Dosje javnega naročila JN1758/2015
Naročnik: GI 
Storitve: Podatkovne storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN1758/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.03.2015
    JN1758/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2015/S 057-100275
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Podatkovne storitve

Datum objave: 19. 3. 2015
Številka objave: JN1758/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.gis.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: raziskave in razvoj
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč. Natančnejši opis se nahaja v Tehnični dokumentaciji (Navodila za izvedbo masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe-vodno zemljišče s prilogami)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72300000 (Podatkovne storitve)
72310000 (Storitve obdelave podatkov)
72320000 (Storitve podatkovnih baz)
72330000 (Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Zavarovanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik OP001/15
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 5. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 5. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Na sedežu naročnika
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Prisotni morajo predložiti pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb. (razen zakonitih zastopnikov)
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.gis.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 4. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke GI, JAMOVA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb GI, JAMOVA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.