Dosje javnega naročila JN6453/2014
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN6453/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.06.2014
    JN6453/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 113-199242
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

Datum objave: 9. 6. 2014
Številka objave: JN6453/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, Kontakt: Direktorat za javno naročanje, tajništvo, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta sabina.kuzman@mf-rs.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mf.gov.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Kontakt: ODDAJA PONUDBE PO POŠTI na naslov: Ministrstvo za finance, Glavna pisarna, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, V roke: ODDAJA PONUDBE OSEBNO na naslov: Ministrstvo za finance, Sprejemna pisarna, Župančičeva 3 – vhod iz Cankarjeve ceste, 1000 Ljubljana, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Popis pogojev dejavnosti in poklicev ter priprava predlogov za izboljšanje poslovnega okolja (11 sklopov)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 8.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Popis pogojev dejavnosti in poklicev ter priprava predlogov za izboljšanje poslovnega okolja. Naročilo je razdeljeno na 11 sklopov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Celotna količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Da.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 1: Področje financ
1)KRATEK OPIS Sklop 1: Področje financ
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 2: Področje znanosti
1)KRATEK OPIS Sklop 2: Področje znanosti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 3: Področje gospodarstva
1)KRATEK OPIS Sklop 3: Področje gospodarstva
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 4: Področje kmetijstva
1)KRATEK OPIS Sklop 4: Področje kmetijstva
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 5: Področje kulture
1)KRATEK OPIS Sklop 5: Področje kulture
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 6: Področje zaposlovanja in sociale
1)KRATEK OPIS Sklop 6: Področje zaposlovanja in sociale
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 7: Področje okolja
1)KRATEK OPIS Sklop 7: Področje okolja
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kolicina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 8: Področje zdravja
1)KRATEK OPIS Sklop 8: Področje zdravja
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 9: Področje energetike
1)KRATEK OPIS Sklop 9: Področje energetike
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 10: Področje prometa in logistike
1)KRATEK OPIS Sklop 10: Področje prometa in logistike
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 11: Področje šolstva in športa
1)KRATEK OPIS Sklop 11: Področje šolstva in športa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je najkasneje 30 (trideseti) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 9.1.1 Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl.US, 90/12 in 19/14; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12; ZJNPOV).
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 9.1.1.3 in 9.1.1.4 (pogoj v točki 9.1.1.4 – v kolikor bo podizvajalec izvedel dela, višja od 10.000,00 EUR brez DDV). Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
9.1.2 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

1. Ponudnik mora imeti za sklope od 1 do 11 za vsak posamezen sklop ves čas teka obveznosti tega naročila na voljo ustrezno usposobljen kader:
-vodjo projekta in
-področnega strokovnjaka.

a)Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja predmeta tega javnega naročila na voljo vsaj en kader, ki bo prevzel vlogo vodje projekta in ki:
- ima najmanj sedmo raven izobrazbe, kar pomeni specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska izobrazba druge stopnje
in
- vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, pridobljenih v zadnjih osmih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil
in
- aktivno obvlada slovenski jezik.
DOKAZILA:
vpis v obrazec »Prijava«
in
Izjava kadra o izobrazbi
in
Izjava kadra o delovnih izkušnjah iz katere so razvidne zahtevane delovne izkušnje kadra ALI pogodba o zaposlitvi, iz katerega so razvidne zahtevane delovne izkušnje kadra
in
Izjava za ponudnika

b) Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja predmeta tega javnega naročila na voljo vsaj en kader, ki bo prevzel vlogo področnega strokovnjaka in ki:
- ima najmanj VI/I podraven izobrazbe, kar pomeni višja strokovna izobrazba; višješolska izobrazba (prejšnja); višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba
in
- je v zadnjih petih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil izvedel najmanj dve storitvi svetovanja ali analiz (kot so: pravno svetovanje, kadrovsko svetovanje, podjetniško oziroma poslovno svetovanje, analize trga, analize poslovanja) na področju predpisov, ki so predmet posameznega sklopa na katerega se prijavlja ponudnik. Za referenco bo naročnik upošteval le storitve, ki so obsegale najmanj 16 svetovalnih ur (svetovalna ura je 60 minut) za posamezno storitev
in
- aktivno obvlada slovenski jezik.
DOKAZILA:
vpis v obrazec »Prijava«
in
Izjava kadra o izobrazbi
in
Izjava referenčnega naročnika o kadru iz katere je razvidno, da je področni strokovnjak opravljal storitve svetovanja ali analiz (kot so: pravno svetovanje, kadrovsko svetovanje, podjetniško oziroma poslovno svetovanje, analize trga, analize poslovanja) z navedbo naziva storitve oziroma storitev in obsega njegovih svetovalnih ur ter obdobje oziroma čas izvajanja storitve, ALI potrdilo delodajalca iz katerega je razvidno, da je področni strokovnjak opravljal storitve svetovanja ali analiz (kot so: pravno svetovanje, kadrovsko svetovanje, podjetniško oziroma poslovno svetovanje, analize trga, analize poslovanja) z navedbo naziva storitve oziroma storitev in obsega njegovih svetovalnih ur, obdobje oziroma čas izvajanja storitve, ter kratkim opisom opravljenih storitev
in
Izjava za ponudnika

Druga določila v zvezi z kadrovskimi pogoji oziroma usposobljenostjo

Ponudnik lahko dokazila o doseženi izobrazbi priloži tudi sam. V tem primeru mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih izjav.

V kolikor ponudnik prijavi kader, ki zahtevane izobrazbe ni pridobil v Republiki Sloveniji, bo naročnik lahko pridobil mnenje ENIC-NARIC centra o vrednotenju izobraževanja prijavljenega kadra. V tem primeru bo ponudnik na poziv naročnika moral priložiti soglasje prijavljenega kadra za pridobitev navedenega mnenja.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti tudi dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.

V kolikor ponudnik odda ponudbo za več sklopov, lahko prijavi isti kader v vlogi vodje projekta v vseh sklopih, za katere je oddal ponudbo.

V kolikor ponudnik odda ponudbo za več sklopov, lahko prijavi isti kader v vlogi področnega strokovnjaka v največ treh sklopih.

Kader, ki ga ponudnik v posameznem sklopu prijavi kot vodjo projekta, je lahko hkrati prijavljen kot področni strokovnjak za isti sklop, vendar največ v treh sklopih.

Izbrani ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti imeti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju tega naročila. Ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra. Pri zamenjavi kadra mora ponudnik zagotoviti prenos znanja pridobljenega z usposabljanjem pri naročniku na nadomestni kader.

Naročnik si pridržuje pravico, kadarkoli in v času trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje le-teh.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ODKAT-15/2014; 430-145/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 7. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 7. 2014
Čas: 11:00
Kraj: v prostorih Ministrstva za finance, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana (nadstropje III)
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS in operacijo Enotna kontaktna točka (EKT 1): vzpostavitev poslovnega portala (informacijski del) delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava.

Proračunska sredstva za financiranje so rezervirana na proračunskih postavkah:
-PP 131032 – Učinkovita in uspešna javna uprava – EU (85 %)
-PP 131034 – Učinkovita in uspešna javna uprava slovenska udeležba (15 %)
VI.3)DODATNE INFORMACIJE To javno naročilo izvaja Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, po pooblastilu v imenu in za račun naročnika, navedenega v točki IV. Priloge A te objave.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do izpolnitve vseh obveznosti, vendar ne dlje kot do 30. 11. 2015.

Začetek izvajanja pogodbenih storitev je podrobneje določen v tehničnih specifikacijah (v prilogi 1f tehničnim specifikacijam pogodbe). Izvajalec mora izvesti posamezne aktivnosti v rokih, določenih v tehničnih specifikacijah.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mf.gov.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 7. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 6. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2014   07:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, ali lahko kadrovski pogoj za področnega strokovnjaka, da je izvedel najmanj dve storitvi svetovanja in analiz pokrijemo s prijavo dveh področnih strokovnjakov, od katerih ima vsak od njiju po eno referenco - torej imata oba skupaj dve storitvi svetovanja in analiz.


ODGOVOR:
Ne. Ponudnik mora izpolnjevati kadrovske pogoje v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 17.06.2014   08:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prejšnji objavi javnega naročila, kjer je bil postopek nedokončan, so bila za posamezne sklope zahtevana zavarovanja za resnost ponudbe in sicer menične izjave s pooblastilom za unovčenje menice.
Zanima nas, zakaj pri javnem naročilu ni zahteve po zavarovanju za resnost ponudbe?


ODGOVOR:
Naročnik je v navodilih ponudnikom opredelil dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo.

Datum objave: 17.06.2014   08:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas ocenjena vrednost naročila, oziroma ocenjene vrednosti posameznih sklopov?

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost naročila je takšna, da se predmetno naročilo oddaja v skladu s točko b. drugega odstavka 24. člena ZJN-2 po odprtem postopku (če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV v primeru storitev enaka ali višja od 134.000 eurov naročnik izvede javno naročanje po odprtem postopku).

Datum objave: 27.06.2014   11:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kolikšna je ocenjena vrednost javnega naročila?

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost naročila je takšna, da se predmetno naročilo oddaja v skladu s točko b. drugega ostavka 24. člena ZJN-2 po odprtem postopku (če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV v primeru storitev enaka ali višja od 134.000 eurov naročnik izvede javno naročanje po odprtem postopku).

Datum objave: 27.06.2014   11:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je pod tč. 9.1.2 Kadrovski pogoji navedeno, da je potrebno za vodjo projekta on področnega strokovnjaka potrebno priložiti tudi Izjavo za ponudnika. To izjavo že prilagamo k dokazilom pod tč. 9.1.1.. Ali je ta obrazec potrebno prilagati trikrat, kot je v razpisni dokumentaciji navedeno?


ODGOVOR:
Za izpolnjevanje kadrovskih pogojev pod točko 9.1.2 zadostuje, da ponudnik predloži obrazec »Izjava za ponudnika« enkrat.

Datum objave: 27.06.2014   11:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se Izjava kadra o delovnih izkušnjah in Izjava referenčnega naročnika o kadru izpolnjujeta za vsak sklop posebej? Torej če ponudnik odda ponudbo za več sklopov, je potrebna priložitev več izjav, ki ločeno navajajo reference za posamezen sklop?

ODGOVOR:
Če ponudnik odda ponudbo za več sklopov in prijavi isti kader v vlogi vodje projekta v vseh sklopih, predloži za ta kader en obrazec »Izjava kadra o delovnih izkušnjah«.

Če ponudnik odda ponudbo za več sklopov in prijavi isti kader v vlogi področnega strokovnjaka (v največ treh sklopih), ponudnik predloži za ta kader obrazce »Izjava referenčnega naročnika o kadru«. Ponudnik lahko za ta kader predloži tudi samo eno izjavo za vse sklope, na katere je ta kader prijavljen kot področni strokovnjak pod pogojem, da gre za istega referenčnega naročnika, pri čemer pa mora biti iz navedb jasno razvidno, s katerimi referencami ta kader izpolnjuje zahteve za posamezne sklope, na katere je prijavljen, in na katere sklope se nanaša posamezna referenca.

Če ponudnik kader v posameznem sklopu prijavi kot vodjo projekta in kot področnega strokovnjaka (največ v treh sklopih) mora ponudnik za ta kader predložiti Izjavo kadra o delovnih izkušnjah (za izkazovanje izpolnjevanja zahtev za vodjo projekta) in Izjavo referenčnega naročnika o kadru (za izkazovanje zahtev za področnega strokovnjaka).


Datum objave: 02.07.2014   09:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Tehničnih specifikacijah, str. 7 je med skico P2.0. Analiza zakonodaje in opisanim postopkom nekoliko nedoslednosti, zato prosimo za pojasnila:
1.) Kako si naročnik predstavlja vzporedno izvedbo pregleda in analize celotne zakonodaje ter izvedbo anketiranja? Anketiranja namreč ni smiselno izvajati, dokler ni pregleda nad celotno zakonodajo, saj se sicer lahko postavljajo vprašanja, ki že imajo pojasnilo v predpisih (ne pa npr. že v obravnavanem krovnem zakonu), hkrati pa se lahko določena vprašanja izpustijo, ker še niso pregledane vse razpoložljive informacije. V 3. odstavku sicer naročnik omenja izvedbo ankete na podlagi rezultatov pregleda predpisov, zato prosimo za pojasnilo.
2.) V skici P2.0. je pod točko P2.5. omenjeno spletno anketiranje. Ali ima naročnik za namen projekta na voljo orodje za spletno anketiranje?

ODGOVOR:
Naročnik je v specifikacijah tega javnega naročila posamezne naloge, ki jih mora izvesti ponudnik (izvajalec) za izvedbo celotne storitve predstavil z opisom. Zaradi lažje predstave pa je potek izvajanja nalog predstavil še v grafičnem prikazu.

Bistvo naloge "Analiza zakonodaje" je , da izvajalec najprej pregleda krovno zakonodajo in na tej podlagi pripravi seznam reguliranih dejavnosti in poklicev. Temu sledi analiza celotne zakonodaje, ki predpisuje pogoje za opravljanje obravnavane dejavnosti / poklicev.

Ob prvem pregledu in analizi krovne zakonodaje bo izvajalec že pridobil okvirno sliko o predpisani regulaciji, zato je naročnik ocenil, da se v tem koraku zaradi pridobitve vseh (celovitih) informacij o pogojih za opravljanje posamezne regulirane dejavnosti / poklica izvede še anketa med različnim deležniki (kot npr.:ponudniki na trgu, zbornicami ali drugimi reprezentativnimi organizacijami z obravnavanega področja)

Izvedena anketa je na na eni strani namenjena pridobitvi vseh informacij o predpisanih pogojih. Naročnik je ocenil, da bo z izvedbo ankete izvajalec lahko prišel še do dodatnih informaciji o regulaciji, na podlagi katerih bo lahko nadaljeval z analizo celotne zakonodaje.

Na drugi strani pa je anketa namenjena potrditvi že opravljene analize krovne zakonodaje.

Pomoč za izvedbo anket predstavlja dokument "Smernice za izvedbo anket za popis pogojev - priloga 1b.

2. Naročnik nima orodja za izvedbo anket. Pri izvajanju ankete lahko izvajalec uporabi orodja za izvedbo anket, ki so brezplačno dostopna na spletu in je zaradi dostopnosti le-teh priporočljiva. Izvedbo ankete pa si izvajalec lahko organizira tudi na svoj način.


Datum objave: 02.07.2014   09:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali seznam krovne zakonodaje, podzakonskih aktov in povezane zakonodaje za pregled po posameznih področjih zagotovi naročnik?

ODGOVOR:
Naročnik je Seznam krovne zakonodaje, ki je zajeta v vsebinski okvir tega javnega naročila navedel v tehničnih specifikacijah.

Seznam podzakonskih aktov in druge povezane zakonodaje pa bo pripravil izvajalec tekom izvajanja naloge »Analiza zakonodaje«, ki vključuje analizo in pregled krovne zakonodaje, v nadaljevanju pa tudi analizo in pregled podzakonskih aktov in druge povezane zakonodaje.

Predpisi, ki so navedeni na seznamu krovne zakonodaje, vključno z podzakonskimi akti so dostopni na spletnem mestu: www.pisrs.si. Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS). Spletno mesto omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope. Na tem spletnem mestu so dostopni tudi čistopisi predpisov.

V primeru aktov pristojnih zbornic, agencij in drugih pristojnih organov so le-ti praviloma dostopni na spletnem mestu.


Datum objave: 02.07.2014   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V prilogi "1 e Smernice za pripravo predlogov za izboljšanje poslovnega okolja" je zapisano, da mora v okviru nalog in aktivnosti za pripravo “Seznama predlogov” izvajalec upoštevati tudi, ali obravnavani predpisi vključujejo ustrezno implementacijo Storitvene direktive in Zakon o storitvah na notranjem trgu. Ali je naročnik predvidel dodatne ure za pregled Storitvene direktive in Zakona o storitvah na notranjem trgu? Enako vprašanje velja za Poklicno direktivo in Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije ...

ODGOVOR:
Predvidena količina ur v razpisni dokumentaciji zajema vsa dela, zajeta v tehničnih specifikacijah. Kar pomeni, da je v predvideni količini ur pregled zakonodaje v smislu storitvene oz. poklicne direktive že vključen.

Datum objave: 02.07.2014   09:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Tehničnih specifikacijah na strani 10 je v skici pod točko P4.11. omenjeno prevajanje in lektoriranje? Ali to dvoje zagotovi naročnik (tega namreč ni zaslediti med aktivnostmi)?

ODGOVOR:
Iz navedene skice P4.0 Vnos in objava vsebin na portalu je razvidno, da so naloge Prevajanje in lektoriranje, naloge, ki jih bo izvedel naročnik

Datum objave: 07.07.2014   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V kolikor naročnik ne zagotovi celotnega seznama zakonodaje (krovna zakonodaja, podzakonski akti, povezana zakonodaja), ki jo je treba pregledati na posameznem področju, prosimo za pojasnilo, na kakšni podlagi je naročnik ocenil potreben napor (število ur) za pregled zakonodaje? Za izvajalca to hkrati pomeni tudi večji napor pri pregledu vse ustrezne zakonodaje.

ODGOVOR:
Naročnik je število ur za pregled zakonodaje ocenil na podlagi stopnje zahtevnosti posameznega krovnega zakona in na podlagi ocene o številu regulacij posameznega krovnega zakona. Stopnja zahtevnosti je bila določena glede na število regulacij za posamezen predpis, pri čemer je naročnik izhajal iz podatkov, ki so nastali ob implementaciji »Storitvene direktive« (MGRT) in na podlagi »Evidence reguliranih poklicev, ki je nastajala v sklopu implementacije »Poklicne direktive« (MDDSZ) v slovensko zakonodajo, ki regulira dejavnosti in poklice.

Datum objave: 07.07.2014   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Povezave v prilogi "Priloga 1 a Vsebina popisa pogojev - IZHODIŠČA IN PRIMERI" v poglavju Praktični primeri se ne odpirajo, prav tako ne delujejo povezave ob kopiranju v brskalnik. Prosimo za posredovanje aktualnih povezav.

ODGOVOR:
V dokumentu "Priloga 1a Vsebina popisa pogojev - IZHODIŠČA IN PRIMERI" v delu PRAKTIČNI PRIMERI, naročnik sporoča aktualne povezave do vsebin na spletu, in sicer:

1. Kakšni so pogoji za stalno opravljanje reguliranih dejavnosti v RS?
http://info.evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/12638/prikaziDejavnost/

2. Kakšni so pogoji za občasno/čezmejno opravljanje regulirane dejavnosti v RS?
http://info.evem.gov.si/info/cezmejna-dovoljenja/dejavnost/12636/cezmejnoDovoljenje/12014/prikaziCezmejnoDovoljenje/

3. Kakšni so pogoji za pridobitev poklica oziroma poklicne kvalifikacije v RS?
http://info.evem.gov.si/info/poklici/poklic/12077/prikaziPoklic/

4. Kakšni so pogoji za občasno / čezmejno opravljanje storitev reguliranega poklica oziroma poklicne kvalifikacije v RS?
http://info.evem.gov.si/info/cezmejno-opravljanje-poklica/poklic/12077/cezmejnoOpravljanjePoklica/12020/prikaziCezmejnoOpravljanjePoklica/

5. Kakšni so pogoji za priznavanje poklicnih kvalifikacij v RS?
http://info.evem.gov.si/info/dovoljenja-v-tujini/poklic/12077/dovoljenjeVTujini/12030/prikaziDovoljenjeVTujini/


Datum objave: 08.07.2014   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri izkazovanju kadrovske sposobnosti za drugo alinejo podtočko b točke 9.1.2.1 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (vloga področnega strokovnjaka) predvidevamo, da so ustrezne oziroma referenčne tudi izkušnje na področju evropske zakonodaje oz. v kolikor obstaja povezava med krovnim predpisom in evropsko zakonodajo za posamezen sklop?

ODGOVOR:
Pri ugotavljanju kadrovske sposobnosti za drugo alinejo podtočka b točke 9.1.2.1., bo naročnik referenco priznal, v kolikor obstaja povezava med krovnim predpisom in evropsko zakonodajo s področja na katerega se prijavlja ponudnik.

Datum objave: 09.07.2014   12:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vodja projekta mora imeti vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, pridobljenih v zadnjih osmih letih od dneva objave naročila na portalu javnih naročil. V zvezi s tem imamo dve vprašanji:
1. Ali za doseganje tega pogoja veljajo tudi projekti, ki so še v teku? Obrazec Izjava kadra o delovnih izkušnjah namreč navaja "sem uspešno vodil in zaključil naslednje projekte", sami razpisni pogoji pa ne navajajo, da bi morali biti projekti že zaključeni.
2. Kako se bo doseganje dveh let delovnih izkušenj upoštevalo v primeru, da se vodenje dveh ali več projektov časovno prekriva? Ali bo v tem primeru upoštevan čas vodenja za vsak projekt posebej ali časovno obdobje?


ODGOVOR:
1. Naročnik bo upošteval tudi nezaključene projekte. V primeru, da je projekt še v teku, kader v obrazec »Izjava kadra o delovnih izkušnjah«, navede tudi kdaj se bo projekt, ki ga vodi, zaključil. Naročnik pa bo v primeru nezaključenih projektov upošteval delovne izkušnje, pridobljene do dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

2. Naročnik bo upošteval časovno obdobje. Ponudnik mora izkazati vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, pridobljenih v zadnjih osmih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, ne glede na število projektov, ki jih je predlagani kader vodil.