Dosje javnega naročila JN9974/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Inštalacija centralnega ogrevanja
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN9974/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.08.2013
    JN9974/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Inštalacija centralnega ogrevanja

Datum objave: 8. 8. 2013
Številka objave: JN9974/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: PRENOVA TOPLOTNIH POSTAJ V JAVNIH ZAVODIH: VRTEC ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK, VRTEC H.C. ANDERSEN ENOTA MARJETICA, OŠ SAVSKO NASELJE, OŠ MAJDE VRHOVNIK IN OŠ VALENTIN VODNIK
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: VRTEC ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK, VRTEC H.C. ANDERSEN ENOTA MARJETICA, OŠ SAVSKO NASELJE, OŠ MAJDE VRHOVNIK IN OŠ VALENTIN VODNIK
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: PRENOVA TOPLOTNIH POSTAJ V JAVNIH ZAVODIH: VRTEC ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK, VRTEC H.C. ANDERSEN ENOTA MARJETICA, OŠ SAVSKO NASELJE, OŠ MAJDE VRHOVNIK IN OŠ VALENTIN VODNIK
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45331100 (Inštalacija centralnega ogrevanja)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA VRTEC ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK
1)KRATEK OPIS PRENOVA TOPLOTNE POSTAJE V VRTCU ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45331100 (Inštalacija centralnega ogrevanja)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA VRTEC H.C. ANDERSEN ENOTAMARJETICA
1)KRATEK OPIS PRENOVA TOPLOTNE POSTAJE V VRTCU H.C. ANDERSEN ENOTAMARJETICA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45331100 (Inštalacija centralnega ogrevanja)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA OŠ SAVSKO NASELJE
1)KRATEK OPIS PRENOVA TOPLOTNE POSTAJE V OŠ SAVSKO NASELJE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45331100 (Inštalacija centralnega ogrevanja)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA OŠ MAJDE VRHOVNIK
1)KRATEK OPIS PRENOVA TOPLOTNE POSTAJE V OŠ MAJDE VRHOVNIK
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45331100 (Inštalacija centralnega ogrevanja)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA OŠ VALENTIN VODNIK
1)KRATEK OPIS PRENOVA TOPLOTNE POSTAJE V OŠ VALENTIN VODNIK
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45331100 (Inštalacija centralnega ogrevanja)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJII
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJII
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJII
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJII
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJII
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJII
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 602-224/2011-36
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 8. 2013
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 8. 2013
Čas: 11:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, II. NADSTROPJE, SEJNA SOBA
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Operacijo prenove toplotnih postaj v javnih zavodih: Vrtec Zelena jama enota Zmajček, Vrtec H.C. Andersen enota Marjetica, OŠ Savsko naselje, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Valentin Vodnik delno financira PETROL d.d. na osnovi podpisanih Pogodb o sofinanciranju ukrepov v večjo energijsko učinkovitost, pri čemer so sredstva evidentirana na proračunski postavki 091133 Obnove kotlovnic v vrtcih – sofinanciranje URE / 091227 Obnove kotlovnic v OŠ – sofinanciranje URE, kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove in delno iz proračuna Mestne občine Ljubljana iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce /091213 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, konta 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove, Načrta razvojnih programov št. 7560-12-0470 / 7560-12-0471.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/6793-37372685227483554318/Prenova_
toplotnih_postaj_Vrtec_Zelena_Jama_Andersen_in_OS_Savsko_Vrhovnik_Vodnik.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 8. 2013
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

rok za oddajo ponudb je za predmetno javno naročilo nerazumno in neupravičeno prekratek. Zahtevate referenčna potrdila, ki jih mora potencialni ponudnik šele pridobiti, prav tako ponudbe dobaviteljev, nenazadnje pa je do roka za oddajo ponudb le 5 DELOVNIH DNI! Prav tako rok za postavitev vprašanj preteče že danes, pa je bilo javno naročilo objavljeno šele 8.8.2013.
Gre za dogovor?

Prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb za najmanj en teden, saj tudi ZJN predbvideva minimalni rok od objave do oddaje 10 dni.
Verjetno tudi sami ne delate čez vikende, menite, da bi zaradi takšnih objav morali mi? Zagotoviti pa morate enakopravno obravnavo ponudnikov in vas prosimo, da to storite in ne preferirate koga posebnega. Vaš cilj morajo biti kakovostne in konkurenčne ponudbe.

Prosimo za odgovor.


ODGOVOR:
Številka: 602-224/2011-37
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-220080 – Prenova toplotnih postaj v javnih zavodih: Vrtec Zelena jama enota Zmajček, Vrtec H.C. Andersen enota Marjetica, OŠ Savsko naselje, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Valentin Vodnik

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJA INTERESENTOV

Inštalacija centralnega ogrevanja
Številka objave: JN9974/2013, Datum objave: 8.8.2013
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 9.8.2013, 07:02
Spoštovani,

rok za oddajo ponudb je za predmetno javno naročilo nerazumno in neupravičeno prekratek. Zahtevate referenčna potrdila, ki jih mora potencialni ponudnik šele pridobiti, prav tako ponudbe dobaviteljev, nenazadnje pa je do roka za oddajo ponudb le 5 DELOVNIH DNI! Prav tako rok za postavitev vprašanj preteče že danes, pa je bilo javno naročilo objavljeno šele 8.8.2013.
Gre za dogovor?

Prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb za najmanj en teden, saj tudi ZJN predbvideva minimalni rok od objave do oddaje 10 dni.
Verjetno tudi sami ne delate čez vikende, menite, da bi zaradi takšnih objav morali mi? Zagotoviti pa morate enakopravno obravnavo ponudnikov in vas prosimo, da to storite in ne preferirate koga posebnega. Vaš cilj morajo biti kakovostne in konkurenčne ponudbe.

Prosimo za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Zaradi zelo kratkega roka za izvedbo del in možnosti koriščenja nepovratnih sredstev za toplotne postaje, naročnik roka za predložitev ponudb ne bo podaljšal. Naročnik je mnenja, da lahko ponudniki v razpisanem roku predložijo kvalitetne ponudbe.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe