Dosje javnega naročila JN4397/2015
Naročnik: OBČINA HRPELJE - KOZINA 
Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
ZJN-2: Odprti postopek

JN4397/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2015
    JN4397/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 128-235523
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

Datum objave: 2. 7. 2015
Številka objave: JN4397/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, Kontakt: Jaka Grabeljšek, V roke: Andrej Bolčič, SI-6240 Kozina.
Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: PREVOZI ŠOLSKIH OTROK
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Območje Občine Hrpelje - Kozina.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so redni prevozi osnovnošolskih otrok v šolo in nazaj domov predvsem na območju občine Hrpelje – Kozina. Ostalo v rapzisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 1
1)KRATEK OPIS Prevoz otrok z avtobusom. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 2
1)KRATEK OPIS Prevoz otrok z avotbusom. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 3
1)KRATEK OPIS Prevoz otrok z avtobusom. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 4
1)KRATEK OPIS Prevoz otrok z avtobusom. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 5
1)KRATEK OPIS Prevoz otrok s kombijem. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Zavarovanje za resnost ponudbe: menica z menično izjavo.
Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma: menice z menično izjavo. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila 30 dan od datuma prejema mesečnega zbirnega e-računa. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Ponudnik / soponudnik / podizvajalec je imetnik licence za prevoz potnikov v cestnem prometu. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Ponder: 95
2. dodatne ugodnosti. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 603-3/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 8. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 8. 2015
Čas: 13:30
Kraj: Na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/1824-54652777891609993002/Obcina_H
rpelje_Kozina_JN_prevozi.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 8. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Skladno s 25. členom zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2015   12:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije bi vas prosila za pomoč pri postavki "dodatna ugodnost" oz ponujeno število dnevnih najemov po sklopih. Za vsak sklop je potrebno verjetno vpisati po 1 dnevni najem vozila, ki je potreben za posamičen sklop. Ne razumem, kaj bi to za vas predstavljalo prednost, če bi vam ponujali večje število dnevnih najemov vozil, kot je to potrebno? Zanima pa me tudi, če je potrebno pri postavki kalkulativni elementi vpisati tudi ceno na uro in čakalno uro ali je dovolj samo cena na km, katero smo upoštevali pri izračunu cene prevoza?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Dodatne ugodnosti so dodatno opisane tako v točki 15 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kot tudi v Opisu predmeta javnega naročila in zahteve naročnika (šesti odstavek na strani 77), ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kot je to navedeno v Navodilih za pripravo in izpolnjevanje obrazca predračuna (str. 80) ponudnik vpiše vse zahtevane kalkulativne elemente.

naročnik
Občina Hrpelje - Kozina

Datum objave: 04.08.2015   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Voznik je po zakonski definiciji ZDCOPMD lahko oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost cestnega prevoza oz. samozaposlena oseba, ki ima licenco. Navedeno pomeni, da voznik po veljavni zakonodaji ne more biti pogodbenik, ki ima s ponudnikom sklenjeno podjemno pogodbo, če nima hkrati tudi licence (v tem primeru pa gre potem za podizvajalca). Zaradi zagotavljanja spoštovanja veljavne zakonodaje predlagamo, da kot naročnik zahtevate od ponudnikov, da spoštovanje veljavne zakonodaje izkažejo s predložitvijo pogodb o zaposlitvi oz. dokazilom o prijavi v zavarovanje pri ZZZS za vse voznike, s katerimi zagotavljajo izpolnjevanje pogoja kadrovske sposobnosti. Predlagamo, da v ta namen dopolnite razpisno dokumentacijo.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Izvajanje storitve, ki je predmet javnega naročila, v skladu s področno zakonodajo, je v domeni izbranega ponudnika. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

naročnik
Občina Hrpelje-Kozina