Dosje javnega naročila JN4889/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN4889/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.04.2013
    JN4889/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih

Datum objave: 26. 4. 2013
Številka objave: JN4889/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cesta Dolomitskega odreda v Ljubljani
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo od Ceste pod Jezom do nove povezovalne ceste »od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič«

Rekonstrukcija ima namen urediti ustrezne zavijalne pasove v križiščih in pomembnejših priključkih, obojestranske ločene površine za kolesarje in pešce na odseku do predvidene nove povezovalne ceste iz smeri Tržaške ceste, z urejenimi prečkanji vozišča, oziroma enostranski hodnik za pešce v nadaljevanju do ceste Pod jezom.

V sklopu rekonstrukcije voznih površin, je predvidena tudi preureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju ceste z ustrezno navezavo na obstoječe oziroma projektirano stanje.

Količina in obseg naročila sta razvidna iz popisov del, ki je priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki).

Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 208 pri ga. Anita Ferfolja. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 306 4665.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45232000 (Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih)
45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 180 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-285/2013-8
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 21. 5. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 5. 2013
Čas: 13:00
Kraj: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/1946-263004485885568/Razpisna_doku
mentacija_-_C__dolomitskega_odreda_25.4.2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 13. 5. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2013   12:27
1. Ali je pri postavki 1.2.4.0. pravilna enota mere m1? Postavka 1.3.1.0. Za kakšno zaporo gre? Kdo je izdelal eleborat za zaporo? Če obstaja ga objavite. Kdo je koncesionar za postavitev zapore?

ODGOVOR:
Enota mere je pravilna. Nanaša se na porušitev obstoječega objekta. Za cestno zaporo je potrebno izdelati elaborat in pridobiti dovoljenje. Dovoljenje za zaporo izda MOL, OGDP.

2. Ali lahko naročnik, zavezan zakonu o javnih naročilih v popisu del predpiše tehnologijo proizvodnje cevi, ki je izrecno predpisana za cevi proizvajalca HOBAS, ter s tem od ponudnika zahteva da išče ponudbo pri proizvajalcu ki dobavlja cevi izdelane po predpisani tehnologiji, ne glede na to, da na trgu obstaja veliko drugih proizvajalcev materiala, ki nudijo ravno tako kvalitetne proizvode, izdelane s podobno tehnologijo. Ali s tem naročnik postavlja v ospredje posameznega proizvajalca oz. dobavitelja materiala? Ali je dovoljeno v ponudbi uporabiti materiale drugih proizvajalcev, enake kvalitete?

ODGOVOR:
V popisih je upoštevati cevi iz centrifugiranega poliestra togostnega razreda SN 10.000 (npr. Hobas).

3. V popisu del navajte odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15km. (postavka 1.17-padavinska kanalizacija) kje je ta deponija in kdojo upravlja?
V popisu del navajte odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5km. (postavka 1.15-vodovod) kje je ta deponija in kdojo upravlja?
ALi lahko upoštevamo odvoz na lastno deponijo?

ODGOVOR:
Izvajalec mora upoštevati pravilo stroke, v tem primeru Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (URL RS št. 34/2008).


4. Izdelava požiralniške zveze meteorne vode iz cevi PVC 160/SN8 s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20, vključno z vsemi zemeljskimi deli
Postavka se nahaja v popisu KANAL P1 IN KANAL P2. Podajte podatek kakšna je dolžina 1 kosa ter kakšna zemeljska dela se naj upoštevajo.

ODGOVOR:
V popisu se pri postavki "izdelava požiralniške zveze... " št. kosov zamenja s tekočimi metri (m1).

5. Dobava in vgradnja tipske dušilke RDT 3010 z vsemi pomožnimi deli. Prosimo da navedete proizvajalca oz. vrsto dušilke.

ODGOVOR:
Vgradi se tipska dušilka za višino vodnega stolpa H=1.0m in dovoljenim pretokom vode Q=57,93 l/s.

6. Prestavitev obstoječega plinovoda PE 110 po navodilu nadzorne službe upravljalca plinovoda (KANAL P2)
in
Prestavitev obstoječega plinovoda PE 225 po navodilu nadzorne službe upravljavca plinovoda (KANAL P2)
kaj zajema 1 kpl prestavitve? POdajte količine in opis

ODGOVOR:
Prestavitev se nanaša na območje križanja plinovoda z meteornim kanalom. Ponudnik mora sam oceniti potrebna dela in količine za izvedbo prestavitve obstoječega plinovoda. Možen je ogled projektne dokumentacije po predhodni najavi.

7. Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra skupne višine h = 11,6 m (1,6 m pod nivojem, 10 m nad nivojem terena), komplet z izkopom jame in betoniranjem - postavitev kandelabra direktno v temelj in odvozom viška materiala na stalno deponijo
OBJAVITE DIMENZIJE TEMELJA

ODGOVOR:
Dimenzije temelja so razvidne iz načrta javne razsvetljave št. 08-30-2309/2379, junij 2012, poglavje TIPSKE PRILOGE, list 3 od 12. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je možen vpogled v dokumentacijo s predhodno najavo.

8. Izdelava temelja za kombinirani kovinski kandelaber višine h = 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, dobavo in vgradnjo sidra, betoniranjem - postavitev kandelabra na sidro in odvozom viška materiala na stalno deponijo OBJAVITE DIMENZIJE TEMELJA

ODGOVOR:
Dimenzije temelja so razvidne iz načrta javne razsvetljave št. 08-30-2309/2379, junij 2012, poglavje TIPSKE PRILOGE, list 6 od 12. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je možen vpogled v dokumentacijo s predhodno najavo.

9. Izdelava temelja za usločeni kovinski kandelaber višine h = 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, dobavo in vgradnjo sidra, betoniranjem - postavitev kandelabra na sidro in odvozom viška materiala na stalno deponijo OBJAVITE DIMENZIJE TEMELJA

ODGOVOR:
Dimenzije temelja so razvidne iz načrta javne razsvetljave št. 08-30-2309/2379, junij 2012, poglavje TIPSKE PRILOGE, list 6 od 12. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je možen vpogled v dokumentacijo s predhodno najavo.
10. Izdelava betonskega temelja za novo omaro prižigališča, komplet z izkopom jame, betoniranjem in kabelskim jaškom (dimenzije po detajlu iz načrta JR) ter odvozom viška materiala na stalno deponijo
OBJAVITE DETALJ OZ. NAVEDITE DIMENZIJE TEMELJA

ODGOVOR:
Dimenzije temelja so razvidne iz načrta javne razsvetljave št. 08-30-2309/2379, junij 2012, poglavje RISBE, priloga št. G. 351.02, stran 8/8. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je možen vpogled v dokumentacijo s predhodno najavo.

11. Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala
(popis - VODOVODI)
ZA KAKŠNO VZDRŽEVANJE POVRŠIN GRE?

ODGOVOR:
Iz opisa postavke je jasno, da gre za vse prekopane površine. Prav tako je določen tudi čas vzdrževanja. Standard vzdrževanja površin določa dovoljenje o zapori cest (tehnični pogoji).

12. V popisu VODOVOD A, B,C se nahaja postavka: Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
PROSIMO ZA PODATEK ZA KAKŠNO ZAPORO GRE, KDO JE KONCESIONAR. aLI GRE ZA ISTO ZAPORO KOT JE ŽE UPOŠTEVANA V CESTOGRADBENIH DELIH?

ODGOVOR:
Za cestno zaporo je potrebno izdelati elaborat in pridobiti dovoljenje. Dovoljenje za zaporo izda MOL, OGDP. Soglasje k elaboratu in izvedbo nadzora nad cestno zaporo izvaja JP LPT.


Datum objave: 13.05.2013   11:58
1. Pozdravljeni
Pri poglavju JAVNA RAZSVETLJAVA je v popisih del od tč. 1 do tč. 4 navedeno, da se izdela temelje za kandelabre. Zanima nas, ali se vgradijo obstoječi kandelabri ali se upoštevajo v teh postavkah tudi dobava novih kandelabrov ???


ODGOVOR:
Dobava se ne upošteva. Vgrajeni bodo novi kandelabri, ki jih bo dobavil vzdrževalec javne razsvetljave.


Datum objave: 14.05.2013   14:53
1.Spoštovani.
Glede na 10 točko PZI TP - POSTAJALIŠČA BUS - me zanimajo točne mikrolokacije postajališč in dimenzije nadstrešnic. Podatke potrebujem, da lahko projektantu dam ponudbo za nadstrešnice avtobusnih postajališč.

ODGOVOR:
Nadstrešnica je postavljena na peronu postajališča - upoštevati temelj in nadstrešnico minimalne dimenzije kot so postavljene na postajališčih LPP - zaradi pomanjkanja prostora je možna postavitev le minimalne variante.