Dosje javnega naročila JN6102/2013
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Dihalni aparati za gašenje požara
ZJN-2: Odprti postopek

JN6102/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2013
    JN6102/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 098-167358
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Dihalni aparati za gašenje požara

Datum objave: 22. 5. 2013
Številka objave: JN6102/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712343. Telefaks +386 14319035. E-pošta javna_narocila@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
Obramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZOLIRNI DIHALNI APARATI
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid in Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: IZOLIRNI DIHALNI APARATI:
v letu 2013 - 154 kosov
v letu 2014 - 75 kosov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35111100 (Dihalni aparati za gašenje požara)
35110000 (Gasilska, reševalna in varnostna oprema)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg IZOLIRNI DIHALNI APARATI:
v letu 2013 (154 kosov)
v letu 2014 (75 kosov)
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 32/2013-ODP, 430-49/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 7. 2013
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 9. 7. 2013
Čas: 9:00
Kraj: MORS, DIREKTORAT ZA LOGISTIKO, VOJKOVA CESTA 59, LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/2791-39419066515296/JN_VAB_32_ODP_
2013[1].zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 6. 2013
Čas: 00:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2013   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Smo renomiran ponudnik in zastopnik tujega proizvajalca izolirnih dihalnih aparatov s potrebnim znanjem, dolgoletnimi referencami in izkušnjami za izvedbo razpisanega javnega naročila. V zvezi z javnim naročilom objavljenim dne 22.5.2013 pod št. objave JN6102/2013 za nakup izolirnih dihalni aparatov moramo izraziti svoje globoko ogorčenje nad kvaliteto pripravljene razpisne dokumentacije, ki omogoča oddajo ponudbe praktično vsakemu gospodarskemu subjektu na trgu, ne glede na to ali je sploh že kdaj dobavil kakšen dihalni aparat in ne glede na to ali ima potrebno znanje in izkušnje iz razpisanega področja.

Naj pojasnimo, da izolirni dihalni aparat predstavlja ključen del opreme gasilca, od katerega je odvisno njegovo preživetje na intervenciji. Ključno je torej, da se dobavijo kvalitetni izolirni dihalni aparati, ki ne bodo po nepotrebnem dodatno ogrožali življenj gasilcev, ampak bodo brezhibno delovali, ko bo to potrebno. Pri tem je enako pomembno, da gasilci, ki bodo uporabljali dobavljene izolirne dihalne aparate tem zaupajo, saj bo od njihovega delovanja ne nazadnje odvisno njihovo življenje. Prav tako je bistveno zagotavljanje obveznega servisa, saj so le pravilno in strokovno servisirani izolirni dihalni aparati zagotovilo za brezhibno in predvsem varno delovanje.

Tako pripravljen javni razpis, kot je oblikovan sedaj ne zagotavlja naročniku dobave kvalitetnega in zanesljivega izolirnega dihalnega aparata, saj naročnik ni postavil niti enega dejanskega oz. vsebinskega pogoja s katerim bi preveril sposobnost ponudnika oz. proizvajalca ponujenih aparatov. Postavljeni pogoji za priznanje sposobnosti so minimalni zakonski pogoji, kot jih opredeljuje ZJN-2, pri čemer vsako prostovoljno gasilsko društvo za nabavo bistveno manj zahtevne gasilske opreme, kot je dihalni aparat, postavi strožje pogoje, s katerimi preveri vsaj reference potencialnega ponudnika, da si zagotovi, da bo prejel ponudbo od ponudnika, ki je podoben predmet javnega naročila primerljivega obsega in enake vsebine vsaj že enkrat uspešno dobavil. Na področju izolirnih dihalnih aparatov bi morala biti skrbnost naročnika toliko večja, saj gre za ključno opremo od katere se odvisna življenja gasilcev. Naročnik v razpisni dokumentaciji opredeljuje, da mora ponudnik podati pisni seznam servisov in serviserjev, v praksi pa do sedaj teh informacij ni nihče preverjal na terenu. Za zagotovitev primernega, odzivnega, hitrega in strokovnega servisa je bistvena tudi stalna zaloga rezervnih delov, ki so potrebni za redne intervalne preglede in servise. V primeru, da kasneje ponudnik ne zagotavlja dejanskega servisa, naročnik ne predvideva nobene kazni za ponudnika (npr. bančna garancija). Pri tem lahko upravičeno sklepamo, da bo naročnik pustil uporabnike izolirnih dihalnih aparatov (gasilce) same in prepuščene svoji iznajdljivosti in lastnim stroškom, ko bo potrebno dobavljene izolirne dihalne aparate servisirati. To se nam zdi nedopustno, popolnoma neodgovorno in zelo slabo razpolaganje s sredstvi javnega proračuna.

Razpisna dokumentacija brez vsebinskih pogojev za priznanje sposobnosti, brez kakršnegakoli referenčnega pogoja, praktično brez finančnih pogojev, brez pogojev, ki bi se nanašali na zahtevane standarde kvalitete in varnostne standarde, brez garantiranega servisa in zaloge rezervnih delov, etc., ki za edino merilo določa najnižjo ceno, pri čemer so tehnične specifikacije izrazito minimalistične in bodo težko omogočale primerjavo ponujenih aparatov v fazi ocenjevanja ponudb, predstavlja po našem vedenju absoluten precedens na področju nabave izolirnih dihalnih aparatov v EU in jasen pokazatelj dejstva, da naročnik bodisi ne razume predmeta javnega naročila ali pa še huje, pozna predmet in je kljub temu pripravljen dopustiti, da bodo ogrožena življenja gasilcev, ki bodo uporabljala morebitno nepreverjeno opremo proizvajalcev brez referenc, ki pa bo seveda najcenejša.

Naročnika zato pozivamo, da oblikuje razpisno dokumentacijo s potrebno skrbnostjo in zagotovi pogoje s katerimi se bo preverjala tudi kvaliteta in sposobnost ponudnikov, ne pa izključno najnižja cena ter da popravi razpisno dokumentacijo na način, da bo zagotovljena dobava kvalitetnih izolirnih dihalnih aparatov.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Glede na dejstvo, da je portal javnih naročil namenjen postavljanju vprašanj, ki se vsebinsko vežejo na vsebino razpisne dokumentacije torej podaji oziroma razjasnitvi morebitnih nejasnosti vezanih na tehnične in ostale zahteve naročnika, napisano pa to ni, naročnik ne namerava podajati odgovorov in pojasnil na neosnovane očitke. Vsebina razpisne dokumentacije ostaja nespremenjena, saj med drugim same izkušnje naročnika kažejo na to, da ocenjevalna merila, kot jih predlaga neimenovani potencialni ponudnik, v končnem rezultatu ne prispevajo k povečanju kvalitete ponujenih aparatov, pač pa zgolj višajo skupno vrednost ponudbe.

Datum objave: 11.06.2013   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali pravilno razumemo določila razpisne dokumentacije, da za priznanje sposobnosti ponudnika ni zahtevana nobena referenčna dobava ponujenih izolirnih dihalnih aparatov ne s strani ponudnika ne s strani proizvajalca in bo torej sposobnost priznana tudi ponudniku, ki ni dobavil še nobenega izolirnega dihalnega aparat ali podobne opreme?

2. Prosimo za pojasnilo določbe razpisne dokumentacije iz krovne izjave priloga 3: razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila. Kakšne so minimalne tehnične zmogljivosti, ki jih bo naročnik štel kot »zadostne«?

3. Prosimo za pojasnilo določil razpisne dokumentacije glede časa odprave napak v garancijski dobi, saj iz razpisne dokumentacije niso razvidni nobeni roki v katerih morajo biti napake odpravljene?

4. Kakšen je zakonski rok v katerem mora ponudnik zagotavljati popravila oz. servis in dobavo originalnih rezervnih delov po poteku garancijskega roka in v katerem zakonu je ta rok določen? Kaj če se določba zakona spremeni po oddaji ponudbe?

5. Kakšna dokazila so potrebna za dokazovanje servisne mreže (stran 13) in kdo jih mora izdati?

6. Ali pravilno razumemo določila vzorca pogodbe, da se pogodbena kazen obračuna samo za zamudo pri dobavi blaga?

7. Ali pravilno razumemo določila razpisne dokumentacije, da naročnik ne zahteva nobenega finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila in nobenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi?


ODGOVOR:
1. Vprašanje:

Ali pravilno razumemo določila razpisne dokumentacije, da za priznanje sposobnosti ponudnika ni zahtevana nobena referenčna dobava ponujenih izolirnih dihalnih aparatov ne s strani ponudnika ne s strani proizvajalca in bo torej sposobnost priznana tudi ponudniku, ki ni dobavil še nobenega izolirnega dihalnega aparat ali podobne opreme?

Odgovor:
Da, razumete pravilno.

2. Vprašanje

Prosimo za pojasnilo določbe razpisne dokumentacije iz krovne izjave priloga 3: razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila. Kakšne so minimalne tehnične zmogljivosti, ki jih bo naročnik štel kot »zadostne«?

Odgovor:
S podpisom krovne izjave ponudnik zagotavlja, da z njegovimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnično opremljenostjo, skladiščnimi prostori, servisno mrežo, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) naročniku lahko zagotovi predmet javnega naročila v obsegu, kot ga je predvidel naročnik in v roku, ki ga bo ponudnik ponudil v ponudbeni dokumentaciji. zadostne torej pomeni toliko, kolikor je potrebno za izpolnjevanje zahtev in pogojev naročnika iz razpisne dokumentacije.

3. Vprašanje

Prosimo za pojasnilo določil razpisne dokumentacije glede časa odprave napak v garancijski dobi, saj iz razpisne dokumentacije niso razvidni nobeni roki v katerih morajo biti napake odpravljene?

Odgovor:
Kot izhaja iz samega besedila vzorca pogodbe »Pogodbeni stranski sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika«, se torej tudi roki o katerih sprašujete urejajo po določbah Obligacijskega zakonika.


4. Vprašanje

Kakšen je zakonski rok v katerem mora ponudnik zagotavljati popravila oz. servis in dobavo originalnih rezervnih delov po poteku garancijskega roka in v katerem zakonu je ta rok določen? Kaj če se določba zakona spremeni po oddaji ponudbe?

Odgovor:
Zadeva o kateri sprašujete se med naročnikom in ponudnikom dogovori z izpeljavo novega javnega naročila.

V primeru spremembe zakona (ne glede na to v kateri fazi javnega naročila se to zgodi) sta naročnik in ponudnik dolžna spoštovati prehodna in končna določila novega oziroma spremenjenega zakona, ki razrešijo vsa vprašanja glede veljave starih oziroma novih določb.

5. Vprašanje

Kakšna dokazila so potrebna za dokazovanje servisne mreže (stran 13) in kdo jih mora izdati?

Odgovor:
Ponudnik k ponudbi priloži dokumentacijo (dokazila) iz katerih bo jasno razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika iz poglavja V. tehnične specifikacije; garancijski rok / pogarancijski rok / servis.

6. Vprašanje

Ali pravilno razumemo določila vzorca pogodbe, da se pogodbena kazen obračuna samo za zamudo pri dobavi blaga?

Odgovor:
Pravilno razumete eno od določb pogodbe, in sicer: »V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov) od vrednosti posamezne zamujene dobave, in sicer za vsak dan zamude posamezne dobave, vendar ne več kot 10% (procentov) od vrednosti celotne zamujene dobave.«.

V primeru neizpolnjevanja drugih določb pogodbe se upoštevajo drugi pravni instrumenti, ki so določeni ali s samo pogodbo ali v Obligacijskem zakoniku ali drugem veljavnem predpisu.

7. Vprašanje

Ali pravilno razumemo določila razpisne dokumentacije, da naročnik ne zahteva nobenega finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila in nobenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi?

Odgovor:
Da, razumete pravilno.Datum objave: 11.06.2013   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji navajate:
"Ventil mora biti opremljen z varnostnim mehanizmom, ki ob prelomu ventila na ustju tlačne posode preprečuje nekontrolirano uhajanje zraka iz tlačne posode."

Kako bo naročnik preverjal prisotnost tega mehanizma v sami tlačni posodi? Običajno je ta mehanizem vgrajen na del ventila, ki je vgrajen v tlačno posodo in ta nikakor ni viden navzven. Kako naj kot ponudnik dokažemo, da ima ponujena tlačna posoda oz. ventil vgrajen varnostni mehanizem? Kako naj vemo, da bodo tudi konkurentje ponudili tak mehanizem?

ODGOVOR:
Ponudniki zahtevo naročnika med drugim dokazujejo s predložitvijo skice, načrta ali druge dokumentacije iz katere bo razvidna sestava IDA in bo torej iz nje razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika. Po veljavni zakonodaji ima tako naročnik kot konkurenčni ponudniki na razpolago več mehanizmov skozi katere se lahko preverja ali ugotavlja dejansko izpolnjevanje naročnikovih zahtev (poziv k predložitvi pojasnil, zahteva za vpogled v ponudbo, zahteva za revizijo postopka javnega naročila …).

Datum objave: 11.06.2013   13:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudim IDA, ki še ni bil dobavljen nobenemu naročniku, tehnično pa v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR:
V kolikor ustreza v celoti tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, je odgovor da.

Datum objave: 21.06.2013   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zadevajoč 5. točko - Dodatna oprema:
- Hitri pnevmatski priključek za reševalno masko oziroma drugo nadtlačno masko (cevi ali reševalne maske ni potrebno priložiti);

Lahko podrobneje obrazložite kakšne vrste priključek se tu zahteva?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Zahteva se dodaten standarden pnevmatski priključek – spojka, ki omogoča priklop reševalne maske na srednjetlačnem pnevmatskem vodu. Pnevmatski priključek je identičen kot pri srednjetlačnem vodu, ki vodi do zahtevane nadtlačne maske.

Datum objave: 21.06.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zahtevek po tipizaciji gasilske zveze se nam zdi nezakonit.ob predložitvi EN137/2 in En136/3, ter izpolnjevanju tehničnih pogojev, je povsem neumestno ter tudi neracionalno zahtevati še tipizacijo Gasilske zveze-le ta je itak samo ponavljanje EU predpisov.predlagamo, da se anahronizem izloči iz JN-čeprav menimo da je gzs sicer odlična in nenadomestljiva organizacija.vzorce DIA bodo gotovo pregledali strokovnjaki in ni nobene bojazni da bi kaj spregledali


ODGOVOR:
Naročnik kupuje aparate, večinoma za potrebe GZS. Standard GZS poleg namena poenotenja opreme, zagotavlja tudi skladnost z operativno taktičnimi postopki, ki se na gasilskem področju izvajajo v Sloveniji. Gasilska zveza Slovenije zahteva od gasilskih društev po državi uporabo samo tipizirane opreme in temu sledimo tudi s tem razpisom. Zato zahteva naročnika ostaja.

Datum objave: 21.06.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na postavljene tehnične zahteve za IDA, imam naslednje vprašanje: Mora biti dodatna maska za dihanje vključena v ceni ali je ponujena kot dodatna oprema?

ODGOVOR:
V razpisu je zahtevana ena obrazna maska na ponujeni komplet IDA.

Datum objave: 21.06.2013   14:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na postavljene tehnične zahteva za aparate IDA, imam naslednje vprašanje: Ali morajo vsi dihalni aparati vsebovati rezervno cev srednjega pritiska ali je to lahko le dodatna opcija?

ODGOVOR:
V kolikor je to vprašanje vezano na srednjetlačno cev dolžine cca. 2 m za reševalno masko ni stvar razpisa.

V kolikor pa se vprašanje nanaša na srednjetlačno cev dolžine cca 50-60 cm, med reducirnem ventilom in pljučnim avtomatom, opremljeno s hitro pnevmatsko spojko z namenom odklopa pljučnega avtomata, pa je cev zahtevana v razpisu.


Datum objave: 21.06.2013   14:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
5. Dodatna oprema
- Hitri pnevmatski priključek za reševalno masko oziroma drugo nadtlačno masko (cevi ali reševalne maske ni potrebno priložiti):

Regarding the connection for the second operator, we can propose to you the following alternatives:

1. Four way valve + medium pressure hose
2. Medium pressure hose for second operator in case of emergency
3. Quick connection + medium pressure hose

Zanima me, kateri hitri pnevmatski priključek želite?

ODGOVOR:
Ni na strani naročnika, da izbira med različnimi alternativami. Ponudnik naj v ponudbi ponudi blago, ki izpolnjuje tehnične in ostale zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 21.06.2013   14:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 5. točki tehničnih specifikacij je navedena: "Tipizacija izolirnih dihalnih aparatov Gasilske zveze Slovenije (priložiti poročilo o skladnosti)".

V zvezi z navedeno zahtevo smo na GZS preverili postopek za izdajo potrdila o skladnosti za izdelek s katerim želimo konkurirati na javnem natečaju in ugotovili, da bi za navedeni postopek potrebovali nekaj mesecev.

V zvezi z navedeno zahtevo smo na GZS pridobili tehnične specifikacije za tipizacijo izolirnih dihalnih aparatov (dostopno na http://www.gasilec.net/operativa/operativa-tehnika/oprema; PRILOGA 7 IZOLIRNI DIHALNI APARAT), po telefonu pa nas je odgovorna oseba seznanila s postopkom za izdajo potrdila o skladnosti za izdelek, ki ga želimo na osnovi objavljenega javnega natečaja ponuditi in ugotovili sledeče:

- za navedeni postopek bi GZS potrebovala nekaj mesecev (po telefonu nismo dobili nobenega zagotovila),
- za preizkus izolirnih dihalnih aparatov in izdajo poročila o skladnosti ne obstaja pravilnik, podpisan s strani pooblaščenih oseb,
- dokument z nazivom "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI" ni podpisan s strani pooblaščenih oseb,
- tehnične specifikacije in standardi navedeni v dokumentu "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI " niso usklajeni s tehničnimi specifikacijami navedenimi v razpisni dokumentaciji,
- ni mogoče ugotoviti nobene povezave "tipizacije" z zakonskimi določbami navedenimi v ZJN-2.

Glede na prej navedeno predlagamo, da iz tehničnih specifikacij objavljenega javnega natečaja umaknete zahtevo po priložitvi poročila o skladnosti GZS ali vse zgoraj navedene ugotovitve uskladite in omogočite vsem potencialnim ponudnikom enakopravno obravnavo, kot to določa ZJN-2.

Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor

ODGOVOR:
Naročnik kupuje aparate, večinoma za potrebe GZS. Standard GZS poleg namena poenotenja opreme, zagotavlja tudi skladnost z operativno taktičnimi postopki, ki se na gasilskem področju izvajajo v Sloveniji.

Naročnik ne vidi razlike med tipizacijo GZS in tehničnimi karakteristikami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji. Tipizacija GZS predstavlja osnovno platformo, dodatne zahteve pa so podane v natančnejšem opisu tehničnih karakteristik, podanih s strani naročnika.


Datum objave: 21.06.2013   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ze nekaj casa nazaj smo vam postavili vprašanja, na latere še nismo dobili odgovorov. V kolikor še vedno zbirate potrebne informacije za odgovor, vas pozivam k podaljsanju datuma za predložitev vprašanj in posledično datuma za predložitev ponudb.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne namerava podaljšati.

Datum objave: 27.06.2013   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V vašem odgovoru navajate, da naročnik kupuje aparate večinoma za potrebe GZS in se zato sklicujete na tako imenovani "standard GZS", dodatno navajate:

"Naročnik ne vidi razlike med tipizacijo GZS in tehničnimi karakteristikami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji. Tipizacija GZS predstavlja osnovno platformo, dodatne zahteve pa so podane v natančnejšem opisu tehničnih karakteristik, podanih s strani naročnika."

Če to drži, vas prosim za naslednja pojasnila:
- zakaj se v razpisni dokumentaciji v poglavju o tehničnih specifikacijah niste sklicevali na podatek GZS oz njihov dokument imenovan "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI" in zakaj tega podatka oz dokumenta niste priložili tehničnim specifikacijam razpisne dokumentacije?

- po katerih pravilnikih je bila izvedena tipizacija; prosim navedite člen oz številko pravilnika ter št. in datum potrditve tipizacije

- v kolikor omenjeni pravilnik GZS o tipizaciji obstaja vas prosimo, da navedeni pravilnik pripnete k razpisni dokumentaciji ali nam omogočite dostop to tega pravilnika

- v prvi alineji četrte točke dokumenta "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI" je navedeno:
"Tlačna posoda (za kovinsko izvedbo minimalno 1800 l zraka, "super lahka izvedba" maksimalno 10 kg; za kompozitno izvedbo minimalno 2000 l zraka, maksimalno 6 kg teže)."
V tretji alineji prve točke tehničnih specifikacij je navedeno:
"Kompozitna tlačna posoda z ventilom"
V peti alineji prve točke tehničnih specifikacij je navedeno:
"Volumen minimalno 6,8 l"
V šesti alineji prve točke tehničnih specifikacij je navedeno:
"Maksimalna teža za prazne tlačne posode brez ventila: 4,3 kg"

Glede na razhajanja in očitne razlike med dokumentom "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI" in petim poglavjem razpisne dokumentacije "TEHNIČNE SPECIFIKACIJE" vas prosim, da nam odgovorite na naslednja vprašanja oz. pojasnila:

- Ali lahko ponudimo zgolj kompozitne ali zgolj kovinske posode, oz. ali lahko ponudimo poljubno izmed obeh kot je to standardno navedeno v dokumentu GZS?

- V razpisni dokumentaciji navajate, da je maksimalna teža kompozitne tlačne posode 4,3 kg v dokumentu GZS o tipizaciji pa je zgornja omejitev za kompozitno posodo 6 kg. Prosim pojasnite neujemanje. Prosim tudi, da nam natančno podate tehnične zahteve v zvezi s prostornino in težo tlačnih posod, kar naj bo razvidno in poenoteno v obeh specifikacijah.

- V 1. alineji 4. točke dokumenta o Tipizaciji ni logično, da je teža za kovinsko izvedbo max 10kg, za kompozitno pa max 6 kg. V primeru, da bi ponudili kompozitno izvedbo z več kot 2000 l zraka in teže 6,4 kg ne bi zadovoljili kriterija, kljub temu da dovolite kovinsko 10 kg izvedbo. Predlagamo, da natančno in nedvoumno opredelite ter poenotite zahteve.

V 4. alineji 4. točke dokumenta "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI" je navedeno, da mora biti vidni kot maske v pravokotni legi glede na steno minimalno 30 stopinj zgoraj in minimalno 60 stopinj spodaj, v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije pa je navedeno vidno polje 92 stopinj. Prosim točno navedite in pojasnite zahteve, ki bodo poenoteno zadovoljevale kriterije obeh dokumentov.

V poglavju o Certifikatih IDA navajate dva standarda: EN137:2006 in EN136:1998 v dokumentu "TIPIZACIJA: IZOLIRNI DIHALNI APARATI" so navedeni sledeči:
• Standardi o kvaliteti in urejenosti proizvodnje izolirnih dihalnih aparatov (ISO 9001)
• Evropski standard (CE =EN) CE 0158
• Evropski standard EN 137 – samo obvljadljiva zaščita dihal
• Evropski standard in nemški industrijski standard za posamezne dele izolirnih dihalnih aparatov:
DIN 3133 – pljučni avtomat,
DIN 3183 – priklop pljučnega avtomata na zaščitno masko,
CE 136 – naloga zaščitne maske,
CE 148 oblika zaščitne maske,
CE 139 – cev za zračne linija izolirnega dihalnega aparata,
CE 144 /1 in DIN 477 o vrsti in kvaliteti ventila tlačne posode izolirnih dihalni aparatov, DIN 3171 govori o polnenju tlačnih posod,
DIN 7716 uporabnost, vzdrževanje in skladiščenje gume in kaučka

Glede na dodatno navedene standarde menimo, da v primeru, ko ste v odgovoru napisali: "Tipizacija GZS predstavlja OSNOVNO PLATFORMO, dodatne zahteve pa so podane v natančnejšem opisu tehničnih karakteristik, podanih s strani naročnika." , ste bistveno spremenili zahteve javnega naročila.
Dodatno poleg spremenjenih zahtev, je glede na prej našteto tudi razlik in neujemanj v obeh dokumentih preveč, kar je tudi protislovno z vašo navedbo v odgovoru: "Naročnik ne vidi razlike med tipizacijo GZS in tehničnimi karakteristikami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji."
Posledično vam predlagamo, da uskladite tehnične specifikacije in podaljšate rok za oddajo ponudb za 4 tedne.

Prosim vas, za hiter oz pravočasen odziv, glede na to, da je rok za oddajo vprašanj samo do 27. 6. 2013.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Kot že odgovorjeno tipizacija GZS predstavlja osnovno platformo. Tehnične zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije so v okviru tipizacije GZS, vendar so iz objektivnih razlogov, ki izhajajo iz namena uporabe izolirnih dihalnih aparatov strožje kot jih predpisuje sama tipizacija. Ponudniki morajo torej pri pripravi ponudbe upoštevati in izpolnjevati tehnične in druge zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, kar v razpisni dokumentaciji s tehničnega vidika ni posebej izpostavljeno pa se upošteva vsebina tipizacije GZS, ki je vsem dostopna na njihovi spletni strani.

Zahtevane tehnične specifikacije omogočajo prejem več, med seboj enakovrednih, konkurenčnih ponudb.

Naročnik roka za oddajo ponudb ne namerava podaljšati.


Datum objave: 28.06.2013   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na konkretna vprašanja pod oznako VO 32 4 nismo prejeli nobenega popolnega odgovora. Prosimo vas, da resno preberete vsa naša vprašanja in na njih konkretno in korektno odgovorite ali pa napišete, da na ta vprašanja ne poznate odgovora.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja korektno in konkretno s tem, ko je ponudnikom pojasnil, da mora ponudnik ponuditi blago, ki izpolnjuje zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. Če je torej zahteva naročnika, da morajo biti ponujene posode kompozitne, to pomeni, da morajo biti kompozitne in ne kovinske; če se zahteva vidno polje 92 stopinj mora biti vidno polje ponujene maske 92 stopinj in ne tak kot je dovoljen po tipizaciji … zavedati se je potrebno, da so v poglavju V. navedene tehnične zahteve, ki so iz objektivnih razlogov, ki izhajajo iz namena uporabe izolirnih dihalnih aparatov strožje kot jih predpisuje sama tipizacija, prav tako so navedena dovoljena odstopanja od naročnikovih zahtev, kar pomeni, da je potrebno upoštevati le-ta odstopanja in ne odstopanja, ki jih dovoljuje tipizacija.

Zahteve naročnika so v razmerju do tipizacije iz objektivnih razlogov torej strožje, zato naj ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo tehnične zahteve iz V. poglavja razpisne dokumentacije, za tehnične lastnosti blaga, ki v poglavju V. niso eksplicitno zahtevane oziroma opredeljene, pa se upoštevajo določbe tipizacije GZS in navedenih standardov.

Naročnik ponovno tudi poudarja, da zahteve omogočajo pridobitev več enakovrednih in med seboj konkurenčnih ponudb blaga različnih proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve naročnika, tipizacije GZS, standardov in certifikatov.


Datum objave: 03.07.2013   15:37
Vezano na spremembo stopnje davka na dodano vrednost, ki jo s 1.7.2013 v 60. a členu, uveljavlja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13), vas pozivamo, da pri pripravi ponudbe za nabavo izolirnih dihalnih aparatov, v obrazcu ponudba –cene (priloga 2) upoštevate novo stopnjo davka na dodano vrednost. V primeru, da ponudnik(i) to predmetno obvestilo oziroma poziv spregleda(jo), bo naročnik po prejemu ponudbe, ponudbeno vrednost uskladil skladno z veljavno zakonodajo. Kot izhodiščno ceno za preračun bo upošteval ponujeno neto vrednost.