Dosje javnega naročila 001772/2023
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Gradnje: Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za izgradnjo nove vozne steze TWY J in obnovo vozne steze TWY A med TWY K in TWY M
ZJN-3: Odprti postopek

JN001772/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.03.2023
JN001772/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2023
JN001772/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2023
JN001772/2023-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001772/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Služba za nabavo, Renata Zaletelj
renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/475271/JN-2022-G3-CIMD_16_AP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23794
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za izgradnjo nove vozne steze TWY J in obnovo vozne steze TWY A med TWY K in TWY M
Referenčna številka dokumenta: JN-23794
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45235000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za izgradnjo nove vozne steze TWY J in obnovo vozne steze TWY A med TWY K in TWY M.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za izgradnjo nove vozne steze TWY J in obnovo vozne steze TWY A med TWY K in TWY M
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2023
Konec: 01.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.05.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.05.2023   12:00
Kraj: Portal eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2023   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.
V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.
S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.


ODGOVOR
Naročnik določil razpisne dokumentacije ne bo spremenil.Datum objave: 06.04.2023   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da napišete točno katere drenažne cevi se predvideva.
Dobava in vgradnja PVC/PE/PEHD drenažno kanalizacijske cevi notranjega premera 315 mm z izvedenim območjem perforacije do 220° skupaj s fazonskimi kosi in drugim pripadajočim materialom za spajanje. Temenska togost cevi je razreda SN8.

ODGOVOR
Predvidene so PEHD drenažno kanalizacijske cevi notranjega premera 315 mm z izvedenim območjem perforacije do 220°.Datum objave: 06.04.2023   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas za podaljšanje roka vsaj za en teden, saj je rok postavljen prvi dan po praznikih, tako, da bo priprava korektne ponudbe težka
lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spremenil.Datum objave: 06.04.2023   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
k preučitvi in pripravi ponudbe smo pristopili takoj po objavi javnega naročila, vendar ugotavljamo, da glede na obsežnost razpisne dokumentacije oz. razpisnih pogojev in zaradi prihajajočih velikonočnih kot tudi prvomajskih praznikov, predstavlja trenutni rok oddaje absolutno prekratek čas priprave popolne in kvalitetne ponudbe. Zato prosim naročnika, da podaljša rok oddaje za vsaj 14 dni in si tako zagotovi več popolnih in konkurenčnih ponudb. Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Odgovor na enako vprašanje je naročnik objavil 6. 4. 2023 ob 11:42.Datum objave: 06.04.2023   13:39
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi načrte FE okvirjev in lamel za jaške pri kabelski kanalizaciji.

ODGOVOR
Dostop do projektne dokumentacije je mogoč skladno z navedenim na strani 5 razpisne dokumentacije v poglavju A. SPLOŠNI DEL / A.00 POVABILO K SODELOVANJU - OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU IN JAVNEM NAROČILU / IV. Prevzem ostale dokumentacije.Datum objave: 06.04.2023   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka ponudbe vsaj za en teden, saj je oddaja prvi dan po praznikih

ODGOVOR
Odgovor na enako vprašanje je naročnik objavil 6. 4. 2023 ob 11:42.Datum objave: 07.04.2023   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da preverite ali gre pri drenažnih ceveh res za Notranji premer fi 315, saj naj le tak naj ne bi obstajal.

ODGOVOR
Drenažne cevi PE-HD DN (=nazivni premer) 315 mm, d0 (=zunanji premer) 315 mm, d1 (=notranji premer) 272 mm.Datum objave: 12.04.2023   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik pod točko d) in e) točke 7 razpisne dokumentacije navaja pogoj, da mora ponudnik razpolagati z vsaj dvema delovodjema gradbenih del s področja nizkih gradenj in z vsaj enim delovodjem elektroinštalacijskih del s področja nizkih gradenj. Vsak od delovodij mora izpolnjevati pogoje po GZ-1. Skladno z drugim odstavkom 18. člena Gradbenega zakona (GZ-1) vodenje gradnje opravlja katerikoli od treh strokovnjakov: pooblaščeni strokovnjak, vodja del ali delovodja. Ker je delovodja manj usposobljen strokovnjak, ki za razliko od prvih dveh lahko vodi le del gradnje (ne vodi pa je v pretežnem ali celotnem delu), lahko njegovo vlogo v celoti izvaja oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del. Prosimo torej za potrditev, da bo naročnik priznal razpolaganje v delovodjo, če bo navedel osebe, ki lahko skladno z 81. členom Gradbenega zakona (GZ-1) vodijo gradnjo, torej namesto delovodje tudi pooblaščeni inženir ali vodja del. V nasprotnem primeru bi bila zahteva naročnika oblikovana v nasprotju z GZ-1 in kot taka nezakonita.

ODGOVOR
Naročnik smatra, da so razpisni pogoji glede kadrov dovolj razumljivi in da so ustrezni.Datum objave: 12.04.2023   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb do 08.05., saj je obdobje praznikov.
Ker nismo vezani samo na lastne kapacitet, ampak smo odvisni tudi od ponudb, ki nam jih za določena dela pripravijo podizvajalci, ki so odvisni od ponudb dobaviteljev bomo za finalizacijo ponudbe potrebovali še kakšen dan po praznikih.
Če naročnik želi dobro pripravljene in konkurenčne ponudbe bo sledil naši prošnji in nam za pripravo ponudbe dopustil vsaj kakšen dodaten dan po praznikih.
Prosimo za razumevanje in ugoditev prošnje.


ODGOVOR
Rok oddaje ponudb se prestavi na 8. 5. 2023, ob 10 uri.Datum objave: 12.04.2023   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali bi lahko za vhodne bitumne za asfalte podali karakteristike skladno Z EVROPSKIMI NORMAMI EN 14023?
Evropske norme so tehnični okvir po katerem se izvaja dela v Sloveniji.

ODGOVOR
Vhodni bitumen mora ustrezati evropskemu standardu SIST EN 14023, karakteristike morajo ustrezati posameznim kategorijam tega standarda in zahtevam popisa del.Datum objave: 12.04.2023   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede popisa del za asfalte vprašujemo:
Ali morajo imeti vhodni bitumni, ki naj bi bili uporabljeni odpornost proti gorivu?

ODGOVOR
Za vhodne bitumne to ne velja. Če je potrebno se na te zahteve preverja odpornost asfaltne plasti.Datum objave: 12.04.2023   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zaradi prihajajočih praznikov vas vljudno prosimo za prestavitev roka oddaje iz 03.05. na 05.05.
Menimo, da nekaj dnevni zamik roka za oddajo, ne bo prestavil začetek izvedbe del, nam ponudnikom bo pa omogočil preživljanje praznikov v krogu družine.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR
Glejte odgovor naročnika: datum objave: 12.04.2023 ob 12:41.Datum objave: 13.04.2023   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Naročnika prosimo za potrditev razumevanja 4. pogoja za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Naročnik med drugim zahteva, da je skupni čas izvedbe del trajal največ 3 mesece. Glede na dejstvo, da asfaltersko delo v večini primerov ni samostojno in je del gradnje nekega večjega inženirskega objekta, ki traja bistveno več kot 3 mesece, bi moral naročnik nujno potrditi, da se kot obdobje trajanja izvedbe del upošteva samo obdobje od pričetka do zaključka asfaltiranja, ne glede na trajanje ostalih del.
V nasprotnem primeru bi naročnik omejil dostop do javnega naročila ponudnikom, ki so enako sposobnosni izvesti asfalterska dela, vendar pa imajo izveden večji referenčni posel, ki je trajal več kot 3 mesece. Glede na to, da naročnik skladno z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezno tehnično sposobnost, je pravno vzdržna samo razlaga, da bo naročnik obdobje treh mesecev skladno z načelom sorazmernosti upošteval od dneva pričetka asfalterskih del do zaključka asfalterskih del, kar je vse razvidno iz gradbenih dnevnikov. V primeru, da naročnik takšne razlage ne bo potrdil, bomo zahtevi primorani oporekati z zahtevkom za revizijo, saj onemogoča oddajo ponudnikom, ki so v okviru istega pogodbenega razmerja poleg asfalterskih del sposobni izvesti še ostale gradnje.
Prosimo torej za potrditev, da bo naročnik obdobje treh mesecev skladno z načelom sorazmernosti presojal od dneva pričetka asfalterskih del do zaključka asfalterskih del.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da skupni čas izvedbe v 4. pogoju za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti zajema čas izvedbe celotne gradnje in ne samo časa izvedbe asfalterskih del.Datum objave: 14.04.2023   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali prav razumemo , da morajo biti zahtevane reference (obrazec E.02.4 in E.02.6) za opravljena podobna elektroinstalacijska dela (tokokrogi, konektorji, izvedba srednjenapetostnega omrežja, vgradnja svetilk v asfaltno vozišče), opravljena v eni od držav Evropske unije?

ODGOVOR
Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik v preteklosti že uspešno izvedel naročilo, v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva zadevnemu javnemu naročilu, za katerega ponudnik oddaja ponudbo. Na podlagi dejstva, da je ponudnik v preteklosti primerljivo naročilo že uspešno izvedel, je mogoče utemeljeno oziroma upravičeno sklepati, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Naročnik nikjer ni navedel, da mora biti referenca opravljena na ozemlju RS ali v državah članicah EU.Datum objave: 14.04.2023   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V poglavju TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST je zapisan pogoj, da je gospodarski subjekt v zadnjih petih letih pred oddajo prijave uspešno dokončal podobne posle s področja novogradenj gradbeno inženirskih objektov, katerih skupni čas izvedbe del je trajal največ 3 mesece.
Zanima nas ali je to časovno obdobje nastavljeno na celoten čas izvedbe projekta ali samo za asfalterska dela (v tem primeru za 10.000 m2)?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Glejte odgovor naročnika, datum objave: 13.04.2023, 14:04.Datum objave: 17.04.2023   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V dokumentaciji je zahteva »Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali vsaj 9.000.000,00 EUR letno (upoštevano kot povprečni letni promet v ESPD obrazcu).«
V ESPD lahko navedemo samo 1 začetni in 1 končni datum. Kaj navedemo kot vrednost pod polje zahtevano »vsota« ali je to seštevek 3 poslovnih let ali je to povprečje 3 poslovnih let? Prosimo za jasen odgovor

ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji se pri pogojih za sodelovanje: ekonomski in finančni položaj upošteva povprečni letni promet v zadnjih treh letih. Naročnik je v objavo na PJN poslal popravljen ESPD obrazec. Ponudnike prosim, da izpolnijo popravljen obrazec, z dne 17. 4. 2023.Datum objave: 17.04.2023   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za točna navodila kako naj izpolnimo ESPD za subjekt, ki nastopa v ponudbi kot podizvajalec. Pri izpolnjevanju ESPD sistem namreč zahteva vnos podatka »splošni letni promet«. V kolikor kliknemo »naprej« in tega podatka ne izpolnimo, sistem javi napako »Vnesite pravilne vrednosti in izpolnite obvezna polja«.
V razpisni dokumentaciji je pa zahtevano, da poslovne prihodke v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih mora pa izkazati ponudnik samostojno, brez podizvajalcev.

ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji se pri pogojih za sodelovanje: ekonomski in finančni položaj upošteva povprečni letni promet v zadnjih treh letih. Naročnik je v objavo na PJN poslal popravljen ESPD obrazec. Ponudnike prosim, da izpolnijo popravljen ESPD obrazec, z dne 17. 4. 2023.
2. pogoj: ekonomski in finančni položaj velja za ponudnika in soponudnika/e.Datum objave: 18.04.2023   10:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Skladno z vprašanjem in odgovorom objavljenim včeraj 17.04.2023 in 13:00, ponavljamo naše vprašanje. Prosimo za točno pojasnilo kako naj izpolnimo ESPD za PODIZVAJALCA, za katerega promet ni zahtevan. V razpisni dokumentaciji je zahtevano izpolnjevanje prometa za ponudnika in ne podizvajalca.
Pri izpolnjevanju ESPD sistem namreč zahteva vnos podatka »splošni letni promet«. V kolikor tega podatka ne izpolnimo in kliknemo »naprej«, sistem javi napako »Vnesite pravilne vrednosti in izpolnite obvezna polja« in obrazca ESPD ne moremo do konca izpolniti.

ODGOVOR
Ponudnike pozivamo, da pri pripravi ponudbe izpolnijo ESPD pripravljen in objavljen na PJN: JN001772/2023-K03 Popravek (EU 14 - SL), 17. 4. 2023.
V poglavju B. Ekonomski in finančni položaj se vpisuje Povprečni letni promet. V kolikor sistem zahteva, da vpišete tudi podizvajalčev povprečni letni promet za število let, ki se zahteva v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ESPD, ga prosim vpišite, naročnik pa bo za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje sledil zahtevam kot so navedene v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 18.04.2023   11:08
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da ustrezno odgovori in dopolni popis del glede vhodnih bitumnov za asfaltne mešanice (glej odgovora z dne 12.4.2023 12.42)
Glede na pomembnost objekta, si po našem mnenju renomirani naročnik ne more privoščiti odgovora v stilu »Za vhodne bitumne to ne velja. Če je potrebno se na te zahteve preverja odpornost asfaltne plasti.«.
Kako naj se doseže odpornost asfaltne plasti na gorivo (kerozin) drugače kot z ustreznim bitumnom?
Lepo prosimo, da se pripravi ustrezen odgovor, ki bo ustrezno naslovil odpornost na goriva (kerozin).
Prav tako upravičeno pričakujemo, da bo vhodni bitumen ustrezno opisan skladno z veljavnim standardom SIST EN 14023.


ODGOVOR
Odpornost asfaltnih plasti na delovanje vpliva letalskih goriv v razpisni dokumentaciji ni zahtevana. Za vhodne bitumne veljajo zahteve SIST EN 14023 in dodatne zahteve da bitumensko vezivo ustreza vrednostim PG 70-22 po AASHTO M 320 oz. SHRP.Datum objave: 19.04.2023   13:44
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da se za vodjo posameznih del zahtevajo enake izkušnje kot za gospodarski subjekt - Opravljena podobna elektroinštalacijska dela ( tokokrogi, konektorji, izvedba srednjenapetostnega omreža) - obrazec E.02.4 in opravljena podobna elektroinštalacijska dela ( Vgradnja svetilk v asfaltno vozišče ) - obrazec E.02.6 in moramo predložiti referenco tudi za vodjo posamezni del?

ODGOVOR
Naročnik poziva ponudnike, da se natančno držijo navedb na obrazcih - opravljena dela poslovnega subjekta in seznam vodij posameznih del so na različnih obrazcih.Datum objave: 20.04.2023   10:16
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno sprašujemo ...ali pravilno razumemo, da se za vodjo posameznih del zahtevajo enake izkušnje kot za gospodarski subjekt - opravljena podobna elektroinstalacijska dela (tokokrogi, konektorji, izvedba srednjenapetostnega omrežja, vgradnja svetilk v asfaltno vozišče) in moramo predložiti referenco tudi za vodjo posameznih del? Vprašanje se nanaša na reference vodje posameznih del in ne na način izpolnjevanja obrazcev.

ODGOVOR
Ponudniki naj izpolnijo vse k razpisni dokumentaciji priložene obrazce. Ponudnikom ni potrebno prilagati obrazcev ali dokazil, ki niso del razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.04.2023   10:16
VPRAŠANJE
Pri postavki 1.2.15. / Montaža vertikalne table na temelj po navodilih proizvajalca tabel. Tablo se privijači v betonski temelj, najmanj 2 nogi / tablo, 4 vijaki na nogo, vključno z vrtanjem izvrtin za vijake, noge morajo biti v liniji. Debeline tabel so enake - cca 10 cm. Na posamezni lokaciji je lahko več posameznih tabel. Delo podnevi. / je navedena samo montaža tabel.
Tako je tudi postavki 1.2.16.
Pri nekaterih postavkah je izrecno navedeno, da element dobavi naročnik npr. pri 1.2.17 ali 1.2.18...
Ker v popisu dobava tabel ni zajeta, nas zanima kdo dobavi table? Naročnik ali ponudnik?
Prosimo, za odgovor in dopolnitev popisa del tudi povsod tam kjer ni jasno določeno kdo je dobavitelj opreme.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da specifično opremo dobavi naročnik.Datum objave: 20.04.2023   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pripravo ponudbe naprošamo za pojasnilo glede postavke :
1.2.15.
»Montaža vertikalne table na temelj po navodilih proizvajalca tabel. Tablo se privijači v betonski temelj, najmanj 2 nogi / tablo, 4 vijaki na nogo, vključno z vrtanjem izvrtin za vijake, noge morajo biti v liniji. Debeline tabel so enake - cca 10 cm. Na posamezni lokaciji je lahko več posameznih tabel. Delo podnevi.«
Iz podane dokumentacije ni razvidno da je debelina tabel 10cm.
Naprošamo za objavo podatkov in detajla obvestilnih tabel glede :
- Materiala (aluminij, inox,, debelina materiala)
- Načina obdelave vidne stranice (aplikacija svetloboodbojne folije kot npr 3M High Intensity Prismatic, 3M Engineer Grade Pro, 3M Diamond Gradeoziroma vgradnja neodbojnih folij oz specifikacija načina obdelave)
- Načina obdelave zadnje stranice (barvano, prašno barvano, RAL)
- Zahteve po dodatnih perforacijah za montažo morebitnih elektorinstalacij, luči ipd

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da specifično opremo dobavi naročnik. Obvestilne in instrukcijske table so certificirane (EASA, ICAO, FAA), tipski proizvod.Datum objave: 20.04.2023   12:11
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavk, kjer je predvidena izvedba klančine (npr. postavka 3, 4.2 Vgradnja, sklop Kabelska kan - Popis del)
Navedeno je:
Izdelava utrjene klančine v naklonu 1:4 ob jaških, ki ležijo znotraj stripa VPS. Klančina se izvede s plastjo drobljenca frakcije 0/32, utrdi se do vrednosti deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa, Evd = 35-40 Mpa, vrednost CBR 15-20%. Klančine se izvedejo iz vseh smeri, kjer bi letalo lahko zapeljalo na oviro.
7,0 kos
Koliko materiala frakcije 0/32 je potrebo, da se izvede klančina?


ODGOVOR
Izvedba utrjenih klančin z dimenzijami je prikazana na tehničnih prikazih projektne dokumentacije.Datum objave: 20.04.2023   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za potrditev, da bo kot ustrezno dokazilo, na kakšni podlagi bo v ponudbi navedeni kader opravljal dela za ponudnika, sprejel tudi M obrazec in ne le pogodbe o zaposlitvi.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morajo ponudniku pri vseh navedbah glede izpolnjevanja 7. pogoja opisati na kakšni podlagi bo navedeni kader opravljal dela za kandidata oziroma ponudnika (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu ipd.). To pomeni: pogodba o zaposlitvi oz. enakovredni dokument.Datum objave: 21.04.2023   11:20
VPRAŠANJE
Pri postavki: Postavitev, vzdrževanje in odstranitev letaliških ograj, 100 m (postavka 3, 1.2 Pripravljalna dela, sklop TWY J - Popis del in TWY A - Popis del) prosimo za objavo načrta ograje in podatkov vrsti materiala, načina postavitve in načina vzdrževanja ograje.

ODGOVOR
Količina za tangirano postavko je ocenjena in se nanaša na ponudnikovo zasnovo ureditve gradbišča kot je to navedeno v D. poglavju razpisne dokumentacije. Osnovna zahteva te ograje je minimalna višina 2,44m in odpornost na vetrno cono v kateri se nahaja gradbišče.Datum objave: 21.04.2023   12:04
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo okoli referenčnega pogoja:
Ali boste upoštevali posel (asfalterska dela) kateri je trajal manj kot 3 mesece in je to razvidno na primopredajnem zapisniku : da so dela dokončana v roku 3 mesca, primopredaja je pa izvedena naknadno -tudi čez 3 mesece, zaradi obračuna in uskladitve nepredvidenih in dodatnih del?
Prosimo za odgovor.

ODGOVOR
V kolikor je iz dokumentacije razvidno, da so bila fizično dela zaključena v roku 3 mesecev, se referenca prizna, ne glede na to, koliko časa so potem trajali formalni zahtevki, pod pogojem, da je bila primopredaja objekta uspešno opravljena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.

Datum objave: 24.04.2023   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vse do objave odgovora z dne 13.04.2023 ob 14:04 smo bili prepričani, da se trimesečno obdobje iz referenčnega pogoja (4. pogoj iz navodil ponudnikom) nanaša samo na dela, ki so zahtevana kot referenčni pogoj, torej na asfalterska dela. Naročnik s tem pojasnilom izrazito omejuje konkurenco in pri tem dejansko diskriminira še bolj usposobljene ponudnike, kot pa je zahteva v referenčnem pogoju.
Predvidevamo, da želi naročnik z referenčnim pogojem pridobiti ponudnika, ki je sposoben asfalterska dela izvesti v roku treh mesecev. Z odgovorom na vprašanje pa naročnik omejuje in diskriminira našo udeležbo samo zato, ker smo izvajali objekt visoke gradnje, ki se je zaradi svoje kompleksnosti gradil skoraj 2 leti, pri čemer pa so bila asfalterska dela v obsegu, kot je zahteva v referenčnem pogoju, na koncu projekta izvedena v roku 2 mesecev od njihovega pričetka, torej potemtakem v roku, ki ga želi naročnik. Naročnik bo torej priznal sposobnost ponudniku, ki ob asfalterskih delih ni izvajal drugih zahtevnih gradbenih del in je po našem mnenju lahko celo manj usposobljen od nas, kar je očitno da gre za omejevanje konkurence vendar v tem primeru na račun ponudnikov, ki običajno gradimo večje projekte, kar je milo rečeno absurdno. Naročnik torej razlikuje med ponudniki glede na to, kakšno vrsto objekta je ponudnik gradil ob asfalterskih delih, kar je očitno diskriminatorno.
Sistem javnega naročanja nam kot ponudniku daje pravico, da imamo dostop do javnih naročil vsakega naročnika, če za to izkazujemo usposobljenost. Sposobnosti pa naročnik gospodarskim subjektom ne more odreči iz razloga, ki s predmetom javnega naročila nima nobene smiselne povezave. Posledično naročnika pred vložitvijo zahtevka za revizijo in obvestilom varuhom javnega interesa opozarjamo, da naj potrdi, da bo obdobje treh mesecev upošteval od dneva pričetka do zaključka asfalterskih del.


ODGOVOR
Ponudnika prosimo, da sledi navedbam odgovora: datum objave 21.04.2023, 12:04.Datum objave: 26.04.2023   07:53
VPRAŠANJE
Glede na to, da smo zavezanci za reviizijo računovodskih izkazov, nas zanima ali se kot zadnja tri zaključena poslovna leta štetejo 2021, 2020 in 2019?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.04.2023   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 7 delovnih dni zaradi prvomajskih praznikov, oz vsaj do 16.5.2023 .
Hvala.

ODGOVOR
Rok oddaje ponudb je bil predhodno že podaljšan, naročnik ne bo naknadno podaljšal roka.Datum objave: 26.04.2023   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji je v točki E (Ugotavljanje sposobnosti: Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje) v sklopu Tehnična in strokovna sposobnost v pogoju 10 zahtevano, da mora ponudnik poleg ostalega razpolagati z:
e) z dvema (2) rezkalcema širine 2 m, ki mora biti opremljen s trakom za direktno natovarjanje na tovornjak,
f) z enim (1) rezkalcem širine 1 m, ki mora biti opremljen s trakom za direktno natovarjanje na tovornjak
Po pregledu razpisanih del in količin ugotavljamo, da je zahteva nesorazmerna glede na količino ter naročniku predlagamo, da se zahteve spremeni in od ponudnikov zahteva, da mora poleg ostalega razpolagati z:
e) z enim (1) rezkalcem širine 2 m, ki mora biti opremljen s trakom za direktno natovarjanje na tovornjak,
f) z enim (1) rezkalcem širine 1 m, ki mora biti opremljen s trakom za direktno natovarjanje na tovornjak
Tako splošno definirana zahteva je namreč popolnoma nesmiselna, saj je hitrost rezkanja odvisna tudi od moči rezkalca, njegovega stanja vzdrževanja, kot tudi od načina njegove uporabe. Naročnik s svojo zahtevo predpostavlja, da so vsi rezkalci zmožni v istem času obdelati identično površino, kar pa vsekakor ne drži. Hitrost rezkalcev je od cca. 10 do 50 m na minuto, odvisno od tehničnih lastnosti. Govorimo torej, da se hitrost med rezkalci razlikuje tudi do 5x.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik pogoja iz razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 26.04.2023   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za dodatna pojasnila glede 5 pogoja RD.
V RD imate določeno "Ponudnik je v zadnjih desetih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj en (1) podoben elektroinštalacijski posel: izdelava primarnih tokokrogov v skupni dolžini vsaj 15 km in montažo vsaj 150 primarnih konektorjev oziroma izvedbo srednjenapetostnega (1-10 kV) omrežja (polaganje kablov ter izdelava kabelskih spojk in končnikov) v podobni dolžini), pri čemer je bila vrednost opravljenega posla enaka ali večja kot 100.000 EUR."
Ali je pogoj določen na način, da lahko izkažemo, da smo v preteklosti že izvedli izdelavo primarnih tokokrogov v skupni dolžini vsaj 15 km in montažo vsaj 150 primarnih konektorjev ALI izvedbo srednjenapetostnega (1-10 kV) omrežja (polaganje kablov ter izdelava kabelskih spojk in končnikov) v podobni dolžini) - ALI -ALI eno ali drugo? Ali mora biti oboje?
In če je pogoj določen na način ALI -ALI, se vrednost opravljenega posla enaka ali večja kot 100.000 EUR veže samo na izvedbo srednjenapetostnega omrežja ali tudi na izdelavo primarnih tokokrogov v skupni dolžini 15 km?
Kaj naročnik razume pod "podobne dolžine"?

ODGOVOR
Ponudniku se prizna izpolnjevanje pogoja v kolikor izkaže referenco: Izdelava primarnih tokokrogov v skupni dolžini vsaj 15 km in montažo vsaj 150 primarnih konektorjev ALI izvedba srednjenapetostnega (1-10 kV) omrežja (polaganje kablov ter izdelava kabelskih spojk in končnikov) v podobni dolžini.
Podobna dolžina pomeni skupna dolžina več kot 15 km.
Vrednost posla mora biti večja ali enaka 100.000 EUR: posel, pri katerem je bil sestavni del tudi polaganje kablov in izdelava konektorjev ALI izvedba srednjenapetostnega omrežja v sklopu katerega so bili položeni kabli in izdelani kabelski končniki.


Datum objave: 26.04.2023   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na nasprotujoče odgovore naročnika, prosimo za jasno pojasnilo oz. potrditev, da se trimesečno obdobje iz referenčnega pogoja (4. pogoj iz navodil ponudnikom) nanaša samo na dela, ki so zahtevana kot referenčni pogoj, torej na asfalterska dela, ne glede na to, da je celoten referenčni posel trajal več mesecev oz. let.

ODGOVOR
Potrjujemo veljavnost odgovora z dne 21.4.2023, 12:04 - V kolikor je iz dokumentacije razvidno, da je bil podoben asfalterski posel iz 4. pogoja fizično zaključen v roku 3 mesecev, se referenca prizna, ne glede na to, koliko časa so potem trajali formalni zahtevki, pod pogojem, da je bila primopredaja objekta uspešno opravljena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.
Datum objave: 03.05.2023   13:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da k ponudbeni dokumentaciji ni potrebno prilagati obrazec B05 Prevzem dokumentacije.

ODGOVOR
Ponudbeni dokumentaciji ni potrebno priložiti obrazca B.05.Datum objave: 03.05.2023   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnik naj pojasni, zakaj kot izključitveni razlog ne upošteva 1. odstavek 75. člena ZJN-3, ki določa, da MORA naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 - ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

ODGOVOR
FRAPORT SLOVENIJA, d.o.o., kot naročnik na infrastrukturnem področju ni zavezan k določitvi izključitvenega razloga iz prvega odstavek 75. člena ZJN-3 in ga tudi ne določa.
Naročnik iz č) ali d) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3 namreč za oddajo javnega naročila, poleg določb, ki veljajo ne glede na področje, uporabi pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju, in sicer za naročanje blaga, storitve ali gradnje, namenjene za izvajanje ene od infrastrukturnih dejavnosti.
Pri tem peti odstavek 75. člena ZJN-3 določa: »Ne glede na prvi, drugi in četrti odstavek tega člena naročniku iz č) ali d) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona v postopek javnega naročanja ni treba vključiti razlogov za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena. Če katerega od teh razlogov vključi, pa ga mora navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju.«.
FRAPORT SLOVENIJA, d.o.o. tako na podlagi petega odstavka 75. člena ZJN-3 v predmetnem postopku javnega naročanja ni vključil razloga za izključitev iz prvega odstavek 75. člena ZJN-3.

Datum objave: 03.05.2023   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnika prosimo za potrditev, da lahko gospodarski subjekt, ki nam bo zagotovil mehanizacijo za predmetno javno naročilo, nominiramo kot drug gospodarski subjekt na zmogljivost katerega se sklicujemo in ga ni potrebno nominirati kot podizvajalca, saj sam ne bo neposredno izvajal pogodbenih del ampak nam bo le zagotovil mehanizacijo.

ODGOVOR
Gospodarskega subjekta, ki bo le zagotovil mehanizacijo (v obliki najema, zakupa ali kako drugače) in sam ne bo izvajal predmeta javnega naročanja (pogodbenih del), ni potrebno nominirati oziroma vključiti kot podizvajalca. Tak subjekt, ki bo le zagotavljal mehanizacijo (v obliki najema, zakupa ali kako drugače) se v ponudbo vključi kot drug gospodarski subjekt, na zmogljivosti katerega se sklicujete.Datum objave: 03.05.2023   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na 9. pogoj Tehnična in strokovna sposobnost prosimo naročnika za pojasnilo, zakaj je kot dokazilo zahtevana izpolnjena in podpisana Izjava ponudnika »E.00 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje« za ponudnika, soponudnika IN podizvajalca. Prosimo za potrditev, da velja to le v primeru, da bomo 9. pogoj zagotovili s podizvajalcem.

ODGOVOR
V kolikor ponudnik ne bo vključil podizvajalcev, mu v tem delu/9. pogoj izjave za podizvajalca ni potrebno predložiti.Datum objave: 03.05.2023   14:02
VPRAŠANJE
V obrazcih E.02.7 in E.02.8 imate določeno, da moramo poimensko poimenovati vodjo gradnje in vodje posameznih del.
V obeh obrazcih je navedena tudi rubrika Naslov. Kaj je mišljeno, da se vpiše v to ribriko?
Domači naslov imenovanih kadrov?
Za to ne vidimo razloga, saj to ni v povezavi z predmetom javnega naročila, poleg tega pa se mora upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov.
Prosim, da iz obeh obrazcev brišete rubriko Naslov za vse imenovane kadre.
Hvala!

ODGOVOR
Naročnik obrazcev razpisne dokumentacije ne bo spremenil.
Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbi oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.Datum objave: 03.05.2023   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo za potrditev, da lastnika, najemnika oz. upravičenega uporabnika oz. upravljalca asfaltne baze ni potrebno imenovati za podizvajalca, v kolikor prijavitelj v okviru obstoječih in trajnejših pogodbenih razmerij v asfaltni bazi oz. opremi asfaltne baze sam pridobiva asfalt oz. asfaltno mešanico za svoje projekte. Tega pod 8. pogojem poglavja Tehnična in strokovna sposobnost namreč nimate navedenega.

ODGOVOR
Potrjujemo. Kot je navedeno v obrazcu "E.02.10" in tako velja za 8. pogoj poglavja Tehnična in strokovna sposobnost: »Lastnika, najemnika oz. upravičenega uporabnika oz. upravljalca baze ni potrebno imenovati za podizvajalca, v kolikor prijavitelj v okviru obstoječih in trajnejših pogodbenih razmerij v asfaltni bazi oz. opremi asfaltne baze sam pridobiva asfalt oz. asfaltno mešanico za svoje projekte.«Datum objave: 03.05.2023   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnika prosimo za potrditev, da bo poleg novogradenj gradbeno inženirskih objektov upošteval tudi rekonstrukcijo.

ODGOVOR
Naročnik smatra, da je zahteva iz 4. pogoja razpisne dokumentacije dovolj razumljiva.Datum objave: 03.05.2023   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za potrditev, da bo poleg obrazcev E.02.2., E.02.4. in E.02.6. kot ustrezno upošteval tudi druga referenčna potrdila oz. dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev zahtevanih pod poglavjem Tehnična in strokovna sposobnost (4., 5. in 6. pogoj).

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je na strani 11/89 navedeno: Ponudba mora biti podana na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, listine, izjave, potrdila oz. pooblastila in druge dokumente, ki jih zahteva dokumentacija. Ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.Datum objave: 03.05.2023   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnika prosimo za potrditev, da se kot podoben elektroinštalacijski posel zahteva izdelava primarnih tokokrogov v skupni dolžini vsaj 15 km in montažo vsaj 150 primarnih konektorjev oziroma izvedbo srednjenapetostnega (1-10 kv) omrežja (polaganje kablov ter izdelava kabelskih spojk in končnikov) v podobni dolžini), pri čemer je bila vrednost vsaj enega opravljenega posla enaka ali večja kot 100.000 EUR. V nasprotnem primeru napotujemo naročnika k preučitvi lastne razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Glejte odgovor na vprašanje z dne 26. 4. 2023, ob 11:31.Datum objave: 03.05.2023   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnika prosimo za potrditev, da lahko referenčni pogoj (4. pogoj Tehnična in strokovna sposobnost) izgradnje ali preplastitve asfaltnega vozišča na cestah, letališčih, parkiriščih ali zunanjih platojih za tovorni promet v skupni površini najmanj 10.000 m2 izkažemo z večjim številom referenc, tako da bo seštevek ustrezal tehničnim pogojem.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da so zahteve iz 4. pogoja razpisne dokumentacije razumljivo navedene.Datum objave: 03.05.2023   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani, pozivamo vas, da jasno navedete, katera dokazila boste kot ustrezna upoštevali, da posameznik (vodja gradnje, vodja posameznih del in delovodja) izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog vodje posameznih del oz. vodje del za ustrezno stroko, kot so ti opredeljeni v Gradbenem zakonu GZ-1.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da so zahteve razumljivo navedene v poglavjih razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na tehnični in strokovni kader iz 7. pogoja. Dodatno je bilo pojasnilo navedeno v odgovoru na vprašanje z dne 20. 4. 2023, ob 14:18.Datum objave: 03.05.2023   14:11
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da odmakne 12. pogoj Tehnične in strokovne sposobnosti saj ni v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, NPB1, 129/20, NPB2, 44/22 - ZVO-2 in 77/22) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 - ZVO-2). V skladu s 24. členom Uredbe o odpadkih mora izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotoviti njihovo obdelavo, tako da jih: 1. obdela sam, 2. odda zbiralcu ali 3. odda izvajalcu obdelave. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih pa določa, da je za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču v celoti odgovoren investitor. V skladu s 6. členom iste uredbe mora investitor zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov ali pa pooblasti za celotno gradbišče enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu. 12. pogoj Tehnične in strokovne sposobnosti, da mora imeti ponudnik za izvedbo naročila pridobljena ustrezna dovoljenja za prevoz in predelavo gradbenih odpadkov, je povsem v nasprotju z Uredbami, na katere se sklicujete. Pozivamo vas, da obrazec E.02.14. odmaknete iz seznama obrazcev, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo. Tokrat je vaš odgovor, da ne boste spreminjali določil razpisne dokumentacije, nedopusten.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je tekst razpisne dokumentacije na obrazcu E.02.14. dovolj razumljiv.Datum objave: 03.05.2023   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnik očitno ne razume pozivov potencialnih ponudnikov oz. jih noče razumeti. 4. pogoj poglavja Tehnična in strokovna sposobnosti, ki določa, da mora izkazati podoben asfalterski posel, katerega skupni čas izvedbe del je trajal največ 3 mesece, je absolutno v nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti. Predvidevamo, da naročnik išče izvajalca, ki bo strokovno in kakovostno izvedel prevzeta gradbena dela torej izvedbo asfaltnih del. S tem namenom naročnik določi pogoje, zahteve in merila, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Pogoj, da skupni čas izvedbe v 4. pogoju za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti zajema čas izvedbe celotne gradnje in ne samo časa izvedbe asfalterskih del, je nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Da bo izvajalec izvedel pogodbena dela v skladu s terminskim planom, ima naročnik druga varovala, kot je finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del in pogodbena kazen. Vezano na vprašanja in odgovore z dne 13.04.2023, 14:04, dne 24.04.2023 15:02 in dne 26.04.2023 13:08 pozivamo naročnika, da v izogib revizijskemu zahtevku, ponovno preuči svojo lastno razpisno dokumentacijo in zahteve potencialnih ponudnikov in dopusti, da se obdobje treh mesecev skladno z načelom sorazmernosti presoja od dneva pričetka do zaključka ASFALTERSKIH DEL. v razpisni dokumentaciji namreč navajate, da se podoben posel upošteva izgradnja ali preplastitev asfaltnega vozišča na cestah, letališčih, parkiriščih ali zunanjih platojih za tovorni promet, torej dela, ki so lahko izvedena tudi v sklopu večjega projekta, ki je seveda trajal več kot 3 mesece, asfalterska dela kot jih navaja naročnik, pa so bila zaključena prej kot v treh mesecih. Odgovor z napotitvijo na odgovor naročnika z dne 21.04.2023, 12:04 je povsem neustrezen (vprašanje ni enako) in nedopusten.

ODGOVOR
Naročnik v 4. pogoju razpisne dokumentacije zahteva referenco za podoben asfalterski posel in ne navaja zahtev za asfalterska dela.