Dosje javnega naročila 002371/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava sredstev za osebno higieno za potrebe šestih vrtcev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 218.019,55 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002371/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2023
JN002371/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2023
JN002371/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.06.2023
JN002371/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2023
JN002371/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2023
JN002371/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002371/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 080-240736
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VIŠKI VRTCI
Jamova cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC CICIBAN
Šarhova ulica 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VIŠKI GAJ
Reška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/477244/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24814
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava sredstev za osebno higieno za potrebe šestih vrtcev
Referenčna številka dokumenta: 7560-23-600005
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33751000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava sredstev za osebno higieno za potrebe šestih vrtcev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33751000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sredstev za osebno higieno za potreb
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2023   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22. 5. 2023 in se bo izvedlo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2023   11:38
Številka: 430-640/2023-11
Oznaka JN: 7560-23-600005
Datum: 25. 4. 2023


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za skupno javno naročilo »sukcesivna dobava sredstev za osebno higieno« številka objave JN002371/2023-B01, objavljeno dne 21. 4. 2023, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:


1. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 4. 2023 9:03
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.
Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.

Odgovor:
Naročnik obdobja veljavnosti ponudb ne bo spreminjal. Ponudba mora biti veljavna 4 mesece od datuma, določenega za prejem ponudb.
V razpisni dokumentaciji in okvirnem sporazumu je navedeno, da so cene fiksne eno leto, nato pa je možen dvig cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Podlaga za fiksnost je v 67. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, 150/22).
Razpisna dokumentacija in okvirni sporazum ostajata nespremenjena.


2. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 4. 2023 9:03
Spoštovani,
prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.
Hvala in LP

Odgovor:
Količine v predračunu so za celotno obdobje.


3. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 4. 2023 9:03
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?
Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.
Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

Odgovor:
V objavljenem popisu označb, kot jih navajate v vprašanju, ni. V kolikor menite drugače, navedite konkretno, kje ste na te oznake naleteli.


4. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 4. 2023 9:02
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?
Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Ponudite pakiranja, kot so zahtevana v popisu. V kolikor imate različno pakiranje od zahtevanega, pa zastavite konkretno vprašanje za določen artikel in bo naročnik presodil, ali je pakiranje tudi lahko ustrezno.


5. vprašanje:
Datum prejema: 24. 4. 2023 9:02
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.
Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ne zahteva odvoza nepovratne in tudi ne povratne embalaže.


Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.05.2023   09:32
Številka: 430-640/2023-12
Oznaka JN: 7560-23-600005
Datum: 12. 5. 2023


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za skupno javno naročilo »sukcesivna dobava sredstev za osebno higieno« številka objave JN002371/2023-B01, objavljeno dne 21. 4. 2023, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:


1. Vprašanje:

Datum prejema: 10. 5. 2023 7:50

Spoštovani,
prosim za posredovanje odgovorov na naslednja vprašanja.

2 Plenice za enkratno uporabo, univerzalne, velikost 4, za težo otroka od minimalno 7 kg - 9 kg in maximalno 14 kg -16 kg, elastični stranski trakovi za zapenjanje z ježki, ki so izdelane tako, da ohranjajo otroško kožo suho in preprečujejo iztekanje. Celuloza beljena z vodikovim peroksidom (TCF- total clorine free). Dermatološko testirano. Pakirano od 40 - 60 kos. Embalaža osnovnega pakiranja LDPE. Enota mere: 1 kos = 1 plenica kos Ali vam lahko ponudimo plenice v 84/1 pakiranju?
Odgovor: Zahteva naročnika ostaja enaka.

3 Plenice za enkratno uporabo, univerzalne, velikost 5, primerne za težo otroka od minimalno 11 kg - 13 kg in maximalno 18 kg - 20 kg, elastični stranski trakovi za zapenjanje z ježki, ki so izdelane tako, da ohranjajo otroško kožo suho in preprečujejo iztekanje. Celuloza beljena z vodikovim peroksidom (TCF- total clorine free). Dermatološko testirano. Pakirano od 40 - 60 kos. Embalaža osnovnega pakiranja LDPE. Enota mere: 1 kos = 1 plenica kos Ali vam lahko ponudimo plenice v 72/1 pakiranju?
Odgovor: Zahteva naročnika ostaja enaka.

4 Plenice za enkratno uporabo, univerzalne, velikost 6, primerne za težo otroka od minimalno 14 kg -16 kg in maximalno 30 kg - 32 kg, elastični stranski trakovi za zapenjanje z ježki, ki so izdelane tako, da ohranjajo otroško kožo suho in preprečujejo iztekanje. Celuloza beljena z vodikovim peroksidom (TCF - total clorine free). Dermatološko testirano. Pakirano od 40 - 60 kos. Embalaža osnovnega pakiranja LDPE. Enota mere: 1 kos = 1 plenica kos Ali vam lahko ponudimo plenice v 30/1 pakiranju?
Odgovor: Naročnik popravlja opis: Pakirano 30 - 60 kos.

5 "Kaseta za koš zavijalček 6+m, dimenzije/zahteve: kaseta za cca 120 plenic, folija ne prepušča vonjav in mikroorganizmov, Kaseta mora biti kompatibilna s košem pod zap. št. 6. Naročnik trenutno razpolaga s koši, kompatibilnimi s kasetami Sangenic nursery. Material: PE-HD
Enota mere: 1 kos = 1 kaseta (Sangenic nursery ali enakovredno)" kos Ali vam lahko ponudimo kaseto v 6/1 pakiranju?
Hvala lepa za odgovor!
Odgovor: Lahko.2. Vprašanje:

Datum prejema: 9. 5. 2023 17:57

Spoštovana Mestna občina Ljubljana,

Vprašanje 1:
Kakšno je najmanjše število vsakič naročenih plenic? In kako pogosto se približno naroča? Kako veliko skladišče imajo lahko posamezne drevesnice?
Odgovor: Vrtec nima skladišč za plenice, naroča se po potrebi. Naročamo 2 x mesečno.

2. vprašanje:
Trenutno lahko plenice dostavimo v Slovenijo z dobavnim rokom 4 tedne. Ali je mogoče glede na to načrtovati nakupe?
Odgovor: Ponudnik mora naročeno blago pripeljati v roku 2 dni, navedeno tudi v OS.


Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Lep pozdrav!