Dosje javnega naročila 001042/2023
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Storitve: AKTIVNI ENERGETSKI MANAGEMENT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001042/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001042/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/472464/RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23082
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: AKTIVNI ENERGETSKI MANAGEMENT
Referenčna številka dokumenta: JN-23082
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzpostavitev (dobava in implementacija) in vzdrževanje sistema Aktivnega Energetskega Managementa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzpostavitev (dobava in implementacija) in vzdrževanje sistema Aktivnega Energetskega Managementa ter ostale storitve, navedene v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodb.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2023   14:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2023   23:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2023   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, če lahko vse sestavne dele ponudbene dokumentacije (OBRAZCE) objavite v ločenih word datotekah.
Hvala in lep pozdrav !

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal oblike dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 10.03.2023   14:20
Spoštovani,
V1: na strani 27 razpisne dokumentacije RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP je navedeno: Obstoječi sistem želimo nadgraditi z vzpostavitvijo EIS Energetskega Informacijskega Sistema - vključujoč Energetsko knjigovodstvo...
VPR: Zaradi ocene stroška integracije in konfiguracije prosimo za podatek koliko računov se bo vnašalo v sistem? Koliko je različnih dobaviteljev računov? Ali se v ponudbi predvidi ročni uvoz računov ali avtomatski vnos e-računov (XML oblika)?
O1: Za celovit odgovor na vprašanje je naročnik predvidel obvezen ogled.
Vnos faktur bo do nadaljnjega ročni. Kolikor je možno se pripravi, da bo kasneje omogočen tudi avtomatski.

V2: na strani 27 razpisne dokumentacije RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP je navedeno: I.4) ponudnik je dolžan vse meritve, ki so prikazane v EIS-u validirati* in v primeru ugotovitve, da ne kažejo točno, pisno opozoriti naročnika, da to uredi
VPR.: Kako ste si zamislili takšno validacijo točnosti meritev? Ali je potrebno za vse meritve vzpostaviti vzporedne začane meritve?
O2: Za celovit odgovor na vprašanje je naročnik predvidel obvezen ogled.
Validirati v tej fazi pomeni, če se bo z implementacije en. menedžmenta preko CNS ugotovilo anomalije vrednosti, se opozori naročnika.

V3: 3. na strani 29 razpisne dokumentacije RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP je navedeno: III. 17) več funkcijski sistem vzpostavitve ciljnih vrednosti
VPR: Prosimo za obrazložitev kaj si predstavljate pod več funkcijski sistem vzpostavitve ciljnih vrednosti in kakšne so zahteve glede več funkcijskcijskega sistema vzpostavitve ciljnjih vrednosti.
O3: Za celovit odgovor na vprašanje je naročnik predvidel obvezen ogled.
Večfunkcijski sistem vzpostavitve ciljnih vrednosti pomeni, da je možno postaviti ciljne vrednosti s sledečimi metodami:
- indeksna primerjava
- ciljna premica
- možnost sistema strojnega učenja
Ciljne vrednosti se postavlja kot uradne za objavo in hkrati tudi kot dinamične za posameznega uporabnika. Postavlja se jih na vseh intervalih: ura, dan teden, mesec, leto.

V4: na strani 29 razpisne dokumentacije RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP je navedeno: III. 32) iz ponudbe mora biti jasno razvidno v kakšni obliki in do katere stične točke morajo biti pripravljeni podatki meritev za izvedbo. Ponudnik mora navesti glede na zgoraj navedeno količino meritev, objektov, delov objektov velikost strežnika in obliko podatkov, ki se implementirajo (Bac-net, MBus, ModBus, ProfiBus,...)
VPR.: V razpisu je zapisano, da bodo podaki, ki se bodo zajemali v AcEM dostopni v SQL bazi. Ali je potrrebno predvideti v ponudbi tudi drug način zajema podatkov (Bac-net, MBus, ModBus, ProfiBus,...)?
O4: Za celovit odgovor na vprašanje je naročnik predvidel obvezen ogled na podlagi katerega bo ponudniku povsem jasen zajem podatkov.

V5: na strani 30 razpisne dokumentacije RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP je navedeno: III. 33) da je EIS sposoben strojnega učenja, in da ima implementiran modul strojnega učenja kot dodatno funkcionalnost pri določanju ciljnih vrednosti
VPR.: Na podlagi katerih spremenljivk se bo izvajalo strojno učenje za določanje ciljnih vrednosti?
O5: Za celovit odgovor na vprašanje je naročnik predvidel obvezen ogled.
Pričakuje se, da ima ponudnik vsa potrebna znanja ter bo spremljanje na dnevni ravnin na podlagi tistih kazalnikov, ki dinamično vplivajo na učinkovitost.

V 6: na strani 30 razpisne dokumentacije RD-JN-2022-B13-CIMM_18_PP je navedeno: III. 41) ponudnik mora sistemsko izvesti ključne kazalnike porabe na površino, prostornino, zasedenost (obratovalni čas), število uporabnikov stavbe ali dela stavbe ter za vsako stavbo ali del stavbe pred pripraviti poročilo. Uporabnik sistema mora imeti možnost izbora obdobja za navedena poročila
VPR.: Kaj bo vir podatka za zasedenost (obratovalni čas) AcEM sistemu? Ali je potrebno predvideti intergacijo s kakšnim zunanjim sistemom (npr.: ERP ali beleženje delovnega časa in prisotnosti ali... )? Če da, prosimo za pojasnilo na kakšen način bo potekala komunikacija in podatke o formatu tabele ali datoteke.
O6: Za celovit odgovor na vprašanje je naročnik predvidel obvezen ogled.
Zaenkrat integracija razen z ARSO podatki ni predvidena.
Datum objave: 10.03.2023   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je posamezne obrazce potrebno oddajati ločeno, prosimo, da jih temu primerno ločeno tudi objavite, sicer številke strani ne bodo enake kot na objavljeni razpisni dokumentaciji. Kar pa ni v skladu z zahtevo glede nespreminjanja obrazcev.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Za oddajo ponudbe v sistem e-JN morajo ponudniki ločeno oddati samo Predračun in Izjavo. Ostalo dokumentacijo oddajo skupaj. Ponudnik lahko sam pripravi dokumente v obliki, ki jo predlaga.Datum objave: 14.03.2023   14:51
VPRAŠANJE
Naročnik je kot obdobje, v katerem je ponudnik izvedel referenčne projekte, omejil na datum po 1. 2. 2020 z omejitvijo pogodbene vrednosti. Časovni okvir dveh let v tem primeru predstavlja kratko časovno obdobje, saj vpeljave AcEM sistemov tipično segajo dlje od vpeljave samih programskih rešitev in zajemajo tudi organizacijske spremembe pri naročnikih ter iterativno prilagajanje platform specifičnim potrebam naročnika. Kot taki se lahko tovrstni sistemi uvajajo tudi eno leto ali več. Naročniku predlagamo in ga prosimo, da obdobje v katerem mora ponudnik izkazati zahtevane reference podaljša vsaj na tri leta pred oddajo razpisa.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Obdobje od 1.2.2020 do 21.3.2023 (rok za oddajo ponudb) = 3 leta+20 dni
Datum objave: 14.03.2023   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik se pri referenčnih zahtevah osredotoča na izvedene reference AcEM v obdobju zadnjih dveh let, pri čemer pa ni navedel zahteve po referenčnosti EIS informacijske rešitve vsaj v številu delujočih aplikacij, širši uporabnosti v mednarodnem okolju in uporabnosti v različnih branžah kompleksnega upravljanja z energijo. Glede na to, da naročnikov objekt spada v segment kritične infrastrukture smatramo, da je poleg podanih referenčnih zahtev ključna tudi razširjenost uporabe EIS informacijske rešitve, ki zagotavlja odprtost, nadgradnje v skladu z zahtevami standardov in napredka tehnologije, možnost vključevanja drugih akterjev v daljšem časovnem obdobju itn. Predlagamo, da naročnik razširi zahtevo tudi v tem delu referenčnosti z uporabo ponujene EIS rešitve na vsaj 5 trgih znotraj EU in vsaj 50 licenciranih instalacijah.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik zahtev ne bo razširjal.Datum objave: 14.03.2023   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri vzpostavitvi in vzdrževanju sistema AcEM se naročnik sklicuje na standard Sistema upravljanja z energijo ISO 50001. Iz tehničnih zahtev razumemo, da mora biti ponujen sistem EIS certificiran skladno s standardom ISO 50001. Prosimo za potrditev zahteve, oziroma pojasnilo v kolikor ima naročnik drugačne zahteve.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva certificiranega sistema EIS. EIS mora nuditi funkcionalnosti, ki naročniku omogočajo pridobitev standarda za Sistem upravljanja z energijo ISO 50001.Datum objave: 14.03.2023   14:55
VPRAŠANJE
Naročnik je v razpisni dokumentaciji AcEM definiral vpeljavo rešitve, ki omogoča energetsko knjigovodstvo, del katerega je zajem podatkov s faktur, ki jih za dobavo energentov in storitev prejema naročnik. Sodobna in napredna orodja na področju AcEM podpirajo avtomatski zajem podatkov z e-računov, posledično je zahteva po možnosti zgolj ročnega vnosa podatkov s faktur s stališča sodobnosti in tehnološke naprednosti EIS sistemov v neskladju s tovrstnimi rešitvami na podobnih referenčnih sistemih, predvsem pa povezana z dodatnimi stroški z uvedbo te funkcionalnosti kasneje v obratovanju sistema. Naročniku predlagamo, da korigira zahteve po avtomatskem zajemu podatkov z e-računov, katere smatramo, da bi ponujena programska rešitev EIS morala podpirati in izkazovati v referencah.

ODGOVOR
Za celovit odgovor je naročnik predvidel obvezen ogled. Naročnik zahteva avtomatski zajem podatkov z e-računov.Datum objave: 14.03.2023   14:58
VPRAŠANJE
Naročnik je kot obdobje v katerem je ponudnik izvedel referenčne projekte omejil na datumu po 1.2. 2020 z omejitvijo pogodbene vrednosti. Časovni okvir dve leti v tem primeru predstavlja kratko časovno obdobje, saj vpeljave AcEM sistemov tipično segajo dlje od vpeljave samih programskih rešitev in zajemajo tudi organizacijske spremembe pri naročnikih, ter iterativno prilagajanje platform specifičnim potrebam naročnika. Kot taki se lahko tovrstni sistemi uvajajo tudi eno leto ali več. Naročniku predlagamo in ga prosimo, da obdobje v katerem mora ponudnik izkazati zahtevane reference podaljša vsaj na tri leta pred oddajo razpisa.

ODGOVOR
Glej odgovor, objavljen 14. 3. 2023 14:51.