Dosje javnega naročila JN11672/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN11672/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.10.2012
    JN11672/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 29. 10. 2012
Številka objave: JN11672/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: Polona Skledar, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802310. Telefaks +386 12802322. E-pošta POLONA.SKLEDAR@OBCINA-IG.SI.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: strokovni nadzor pri gradnji montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: naselje Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71700000 (Storitve spremljanja in nadzora)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 10 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43004/008/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 11. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 11. 2012
Čas: 10:30
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 11. 2012
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2012   11:44
Pogoj za dokazovanje ekonomsko finančnega statusa - prihodki od prodaje storitev morajo biti v zadnjem poslovnem letu višji od 1.500.000,00 eur in posledično Izjava ponudnika glede prihodkov -Priloga D/9a se črta iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 07.11.2012   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na predmet (strokovni nadzor nad gradnjo) in višino javnega naročila zahtevamo da spremenite oz. ZNIŽATE pogoj glede višine prihodkov ponudnika iz točke 2.4.1., ki znaša 1.500.000,00 eur ker je nesorazmeren z velikostjo in predmetom javnega naročila.

ODGOVOR:
Pogoj za dokazovanje ekonomsko finančnega statusa - prihodki od prodaje storitev morajo biti v zadnjem poslovnem letu višji od 1.500.000,00 eur in posledično Izjava ponudnika glede prihodkov -Priloga D/9a se črta iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 07.11.2012   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za znižanje pogoja, ki se nanaša na prihodke v preteklem poslovnem letu. Menimo, da je pogoj 1.500.000 EUR nastavljen previsoko in onemogoča sodelovanje širšemu krogu potencialnih ponudnikov. Prosimo za znižanje pogoja in sicer na max. 1.000.000 EUR

ODGOVOR:
Pogoj za dokazovanje ekonomsko finančnega statusa - prihodki od prodaje storitev morajo biti v zadnjem poslovnem letu višji od 1.500.000,00 eur in posledično Izjava ponudnika glede prihodkov -Priloga D/9a se črta iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 07.11.2012   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahteva: Prihodki ponudnika v zadnjem poslovnem letu morajo biti višji od 1.500.000,00 EUR, je izrazito nesorazmerna z vrednostjo razpisanih del. Gre za diskriminatoren pogoj. Prosimo vas za obrazložitev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pogoj za dokazovanje ekonomsko finančnega statusa - prihodki od prodaje storitev morajo biti v zadnjem poslovnem letu višji od 1.500.000,00 eur in posledično Izjava ponudnika glede prihodkov -Priloga D/9a se črta iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 07.11.2012   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tč. 1.6 navajate, da so lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev predložene v fotokopiji.
Zanima nas, ali so lahko referenčna potrdila naročnikov Priloga D/12 fotokopije?

ODGOVOR:
Lahko je fotokopija.