojasnjujemo:
V razdelek »Predračun« se pripne izpolnjen in podpisan obrazec C.01 PONUDBA. Preostali dokumenti se pripnejo v razdelke skladno z Navodili za uporabo e-JN.
Ponudbik pri oddaji ponudbe sledi navodilom e-JN oziroma korakom, ki ga vodijo v sistemu e-JN, v trenutku ko oddaja ponudbo.


VPRAŠANJE:
Ponavljamo vprašanje, namreč v Navodilih za uporabo e-JN ni nikjer izrecno navedeno ali se dokumenti skenirajo in pripenjajo posebej ali ne (sistem e.Jn omogoča oboje) -to je odločitev naročnika. V razpish, ki smo jih v sistem e.Jn oddali do sedaj nekateri naročniki zahtevajo, da se skenira vse skupaj, ker je to za njih preglednejše, nekateri pač želijo, da se skenira vsak obrazec posebej. Zatorej lepo prosimo za pojasnilo, kako naj pripnemo dokumente ali skenirano kot ena datoteka ali vsakega posebej. Hvala.

ODGOVOR
Pri nalaganju datotek v sistem eJN je pomembno, da naložite v razdelek »Predračun« pravilno izpolnjen in podpisan obrazec C.01 Ponudba. Ostale dokumente lahko naložite v druge razdelke. Naročnik bo sprejel ponudbe ne glede na to, ali bodo ostali dokumenti ali obrazci združeni v eno datoteko ali v več ločenih datotek.Datum objave: 03.03.2023   09:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V sistemu e-JN, kjer oddajamo ponudbo je tudi razdelek Izjava-ponudnik. Ker v poglavju B.02.1. PONUDBA IN PREDRAČUN v razpisni dokumentaciji niste točno navedli, kaj naj priložimo v ta razdelek vas lepo prosimo za pojasnilo ali priložimo skeniran izpolnjen obrazec D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA ali pa v ta razdelek ni potrebno prilagati ničesar. Vnaprej hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
V skladu s točko A.07 Predložitev ponudbe iz naročnikove Razpisne dokumentacije, pojasnjujemo:
V razdelek »Predračun« se pripne izpolnjen in podpisan obrazec C.01 PONUDBA. Preostali dokumenti se pripnejo v razdelke skladno z Navodili za uporabo e-JN.
Ponudbik pri oddaji ponudbe sledi navodilom e-JN oziroma korakom, ki ga vodijo v sistemu e-JN, v trenutku ko oddaja ponudbo.

PONOVNO VPRAŠANJE
Naročnik torej vi označite v sistemu e.Jn ali sploh želite polje IZJAVA ponudnik. Pri nekaterih razpisih, kjer naročnik tega ne želi (torej, kjer je to polje za naročnika nepomembno) mi uporabniki sploh ne vidimo razdelka IZJAVA ponudnik. Torej mi ponudniki sledimo predvsem navodilom naročnika, ki so zapisana v razpisni dokumentaciji in ne samo navodilom Navodili za uporabo e-JN. Vi določate, kateri dokument želite oz. ne želite v razdelku Izjava ponudnik. Če torej ni potrebno v ta razdelek prilagati ničesar vas prosimo le za jasen odgovor, da lahko ta razdelek pustimo prazen, tako, da bo naša ponudba pravilna. Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Pri nalaganju datotek v sistem eJN je pomembno, da naložite v razdelek »Predračun« pravilno izpolnjen in podpisan obrazec C.01 Ponudba. Ostale dokumente lahko naložite v druge razdelke. Naročnik bo sprejel ponudbe ne glede na to, ali bodo ostali dokumenti ali obrazci združeni v eno datoteko ali v več ločenih datotek.