Dosje javnega naročila 000940/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Upravljanje in vzdrževanje objektov Ministrstva za kulturo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.626,40 EUR

JN000940/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.02.2023
JN000940/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2023
JN000940/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2023
JN000940/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2023
JN000940/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000940/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Milena Knapič, Milena Knapič
gp.mk@gov.si
+386 13695930

Internetni naslovi
http://www.kultura.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/472028/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22908
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in vzdrževanje objektov Ministrstva za kulturo
Referenčna številka dokumenta: JN-22908
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravljanje in vzdrževanje objektov Ministrstva za kulturo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in vzdrževanje objektov Ministrstva za kulturo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2023   09:00

Dodatne informacije:
Ogled objektov bo organiziran dne 27. 2. 2023 ob 9.00.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2023   13:24
Odgovor Ministrstva za kulturo:

Ogled bo organiziran v skladu z razpisno dokumentacijo za vse enako. Ogled ni obvezen, je pa priporočljiv.Datum objave: 27.02.2023   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kakšna bo višina zavarovanja v primeru sklenitve posla?

ODGOVOR
Zahteva se zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti, kot je opredeljeno v 13. členu osnutka pogodbe.Datum objave: 27.02.2023   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Vprašanja glede referenc:
a) ali pravilno razumemo, da podatke glede referenčnih poslov zgolj vpišemo v obrazec PRIJAVA pod točko 4. TEHNIČNA SPOSOBNOST, in jih torej ni potrebno potrjevati pri naročnikih?
b) Ali je za izpolnjevanje pogojev dovolj navedba zgolj enega referenčnega posla?

2. V razpisni dokumentaciji v točki 10. MERILO navajate, da je poleg skupne ponudbene vrednosti merilo tudi delež zaposlenih starejših. Kot dokazilo je potrebno priložiti izjavo ponudnika o številu zaposlenih in pooblastilo za pridobitev podatkov iz ZPIZ. Nadalje v točki 11.2.3.4. - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem meril iz točke 10 (Merilo) teh navodil - navajate, da ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje merila naloži certifikat »Družini prijazno podjetje« ali drug enakovreden certifikat. Prosimo za pojasnilo, katero merilo torej velja, koliko točk prinaša in katero dokazilo moramo priložiti.


ODGOVOR
1.
Podatki glede referenčnih poslov se vpišejo v obrazec »Prijava«, potrjevanje pri referenčnih naročnikih ni potrebno.
Izpolnjevanje pogoja iz točke 9. 1. 2 se lahko izkaže tudi z enim referenčnim poslom.

2.
Velja merilo, kot je določeno v točki 10.
Točka 11.2.3.4 se spremeni tako, da se glasi:
Ponudnik naloži »Izjavo ponudnika o številu zaposlenih in pooblastilo za pridobitev podatkov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«
Datum objave: 28.02.2023   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na vaš odgovor z dne 27.02.2023 ob 13:31, da torej ponudnik kot dokazilo za merilo naloži izjavo ponudnika o številu zaposlenih in pooblastilo za pridobitev podatkov od ZPIZ nas zanima, če je mišljeno, da se pripravi lastna izjava in lastno pooblastilo ponudnika? K razpisni dokumentaciji namreč ni priložen noben tak obrazec.


ODGOVOR

Ponudnik pripravi in priloži lastno izjavo o izpolnjevanju merila s socialnega vidika in pooblastilo za pridobitev podatkov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Iz izjave ponudnika mora izhajati, da ima ponudnik na dan objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil med vsemi zaposlenimi več kot 20% starejših (starih več kot 55 let).
Datum objave: 28.02.2023   11:53
VPRAŠANJE

1. Na ogledu je bilo rečeno, da imate v lasti visokotlačni čistilec, ki ga lahko uporablja tudi zunanji vzdrževalec za potrebe vzdrževanja vaših objektov. Ali nam zagotovite, da ga bo lahko uporabljal izbrani ponudnik tudi v bodoče za potrebe vzdrževanja vaših prostorov in sicer brezplačno? Ali imate poleg tega stroja še kakšen stroj, ki je v vaši lasti in bo brezplačno na voljo izbranemu ponudniku.
2. Prosim opišite točne naloge vzdrževalca, kaj mora narediti, ko pride na kraj dogodka, v primeru vdora vode iz ploščadi v kletne prostore. Ali moramo mi zagotoviti vodne sesalce, črpalke za prečrpavanje ali imate to vi in jih mi lahko uporabimo za vaše prostore.
3. Ali je naročilo sanacije za zamakanje v domeni upravnika ali je to v vaši domeni oz. pristojnosti MJU-ja in vi organizirate. Vzdrževalec pa le odpravlja težave, ki se pojavijo. Torej odpravljamo posledice zamakanja ne pa tudi rešitve problema s sanacijo.ODGOVOR

1. Naročnik ima na voljo trenutno brezplačno samo visokotlačni čistilec, ki ga lahko uporablja zunanji pogodbeni vzdrževalec. Drugih strojev oz. aparatov naročnik nima na voljo, saj jih mora imeti izvajalec, ki ponuja vzdrževalne storitve za naročnika.
2. Naloga vzdrževalca v primeru vdora vode pomeni, da mora za tak primer z deli opraviti takoj oz. v najkrajšem možnem času, sploh pa v primeru nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi, ne sme pa ogrožati svoje življenje. Kar pomeni, da mora vzdrževalec nemudoma začeti s postopkom črpanja vode v garaži, prekontrolira črpalke, ki že avtomatsko črpajo odvečno vodo, če pravilno delujejo oz. če so kje ovire za njihovo delovanje, to odpravi. Če voda kljub temu še močno vdira v garažo, mora očistiti zamašene jaške oz. kanale ob vhodu in izhodu garaže. Nato poskrbi za dodatno sesanje vode z vodnimi sesalci in nato odvoz v podzemne odpadne vode, ki so v garaži. V primeru, da vzdrževalec že na začetku oceni, da je količina vode res previsoka in se drastično zvišuje, nujno pokliče za pomoč gasilsko brigado oz. enoto Gasilci. Zahteve v zvezi z napakami oziroma okvarami in odprave napak na posameznih objektih, se sprejemajo pri kontaktni osebi naročnika po elektronski pošti oz. za nujna obvestila na določeno številko kontaktne osebe naročnika oz. so napisane v razpisni dokumentaciji.
3. Od izvajalca se pričakuje, da pripravi predlog za sanacijo po izrednih takih dogodkih kot so vdor vode oz. izliv vode itd. Sanacija zamakanja za vse objekte je v pristojnosti naročnika, vzdrževalec pa opravi nujna dela za takojšnjo odpravo posledic zamakanja - vdora vode.
Datum objave: 28.02.2023   11:54
VPRAŠANJE
Vezano na vprašanje - Datum objave: 28.02.2023 08:08 -glede Izjave o številu zaposlenih - zanima nas število zaposlenih na kateri dan (npr. število zaposlenih na datum objave javnega naročila na portalu) je potrebno navesti v izjavi?

ODGOVOR

Odgovor je bil že podan v prejšnjih odgovorih.