Dosje javnega naročila JN11262/2014
Naročnik: MZIP 
Storitve: Inženirske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN11262/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.12.2014
JN4/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.01.2015
    JN11262/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 234-412184
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Inženirske storitve

Datum objave: 1. 12. 2014
Številka objave: JN11262/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MZIP, Langusova ulica 4, Kontakt: mzp.jn@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 4788000. Telefaks +386 22341495. E-pošta mzp.jn@gov.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Železniška postaja Pragersko z okolico.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Za potrebe ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko je potrebno izdelati naslednjo projektno dokumentacijo:
- Analiza prejete dokumentacije, prostora in zahtev naročnika in izdelava Elaborata optimizacije gradnje in predlog faznosti izvedbe;
- Izdelava Elaborata prometne tehnologije, s katerim se določi tehnologijo prometa na ureditvi vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko;
- Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko skupaj s pripadajočimi ureditvami;
- Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko skupaj s pripadajočimi ureditvami.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71300000 (Inženirske storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 12. 1. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 20. 4. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 12. 1. 2015
Čas: 11:00
Kraj: MZIP, Langusova 4, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
130067 – TEN-T- železniški program – 07-13-EU.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 12. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: po ZPVPJN.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 12. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4/2015, Storitve: Inženirske storitve; datum objave: 2. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2014   10:49
Oddano: 4.12.2014, 07:55
Pozdravljeni
glede na to, da se je v zadnjih petih letih projektiralo zelo malo podvozov/podhodov pod železniškimi progami, vas vljudno naprošamo, da reference za ponudnika in za strokovni kader podaljšate na obdobje zadnjih 10 letih.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR:
Iz 45.čl. 2. odstavka točke a, Zakona o javnem naročanju, je razvidno, da naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Ponudniki lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga, na enega ali več načinov, npr. s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika.
Ker se je v zadnjih petih letih izvedlo več takih objektov, ki zadoščajo izpolnjevanju zahtevanih referenc, se naročnik še naprej sklicuje na navedeni člen tega zakona in zahtevanih referenc ne bo spreminjal.

Oddano: 4.12.2014, 08:49
narocnik bi moral najprej preveriti ali ima kdo namero vloziti revizijo na tendersko dokumentacijo in v kolikor nima se odprejo ponudbe in razkrijejo cene!
vi pa najprej odprete ponudbe nato pa sporocite da je revizija na tendersko dokumentacijo.
Ali se kot narocnik pocutite vsaj malo odgovorne, da bodo sedaj cene mizerno nizke in s tem tudi kvaliteta projektov primerna cenam in kot tako se bo odrazalo na koncu pri izvajalcu ki bo izvajal in na koncu z aneksi se bodo resevale zadeve itd itd itd ...
zakaj nekdo ne razmislja ?

ODGOVOR:
V 17. čl. Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja je v 1. odstavku določeno, da lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe.
Naročnik se je pri prejšnjem postopku oddaje javnega naročila odločil, da bo nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila kot mu to omogoča zakon, saj mu za izvajanje razpisanih aktivnosti del finančnih sredstev sofinancira Evropska unija, del pa jih zagotavlja sam. Financiranje sredstev EU je časovno omejeno, zato so tudi terminski roki izvajanja naročila temu prilagojeni. Naročnik je izvajal aktivnosti pridobitve izvajalca razpisanih del skladno z zakonom in verjel, da se bo postopek javnega naročila lahko po odločitvi Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil nadaljeval. Ker pa je bila odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil drugačna, jo je naročnik moral upoštevati in se ravnati po njej. Tako je postopek zaključil in objavil novo javno naročilo, z namenom pridobiti izvajalca razpisanih del čim prej.


Datum objave: 16.12.2014   13:54
1. Oddano: 10.12.2014, 10:24
V točki 3.1.3 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti je v tabeli zahtevanega kadra pod zaporedno številko 19. naveden 1 odgovorni projektant za področje načrtovanja strojnih instalacij in strojne opreme-vodovod. V zvezi z vašim pogojem prosimo, da upoštevate in priznate za ustreznega strokovnjaka za to področje tudi gradbenega inženirja, glede na to, da se na Fakultetah za gradbeništvo izvaja študij ustrezne smeri in so gradbeni inženirji tudi do sedaj projektirali na področju vodovodnih sistemov in kanalizacije. Prosimo, da ta pogoj ustrezno spremenite in sicer da navedete samo 1 odgovorni projektant za načrtovanje vodovoda.

ODGOVOR:
V točki 2 poglavja 3.1.3 razpisne dokumentacije se spremenijo zahteve za kader pod zap. št. 19 tako, da spremenjeno glasi:

"19 / 1 Odgovorni projektant za področje načrtovanja strojnih instalacij in strojne opreme / Najmanj 2 referenci kot odgovorni projektant za za področje načrtovanja strojnih instalacij in strojne opreme pri projektu PGD in/ali PZI v zadnjih 5 (petih) letih pred objavo predmetnega naročila"

2. Oddano: 12.12.2014, 13:54
Spoštovani,
V točki 3.1.3 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (45. člen ZJN-2) zahtevate da mora ponudnik med drugim zadostiti tudi pogoju da je v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega naročila uspešno izdelal:
»dva projekta podvoza pod železniško progo in/ali podhoda pod železniško progo in/ali premostitvenega objekta s prostim razponom več kot 10m na področju železniške infrastrukture v okviru projektne dokumentacije faze PGD in/ali PZI in/ali Izvedbeni načrt (IZN) za postopek vzdrževanja del v javno korist«
In za odgovornega projektanta za področje projektiranja premostitvenih objektov :
»Najmanj 2 referenci kot odgovorni projektant za podvoze pod železniško progo in/ali podhode pod železniško progo in/ali premostitvene objekte s prostim razponom več kot 10m na železniških progah pri projektu PGD in/ali PZI in/ali Izvedbenega načrta za postopek vzdrževanja del v javno korist v zadnjih 5 (petih) letih pred objavo predmetnega naročila«
Vprašanje:
Ali ponudnik zadosti pogoju tudi v primeru, ko je ponudnik oz odgovorni projektant uspešno izdelal in ima potrjeno referenco npr. za 1 projekt podvoza pod železniško progo in 1 projekt premostitvenega objekta s prostim razponom več kot 10m na železniških progah oz. katerokoli drugo kombinacijo ( podvoz, podhod, ali premostitveni objekt)

ODGOVOR:
Da. Ponudnik zadosti pogoju tudi v primeru, ko je ponudnik oz. odgovorni projektant uspešno izdelal in ima potrjeno referenco za 1 projekt podvoza pod železniško progo in 1 projekt premostitvenega objekta s prostim razponom več kot 10m na železniških progah oz. s katerokoli drugo kombinacijo (podvoz, podhod, ali premostitveni objekt s prostim razponom več kot 10m na železniških progah).


Datum objave: 02.01.2015   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi s postavljenim vprašanjem

V točki 3.1.3 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti je v tabeli zahtevanega kadra pod zaporedno številko 19. naveden 1 odgovorni projektant za področje načrtovanja strojnih instalacij in strojne opreme-vodovod. V zvezi z vašim pogojem prosimo, da upoštevate in priznate za ustreznega strokovnjaka za to področje tudi gradbenega inženirja, glede na to, da se na Fakultetah za gradbeništvo izvaja študij ustrezne smeri in so gradbeni inženirji tudi do sedaj projektirali na področju vodovodnih sistemov in kanalizacije. Prosimo, da ta pogoj ustrezno spremenite in sicer da navedete samo 1 odgovorni projektant za načrtovanje vodovoda.

ste odgovorili:

ODGOVOR:
V točki 2 poglavja 3.1.3 razpisne dokumentacije se spremenijo zahteve za kader pod zap. št. 19 tako, da spremenjeno glasi:

"19 / 1 Odgovorni projektant za področje načrtovanja strojnih instalacij in strojne opreme / Najmanj 2 referenci kot odgovorni projektant za za področje načrtovanja strojnih instalacij in strojne opreme pri projektu PGD in/ali PZI v zadnjih 5 (petih) letih pred objavo predmetnega naročila

Prosim, da še enkrat preberete vprašanje:
Opozorili smo, da je pogoj za načrtovanje strojnih instalacij in strojne opreme vodovod neprimeren glede na to, da se na Fakultetah za gradbeništvo izvaja študij ustrezne smeri in so gradbeni inženirji tudi do sedaj projektirali na področju vodovodnih sistemov in kanalizacije. Ponovno prosimo, da se ta pogoj ustrezno spremeni in sicer, da se navede 1 strokovnjak za področje projektiranja vodovodnih sistemov (brez strojnih instalacij in strojne opreme)!

Hvala.


ODGOVOR:
Predmet naročila je projekt, za izvedbo katerega potrebuje naročnik poleg drugih strokovnjakov iz drugih strokovnih področij tudi odgovornega projektanta strojnih inštalacij in strojne opreme, saj je potrebno sprojektirati tudi vodovodne inštalacije, črpalke, ogrevanje, hlajenje, črpališča, prezračevanje in druge strojne inštalacije. Za izvedbo teh načrtov mora biti odgovorni projektant tudi ustrezno imenovan.

Datum objave: 02.01.2015   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

V podpoglavju 3.1.3., točka 2. Seznam strokovnega kadra zahtevate izkazovanje referenc za kadre na nekonsistenten in nesorazmeren način, saj na primer za Odgovornega vodjo projekta in koordinatorja skupine zahtevate 2 referenci po 500.000,00 EUR brez DDV, pri čemer je realna vrednost del po tej javnem naročilu, ki jih bo prevzel odgovorni vodje del najverjetneje nekje okoli 1,4 mio (najnižja ponudba na predhodnem razpisu) ali manj (referenca torej predstavlja vrednost 35-40 % dejanskega obsega (vrednosti) del po razpisni dokumentaciji). Na drugi strani pa za vsakega od dveh odgovornih projektantov zahtevate 1 referenco v višini najmanj 250.000,00 EUR brez DDV, pri čemer je realna vrednost pod 300.000,00 EUR brez DDV, torej za posameznega strokovnjaka med 100.000,00 in 150.000,00 EUR (zahtevana referenca torej predstavlja cca 200 % dejanskega obsega vrednosti del po razpisni dokumentaciji).

Naročnik glede na navedeno krši načelo sorazmernosti (10. člen ZJN-2) s tem: (1) da pri določanju vrednosti referenčnih del ni sorazmerna z vrednostjo predvidenih del v razpisanem javnem naročilu, ki bi jih moral posamezen kader opraviti, ampak vrednost reference pri vsakem kadru določa drugače ter (2) da ne zagotavlja primerljive obravnave pri zahtevah oziroma pogojih glede vrednosti referenčnih del na ravni celotne razpisne dokumentacije, saj odstotki primerljivih del kot je navedeno zgoraj, niso konsistentni (pod zap. št. 1 – odgovorni vodja del slabih 40 % vrednosti del, pod zap. št. 2. odgovorna projektanta za področje projektiranja železniške infrastrukture – za zgornji ustroj cca 200%.

Glede na navedeno ugotavljamo, da je naročnik za dokazovanje kadrovske sposobnosti postavil reference tako, da jih je ovrednotil z vrednostjo (ceno) opravljenih referenčni del, pri čemer pa naročnik tega pogoja ni postavil sorazmerno glede na ocenjeno vrednost oziroma obseg del, ki ga bo moral kader, na katerega se navedene reference nanašajo, tudi dejansko opraviti. Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat pojasnila, da so reference dokazila o že uspešno izvedenih podobnih oz. primerljivih poslih, s katerimi naročnik ugotavlja tehnično usposobljenost ponudnika. Kot izhaja iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije (prim. npr. sklepe št. 018-205/2011, št. 018-426/2012, št. 018-33/2013, št. 018-82/2013), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.

Ker gre za primerljivost že opravljenih del ter glede na dejstvo, da naročnik zahteva predložitev najmanj dveh referenc ter glede na ustaljeno prasko ocenjujemo, da je sorazmeren pogoj za referenčna dela 70% predvidene vrednosti del po tem javnem naročilu.

Glede na navedeno naročnika pozivamo, da zahtevane pogoje glede vrednosti referenčni del uskladi tako, da pri pogoju za Odgovornega vodjo del zahteva 2 referenčni deli v višini 1.000.000,00 EUR, pri posameznem odgovornem projektantu za področje projektiranja železniške infrastrukture-za zgornji ustroj pa referenco v vrednosti 100.000,00 do 150.000,00 EUR. S tem bo naročnik odpravil nesorazmernost in uskladil pogoje v razpisni dokumentaciji z ZJN-2. V kolikor naročnik ne bo sledil predlaganemu, pa naročnika opozarjamo na navedeno kršitev skladno s 5. odstavkom 5. člena ZPVPJN in bomo vložili tudi revizijski zahtevek.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da sorazmernosti referenc ne gre enačiti le z vrednostjo referenčnih del, saj je pogoje potrebno obravnavati predvsem tudi vsebinsko. Naročnik je postavil pogoje tako, da je upošteval več različnih dejavnikov, torej poleg potrjene investicijske vrednosti razpisanega projekta tudi kompleksnost razpisanih del in razpoložljive podatke o enakovrstnih projektih, ki so se izvajali v preteklih petih letih. Naročnik je pogoje za posamezne kadre določal predvsem po vsebini oz. zahtevnosti posameznega dela projekta, ki ga bo le-ta izdelal, pri čemer je ocenil vrednost projektiranja na osnovi investicijske vrednosti projekta ter smernic Inženirske zbornice Slovenije. Nobeden od postavljenih pogojev, ki so navedeni vrednostno, ne presega na takšni osnovi izračunane vrednosti predmetnega dela projekta.
Naročnik je pri postavljanju avtonomen, pri čemer mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja, za katera ponovno zatrjuje, da jih je v celoti upošteval. Glede referenčnih pogojev, kot so navedeni za odgovornega vodjo projekta naročnik smatra, da jih ni potrebno dodatno zaostrovati, saj so postavljeni na nivoju, ki zagotavlja zadostno usposobljenost tega kadra za izvedbo razpisanih del. Glede predloga za spremembo pogojev za oba zahtevana odgovorna projektanta za področje projektiranja železniške infrastrukture za zgornji ustroj naročnik meni, da bi bilo mogoče ugoditi predlogu ponudnika in ga vrednostno znižati na višino 150.000,00 EUR, da bi s tem izkazala še zadostno stopnjo usposobljenosti.
V skladu z navedenim se kadrovske reference v poglavju 3.1.3 v točki 2 spremenijo tako, da po novem glasijo:
"2 / 2 Odgovorna projektanta za področje projektiranja železniške infrastrukture -za zgornji ustroj / Vsak projektant mora izkazati najmanj 1 referenco kot odgovorni projektant za zgornji ustroj železniške proge pri projektu PGD in/ali PZI in/ali Izvedbenega načrta za postopek vzdrževanja del v javno korist za novogradnje ali rekonstrukcije objekta v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila, z vrednostjo vsake reference za projektiranje zgornjega ustroja železniške proge v višini najmanj 150.000,00 EUR brez DDV."Datum objave: 02.01.2015   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V točki 3.1.3. navodil za pripravo ponudbe, pod točko 2. seznam kadra, pod zaporednima številkama 8. in 9. navajate, da se dokazovanje referenc dokazuje s skupno vrednostjo 100.000,00 EUR. ALi to pomeni, da lahko predložimo dve referenci po 50.000,00 EUR ali na primer 4 reference po 25.000,00 EUR? Prosimo za jasen odgovor, ali se referenčna dela vrednostno seštevajo?

S spoštovanjem,

ODGOVOR:
Referenčna dela se pri zahtevi za kader št. 8 in št. 9. vrednostno seštevajo, skupna vrednost vseh navedenih referenčnih del mora biti najmanj 100.000,00 EUR, pri čemer naročnik ni omejil števila referenčnih del navzgor (najmanj dve, lahko več).

Datum objave: 02.01.2015   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da zahtevate izdelavo projektne dokumentacije za razširitev elektrorelejne signalnovarnostne naprave za postajo Pragersko.
Presenečeni smo, da nameravate bistveno razširiti skoraj štirideset let staro relejno postavljalnico, temelječo na skoraj 60 let stari tehnologiji, ki je že presegla predvideno življenjsko dobo.

Poleg tega lahko takšne posege izvede samo en monopolni proizvajalec.

Pri tako velikih posegih se lastniki železniške infrastrukture iz prometnih in predvsem ekonomskih razlogov običajno odločajo za zamenjavo relejne tehnike z elektronsko postavljalnico.
Sodobna elektronska postavljalnica bi na postaji Pragersko omogočala tudi možnost kasnejšega nadzora sosednjih postaj in predvsem enostavnejše povezovanje v obstoječi center vodenja prometa v Mariboru, kar bi pozitivno vplivalo na tehnologijo prometa.
Znano je tudi, da je za elektronsko postavljalnico potrebno zagotoviti manj prostora. To bi pomenilo manjše potrebe po dograjevanju prostorov in s tem neposredno zmanjšalo stroške investicije.

Na osnovi navedenega predlagamo, da v razpisni dokumentaciji spremenite zahtevo za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev elektrorelejne signalnovarnostne naprave v zahtevo za zamenjavo elektrorelejne z elektronsko signalnovarnostno napravo.


ODGOVOR:
Projektna dokumentacija za signalno varnostne naprave se bo izdelala za potrebe javnega naročila za oddajo del v naslednji fazi, v kateri naročnik ne bo omejeval vrste signalnovarnostnih naprav glede na elektronsko ali relejno tehniko, saj ga k temu zavezuje zakonodaja s področja javnega naročanja.

Projektno dokumentacijo za notranje elektronske signalnovarnostne naprave lahko izdela edino le proizvajalec te opreme. Iz tega razloga se je naročnik odločil, da elektronske tehnike v fazi projektiranja ne razpiše.

Namen naročnika je, da v fazi projektiranja signalnovarnostnih naprav pridobi končno projektno dokumentacijo za zunanje signalno varnostne naprave, ki vključujejo tudi števce osi, kar pomeni, da projektna dokumentacija te vrste ne omejuje kasnejšo izvedbo v elektronski ali relejni tehniki.
Projektiranje notranjih signalno varnostnih naprav v relejni tehniki je razpisano z namenom, da naročnik določi obseg del na signalno varnostnih napravah, predvsem vse vozne in premikalne poti, napajalni del, velikost tehničnih prostorov, način odvijanja prometa v času gradnje in pridobi tudi predlog izvajanja faznost del s postopki postopnega vključevanja v obratovanje.
Predmet naročila je projektiranje signalnovarnostnih naprav le za fazo PGD, projektiranje faze PZI pa bo predmet posebnega kasnejšega ločenega razpisa.
V postopku javnega naročanja za oddajo del pa bo naročnik razpisal gradbena dela in končno verzijo projektov za izvedbo notranjih signalno varnostnih naprav v paketu in ne bo, kot rečeno, omejeval izvedbo signalno varnostnih naprav glede na elektronsko oziroma relejno tehniko.


Datum objave: 02.01.2015   09:58
Oddano: 28.12.2014, 16:09
Pozdravljeni,
Pri pregledu razpisne dokumentacije smo v točki 5.9.4.5 opazili, da naročnik eksplicitno zahteva izdelavo samo PGD za signalnovarnostne naprave, kar je v nasprotju z naslovom tega razpisa: »Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko.« in v nasprotju z zahtevo, da se projektiranje izvede samo enkrat ter s tem zmanjšuje stroške projektiranja ter zaplete pri kasnejši izvedbi.
Poleg tega naročnik v razpisu v točki 5.9.4.5 eksplicitno zahteva ohranitev obstoječih relejnih signalnovarnostnih naprav in razpisuje le njihovo razširitev ter »nadgradnjo« v smislu sodobnejšega prikaza.
Naročniku bi želeli pojasniti:
- da je izdelava tudi PZI projekta za signalnovarnostne naprave (ne le PGD) možna, smiselna in nujna že v tej fazi, saj se lahko samo tako izogne težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in projekt izvede v celoti, brez improvizacij ter izločevanja signalnovarnostnih naprav iz celote, kot mnogokrat doslej. Predvsem je to pomembno pri tehničnem pregledu, pridobivanju uporabnega dovoljenja in ES izjav za celotno postajo, kamor sodi tudi signalnovarnostna naprava.
- da bo s tem razpisom praktično v celoti prenovil železniško postajo Pragersko, le signalnovarnostne naprave bodo ostale v 40 let stari relejni tehniki. S tem naročnik ne sledi pragmatičnemu razvoju tehnologije daljinskega in koridorskega vodenja železniškega prometa in s tem negira do sedaj izvedene investicije v elektronske signalnovarnostne naprave.
Vprašanje
Naročnika pozivamo, da spremeni ta del razpisne dokumentacije in razpiše izdelavo projektov PGD IN PZI za elektronske signalnovarnostne (SV) naprave. V Sloveniji in tujini je veliko projektantov, ki lahko in znajo že v tej fazi (ko dobavitelj notranje elektronske signalnovarnostne naprave še ni poznan) izdelati korektne in natančne PZI načrte za elektronske signalnovarnostne naprave, z vsemi potrebnimi detajli, tudi z zunanjimi SV napravami.

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.

Oddano: 28.12.2014, 16:10
Spoštovani investitor,
Zaradi božičnih in novoletnih praznikov je oteženo pridobivanje bančnih garancij. Zato prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe do 22.1.2015.
Hvala za odgovor!

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je ustrezen in omogoča pripravo kvalitetne popolne ponudbe.

Oddano: 28.12.2014, 21:33
Spoštovani,
Naročnika pozivamo, da spremeni del razpisne dokumentacije, kjer od ponudnikov zahteva izdelavo PGD za relejne notranje signalnovarnostne naprave. Ta zahteva je vsaj diskriminatorna do proizvajalcev elektronskih notranjih signalnovarnostnih naprav če ne že nevarna v smislu zagotavljanja napredka vodenja železniškega prometa. Kot vemo je v Sloveniji inštalirano že kar nekaj odsekov z elektronskimi signalnovarnostnimi napravami. Poleg tega obstaja v naši okolici praktično le en proizvajalec relejnih notranjih signalnovarnostnih naprav, katerega razvoj relejne tehnike že leta zmanjšuje ter ugaša. Tako izbira relejnih rešitev ne predstavlja stabilnega in zanesljivega dobavitelja ter razvijalca železniške signalne tehnike. Še več. Naročnik lahko s tem ogrozi nadaljnji razvoj železniškega prometa in omogoči monopolno določanje cen relejni signalnovarnostni tehnologiji v prihodnosti.
Vprašanje; naročniku predlagamo, da spremeni zahtevo izdelave projektne dokumentacije iz relejne notranje signalnovarnostne naprave v elektronsko ter razpiše že v tej fazi tudi izdelavo PZI projektov za notranje SV naprave.

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.

Oddano: 29.12.2014, 08:24
Bi vas prosili za prestavitev termina oddaje ponudb za 14 dni, ker je precej problemov pri zagotavljanju potrebnih referenc. V tujini so namreč prazniki do 12.1.2015.
Hvala

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je ustrezen in omogoča pripravo kvalitetne popolne ponudbe.

Oddano: 29.12.2014, 08:26
Prosimo za spremembo zahtev v točki RD na strani 72 točka 5.9.4.5, kjer naročnik zahteva nadgradnjo in razširitev obstoječe signalnovarnostne relejne naprave.
Dejstva:
Relejna strojna (in programska oprema) temelji na relejnih skupinah in signalnih tokokrogih - ožičenju. S strojno in »programsko« opremo se dosega omejen nabor funkcij, katere je potrebno v praksi "programirati" z električnimi tokokrogi. Sistem je v veliki meri neprilagodljiv v smislu razvoja, zagotavljanja novih funkcionalnosti s ciljem povečanja propustnosti proge in postaj in zagotavljanja novih smernic interoperabilnosti oz. so za to potrebni izredni inženirski napori, veliko število novih vmesnikov, validacij, varnostnih analiz,.... in vse to z enormnimi ekonomskimi vložki.
Ker so vse funkcionalnosti programirane z relejnimi skupinami in sledilnimi tokokrogi je potrebno zagotoviti veliko prostora za stojala z relejnimi skupinami in kabelske razplete. Vsaka postaja, blokovno mesto,..mora imeti lokalno zagotovljene zadostne prostorske kapacitete za namestitev opreme, napajanje, hlajenje. Centralizacija v smislu optimiranja in reduciranja števila komponent ni možna.
Moderna arhitektura strojne in programske opreme elektronskih SV naprav omogoča najvišjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti SV sistemov in s tem urejeno odvijanje železniškega prometa. Z ustrezno definiranimi specifikacijami SRS in FRS pa lahko s programsko opremo zagotovimo tako rekoč kakršnokoli funkcionalnost, ki je potrebna za učinkovitejši železniški promet, povečanje propustnosti proge ter zagotavljanje interoperabilnosti.
Tako sodobna arhitekturna zasnova omogoča nadzor in posluževanje SV naprav s centralnimi postavljalnimi moduli, kjer lahko posamični postavljalni moduli krmilijo odseke prog dolgih do 50 in več km (odvisno od števila in velikosti postaj), dislocirano pa se nahajajo le področne krmilne enote elementov. S tako sistemsko arhitekturo so potrebne manjše prostorske zahteve, blokovna mesta ne potrebujejo samostojnih prostorov na mestu samem, poraba električne energije pa je mnogo bolj učinkovita.
Vprašanje: ali naročnik še vedno enoznačno zahteva, da se nadgradi relejna notranja signalnovarnostna naprava in ali mora projektant ponuditi samo izdelavo PGD načrtov za SV naprave v tem razpisu?
Hvala!

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.

Oddano: 29.12.2014, 12:37
Naročnika vljudno prosimo, da zaradi težav pri pridobivanju vseh potrebnih referenc vsled praznikov, prestavi rok oddaje ponudb iz 12.1.2015 na 27.1.2015!
Najlepša hvala!

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je ustrezen in omogoča pripravo kvalitetne popolne ponudbe.

Oddano: 29.12.2014, 12:38
Po natančni preučitvi razpisnih zahtev smo v točki 5.9.4.5 ugotovili, da je naročnik razpisal nadgradnjo relejnih signalnovarnostnih naprav:
»Relejna naprava mora biti prirejena za daljinsko vodenje iz centra vodenja. Naprava se bo tudi lokalno računalniško krmilila, tako ni potrebna postavljalna miza. V prometnem uradu se predvidi ustrezno število ekranov, kjer se prikazujejo dinamične slike odvijanja prometa in ostali podatki glede stanja naprav in prometne situacije. Signalnovarnostno napravo se s sosednjima postajama Rače in Slovenska Bistrica poveže v medpostajno odvisnost.«
Naročnika opozarjamo, da je skupaj s pomočjo upravljavca JŽI z navedenim določil, da želi na železniško omrežje vključiti vnaprej točno določen produkt (Tris) točno določenega proizvajalca (Iskra) relejne opreme in da je s tem določil tudi posege na sosednjih postajah Rače in Slovenska Bistrica in to v neperspektivni in zastareli relejni tehniki. Naročnik se mora zavedati, da grafični vmesnik nadgradnje in prikaza ne izpolnjuje zahtev SIL 4, ki je zaradi zahtevnosti železniškega prometa na glavnih progah obvezen ? Poleg tega pa je zahtevani »računalniški prikaz« pri vodenju železniškega prometa samo fasada, v tehničnih prostorih pa še vedno ostaja stara relejna tehnika. Še več. Zaradi tega je potrebno dograjevati tehnične prostore, da se bodo lahko izvedla razširitev s starimi relejnimi napravami ???
Vprašanje: ali bo naročnik spremenil zahtevo v točki 5.9.4.5 in bo razpisal elektronsko notranjo signalnovarnostno napravo ter s tem tudi izdelavo PZI projektne dokumentacije ?
Hvala

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.


Datum objave: 02.01.2015   10:37

Oddano: 29.12.2014, 19:15
Pozdravljeni,
V zvezi z zahtevami po nadgradnji relejne signalnovarnostne naprave (notranje) podajamo v razmislek investitorju naslednje:
1. Relejne naprave se sicer lahko nadgrajujejo in obnavljajo a kljub zamudni in dragi izvedbi na dolgi rok ne prinaša želenih rezultatov.
Vsa testiranja (konfiguracija elementov, javljanja, projektirane vozne poti, bočne zaščite, ter ostale funkcionalnost) je potrebno izvesti in testirati v "živo" na kraju samem, kar ima ogromen vpliv na odvijanje prometa (dodatno osebje, zapore, počasne vožnje - finančni vplivi na investicijo) in je spuščanje v obratovanje zelo dolgotrajen in zahteven proces.

Če ne razpolagate z lastnimi študijami in raziskavami, je za oceno smotrnosti in upravičenosti nadgradnje obstoječe relejne SV naprave smiselno in koristno upoštevati tudi analize ki so jih izvedli v tujini in so pokazale, da se ob ohranjanju obstoječega nivoja investiranja v vzdrževanje in obnovo obstoječih-starih signalnovarnostnih naprav (notranjih) zaradi vedno pogostejšega nastajanja napak v delovanju elementov/sistemov konstantno povečujejo zamude v odvijanju železniškega prometa (za zagotavljanje iste stopnje zanesljivosti delovanja pa bi bila potrebna vedno večja vlaganja v obnavljanje in vzdrževanje).
2. Pri remontu proge ali postaj je potrebno zaradi posegov v železniško infrastrukturo praviloma izvesti vmesna zavarovanja, kar pomeni izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo "reprogramiranja" oz. preožičenja obstoječih relejnih skupin, izvedba celovitega testiranje funkcionalnosti, s tem pa izgubo časa, zamude v prometu in dodatne stroške. Po končanih delih pa povrnitev v prvotno stanje (ponovno "reprogramiranje", testiranje, zamude vlakov) in ponovno poseg v obstoječe relejne SV naprave.

Pri elektronskih SV postavljalnicah, je ob ustrezni definiciji funkcionalnih zahtev, možna izločitev posameznih SV elementov postaje ali proge na katerih poteka vzdrževanje ali rekonstrukcija, s t.i. »override« funkcijami za premostitev nedelujočih SV elementov na podlagi fizično zagotovljene in potrjene varnosti. S tem se omogoči neovirano a hkrati varno odvijanje železniškega prometa in zagotavljanje neokrnjene propustnosti proge tudi v času remontov, brez neposrednih poseganj v strojno ter programsko opremo ter vpeljav dragih vmesnih zavarovanj, kot je to potrebno pri relejnih SV napravah. Izvedba testov vseh teh funkcionalnosti pa se izvede že tekom implementacije tehnologije in naknadna testiranja niso več potrebna.

Vprašanje: kako bo naročnik pri kasnejših revizijah projektov in pri nujno potrebnih nadgradnjah SV opreme upravičeval nove investicije v zastarelo relejno tehnologijo, ko pa po drugi strani kot dober gospodar želi imeti čim nižje stroške vzdrževanja javne železniške infrastrukture ?
Naročnika sprašujemo, ali še vedno vztraja pri nadgradnji relejne signalnovarnostne naprave na postaji Pragersko?
Hvala za odgovor!

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.

Oddano: 29.12.2014, 20:46
Spoštovani,

Dne 21.12.2014 smo vam zastavili naslednje vprašanje:
V podpoglavju 3.1.3., tocka 2. Seznam strokovnega kadra zahtevate izkazovanje referenc za kadre na nekonsistenten in
nesorazmeren nacin, saj na primer za Odgovornega vodjo projekta in koordinatorja skupine zahtevate 2 referenci po
500.000,00 EUR brez DDV, pri cemer je realna vrednost del po tej javnem narocilu, ki jih bo prevzel odgovorni vodje
del najverjetneje nekje okoli 1,4 mio (najnižja ponudba na predhodnem razpisu) ali manj (referenca torej predstavlja
vrednost 35-40 % dejanskega obsega (vrednosti) del po razpisni dokumentaciji). Na drugi strani pa za vsakega od dveh
odgovornih projektantov zahtevate 1 referenco v višini najmanj 250.000,00 EUR brez DDV, pri cemer je realna
vrednost pod 300.000,00 EUR brez DDV, torej za posameznega strokovnjaka med 100.000,00 in 150.000,00 EUR
(zahtevana referenca torej predstavlja cca 200 % dejanskega obsega vrednosti del po razpisni dokumentaciji).
Narocnik glede na navedeno krši nacelo sorazmernosti (10. clen ZJN-2) s tem: (1) da pri dolocanju vrednosti
referencnih del ni sorazmerna z vrednostjo predvidenih del v razpisanem javnem narocilu, ki bi jih moral posamezen
kader opraviti, ampak vrednost reference pri vsakem kadru doloca drugace ter (2) da ne zagotavlja primerljive
obravnave pri zahtevah oziroma pogojih glede vrednosti referencnih del na ravni celotne razpisne dokumentacije, saj
odstotki primerljivih del kot je navedeno zgoraj, niso konsistentni (pod zap. št. 1 – odgovorni vodja del slabih 40 %
vrednosti del, pod zap. št. 2. odgovorna projektanta za podrocje projektiranja železniške infrastrukture – za zgornji
ustroj cca 200%.
Glede na navedeno ugotavljamo, da je narocnik za dokazovanje kadrovske sposobnosti postavil reference tako, da jih je
ovrednotil z vrednostjo (ceno) opravljenih referencni del, pri cemer pa narocnik tega pogoja ni postavil sorazmerno
glede na ocenjeno vrednost oziroma obseg del, ki ga bo moral kader, na katerega se navedene reference nanašajo, tudi
dejansko opraviti. Državna revizijska komisija je v svojih odlocitvah že veckrat pojasnila, da so reference dokazila o že
uspešno izvedenih podobnih oz. primerljivih poslih, s katerimi narocnik ugotavlja tehnicno usposobljenost ponudnika.
Kot izhaja iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije (prim. npr. sklepe št. 018-205/2011, št. 018-426/2012, št.
018-33/2013, št. 018-82/2013), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno narocilo v
zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že veckrat uspešno
izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Narocnik lahko na podlagi dokazila, da je
ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo narocilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje
in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega narocila.
Ker gre za primerljivost že opravljenih del ter glede na dejstvo, da narocnik zahteva predložitev najmanj dveh referenc
ter glede na ustaljeno prasko ocenjujemo, da je sorazmeren pogoj za referencna dela 70% predvidene vrednosti del po
tem javnem narocilu.
Glede na navedeno narocnika pozivamo, da zahtevane pogoje glede vrednosti referencni del uskladi tako, da pri pogoju
za Odgovornega vodjo del zahteva 2 referencni deli v višini 1.000.000,00 EUR, pri posameznem odgovornem
projektantu za podrocje projektiranja železniške infrastrukture-za zgornji ustroj pa referenco v vrednosti 100.000,00 do
150.000,00 EUR. S tem bo narocnik odpravil nesorazmernost in uskladil pogoje v razpisni dokumentaciji z ZJN-2. V
kolikor narocnik ne bo sledil predlaganemu, pa narocnika opozarjamo na navedeno kršitev skladno s 5. odstavkom 5.
clena ZPVPJN in bomo vložili tudi revizijski zahtevek.

Ker je od tedaj minilo že skoraj 10 dni naročnik pa ne odgovarja, predlagamo, da naročnik nemudoma odgovori na zastavljeno vprašanje?

Lepo pozdravljeni.

Odgovor:
Že odgovorjeno.

Oddano: 30.12.2014, 07:56
Investitorja sprašujemo, ali je pri razpisu »Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko«, upošteval LCC (stroške življenjskega cikla) notranjih relejnih signalnovarnostnih naprav ? Investitor bo mogel, seveda v drugačni obliki (iz lastnih proračunskih sredstev, brez sofinanciranja evropskih skladov), zagotoviti tudi sredstva za kasnejše vzdrževanje relejne notranje signalnovarnostne naprave.
Ali se investitor zaveda, da je z zahtevo po nadgradnji obstoječe notranje relejne signalnovarnostne naprave na železniški postaji Pragersko praktično določil visoke stroške: vzdrževanja, nadgradenj, prilagoditev izdelav vmesnikov na višjo stopnjo signalnovarnostnih naprav, dobav rezervnih delov?
Ali se investitor zaveda, da niti upravljavec Slovenske železnice nima dovolj strokovnjakov za vzdrževanje relejne signalnovarnostne naprave ter da jih bodo z leti imeli še manj ? Tudi našteti dejavniki sodijo v »ceno«, ki jo investitor plačuje za delovanje železniškega sistema, resda iz drugega vira, kar je še bolj zaskrbljujoče (ni evropskega sofinanciranja).
Kot dober gospodar bi moral investitor že pred razpisom za izdelavo projektne dokumentacije razdelati pri sebi, kakšno strategijo bo ubral glede relejnih ali elektronskih notranjih signalnovarnostnih sistemov. Pri tem bi moral investitor upoštevati vsa našteta dejstva in se tako izogniti predvidenim visokim stroškom, na katere ga opozarjajo navedena dejstva.
Investitorja pozivamo, da spremeni zahteve za projektiranje notranje signalnovarnostne naprave iz relejne v elektronsko tehnologijo že v tem razpisu in na tak način optimizira stroške javnih naročil.
Hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.

Oddano: 30.12.2014, 08:23
Spoštovani,

Dne 21.12.2014 smo vam na portal poslali naslednje vprašanje, na katerega še nismo prejeli odgovora:
V tocki 3.1.3. navodil za pripravo ponudbe, pod tocko 2. seznam kadra, pod zaporednima številkama 8. in 9. navajate,
da se dokazovanje referenc dokazuje s skupno vrednostjo 100.000,00 EUR. ALi to pomeni, da lahko predložimo dve
referenci po 50.000,00 EUR ali na primer 4 reference po 25.000,00 EUR? Prosimo za jasen odgovor, ali se referencna
dela vrednostno seštevajo?
V kolikor ne bomo prejeli odgovora naročnika opozarjamo, da naj predmetno vprašanje šteje kot poziv na razjasnitev nejasne vsebine razpisne dokumentacije, ter opozarjamo, da je razpisna dokumentacije v navedenih točkah nejasna, predvsem pa razumevanje šeštevanja referenc tako, da lahko vsak ponudnik predloži različne reference po višini ne ustavarja enakosti med ponudniki in je v tem delu zato v nasprotju z načelom enakosti.

Glede na navedeno podajamo opozorilo naročniku skladno s 5. odstavkom 5. člena ZPVPJN, in v kolikor ne bomo prejeli odgovora oziroma bo ta v nasprotju z načelom enakosti in sorazmernosti, bomo vložili zahtevek za revizijo.

Lepo pozdravljeni,

Odgovor:
Referenčna dela se pri zahtevi za kader št. 8 in št. 9. vrednostno seštevajo, skupna vrednost vseh navedenih referenčnih del mora biti najmanj 100.000,00 EUR, pri čemer naročnik ni omejil števila referenčnih del navzgor (najmanj dve, lahko več).

Oddano: 30.12.2014, 08:50
Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je mogoče, da je v razpisu JN11262/2014 resnično razpisal nadgradnjo relejnih notranjih signalnovarnostnih sistemov ? Glede na obseg predvidene rekonstrukcije železniške postaje nikjer v Evropi nismo zasledili zahteve po projektiranju starih relejnih notranjih signalnovarnostnih naprav pri tako koreniti rekonstrukciji železniške postaje?
Hvala!

Odgovor:
Naročnik ne more omejevati tehnologije signalnovarnostnih naprav na elektronske ali relejne, če oboje izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, saj bi s tem kršil načelo zdrave konkurence. Projektiranje notranjih signalnovarnostnih naprav, ki ga ni mogoče izvesti brez sodelovanja proizvajalca teh naprav, bo predmet ločenega javnega razpisa. Takšne projekte naročnik tudi ne more uporabiti za kasnejši odprt postopek javnega naročanja za oddajo del, saj so vezani na točno določenega proizvajalca signalnovarnostnih naprav.

Oddano: 30.12.2014, 09:20
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka oddaje ponud za 10 dni.
Hvala

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je ustrezen in omogoča pripravo kvalitetne popolne ponudbe.


Datum objave: 02.01.2015   14:04
Ponudnike dodatno opozarjamo, da se je spremenil naslov predložitve ponudb in kraj odpiranja ponudb. Vse spremembe so objavljene na JN4/2015, kjer je na strežniku UL objavljena tudi nova naslovnica za ponudbo.