Dosje javnega naročila 001427/2023
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: RUDNIŠKI KABLI ZA POTREBE PREMOGOVNIKA VELENJE ZA LETO 2023
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN001427/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.03.2023
JN001427/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2023
JN001427/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001427/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 053-155752

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
jerneja.kemperle@rlv.si
+38 38996196

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473642/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23479
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RUDNIŠKI KABLI ZA POTREBE PREMOGOVNIKA VELENJE ZA LETO 2023
Referenčna številka dokumenta: NP-0191/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik izvaja javno naročilo: »RUDNIŠKI KABLI ZA POTREBE PREMOGOVNIKA VELENJE ZA LETO 2023».

Naročnik po postopku s pogajanji z objavo oddaja predmet javnega naročila po sklopih in sicer:
1. SKLOP 1: 6-kV RDEČI KABLI
2. SKLOP 2: 1000 V RUDARSKI KABLI
3. SKLOP 3: KABLI ZA INFORMACIJSKI SISTEM

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezen sklop posebej, za več sklopov ali za vse sklope skupaj.
Z izbranim izvajalcem/dobaviteljem za posamezni sklop bo naročnik podpisal pogodbo za izvedbo predmetne dobave, ki mora biti izvedena najkasneje do 21. 11. 2023.

Premogovnik Velenje, d. o. o., vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo skladno s 45. čl. ZJN-3.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 6-kV RDEČI KABLI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku s pogajanji z objavo in sklenitvijo pogodbe v skladu s 45. ZJN-3 z objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije na naslednji način:
1. faza postopka - ugotavljanje sposobnosti ponudnika na sklop, ali ponudnik glede na predložene informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik izpolnjuje zahteve naročnika in oddaja izhodiščne ponudbe.

2. faza postopka - Pogajanja s ponudniki za posamezne sklope in predložitev končne ponudbe.

V prvi fazi postopka bo na podlagi prejetih ponudb priznal sposobnost ponudnikom, katerih ponudbe bodo dopustne za posamezne sklope. Naročnik bo sposobnosti ponudnikov objavil v »Odločitvi o priznanju sposobnosti« na Portalu javnih naročil za vse razpisane sklope.
Naročnik bo po obdobju mirovanja za pridobitev pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« v drugo fazo postopka, povabil samo tiste ponudnike, katerim bo priznana sposobnost ponudnika na sklop. V drugi fazi postopka se bodo izvedla pogajanja in izbor najugodnejšega ponudnika za dobavo blaga - po merilu najnižja cena za posamezni razpisani sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z RD.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 1000 V RUDARSKI KABLI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku s pogajanji z objavo in sklenitvijo pogodbe v skladu s 45. ZJN-3 z objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije na naslednji način:
1. faza postopka - ugotavljanje sposobnosti ponudnika na sklop, ali ponudnik glede na predložene informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik izpolnjuje zahteve naročnika in oddaja izhodiščne ponudbe.

2. faza postopka - Pogajanja s ponudniki za posamezne sklope in predložitev končne ponudbe.

V prvi fazi postopka bo na podlagi prejetih ponudb priznal sposobnost ponudnikom, katerih ponudbe bodo dopustne za posamezne sklope. Naročnik bo sposobnosti ponudnikov objavil v »Odločitvi o priznanju sposobnosti« na Portalu javnih naročil za vse razpisane sklope.
Naročnik bo po obdobju mirovanja za pridobitev pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« v drugo fazo postopka, povabil samo tiste ponudnike, katerim bo priznana sposobnost ponudnika na sklop. V drugi fazi postopka se bodo izvedla pogajanja in izbor najugodnejšega ponudnika za dobavo blaga - po merilu najnižja cena za posamezni razpisani sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z RD.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KABLI ZA INFORMACIJSKI SISTEM
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku s pogajanji z objavo in sklenitvijo pogodbe v skladu s 45. ZJN-3 z objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije na naslednji način:
1. faza postopka - ugotavljanje sposobnosti ponudnika na sklop, ali ponudnik glede na predložene informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik izpolnjuje zahteve naročnika in oddaja izhodiščne ponudbe.

2. faza postopka - Pogajanja s ponudniki za posamezne sklope in predložitev končne ponudbe.

V prvi fazi postopka bo na podlagi prejetih ponudb priznal sposobnost ponudnikom, katerih ponudbe bodo dopustne za posamezne sklope. Naročnik bo sposobnosti ponudnikov objavil v »Odločitvi o priznanju sposobnosti« na Portalu javnih naročil za vse razpisane sklope.
Naročnik bo po obdobju mirovanja za pridobitev pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« v drugo fazo postopka, povabil samo tiste ponudnike, katerim bo priznana sposobnost ponudnika na sklop. V drugi fazi postopka se bodo izvedla pogajanja in izbor najugodnejšega ponudnika za dobavo blaga - po merilu najnižja cena za posamezni razpisani sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z RD.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za posamezni sklop predloži bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah z sedežem v Republiki Sloveniji, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2023   07:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2023   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 31. 3. 2023 do 18:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2023