Dosje javnega naročila JN1906/2014
Naročnik: GOLEA, Nova Gorica 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN1906/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.02.2014
JN2904/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2014
JN2974/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2014
    JN1906/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 035-056567
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 17. 2. 2014
Številka objave: JN1906/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE GOLEA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Kontakt: irena.pavliha@golea.si, V roke: Irena Pavliha, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53932460. Telefaks +386 53932463. E-pošta irena.pavliha@golea.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.golea.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA), Mednarodni prehod 6, Kontakt: irena.pavliha@golea.si, V roke: Irena Pavliha, SI-5290 Šempeter pri Gorici.
Tel. +386 53932460. Telefaks +386 53932463. E-pošta irena.pavliha@golea.si.
Internetni naslovi: http://www.golea.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalna ali lokalna agencija/urad.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIOkolje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, SI-5290 Šempeter pri Gorici.

OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, SI-5212 Dobrovo v Brdih.

OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, SI-5220 Tolmin.

OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, SI-6330 Piran - Pirano.

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper - Capodistria.

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obnovljivi viri energije v primorskih občinah: Energetska sanacija objektov
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških del v sklopu energetske sanacije objektov po posameznih naročnikih oz. sklopih. Dela obsegajo toplotno izolacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva in toplotno izolacijo strehe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Občina Šempeter Vrtojba
1)KRATEK OPIS POŠ VRTOJBA:
Gradbeno obrtniška dela: fasada, stavbno pohištvo, streha, hidravlično uravnoteženje sistema in monitoring.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ogled lokacije: 6.3.2014 ob 8:00 uri.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Občina Brda
1)KRATEK OPIS POŠ KOJSKO:
Gradbeno obrtniška dela: fasada, stavbno pohištvo, streha.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ogled lokacije: 5.3.2014 ob 9:00 uri.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Občina Tolmin
1)KRATEK OPIS Knjižnica Cirila Kosmača:
Gradbeno obrtniška dela: stavbno pohištvo, streha.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ogled lokacije: 5.3.2014 ob 13:00 uri.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Občina Piran
1)KRATEK OPIS POŠ Sečovlje:
Gradbeno obrtniška dela: fasada, stavbno pohištvo, streha.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ogled lokacije: 4.3.2014 ob 14:00 uri.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mestna občina Koper
1)KRATEK OPIS OŠ Hrvatini: Gradbeno obrtniška dela: fasada, stavbno pohištvo.
OŠ Šmarje pri Kopru: Gradbeno obrtniška dela: fasada, stavbno pohištvo, streha.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ogled lokacije:
OŠ Hrvatini: 4.3.2014 ob 9:00 uri
OŠ Šmarje pri Kopru: 4.3.2014 ob 11:00 uri
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mestna občina Nova Gorica
1)KRATEK OPIS POŠ Trnovo: Gradbeno obrtniška dela: fasada, stavbno pohištvo, streha.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 6. 2014, Zakljucek 31. 8. 2014.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ogled lokacije: 6.3.2014 ob 11:00 uri.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene cene brez davka na dodano vrednost (DDV) z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot definirano v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Obvezen ogled lokacije skladno z navodili razpisne dokumentacije.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik OVE A2A-ES
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 3. 2014
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 3. 2014
Čas: 12:30
Kraj: Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA)
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Na podlagi podpisanega projektnega sporazuma o sofinanciranju projekta »Obnovljivi viri energije v primorskih obcinah« v sklopu slovensko – švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji izvedbo projekta sofinancirata Švica ter Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Brda, Občina Tolmin, Občina Piran, Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.golea.si/ove
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 3. 2014
Čas: 16:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke GOLEA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb GOLEA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 2. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2904/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 12. 3. 2014
  • JN2974/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 13. 3. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2014   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za podatek o oceni vrednosti naročil-investicij za vsak sklop posebej?

Hvala, s spoštovanjem!

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost naročil po posameznih sklopih znaša (vrednosti brez DDV):

SKLOP 1: POŠ Vrtojba, Občina Šempeter Vrtojba: 92.073,06 €
SKLOP 2: POŠ Kojsko, Občina Brda: 100.706,31 €
SKLOP 3: Knjižnica Tolmin, ObčinaTolmin: 142.725,47 €
SKLOP 4: POŠ Vicenzo e Diego De Castro Sečovlje, Občina Piran: 124.590,00 €
SKLOP 5: OŠ Hrvatini, Mestna občina Koper: 55.230,10 €
SKLOP 5: OŠ Šmarje, Mestna občina Koper: 79.561,30 €
SKLOP 6: POŠ in vrtec Trnovo, Mestna občina Nova Gorica: 45.779,56 €


Datum objave: 12.03.2014   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je dolocen obvezen ogled objekta.
Narocika opozarjamo, da je bila sprejeta odlocitev Državne revizijske komisije, da je dolocitev obveznega ogleda
lokacije nezakonita, ker bi seznanitev z imeni potencialnih ponudnikov predstavljala neposredno vzrocno zvezo s
prilagajanjem zahtev razpisne dokumentacije, narocnik pa v nasprotju s cetrtim odstavkom 22. clena Zakona o javnem
narocanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ne zagotavlja anonimnosti, sicer pa bi moral
narocnik vsa dejstva, okolišcine in morebitne posebnosti javnega narocila jasno predstaviti že v razpisni dokumentaciji,
kot to doloca 72. clen ZJN-2, zato obvezni ogled ne more biti dejavnik popolnosti ponudbe.
Zato narocnika pozivamo, da ta pogoj ogleda umakne iz svoje razpisne dokumentacije.
Prosimo za sprememobo in sicer da ogled ni potreben, in ponudbo lahko odda vsak ponudnik ki ustreza pogojem iz
rapisne dokumentacije, ogled lokacije pa ni obvezen.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Glede na podane predloge ponudnikov naročniki umikajo ogled lokacij kot obvezen pogoj. Glede na kompleksnost javnega naročila in predvsem zaradi zahtevane predložitve ponudb po sistemu »funkcionalni ključ v roke« pa naročniki priporočajo vsem ponudnikom, da si pred oddajo ponudbe objekte vseeno ogledajo. Kontaktna oseba za predhodno najavo ogledov: irena.pavliha@golea.si.


Datum objave: 12.03.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Naročnika naprošamo, da organizira še drugi rok za ogled lokacije, glede ne to da je obvezen oz. sestavni del ponudbene dokumentacije in omogoči oddajo ponudbe tudi ponudnikom, ki so 1.rok zamudili oziroma se ga niso mogli udeležiti, saj smatramo, da je naročnikova želja pridobiti čimvečje število konkurenčnih ponudb.
Hvala

ODGOVOR:
Gej prejšnji odgovor.

Datum objave: 13.03.2014   11:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,
ker ste zapisali
- Ogled lokacije ni več obvezni pogoj za oddajo ponudbe; ponudniki si lahko dodatno ogledajo objekte po lastni odločitvi in predhodni najavi
- Zahtevana finančna - ekonomska sposobnost, poglavja 2 razpisne dokumentacije se znižuje: zahtevana bonitetna ocena ponudnika/vodilnega ponudnika, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila mora dosegati vsaj bonitetni razred SB7.očnika
Nova verzija razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani http://www.golea.si/ove.

Mi pa smo že izpolnili razpisno dokumentacijo v celoti, vas sprašujemo ali smemo oddati prvotno razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter požigosano objavljeno spremembo glede ogleda in bonitetne ocene na portalu?
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR:
Lahko oddate ponudbo tako kot ste predlagali.

Datum objave: 13.03.2014   12:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da umakne zahtevo za predložitev overjenih kopij dokazil BON obrazcev in potrdil o neblokadi, saj povzroča s tem nepotrebne stroške, lahko pa tako ali drugače vsakega ponudnika pozove k predložitvi originala, če bo dvomil v avtentičnost kopije.

Prosimo za potrditev.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo fotokopije S.BON-1 in potrdil bank.

Datum objave: 13.03.2014   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

po odločitvi DRK Številka: 018-119/2012-3 so lahko reference tudi na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik.
Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da so reference lahko samo na obrazcih naročnika in dovoli, da predložimo že pridobljene kopije iz predhodnih projektov, ki pa vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika. Namreč nesmiselno je nenehno zahtevati ista referenčna potrdila od istih investitorjev samo zaradi formalnih sprememb v obrazcih.
Prav tako pa je naročnik tudi dolžan avtentičnost in resničnost referenčnih potrdil preveriti in je ključno le, da ima ustrezne podatke o tem, kaj naj preverja.
Prosimo za potrditev predloga.


ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo dokazila o referencah tudi na drugih obrazcih. Iz predloženih dokazil mora biti razvidna ustreznost reference glede na zahtevane pogoje iz RD.

Datum objave: 13.03.2014   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


prosimo vas, da namesto zahtevanih 5% ponudbene vrednosti brez DDV garancije za resnost definirate višino zahtevane garancije po sklopih v fiksnem znesku. Sicer moramo do zadnjega trenutka, ko skalkuliramo cene čakati na izračun teh 5%, banka se pa tudi ne more odzvati tako hitro potem v zadnjih trenutkih.
Prosimo, da na primer definirate, da mora ponudnik predložiti garancijo za resnost ponudbe za 2.500 EUR za vsak oddan sklop.

Če je le mogoče, nam pridite v tem pogledu naproti s potrditvijo našega predloga.

Hvala.

ODGOVOR:


Datum objave: 13.03.2014   13:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


prosimo vas, da namesto zahtevanih 5% ponudbene vrednosti brez DDV garancije za resnost definirate višino zahtevane garancije po sklopih v fiksnem znesku. Sicer moramo do zadnjega trenutka, ko skalkuliramo cene čakati na izračun teh 5%, banka se pa tudi ne more odzvati tako hitro potem v zadnjih trenutkih.
Prosimo, da na primer definirate, da mora ponudnik predložiti garancijo za resnost ponudbe za 2.500 EUR za vsak oddan sklop.

Če je le mogoče, nam pridite v tem pogledu naproti s potrditvijo našega predloga.

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik skladno s predlogom ponudnika določa naslednje višine fin.zavarovanj po posameznih sklopih:

SKLOP 1: POŠ Vrtojba, Občina Šempeter Vrtojba: 3.000,00 €
SKLOP 2: POŠ Kojsko, Občina Brda: 3.000,00 €
SKLOP 3: Knjižnica Tolmin, ObčinaTolmin: 4.500,00 €
SKLOP 4: POŠ Vicenzo e Diego De Castro Sečovlje, Občina Piran: 4.000,00 €
SKLOP 5: OŠ Hrvatini in OŠ Šmarje,, Mestna občina Koper: 4.000,00 €
SKLOP 6: POŠ in vrtec Trnovo, Mestna občina Nova Gorica: 1.500,00 €

Sprememba je usklajena tudi v razpisni dokumentaciji na spletni strani naročnika.Datum objave: 19.03.2014   20:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za podatek o oceni vrednosti naročil-investicij za vsak sklop posebej?

Hvala, s spoštovanjem!

ODGOVOR:
THE ESTIMATED CONTRACT VALUE PER LOT, Date: 02.26.2014, 14:23

TENDERER QUESTION:
We request information on the value of order-investment for each lot individually?

Thank you, best regards!

ANSWER:
The estimated contract value for each lot is (excl. VAT):

LOT 1: Vrtojba SPS, Municipality Šempeter Vrtojba: € 92,073.06
LOT 2: Kojsko SPS, Municipality Brda: € 100,706.31
LOT 3: Tolmin Library, Municipality: € 142,725.47
LOT 4: Vicenzo e Diego De Castro Sečovlje SPS, Municipality Piran: € 124,590.00
LOT 5: Hrvatini PS, Municipality Koper: € 55,230.10
LOT 5: Šmarje PS, Municipality Koper: € 79,561.30
LOT 6: Trnovo SPS and Kindergarten, Municipality Nova Gorica: € 45,779.56


Datum objave: 19.03.2014   20:56
TENDERER QUESTION:
Dear Sir or Madam,
The tender document requires a compulsory tour of the facility.
The contracting authority is reminded that a decision was made by the National Review Commission regarding mandatory site visits being unlawful as familiarity with names of potential bidders could establish a direct causal link with adaptation of the requirements in the tender documentation, contrary to Paragraph 4, Article 22 of the Law on Public
Procurement Act (Official Gazette of RS, no. 128/2006 with amend.; henceforth: PPA-2) it does not provide for anonymity, notwithstanding, the contracting authority must state all the facts, circumstances and particularities of the contract clearly in the tender documents, as required in Article 72 PPA-2, therefore, mandatory visits cannot be a factor in bid completeness.
Therefore, we ask the contracting authority to withdraw the visiting condition from the tender documents.
We ask for an amendment, namely that viewing is not mandatory, and that an offer can be submitted by any bidder who meets the requirements, as set out in the tender documentation, the site visit not being mandatory.
Greetings.

ANSWER:
Following requests by bidders, the contracting authority withdraws the requirement for a mandatory site visit. Given the complexity of the contract and, in particular due to the requirement of submission of tenders according to the principle of "functional turnkey", the contracting authority recommends to all bidders, that prior to the submission of offers, they inspect the facilities. Contact person for prior notification of viewing: irena.pavliha@golea.si.Datum objave: 19.03.2014   20:58
TENDERER QUESTION:
Dear Sir or Madam,

The contracting authority is asked to organize a second round of visits to examine the site location. As this is mandatory requirement or an integral part of the bidding documents and to allow the submission of offers by bidders who missed or could not attend the 1st round of visits, as we believe that it is the client's desire to acquire the largest possible number of competitive bids.
Thank you

ANSWER:
See previous answer.


Datum objave: 19.03.2014   21:00
TENDERER QUESTION:

Dear Sir or Madam,
Since you have written:
- A site visit is no longer a mandatory requirement for submission of bids, bidders can view the site at own decision and with prior arrangement
- Required financial - economic viability, Chapter 2 of the tender documents, there is a decrease in the required credit rating of the bidder / lead bidder, as issued by the AJPES Agency. On the day of issue, the rating must have at least grade SB7.
The new version of the tender documentation is published on the website http://www.golea.si/ove.

As we have already filled out the tender documents in full, we ask whether we may submit the original tender and bid documents with stamped amendments regarding the visit and the rating, as published on the portal?
Please confirm.

ANSWER:
You may submit a bid as you suggested.


Datum objave: 19.03.2014   21:01
TENDERER QUESTION:
We ask the contracting authority to withdraw the requirement for certified copies of supporting documents BON Forms and certificates of non-blocked account, as this causes unnecessary costs, and any bidder can be asked to provide the original, if the authenticity of the copy is in question.

Please confirm.

ANSWER:
Tenderers may submit photocopies of S.BON-1 or bank confirmations.Datum objave: 19.03.2014   21:03
TENDERER QUESTION:
Dear Sir or Madam,

According to National Review Commission decision Number: 018-119/2012-3, references may be presented on other forms, if they contain all the information required by the contracting authority.
Therefore, we ask the contracting authority to change the requirement that references can only be submitted on forms provided by the contracting authority and be permitted to submit copies of references previously acquired from previous projects, which reflect the substance of the information requested in the tender. It is pointless to constantly require the same reference certificates from the same investors only because of formal changes in the forms.
Furthermore, the contracting authority is also obliged to check the authenticity and truthfulness of references, so it is only key to have adequate information about what needs to be checked.
Please confirm the proposal.

ANSWER:
Tenderers may submit evidence of references in other forms. The provided evidence must demonstrate the adequacy of the references as to the required conditions in Tender documentation.


Datum objave: 19.03.2014   21:06
TENDERER QUESTION:
Dear Sir or Madam,

We ask that, instead of the required 5% of the tendered value excluding VAT as tender guarantee, you define the level of guarantees required by lots with a fixed amount. Otherwise, we need to wait for the last moment, when prices are calculated, to determine the value of 5%. The bank is also not able to respond so quickly at the last moment.
Hence, please define for instance, that the provider is to submit a tender guarantee of € 2,500 for each lot.

If possible, step forward in this direction and confirm our proposal.

Thank you.

ANSWER:
The contracting authority, in accordance with a proposal from a bidder, requires the following levels of fin. tender guarantees for individual lots:

LOT 1: Vrtojba SPS, Municipality Šempeter Vrtojba: 3.000,00 €
LOT 2: Kojsko SPS, Municipality Brda: 3.000,00 €
LOT 3: Tolmin Library, Municipality: 4.500,00 €
LOT 4: Vicenzo e Diego De Castro Sečovlje SPS, Municipality Piran: 4.000,00 €
LOT 5: Hrvatini PS and Šmarje PS, Municipality Koper: 4.000,00 €
LOT 6: Trnovo SPS and Kindergarten, Municipality Nova Gorica: 1.500,00 €

The change has been made in the tender documents on the website of the client.