Dosje javnega naročila JN2654/2013
Naročnik: OBČINA MAKOLE 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: Odprti postopek

JN2654/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.03.2013
    JN2654/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 7. 3. 2013
Številka objave: JN2654/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA MAKOLE, Makole 42, Kontakt: Igor Erker, SI-2321 Makole.
Tel. +386 28029201. Telefaks +386 28029250. E-pošta igor.erker@obcina-makole.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-makole.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, SI-2319 Poljčane.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE - 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Območje občin Makole in Poljčane, Slovenija
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE - 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
71356100 (Storitve tehničnega nadzora)
71521000 (Storitve nadzora gradbišč)
71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila je Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE - 3. SKLOP (MAKOLE, POLJČANE)«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 93501,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1215 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi naročniku predložiti brezpogojno in na prvi pisni poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe prvorazredne banke ali zavarovalnice v višini 5.000,00 EUR, ki mora biti veljavna sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani iženirja in po potrditvi le-teh s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za:
- sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;
- korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ;
- goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
- pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja;
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB);
3. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
4.da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali ni bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
7. da mu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
8. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 2, 4, 5, 6 in 7 v Podpoglavju 1.2 – Obvezni pogoji in dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
•Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
9. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti 220.000,00 EUR;
10. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega računa;
11. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
12. da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 4.7: Finančni podatki
• Dokazila:
- pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.
- samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 220.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
•Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 4.7: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 220.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
•Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ima ponudnik v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC Rdeče knjige;
2. da ima ponudnik v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1 ) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovodnega sistem iz duktilne litine v dolžini najmanj 3.000 m in eno (1 ) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji naprave za pripravo pitne vode;
3. da ponudnikov odgovorni nadzornik izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC Rdeče knjige. Odgovorni nadzornik mora imeti vsaj sedem (7) let delovnih izkušenj. Odgovorni nadzornik bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
4. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja kot odgovorni nadzornik za področje tehnologije pri gradnji naprave za pripravo pitne vode. Odgovorni nadzornik za področje tehnologije mora imeti vsaj sedem(7) let delovnih izkušenj. Odgovorni nadzornik za področje tehnologije bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje tehnologije, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
5. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1 ) storitev nadzora in svetovanja kot odgovorni nadzornik za področje obrtniških del pri gradnji vodovodnega sistem iz duktilne litine v dolžni najmanj 1.000 m. Odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj. Odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
6. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja kot odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij pri gradnji črpališča na vodovodnem omrežju kapacitete vsaj 5 l/s in vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja kot odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij pri gradnji vodohrana kapacitete vsaj 300 m3.
Odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj. Odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij bo mora biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
7. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja kot odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij pri gradnji črpališča na vodovodnem omrežju kapacitete vsaj 5 l/s in vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja kot odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij pri gradnji vodohrana kapacitete vsaj 300 m3.
Odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj. Odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec 4.8 – Reference ponudnika;
• Obrazec 4.9 – Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe;
• Obrazec 4.10.1 – Poslovni življenjepis; mora biti izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe in lastnoročno podpisan s strani odgovornega nadzornika;
• Obrazec 4.10.2 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe;
• Obrazec 4.10.3 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje tehnologije, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe;
• Obrazec 4.10.4 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe;
• Obrazec 4.10.5 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe;
• Obrazec 4.10.6 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Obrazci za sestavo ponudbe.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 4. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 4. 2013
Čas: 10:00
Kraj: OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI – 2321 Makole
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad:Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/2015-38796816154368/Razpisna_dokum
entacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 4. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI-2321 Makole.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen ce zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI-2321 Makole.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2013   16:23
V1. 1. vprašanje

V obveznih pogojih (stran 50 in 51) je zahtevano, da morata imeti odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij in elektro instalacij ustrezne reference v zadnjih 3 (treh) letih. Ker je bilo v zadnjih letih tovrstnih objektov sorazmerno malo zgrajenih (poznamo stanje na področju gradbeništva v Sloveniji) predlagamo, da v smislu povečanja konkurence dovolite, da so ustrezne reference » v zadnjih 5 (petih) letih. Menimo, da se tehnologija v času treh ali petih let ne razlikuje bistveno.

Že vnaprej hvala.

O1: Naročnik ne bo spreminjal tehničnih in kadrovskih pogojev.