Dosje javnega naročila JN7613/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN7613/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2014
JN7652/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
JN8004/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2014
JN8056/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2014
JN8569/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2014
JN9830/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2014
    JN7613/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 15. 7. 2014
Številka objave: JN7613/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: karmen pintar oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA ZA IZGRADNJO TREH VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV NA OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 DOLGI MOST
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA ZA IZGRADNJO TREH VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV NA OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 DOLGI MOST IN IZDELAVA ZAPISNIKOV O UGOTOVITVI VREDNOSTI STANOVANJ
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 8. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 8. 2014
Čas: 10:30
Kraj: SEJNA SOBA NAROČNIKA (3. NADSTROPJE)
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jssmol.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 8. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7652/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 16. 7. 2014
  • JN8004/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 28. 7. 2014
  • JN8056/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 30. 7. 2014
  • JN8569/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 20. 8. 2014
  • JN9830/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 8. 10. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2014   06:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudnik izpolnjuje tehnično kadrovske pogoje skupaj s podizvajalci?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko izpolnjevanje tehnčnih in kadrovskih pogojev dokazuje s podizvajalci, pod pogojem, da navedeni podizvajalci tudi dejansko opravljajo dela oziroma storitve, na katere se ponudnik sklicuje.

JSS MOL

Datum objave: 17.07.2014   06:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, ali se tudi pri mesečnih situacijah zadržuje 15 % pogodbene vrednosti?

ODGOVOR:
Pri mesečnih situacijah se ne zadržuje 15 % pogodbene vrednosti.

JSS MOL

Datum objave: 22.07.2014   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na obseg ponudbe, vas prosimo da podaljšate rok oddaje ponudbe in upoštevate tudi da so časi dopustov .


ODGOVOR:
Pozdravljeni,

naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 25.07.2014   09:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi časa letnih dopustov izvajalcev posameznih del je izdelava kvalitetne ponudbe otežena, zato prosimo za podaljšanje roka oddaje.

ODGOVOR:
Naročnik ocenjuje, da podaljšanje roka za oddajo ponudb ni potrebno, zato prošnji ne more ugoditi.

JSS MOL

Datum objave: 25.07.2014   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

tehnične reference ponudnika (Priloga 5/Ia, str. 25 razpisne dokumentacije) predvidevajo predložitev pisnih referenc v objektih, kakor izhajajo iz Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI) 2012 (Ur. list RS, št. 109/11). Razpis kot eno izmed možnih referenčnih področij predvideva tudi področje 12 NESTANOVANJSKE STAVBE, ki pa ga v nadaljevanju omeji izključno na šifri 12201 (Stavbe javne uprave) ter 12202 (Stavbe bank, pošt, zavarovalnic).

Ker uporabljen kriterij referenco opredeljuje "po namembnosti" (torej po uporabniku stavbe) in s tem izključuje poslovne objekte, ki po svoji istovrstnosti in zahtevnosti (konstrukcija, velikost itd.) dejansko presegajo karakteristike razpisanih treh večstanovanjskih objektov, naročnika prosimo, da referenčni pogoj enakovredno razširi še na šifro 12203 (Druge poslovne stavbe).

Hvala in lepo pozdravljeniODGOVOR:
Naročnik vse ponudnike obvešča, da naročnik reference pod šifro 122 - Poslovne in upravne stavbe iz Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI) 2012 (Ur. list RS, št. 109/11) razširja še na šifro 12203 Druge poslovne stavbe.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 25.07.2014   11:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

kaj se lahko tehnične reference izpolnjujejo s podizvajalci ali soponudniki?

hvala

ODGOVOR:
Ponudnik lahko izpolnjevanje tehnčnih in kadrovskih pogojev dokazuje s podizvajalci ali sponudniki, pod pogojem, da navedeni podizvajalci ali soponudniki tudi dejansko opravljajo dela oziroma storitve, na katere se ponudnik sklicuje.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka za pripravo in oddajo ponudb. Svojo prošnjo utemeljujemo z dejstvom, da gre za zahtevno izdelavo ponudbe, ki jo narekuje
sama narava izvedbe projekta kot tudi to, da so časi dopustov, kar zahteva dodatni trud in čas pri pripravi ponudbe v obliki iskanja ter aktiviranja podizvajalcev . Prepričani smo, da ste kot naročnik zainteresirani za čim več kvalitetnih ter konkurenčnih ponudb zato ne dvomimo, da boste v smislu načela dobrega gospodarja in dobrega gospodarstvenika ugodili zgornji prošnji.


ODGOVOR:
Naročnik je obvestilo o podaljašnju roka za oddajo ponudb že posredoval na Portal javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi letnih in kolektivnih dopustov določenih ponudnikov opreme je izdelava kvalitetne ponudbe zelo otežena, zato prosimo za podaljšanje roka oddaje le-te. V interesu nam je, kot verjetno tudi investitorju in pa seveda tudi ostalim ponudnikom, da se izdela in pošlje investitorju kvalitetna ponudba.


ODGOVOR:
Naročnik je obvestilo o podaljašnju roka za oddajo ponudb že posredoval na Portal javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da razširi referenčne pogoje tudi na stavbe splošnega družbenega pomena (126).

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik zahtevanih referenčnih pogojev ne bo razširjal na druge vrste stavb.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da razširi pogoje na stavbe splošnega družbenega pomena (126) in na hotelske in podobne gostinske stavbe (1211) . Poleg tega prosimo naročnika, da prizna reference v obdobju zadnjih 10let pred dnevom odpiranja ponudb.

Menimo namreč, da je gradnja hotelov dovolj zahtevna gradnja in primerljiva z gradnjo stanovanjskih objektov. Poelg tega, se nam zdi omejevanje referenc na zadnjih 5 let preveč zahtevno. Namreč investicijska aktivnost je bila v Sloveniji v zadnjih nekaj letih zelo nizka. Menimo, da podjetja, katera so gradila večje objekte v letih 2006-2009 in zaposlujejo enak kader (OVD) in so preživela do sedaj, so še vedno dovolj sposobna za gradnjo takih objektov, saj je znanje ostalo.

Hvala.


ODGOVOR:
Kot je naročnik že odgovoril, zahtevanih referenčnih objektov ne bo razširjal na druge objekte.

Glede zahtevanega referenčnega obdobja naročnik ostaja na obdobju zadnjih petih let .

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da podaljšate obdobje priznavanja referenc na 10let.

Našo prošnjo utemeljujemo z dejstvom, da je bilo v zadnjih 5-ih letih zgrajenih izredno malo objektov pod željeno klasifikacijo s površino 2000m2.
Zaradi zmanjšanje stopnje investiranja v stanovanjske objekte, je bilo projektov tovrstnih velikosti izredno malo. Našo prošnjo dodatno pojasnjujemo z dejstvom, da so v zadnjih 5-ih letih, tako velike projekte, izvajala podjetja, ki so sedaj v stecaju.
Dodatno bi radi pojasnili, da ima narocnik po zakonu o javnem narocanju možnost podaljšanja obdobja za izkazovanje tehnicne in kadrovske sposobnosti. Zakon zgolj omejuje, da obdobje ne sme biti krajše od 5-ih let.

Radi bi tudi poudarili, da je taka praksa pri javnih narocilih že ustaljena. Podaljšanje obdobja za izkazovanja referenc, je bilo tako; pri JN 2077/2014 (Obcina Vipava), pri JN4072/2014 (Ministrstvo za obrambo) in pri JN5360/2014 (Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport). pri vseh naštetih gre za projekte z ocenjeno vrednostjo preko 2 mio EUR, ki so bila razpisana v letu 2014. Našo prošnjo utemeljujemo tudi z dejstvom, da so kadri, ki so vodili vecje projekte, še vedno zaposleni v podjetjih, ki so projekte izvajala in v teh podjetjih ohranjajo znanje in sposobnost izvedbe.

ODGOVOR:
Kot je naročnik že odgovoril, referenčno obdobje, za katerega bodo priznane reference, je zadnjih pet let pred dnevom odpiranja ponudb.

JSS MOL

Datum objave: 30.07.2014   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da Naročnik v skladu z zakonom objavi ponudnikom protokol napovedanega pogajanja s ponudniki, ki ga namerava izvesti takoj po odprtju ponudb, kot je to navedel v razpisniu dokumentaciji.

Hvala

ODGOVOR:
Vsi ponudniki, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb oziroma pogajanj, bodo pozvani, da ponudijo popust na skupno ponudbeno ceno. Pogajanja bodo potekala v enem krogu.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   11:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika opozarjamo, da je postavljen pogoj za izkazovanje referenc diskriminatoren. Naročnik z nerazumljivo ozkim pogojem omejuje konkurenčnost, kar ima za posledico višjo ceno in s tem neučinkovito rabo javnih sredstev.

Od naročnika zahtevamo, da prizna tudi reference na klasifikacijo 1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe, 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 126 stavbe splošnega družbenega pomena.

V kolikor naročnik tega ne bo upošteval, zahtevamo, da pojasni v čem je prednost ponudnika, ki izkazuje referenco izgradnje stavbe javne uprave (policijske postaje) od izgradnje šole v razmerju do gradnje stanovanj dotičnega javnega razpisa. Našo zahtevo utemlejujemo tudi z dejstvom, da je po tipu gradnje, gradnja hotela veliko bolj podobna stanovanjski gradnji, kakor gradnja stavb javne uprave.

V kolikor naročnik ne bo spremenil zahtevanega pogoja in razširil priznavanje referenc na stavbe splošnega družbenega pomena in na hotelske objekte, bomo vložili revizijski zahtevek.

LP

ODGOVOR:
Naročnik bo pri preverjanju izpolnjevanja tehničnih pogojev ponudnikov upošteval tudi naslednje vrste objektov skladno z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI)2012:
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

V večjem obsegu naročnik ne bo širil vrste objektov skladno z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI)2012 za potrebe preverjanja izpolnjevanja tehničnih pogojev ponudnikov. Svojo odločitev naročnik utemeljuje s tem, da so objekti iz klasifikacije 12111 in 12120 namenjeni kratkotrajni nastanitvi, medtem, ko objekti iz klasifikacije 123 in 126 to niso (enako to velja za objekte iz klasifikacije 12112).

Glede pričakovanega pojasnila, v čem je prednost ponudnika, ki izkazuje referenco izgradnje stavbe javne uprave (policijske postaje) od izgradnje šole v razmerju do gradnje stanovanj dotičnega javnega razpisa, vam pojasnjujemo, da naročnik mora nekje potegniti črto, kateri objekti se bodo upoštevali kot referenčni in kateri ne. V izogib pretiranemu drobljenju nabora objektov po navedeni klasifikaciji na eni strani, in v izogib pretiranemu širjenju nabora objektov po navedeni klasifikaciji na drugi strani, se je investitor odločil:
· da iz nabora objektov po posamezni podklasifikaciji ne bo izločal objektov po posameznih alinejah ali celo objektov znotraj posamezne alineje podklasifikacije,
· da nabor objektov ne bo širil na trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti na stavbe splošnega družbenega pomena (kot večje in zaokrožene klasifikacijske enote).

Naročnik tako z upoštevanjem zaokroženih sklopov klasifikacije omejuje nabor »referenčnih objektov«, ki so po videnju same Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI)2012 vključeni v neke logične skupine. Zakaj je določen objekt po logiki Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI)2012 vključen v skupino Poslovne in upravne stavbe (npr. policija), določen pa v skupino Stavbe splošnega družbenega pomena (npr. šola), pa je vprašanje, ki ga je potrebno zastaviti organu, ki je sprejel Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI)2012 (ta je bila sprejeta z uredbo Vlade).

Naročnik ocenjuje, da je z razširitvijo nabora objektov zagotovil dovolj širok klasifikacijski krog referenčnih objektov , zato ocenjuje, da je očitek o diskriminatornosti postavljenih pogojev neutemeljen.

JSS MOLDatum objave: 31.07.2014   11:45
Naročnik bo pri preverjanju izpolnjevanja tehničnih pogojev ponudnikov upošteval tudi naslednje vrste objektov skladno z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI)2012:
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

Datum objave: 01.08.2014   14:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, zanima nas, ali je možna oddaja za posamezen sklop, npr instalacije?

ODGOVOR:
Oddaja ponudbe po sklopih ni možna.

JSS MOL

Datum objave: 04.08.2014   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim, da projektno dokumentacijo arhitekture objavite v obliki z največ 20 Mb v skupinah kot nap. tlorisi, prerezi, fasade, sheme, detajli,...

Objavili ste tako veliko dadoteko, da je neuporabna za razpisovanje tujih storitev potencialnim podizvajalcem del, prav tako je povsem nepregledna za našo kontrolo količin in popisov del "na ključ".

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:
Naročnik v drugačni obliki ne more objaviti projektne dokumentacije, vsi ponudniki pa si lahko celotno projektno dokumentacijo ogledajo tudi na naslovu naročnika ob predhodni najavi na številko: 01-306-14-17 ALI 01-306-15-46, skladno z določili razpisne dokumentacije.

JSS MOL

Datum objave: 05.08.2014   10:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE
v popisih v rekapitulaciji ne sešteva spodaj napisanih pozicij. ali se celice pusti prazne oziroma kam naj se upošteva cene?

Oprema, ki jo financira TELEMACH

6 TV in radijska vtičnica končna kos 86

7 Koaks. kabel LCD 90, 75 W, dušenje m 1360
10 dB/100m pri 300 MHz, 18 dB/100m pri 860 MHz

8 Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
F 16 mm m 1360

9 Dovodna omarica Telemach za objekte A, B, C kos 1

10 PE 40 cev za optični kabel od jaška do omarice m 55

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Oprema, ki jo financira Telemach, se ne upošteva pri ponudbeni ceni in zato ponudniki postavk, ki se na to opremo nanašajo, ne izpolnjujejo, ampak jih pustijio prazne.

JSS MOL

Datum objave: 06.08.2014   14:06
Naročnik obvešča vse ponudnike, da se razpisna dokumentacija in vzorec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, spreminjajo v delu, kjer je urejeno zadržanje 15 % vrednosti pogodbenih del pri izplačilu zadnje situacije, in sicer tako, da naročnik namesto zadrževanja 15 % vrednosti pri izplačilu zadnje situacije, zadržuje plačilo 15 % pogodbene vrednosti pri vsaki mesečni situaciji. Znesek zadržanih sredstev pri posameznih mesečnih situacijah bo naročnik izplačal po podpisu zapisnika o končnem obračunu.

JSS MOL

Datum objave: 07.08.2014   12:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
kakšno delo zajema obveznost izvajalca "izdelava zapisnikov o ugotovitiv vrednosti stanovanj"?

Pozderav

ODGOVOR:
Podlaga za izdelavo zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj izhaja iz Pravilnika o ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04) in je namenjen določitvi višine neprofitne najemnine.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 13.08.2014   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE

1. V razdelku IKS (telefonija, internet, TV sistem) je v specifikaciji 30 kompletov nadometnih komunikacijskih omaric, v sklopu pa 30 kosov vtičnih enot s 4 vtičnicami 1L+N+PE in 30 kosov pretvornikov optika/UTP, 8 x RJ45.

Naše vrašanje glasi: Ali je s specifikacijo mišljeno 30 nadometnih komunikacijskih omaric s po eno vtično enoto z 4 vtičnicami 1L+N+PE in enim pretvornikom optika/UTP, 8 x RJ45 ali 30 nadometnih komunikacijskih omaric, v vsaki pa 30 vtičnih enot z 4 vtičnicami 1L+N+PE in 30 pretvornikov optika/UTP, 8 x RJ45?

2. V razdelku IKS (telefonija, internet, TV sistem) je pod točko 1 komunikacijska omarica . . ., predvideno 30 kosov pretvornikov optika/UTP, 8 x RJ45.

Naše vprašanje glasi: ali so s pretvorniki optika/UTP 8 x RJ45 resnično mišljeni optoelektrični konverterji z 8 x RJ45 porti ali je projektant mislil na priključni panel z 8 x RJ45 porti za zaključitev UTP kablov za vtičnice v stanovanjskih enotah, saj je optični modem oziroma optoelektrični konverter običajno oprema operaterjev?

Lep pozdrav


ODGOVOR:

V vsakem stanovanju je ena komunikacijska omarica. V njej je vtična enota za napajanje naprav z 230 V, 50Hz. Pretvornik optika/komunikacijski kabel v stanovanju, vgradi izbrani operater komunikacij.

JSS MOL

Datum objave: 14.08.2014   11:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali se lahko pri elektro inštalacijah pri razdelilcih prikaže cena samo za komplet ali je potrebno prikazati ceno za vsak element posebej? Običajno od ponudnika dobimo ceno za komplet.
Ali se lahko v nekatere celice napiše ZAJETO, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Lahko se prikaže cena za komplet, saj se pri rekapitulaciji vidi skupna cena, cena za en sklop pa nima nobenega smisla.
Lahko se napiše ZAJETO pri drugi celici, važno je le, da kakšna postavka v popisu ne izgine.

JSS MOL

Datum objave: 14.08.2014   11:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali se lahko pri elektro inštalacijah pri razdelilcih prikaže cena samo za komplet ali je potrebno prikazati ceno za vsak element posebej? Običajno od ponudnika dobimo ceno za komplet.
Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Lahko se prikaže cena za komplet, saj se pri rekapitulaciji vidi skupna cena, cena za en sklop pa nima nobenega smisla.
Lahko se napiše 0 pri drugi celici, važno je le, da kakšna postavka v popisu ne izgine.

JSS MOL

Datum objave: 20.08.2014   06:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Naročnika sprašujemo ali je lahko odgovorni vodja vseh dej, hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del?
ZGO tole omogoče in je tudi stalna praksa tole ampak nimate tega nikjer zavedenega in Vas zatole direktno sprašujemo.
Prosimo za hiter odgovor in naročnika lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Odgovorni vodja vseh del je lahko tudi odgovorni vodja posameznih del, če taka oseba izpolnjuje tako pogoje za odgovornega vodje vseh del, kot tudi pogoje za odgovornega vodjo posameznih del.

JSS MOL

Datum objave: 20.08.2014   11:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo za pojasnilo glede prijave referenc v primeru skupne ponudbe dveh partnerjev. Ali naročnik dopušča seštevanje referenc v smislu, da eden izmed partnerjev predloži po 3 reference za gradbeno obrtniška dela na treh različnih objektih zahtevane velikosti, drugi izmed partnerjev pa po 3 reference za inštalaterska dela na treh različnih objektih zahtevane velikosti?

ODGOVOR:
Naročnik v primeru nastopa partnerjev kot skupnih ponudnikov dopušča seštevanje referenc partnerjev v skupni ponudbi.

JSS MOL

Datum objave: 20.08.2014   11:30
Naročnik vsem ponudnikom posreduje pojasnila projektantov glede popisov del:

- zahtevani vidni beton na objektu ni beli beton, kot je napačno navedeno v popisu temveč je zahtevan svetli sivi beton (to pomeni, da je potrebno izbrati svetli sivi cement)

- glede zahteve kvalitete vidnega betona: Zahtevan je vidni betoni v kvaliteti VB3 (in ne VB4 kot je navedeno v proj. dokumentaciji), pozicije takšnega vidnega betona so AB kozole hodnikov in balkonov (zob, strop), pri vidnih fasadah v osi 1, med osmi A-B, C-D, E-F in v osi 6 med osmi A-B, C-D, E-F ter jašek dvigala in stena med osema B-C, ter AB stene stopnišč. Ostali vidni betoni (garaža) so v kvaliteti VB2

- glede tipa opažnega sistema - predviden je običajni velikostenski opažni sistem

JSS MOL