Dosje javnega naročila 902372/2016
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN2372/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000380/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2016
JN002974/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN2372/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stavbah

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: JN2372/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: Karmen Pintar Oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIStanovanjske zadeve in prostorsko planiranje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo obstoječe stavbe samskega doma na Hladilniški poti 34, Ljubljana, in sprememba namembnosti v večstanovanjsko stavbo.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti obstoječe stavbe samskega doma na Hladilniški poti 34, Ljubljana, v večstanovanjsko stavbo s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo na zemljiščih s parcelnimi številkami 423/6, 423/8, 423/9, 423/38 in 423/41, vse k.o. Kašelj, sanacija in sprememba namembnosti obstoječega zaklonišča, izdelava projektov izvedenih del, energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Ponder: 80
2. kadrovsko - tehnične reference. Ponder: 20
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 5. 2016
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 5. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Sejna soba naročnika (3. nad.).
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jssmol.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 5. 2016
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2016   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, če lahko razpisno dokumentacijo oziroma vsaj razpisne obrazce objavite v WORD dokumentih za lažje izpolnjevanje.
lepo pozdravljeni

ODGOVOR


Naročnik zaradi zagotavljanja enakosti obrazcev za vse ponudnike objavlja razpisno dokumentacijo z obrazci in prilogami v pdf. obliki in ne tudi v Word obliki.

JSS MOL

Datum objave: 26.04.2016   18:37
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za pojasnilo. Na str. 27 razpisne dokumentacije piše, da mora ponudnik priložiti potrdila poslovnih bank oziroma BON-2.
v obrazcu PRILOGA ŠT. 4 (na str. 37 r.d.) pa piše da morajo ponudniki priložiti potrdila poslovnih bank, obrazec BON-2.

Prosimo za pojasnilo ali moramo predložiti oboje: potrdila bank in BON-2 ali pa lahko predložimo le eno od teh dveh dokumentov?
ODGOVOR


Ponudniki predložijo enega od zahtevanih dokumentov.

JSS MOL

Datum objave: 03.05.2016   10:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da dovolite priložitev kopij od investitorja potrjenih referenčnih obrazcev iz starih razpisov oz. na lastnih obrazcih.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Ponudniki lahko predložijo referenčna potrdila na lastnih obrazcih oziroma obrazcih iz drugih razpisov v kolikor obrazci vključujejo se zahteve in pogoje, kakršne so določene s predmetnim razpisom.

JSS MOL