Dosje javnega naročila JN4084/2013
Naročnik: GI 
Blago: Računalniška oprema in pribor
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN4084/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.04.2013
    JN4084/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Računalniška oprema in pribor

Datum objave: 10. 4. 2013
Številka objave: JN4084/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.gis.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: raziskave in razvoj
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup računalniške opreme
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 33
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 120000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup računalniške opreme.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
48000000 (Programski paketi in informacijski sistemi)
50300000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo)
30000000 (Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov)
48200000 (Programski paket za omrežja, internet in intranet)
48800000 (Informacijski sistemi in strežniki)
48900000 (Razni programski paketi in računalniški sistemi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 33 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju Predvideno najmanjše število: 2.
Predvideno največje število: 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega števila kandidatov: Določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-PUS005/13
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 30. 4. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v mesecih: 33 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudbVI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Naročilo se delno financira s sredstvi Evropskega socilalnega sklada
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.gis.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 24. 4. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke GI, JAMOVA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://gis.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb GI, JAMOVA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://gis.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2013   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Kkako izpolniti obrazec o lastninski strukturi, glede na to, da je v lastniški strukturi pravne osebe, ki je lastnica ponudnika poleg fizičnih oseb tudi pravna oseba, obrazec pa zahteva samo fizične osebe

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani,
V predmetnem obrazcu je predviden vpis tako podatkov o fizičnih, kot tudi pravnih osebah. V obrazec lahko po potrebi vnesete tudi dodatne vrstice.

Lep pozdrav