Dosje javnega naročila JN4482/2013
Naročnik: OBČINA MENGEŠ 
Gradnje: Glavni vodovodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN4482/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.04.2013
JN5298/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2013
JN6061/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2013
JN6184/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2013
    JN4482/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Glavni vodovodi

Datum objave: 18. 4. 2013
Številka objave: JN4482/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, V roke: Andrej Urbanc, SI-1234 Mengeš.
Tel. +386 17247104. Telefaks +386 172238981. E-pošta andrej.urbanc@menges.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.menges.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK, VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje občine Mengeš, Slovenija
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predvidena je izgradnja primarnega oskrbnega vodovoda v dolžini 3.325 m s črpališčem in prečrpališčem.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44161200 (Glavni vodovodi)
45232150 (Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode)
45240000 (Gradbena dela na vodnih objektih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predvidena je izgradnja primarnega oskrbnega vodovoda v dolžini 3.325 m s črpališčem in prečrpališčem.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 607 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi garancijo za resnost ponudbe. Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 20.000,00 EUR. Original garancije za resnost ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe.

V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/;
2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 3, 4 in 5 v Podpoglavju 1. 2 – Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
7. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR;
8. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega računa;
9. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
10. da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa1 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB+ oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB+. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
Dokazila:
- pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1. Dokazilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
- samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Dokazilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa1 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB+ oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB+. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa1 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB+ oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB+. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
11. da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj: dve (2) vodovodni omrežji v dolžini vsaj 3.000 m vsak iz nodularne litine (NL) premera DN 100 mm ali več
12. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj: eno (1) vodovodno omrežje v dolžini vsaj 3.000 m iz nodularne litine (NL) premera DN 100 mm ali več. Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit. Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
13. da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec: 5.9: Reference ponudnika kot izvajalca
• Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
• Obrazec 5.12: Obrazec za življenjepise
• Obrazec 5.13: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
• Kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu.
• Obrazec 5.17: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 29. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 29. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.
Operacijo bodo sofinancirali Evropska unija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Občina Mengeš.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Priporočljivo je, da ponudnik obišče in si ogleda lokacijo del in njeno okolico, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del.

Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 08.05.2013 ob 10:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ.

Priloge k Poglavju 3 Razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletni strani naročnika: http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/2015-86097720574752/RD_Gradnje_VOD
A_MENGES.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen ce zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5298/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 8. 5. 2013
  • JN6061/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 21. 5. 2013
  • JN6184/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 23. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2013   09:02
Naročnik obvešča ponudnike, da je na spodnji spletni povezavi objavil tehnično popravljen (zaklenjene celice) obrazec Ponudbenega predračuna.

V ponudbenem predračuni ni bilo narejenih vsebinskih popravkov, vendar morajo ponudniki v ponudbi predložiti izpolnjen novo objavljeni obrazec Ponudbenega predračuna, to je obrazec Ponudbenega predračuna, ki ga je naročnik objavil s popravkom, ki je dostopen na spodnji spletni povezavi.

Popravljene strani razpisne dokumentacije so ponudnikom na voljo na spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/2015-78225759659520/Popravek_st.1.zip

Datum objave: 15.05.2013   13:58
Projekt: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE - KAMNIK
Podprojekt: VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ

Informativni sestanek s ponudniki za projekt »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ« je potekal dne 08.05.2013 z začetkom ob 10:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ in na lokaciji nameravane investicije.

V imenu naročnika je g. Andrej Urbanc, pozdravil vse prisotne na informativnem sestanku ter predstavil ostale predstavnike naročnika:
- g. Borut Železnik, predstavnik projektanta Hidroinženiring d.o.o.
- g. Grmek, predstavnik upravljavca JKP Prodnik d.o.o.
- ga. Aleksandra Krivic, predstavnica svetovalnega inženirja SL CONSULT d.o.o.

V imenu naročnika je g. Andrej Urbanc na kratko predstavil predmet javnega naročila. Skupina projektov "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik" zajema dva projekta, ki vsak zase predstavljata samostojen, enoten sistem oskrbe s pitno vodo:
• Projekt št. 1: Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik,
• Projekt št. 2: Oskrba s pitno vodo v občinah Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin.

Podprojekt »Vodooskrbni sistem v občini Mengeš« predvideva izgradnjo primarnega oskrbnega vodovoda v dolžini 3.325 m s črpališčem in prečrpališčem.

Izvajanje razpisanih del bo potekalo po terminskem planu, in sicer predvidoma:

Odsek 1: GRADNJA FAZA 1 – TRASA OB OBVOZNICI 01.09.2013 – 30.04.2014
Odsek 2: GRADNJA FAZA 2 – POVEZAVA NA DOMŽ. OSKRBNI SISTEM 01.05.2014 – 31.10.2014
Odsek 3: GRADNJA FAZA 3 – NAVEZAVA IN ČRPALIŠČE 1.11.2014 – 30.04.2015

Izpostavil je nekaj pomembnejših podatkov glede sestave in oddaje ponudbe:

• Ponudniki so dolžni svoje ponudbe dostaviti na naslov naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ, najkasneje do 29.05.2013, do vključno 09:00 ure po lokalnem času.

• Odpiranje ponudb bo javno, dne 29.05.2013, ob 10:00 uri, na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ.

V nadaljevanju je g. Železnik, predstavnik projektanta Hidroinženiring d.o.o. predstavil tehnične specifikacije projekta. V nadaljevanju sta g. Grmek in g. Urbanc predstavila obstoječe stanje.

Morebitni ponudniki so bili povabljeni k postavljanju vprašanj. Morebitni ponudniki so imeli naslednja vprašanja:

V1: Ali so vsa dovoljenja in soglasja že pridobljena?

O1:Gradbena dovoljenja za vse tri odseke so že pridobljena.

V2: Ali je mogoč ogled projektov?

O2: Da, ogled projektov je mogoč po predhodni najavi na naslovu: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, SI – 1234 Mengeš, Vodja projekta: Andrej Urbanc, Številka telefona: +386 1 724 71 04, Številka telefaksa: +386 1 723 89 81, E-pošta: andrej.urbanc@menges.si.

Sledil je ogled lokacije nameravane investicije.

Morebitni ponudniki so bili povabljeni k postavljanju vprašanj. Morebitni ponudniki so imeli naslednja vprašanja:

V1: Ali obstaja možnost rezervnega priklopa na Krvavški vodovod?

O1: Možnost seveda obstaja, vendar se to ne nanaša na izvedbo predmetnega javnega naročila.

V2: Ali so vrtine že narejene?

O2: Da.

V3: Ali je ob obvoznici servisna cesta? Ali se posega v telo obvoznice?

O3: Servisna cesta poteka ob delu obvoznice, ne pa po celotni dolžini. V telo obvoznice se ne posega, vodovod poteka ob cesti.

V4: Ali je teren prodnat?

O4: Da, teren je prodnat do 20m, nato je dolomit.

V5: Ali se pri Pšati podvrtava?

O5: Da.

Informativni sestanek in ogled lokacije sta se zaključila ob 11:00 uri.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Operacijo bodo sofinancirali Evropska unija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Občina Mengeš.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Mengeš, 08.05.2013

Zapisala:
Aleksandra Krivic, svetovalni inženir SL CONSULT d.o.o.


Datum objave: 21.05.2013   14:43
V1: Spoštovani,

V popisu del, tesarska-krovska dela, med postavkami ni opisa, ki bi vključeval pokrivanje strešne konstrukcije. Ali to ni predvideno oz. ali postavka manjka?

Hvala za odgovor.

O1: Postavka 2.4.4 (na listih 2.2. in 3.2.) vključuje tudi pokrivanje strešne konstrukcije (priprava in polaganje opečnih strešnikov).
_______________________

V2: Spoštovani,

obračam se na vas v zvezi z ponudbo OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK, VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ.
Pri pregledu popožisa del je bilo ugotovljeno kar nekaj nejasnosti, prosim za odgovor.
V segmentu popisa del "Poddela 2 : NN DOVOD V SKLADU S PROJEKTNIMI POGOJI IN SOGLASJEM ZA PRIKL" ugotavljamo pomankljiv in napačen (količinsko) popis

Postavka 1
Kabelska skupinska priključna merilna omara KPO, izdelava priklopa v TP komplet z:

Ni razvidno za kakšno omaro gre, ne opreme v njej, skratka popolnoma nedefinirana omara. Prosimo za več podatkov o tem (enopolna shema, izgled omare, vezalna shema).

Postavka 6

Izdelava kabelske glave, skupaj s priklopom v novi KPMO

Ni razvidno za koliko število kablov glede na količino (8 kpl) kabelskih glav? Število kabelskih glav (kpl)?

Postavka 10

Izdelava meritev in merilnih protokolov, vris trase v komunalni kataster (1800m)

Napačna enota mere in količina. Je možno popraviti?

Je možen vpogled v projektno dokumentacijo?, na portalu je namreč ni. Prosim za čimprejšnji odgovor, da lahko pristopimo k korektni izdelavi ponudbe.

lep pozdrav
Boris Kerle

O2:
Vezano na vprašanje glede Postavke 1 - Kabelska skupinska priključna merilna omara KPO, izdelava priklopa v TP komplet z:

Enopolna shema je v PZI načrtu (št. projekta 40-1503-00-2010- 4. načrt električnih instalacij -projektant BAMA d.o.o.). Del objektov je že priključen in se ne spreminja, nove vrtine na Mengeškem polju pa imajo določeno zahtevano opremo v Ponudbenem predračunu (zavihek 4.1., pogl. 1.2 NN DOVOD).

Vezano na vprašanje glede Postavke 6 - Izdelava kabelske glave, skupaj s priklopom v novi KPMO

Tipska kabelska glava na koncu vsakega kabla.

Vezano na vprašanje glede Postavke 10 - Izdelava meritev in merilnih protokolov, vris trase v komunalni kataster (1800m)

V tej postavki je v metražo vključena tudi izdelava merilnih protokolov.

Vezano na možnost vpogleda v dokumentacijo ponavljamo, da je vpogled možen po predhodni najavi na naslovu:

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, SI – 1234 Mengeš
Vodja projekta: Andrej Urbanc
Številka telefona: +386 1 724 71 04
Številka telefaksa: +386 1 723 89 81
E-pošta: andrej.urbanc@menges.si


Datum objave: 23.05.2013   08:33
V1: : Spoštovani!
1.Prosimo, da spremenite pogoj število izvodov ponudbe (1ORIGINAL IN 3 KOPIJE) iz navodil ponudnikom, saj SMO PREPRIČANI, da v fazi ponudbe zadostuje en izvod (ORIGINAL), ter da zahtevo po kopijah lahko zahtevate od IZBRANEGA ponudnika ( s podpisom izjave v razpisu, ali z zahtevo v pogodbi itd.,).Prepričani smo, da se lahko malo ekološko obnašamo ter ponudnikom vsaj malo prihranite stroške pri izdelavi ponudbe.
Lep pozdrav!

O1: Naročnik spreminja zahtevo po številu izvodov ponudbe, in sicer tako, da naj bo ponudba sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije. Na ponudbi naj bo jasno označeno »Original« in »Kopija 1«.

Popravljene strani razpisne dokumentacije so dostopne na spodnji spletni povezavi.
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/2015-120173335577952/Popravek_st.3.zip