Dosje javnega naročila JN2480/2013
Naročnik: OBČINA MENGEŠ 
Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji
ZJN-2: Odprti postopek

JN2480/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2013
JN2735/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2013
JN2789/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2013
JN3230/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2013
JN3523/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2013
JN3739/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2013
    JN2480/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na kanalizaciji

Datum objave: 4. 3. 2013
Številka objave: JN2480/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, Kontakt: Andrej Urbanc, SI-1234 Mengeš.
Tel. +386 17247104. Telefaks +386 172238981. E-pošta andrej.urbanc@menges.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.menges.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA MENGEŠ Z IZGRADNJO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SEVERNEM IN VZHODNEM DELU MESTA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje občine Mengeš, Slovenija.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Operacija »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA MENGEŠ Z IZGRADNJO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SEVERNEM IN VZHODNEM DELU MESTA« obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju Severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom, v skupni dolžini 2.624 m in izgradnja kanalizacijskega sistema na območju pod Grobeljsko cesto, v skupni dolžini 1.178 m. Operacija zajema tudi celovito obnovo komunalne infrastrukture teh območij, in sicer poleg izgradnje fekalne kanalizacije tudi obnovo vodovoda, javne razsvetljave ter cestišč z odvodnjavanjem, TK kanalizacijo in plinovodno omrežje gradita koncesionarja in ni predmet tega razpisa.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
45232410 (Kanalizacijski objekti)
39350000 (Oprema za kanalizacijska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Operacija »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA MENGEŠ Z IZGRADNJO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SEVERNEM IN VZHODNEM DELU MESTA« obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju Severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom, v skupni dolžini 2.624 m in izgradnja kanalizacijskega sistema na območju pod Grobeljsko cesto, v skupni dolžini 1.178 m. Operacija zajema tudi celovito obnovo komunalne infrastrukture teh območij, in sicer poleg izgradnje fekalne kanalizacije tudi obnovo vodovoda, javne razsvetljave ter cestišč z odvodnjavanjem, TK kanalizacijo in plinovodno omrežje gradita koncesionarja in ni predmet tega razpisa.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1428 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi garancijo za resnost ponudbe. Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 50.000,00 EUR. Original garancije za resnost ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe
V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani nadzornega inženirja in naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku za podpis ponudbe in pogodbe, neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov, deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja sporazuma ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja;
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012);
3. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS// oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
4. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 2, 4 in 5 v točki III.2.1 Obvestila o naročilu (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
7. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 3.000.000,00 EUR;
8. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega računa;
9. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
10. da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa1 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB+ oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB+ (V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov.)

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila:
-pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1. Dokazilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
-samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Dokazilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 3.000.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa1 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB+ oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB+ (V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov.)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 3.000.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa1 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB+ oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB+ (V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov.)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
11. da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj en (1) kanalizacijski sistem v dolžini vsaj 6.000 m, premera vsaj DN250 in en (1) vodovodni sistem iz duktilne litine (NL) dolžine vsaj 4.000 m in en (1) projekt izgradnje kanalizacij javne razsvetljave v dolžini vsaj 1.000 m s pripadajočimi svetilkami in en (1) projekt obnove cest oziroma ulic v dolžini vsaj 7.000 m;
12. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj enega (1) kanalizacijskega sistema v dolžini vsaj 3.000 m, premera vsaj DN250 in enega (1) vodovodnega sistema iz duktilne litine (NL) dolžine vsaj 2.000 m in en (1) projekt izgradnje kanalizacij javne razsvetljave v dolžini vsaj 500 m s pripadajočimi svetilkami in en (1) projekt obnove cest oziroma ulic v dolžini vsaj 3.500 m; Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit. Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
13. da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec: 5.9: Reference ponudnika kot izvajalca
• Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
• Obrazec 5.12: Obrazec za življenjepise
• Obrazec 5.13: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
• Obrazec 5.17: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 4. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 4. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo izgradnje kanalizacijskega sistema na območju Severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom in izgradnje kanalizacijskega sistema na območju pod Grobeljsko cesto delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 20.03.2013 ob 10:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI – 1234 MENGEŠ.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/2015-105822069317184/Razpisna_doku
mentacija_Gradnje_KANAL_MENGES.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 2. 4. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2735/2013, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 11. 3. 2013
  • JN2789/2013, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 12. 3. 2013
  • JN3230/2013, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 21. 3. 2013
  • JN3523/2013, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 28. 3. 2013
  • JN3739/2013, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 3. 4. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2013   16:11
V1: Kdaj bodo objavljeni popisi del?

O1: Naročnik je objavil Poglavje 3 in Poglavje 4 Razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-268594862144064/Popravek_st.1_Gradnje_KANAL_MENGES.zip)
______________________________

V2: Pozdravljeni. Zanima nas, kje je možno dobiti popise del?

O2: Naročnik je objavil Poglavje 3 in Poglavje 4 Razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-268594862144064/Popravek_st.1_Gradnje_KANAL_MENGES.zip)
______________________________

V3: Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ne najdemo popisa del za pripravo predračuna. Prosimo za pojasnilo, kje se popis nahaja.
V primeru, da popisa del za pripravo predračuna še niste objavili vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za toliko dni kod bo znašala zamuda pri objavi.
Lep pozdrav.

O3: Naročnik je objavil Poglavje 3 in Poglavje 4 Razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-268594862144064/Popravek_st.1_Gradnje_KANAL_MENGES.zip)

Naročnik podaljšuje vse roke in sicer:
Rok za prejem ponudb: 17.4.2013 do 9:00 uri
Datum odpiranja ponudb: 17.4.2013 do 10:00 uri
Rok za prejem vprašanj: 9.4.2013
______________________________

V4: Spoštovani,
glede na zahteve v razpisni dokumentaciji za ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika ste postavili pogoj da, mora ponudnikova bonitetna ocena znašati najmanj od SB1 do SB5. Glede na splošno stanje gospodarstva v Sloveniji posebej pa še v gradbeni dejavnosti, se je za leto 2010, 2011 in 2012 bonitetna ocena vsem gospodarskim subjektom bistveno poslabšala. Zato vas prosimo, da omenjeni kriterij oz. pogoj ustrezno spremenite, tako da bo možno sodelovanje ponudnikov tudi z bonitetno oceno SB6. Glede spremembe bonitetne ocene, da bi se pogoj spremenil vsaj na bonitetno oceno SB6, vam spodaj citiramo uradno stališče AJPESA in sicer:
»Kljub dejstvu, da je več kot polovici vseh slovenskih podjetij pripisana bonitetna ocena SB5 ali boljša, pa je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah povprečna napovedana verjetnost neplačila v 7 bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) približno enaka povprečni verjetnosti neplačila kot velja za vsa slovenska podjetja. Bonitetna ocena SB6 torej pomeni nadpovprečno, ocena SB7 pa povprečno zmožnost podjetja za poravnanje svojih obveznosti.
Ker se zavedamo, da se pri prijavah na javne razpise velikokrat zahteva bonitetna ocena SB5 (kot zadnja investicijska ocena po lanskem modelu), bomo o letošnjih novostih v procesu ocenjevanja kreditnega tveganja v naslednjem tednu obvestili zavezance za javna naročila in Državno revizijsko komisijo.« to besedilo je AJPES uradno že objavil konec meseca maja 2011.
Prosimo vas, da premislite glede bonitetne ocene in upoštevate zgoraj navedeno uradno stališče AJPESA.
Lep pozdrav!

O4: Naročnik vztraja pri bonitetni oceni, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.
______________________________

V5: Spoštovani,

Kje se nahajajo popisi del oz. kje jih lahko dobim?

Hvala in lep pozdrav.

O5: Naročnik je objavil Poglavje 3 in Poglavje 4 Razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-268594862144064/Popravek_st.1_Gradnje_KANAL_MENGES.zip)
______________________________


Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 17.04.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 17.04.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ.
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od novega roka za oddajo ponudb, to je od 17.04.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od novega roka za oddajo ponudb, to je od 17.04.2013.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so ponudnikom na voljo na spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-268594862144064/Popravek_st.1_Gradnje_KANAL_MENGES.zip


Datum objave: 20.03.2013   09:34
V1: Spoštovani,
V opisu za kanalizacijske cevi in jaške (gravitacijski kanali), navajate da gre za cevi iz umetnih mas, za jaške pa je smiselno uporabiti enak material. torej lahko ponudnik sam izbere material iz katerega bodo cevi in jaški kot npr. PE rebraste cevi SN8 in PE jaški?

O1: Vrste materialov za kanalizacijske cevi so jasno definirane v poglavju 3.4. Posebne zahteve naročnika in jih je potrebno upoštevati.
Vrsto materiala za jaške (sorodnost materiala) dopolnjujemo tako, da glasi:
Jaški naj bodo iz polipropilena(PP), polietilena(PE) ali poliestra.
Dno jaška mora biti prilagojeno dejanskim priključitvam v/iz jaška. Prav tako mora biti mulda skladna s profilom cevi.


Datum objave: 20.03.2013   20:15
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je na spodnji povezavi objavil popravljene strani Razpisne dokumentacije, in sicer v Poglavju 3 str. 303, 304 in 305.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-69119175012288/Popravek_st._3_Popravljene_strani.zip


Datum objave: 25.03.2013   07:26
Informativni sestanek s ponudniki za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA MENGEŠ Z IZGRADNJO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SEVERNEM IN VZHODNEM DELU MESTA« je potekal dne 20.03.2013 z začetkom ob 10:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ in na lokaciji nameravane investicije.

V imenu naročnika je g. Andrej Urbanc, pozdravil vse prisotne na informativnem sestanku ter predstavil ostale predstavnike naročnika:
- g. Jože Vrhovec, predstavnik projektanta BNG d.o.o.
- g. Rok Ahačič, predstavnik projektanta Protim Ržišnik Perc d.o.o.
- g. Janez Krumpak, predstavnik svetovalnega inženirja SL CONSULT d.o.o.

V imenu naročnika je g. Andrej Urbanc na kratko predstavil predmet javnega naročila. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom, v skupni dolžini 2.624 m in izgradnja kanalizacijskega sistema na območju pod Grobeljsko cesto, v skupni dolžini 1.178 m. Operacija zajema tudi celovito obnovo komunalne infrastrukture teh območij, in sicer poleg izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije tudi obnovo vodovoda, javne razsvetljave ter cestišč z odvodnjavanjem, TK kanalizacijo in plinovodno omrežje gradita koncesionarja in ni predmet tega razpisa.

Izvajanje razpisanih del bo potekalo po terminskem planu, in sicer predvidoma:

Vrsta del Obdobje

IZGRADNJA OBMOČJE GROBELJSKA Gradnja 01.08.2013 – 30.04.2014
Rok za reklamacijo 01.05.2014 – 30.04.2016
IZGRADNJA SEVERNI DEL – OBMOČJE A Gradnja 01.02.2014 – 30.11.2014
Rok za reklamacijo 01.12.2014 – 30.11.2016
IZGRADNJA SEVERNI DEL – OBMOČJE B Gradnja 01.10.2014 – 30.06.2015
Rok za reklamacijo 01.07.2015 – 30.06.2017

Izpostavil je nekaj pomembnejših podatkov glede sestave in oddaje ponudbe:

• Ponudniki so dolžni svoje ponudbe dostaviti na naslov naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ, najkasneje do 17.04.2013, do vključno 09:00 ure po lokalnem času.

• Odpiranje ponudb bo javno, dne 17.04.2013, ob 10:00 uri, na naslovu naročnika OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ.

• Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe mora najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb zastaviti vprašanja na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

• Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, vključno z načrti, ki so na vpogled, in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.

• Ponudnik mora zadostiti pogojem, navedenim v Podpoglavju 1.2 - Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in skladno s tem priskrbeti vse dokumente zahtevane v Podpoglavju 1.4 - Sestavni deli ponudbe.

• Cilj naročnika je dobiti čim več popolnih ponudb, zato naj ponudniki pred rokom za oddajo ponudb pregledajo pravilnost sestave ponudbe, kot je razvidno iz Podpoglavja 1.5 – Tabela predložitve zahtevanih dokumentov in izpolnjevanja pogojev.

• Naročnik bo upošteval kot edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika najnižjo ceno.

Morebitni ponudniki so bili povabljeni k postavljanju vprašanj. Morebitni ponudniki niso imeli vprašanj.

V nadaljevanju sta g. Ahačič, predstavnik projektanta Protim Ržišnik Perc d.o.o. in g. Vrhovec, predstavnik projektanta BNG d.o.o. predstavila tehnične specifikacije projekta.

Morebitni ponudniki so bili še enkrat opozorjeni, da dela zajemajo tudi celovito obnovo komunalne infrastrukture obravnavanih območij, in sicer poleg izgradnje fekalne kanalizacije in meteorne kanalizacije tudi obnovo vodovoda, javne razsvetljave ter cestišč z odvodnjavanjem. TK kanalizacijo in plinovodno omrežje gradita koncesionarja in nista predmet tega razpisa.

Morebitni ponudniki so bili povabljeni k postavljanju vprašanj. Morebitni ponudniki so imeli naslednje vprašanje:

V1:Uporaba katerih vrst materiala je predvidena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja?

O1:Za izgradnjo gravitacijske fekalne kanalizacije je sprejemljiva uporaba PVC polnostenskih cevi in PP polipropilen polnostenskih ali rebrastih cevi. Za izgradnjo tlačne fekalne kanalizacije je sprejemljiva uporaba PE gladkih polnostenskih cevi. Za izgradnjo meteorne kanalizacije je sprejemljiva uporaba PVC polnostenskih in PP polipropilenskih polnostenskih ali rebrastih cevi. Jaški naj bodo iz polipropilena (PP), polietilena (PE) ali poliestra. Vrste materialov so definirane v razpisni dokumentaciji in sicer v poglavju 3.4 Posebne zahteve naročnika.

Sledil je ogled lokacije nameravane investicije.

Informativni sestanek in ogled lokacije sta se zaključila ob 11:30 uri.

Operacijo izgradnje kanalizacijskega sistema na območju Severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom in izgradnje kanalizacijskega sistema na območju pod Grobeljsko cesto delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Operacijo izgradnje kanalizacijskega sistema na območju Severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom in izgradnje kanalizacijskega sistema na območju pod Grobeljsko cesto bodo sofinancirali Evropska unija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Občina Mengeš.

Operacijo celovite obnove komunalne infrastrukture, in sicer izgradnje meteorne kanalizacije, obnove vodovoda, obnove javne razsvetljave in izgradnje cestišč z odvodnjavanjem financira Občina Mengeš.

Mengeš, 20.03.2013

Zapisal:
Janez Krumpak, svetovalni inženir SL CONSULT d.o.o.


Datum objave: 27.03.2013   15:38
V1: Pozdravljeni!
Kakšna je ocenjena vrednost ponudbe?

O1: Ocenjena vrednost javnega naročila gradenj je 2.323.113,00 EUR brez DDV.

________________________

V2: Prosimo vas za pojasnilo in sicer:
Ali zadostimo pogoju " en (1) projekt obnove cest oz.ulic v dolžini vsaj 7.000 m", če priložimo referenco projekta Izgradnja avtoceste v dolžini 7.000 m?

O2: Da.

________________________


V3: Spoštovani,
Naročnika prosimo za dodatne objave in pojasnila:
1. Navesti debelino asfaltov v postavki 1.5.4 (sklop 1)
2. Kolikšna je dolžina 1 kosa obstoječih montažnih grbin (ležeči policaj) v postavki 1.1.8
3. Naročnika prosimo, da poda podrobnješi popis za dela pod postavko npr. 1.1.14 Prilagoditev naprav obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, prilagoditev na novopredvideno stanje. Specifikacijo koliko pokrovov se bo dvignilo in koliko zamnejalo, koliko AB vencev se bo obnovilo,...
4. Zanima nas kakšni so predvideni robniki? Klesani ali rezani?
5. Naročnika prosimo, da poda podrobnejšo specifikacijo del v postavki: Vzpostavitev obstoječega stanja, sanacija poškodb na elementih obstoječih objektov nastalih zaradi izgradnje nove kanalizacije (popravki raznih AB in kamnitih zidov, sanacija ograj, ureditev linijskih požiralnikov, hortikulturna ureditev...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja. (predvideti količine posameznih elementov oziroma naj naročnik predvidi strošek, ki se bo kasneje obračunal po dejanskih stroških)
6. Prosimo za detajle križanja vodov z obstoječimi
7. Prosimo za detajl - načrt obešanja tlačnega voda na mostno konstrukcijo.
8. Prosimo za načrt ponikovalnice.

O3:
1.
HODNIK
obrabno nosilni sloj - AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
CESTIŠČE
Dobava in vgrajevanje asfalta:
----------------------------------------
- nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A4 v deb. 6 cm
----------------------------------------
- obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm
2. Dolžina enega kosa obstoječih montažnih grbin (ležeči policaj) je cca. 5 m.
3. Ponudnik naj predvidene stroške oceni na podlagi ogleda obstoječega stanja na terenu.
4. Predvideni so klesani granitni robniki.
5. Ponudnik naj predvidene stroške oceni na podlagi ogleda obstoječega stanja na terenu.
6. Detajl križanja kanalizacije in vodovoda ter detajl križanja TK in Elektro kablov s kanalizacijo bo dostopen na spletni strani Občine Mengeš http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/
7. Detajl obešanja kanala na mostno konstrukcijo bo dostopen na spletni strani Občine Mengeš http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/
8. Detajl ponikovalnice bo dostopen na spletni strani Občine Mengeš http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/

________________________

V4: Ali se upoštevajo reference podizvajalca?

O4: Da, tehnične in kadrovske pogoje dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj.

________________________

V5: spoštovani,

Naročnika prosimo za pojasnilo, koliko črpalk je predvidenih v posameznem črpališču? Kajti nekje se v popisih pojavlja, da gre za tri črpalke, vendar pa potem v nadaljevanju ni ustrezno količinsko definirana ostala oprema v črpališču?

O5: Tako za območje A, zavihek 1.2.7 in območje B, zavihek 1.3.10, sta v vsakem črpališču predvideni dve (2) črpalki.
________________________

V6: Spoštovani!

Imam vprašanje v zvezi s terminskim planom:
Iz razpisne dokumentacije izhaja (Poglavje 2, stran 119) , da je trajanje naročila 1428 dni od podpisa pogodbe do Izdaje potrdila o izvedbi. Z upoštevanjem tabele (Poglavje 2, stran 78) pa so navedeni datumu pričetka in trajanja posameznega sklopa. Obe zahtevi pa medseboj nista usklajeni.
Primer:
1. Ob upoštevanju datumov iz te tabele je čas za izvedbo od 1.8.2013 do 30.6.2015 kar naša 699 dni in ne 670 kot je navedeno v (Poglavje 2, stran 119)
2. Leto 2016 je prestopno zato znaša rok za reklamacijo 731 dni
3. Čas gradnje + rok za reklamacijo je predviden od 1.8. 2013 do 30.6.2017 je daljši od 1428 dni, brez upoštevanja časa predvidenega od podpisa pogodbe do začetka del
Prosim, da poveste katere časovne okvire moramo upoštevati pri pripravi ponudbe
Hvala in lp

O6: Rok za dokončanje del je 699 dni (od podpisa pogodbe) in rok za reklamacijo napak 730 dni.

Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-3733502165568/Popravek_st.4.zip
________________________

V7: Pozdravljeni
Čas gradnje je v Zaporedju dogodkov med izvajanjem pogodbenih del (stran119) določen 670 dni. V ponudbi ter v zapisniku iz ogleda terena pa je rok za dokončanje del določen 698 dni. Kateri rok gradnje je pravilni?

O7: Rok za dokončanje del je 699 dni (od podpisa pogodbe) in rok za reklamacijo napak 730 dni.

Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-3733502165568/Popravek_st.4.zipDatum objave: 02.04.2013   15:05
V1: V Podpoglavju 1.2 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ste pri Tehnični in kadrovski sposobnosti, kot pogoj za Ponudnikovega odgovornega vodjo del zapisali, katere vse reference mora imeti odgovorni vodja del. Ali mora EN (ena oseba!) odgovorni vodja del izpolnjevati vse referenčne zahteve za kader ali lahko izpolnjuje te zahteve več odgovornih vodij del skupaj? Npr. En OVD izpolnjuje zahteve referenc glede kanalizacijskega sistema, vodovodnega sistma, drug OVD izpolnjuje zahteve referenc glede ceste, tretji spet glede izgradnje kanalizacije javne razsvetljave itn.. In tako vsi skupaj izpolnjujejo pogoje glede referenc OVD-ja.
In še: Mora imeti odgovorni vodja del izpolnjevati pogoj enega (1) kanalizacijskega sistema v dolžini vsaj 3.000 m, premera vsaj DN250 v samo enem referenčnem objektu? Ali se reference seštevajo. Prav tako se to vprašanje nanaša na ostale referenčne pogoje glede OVD-ja (referenca vodovodnega sistema, referenca izgradnje kanalizacij javne razsvetljave, obnove cest oz. ulic).

O1: Vse zahteve, ki izhajajo iz Pogoja št. 15, mora izpolnjevati en odgovorni vodja del.

Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno številko 15 Poglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in sicer se pogoj glasi:
»15. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
• enega (1) kanalizacijskega omrežja v dolžini vsaj 3.000 m (najmanj DN250) in
• enega (1) vodovodnega omrežja (iz NL) dolžine vsaj 2.000 m in
• enega (1) projekt izgradnje kanalizacij javne razsvetljave s pripadajočimi svetilkami v dolžini vsaj 500 m in
• enega (1) projekt obnove cest oziroma ulic v dolžini vsaj 3.000 m
Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.«

Popravljene strani razpisne dokumentacije so dostopne na spletni povezavi:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2015-117447286377696/Poravek_st.5.zip
___________________________

V2: Vaša zahteva po referencah je 1 projekt, kjer se je izvajala obnova cest in ulic v dolžini 7 km in tudi izgradnja avtoceste v dolžini 7 km.
1. Ko se obnavlja določen odsek ceste ali ulice, se to NIKOLI ne izvaja V SKUPNI DOLŽINI 7 KM (lahko preverite na DRSCju), saj bi to povzročilo prevelik zastoj v prometu.Maksimalna dolžina, ki se rekonstruira se giblje med 500 in 1.000 metrov!
2. Vse avtoceste, ki so se gradile v RS, so bile zanje podpisane pogodbe med večimi pogodbenimi partnerji in podjetja, ki so izvedla izgradnjo avtoceste v 1 kosu dolžine 7 km, so danes v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi.
Glede na podana dejstva vas naprošamo za omilitev pogoja reference za avtoceste na 2 km, ali pa dovolite seštevanje večih referenčnih objektov do skupne dolžine 7 km. Najlepša hvala

O2:

Naročnik pojasnjuje, da zahteva izkušnje pri obnovi cest oziroma ulic v zahtevani dolžini, pri čemer bo kot ustrezno referenco za izkazovanje tega pogoja (obnova ceste oziroma ulice) upošteval tudi izgradnjo avtoceste v zahtevani dolžini.

Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno številko 14 Poglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in sicer se pogoj glasi:
»14. da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj:
• dva (2) kanalizacijska omrežja v dolžini vsak vsaj 3.000 m (najmanj DN250) in
• dva (2) vodovodna omrežja (iz NL) dolžine vsak vsaj 2.000 m in
• dva (2) projekta izgradnje kanalizacij javne razsvetljave s pripadajočimi svetilkami v dolžini vsak vsaj 500 m in
• dva (2) projekta obnove cest oziroma ulic v dolžini vsak vsaj 3.000 m«

Popravljene strani razpisne dokumentacije so dostopne na spletni povezavi:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2015-117447286377696/Poravek_st.5.zip
___________________________

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je na spodnji povezavi objavil popravljene strani Razpisne dokumentacije, in sicer v Poglavju 1 str. 47, 48 in 70.

Popravljene strani razpisne dokumentacije so dostopne na spletni povezavi:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2015-117447286377696/Poravek_st.5.zipDatum objave: 05.04.2013   15:21
V1: Vprašanje postavljamo v zvezi z novimi pogoji tehnične in kadrovske usposobljenosti pod zaporedno št. 14 poglavje 1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Če podjetje izpolnjuje pogoje pred spremembo iz 2.4.2013 samo z enim javnim naročilom ali je potrebno da pridobivamo referenčna potrdila še za eno javno naročilo.

O1: Ponudnik mora izpolnjevati pogoje kot so bili določeni z Obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku dne 3.4.2013, številka objave: JN3739/2013, torej da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj:
• dva (2) kanalizacijska omrežja v dolžini vsak vsaj 3.000 m (najmanj DN250) in
• dva (2) vodovodna omrežja (iz NL) dolžine vsak vsaj 2.000 m in
• dva (2) projekta izgradnje kanalizacij javne razsvetljave s pripadajocimi svetilkami v dolžini vsak vsaj 500 m in
• dva (2) projekta obnove cest oziroma ulic v dolžini vsak vsaj 3.000 m.
Ponudnik ne more izkazati izpolnjevanje pogoja z enim (1) projektom v dvakratni zahtevani dolžini.
_________________________

V2: Vaše zahteve glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati en odgovorni vodja del krši temeljna načela Zakona o javnih naročilih. Taki pogoji ustvarjajo diskriminacijo in neenakopravnost potencialnih ponudnikov in s tako ostrimi pogoji naročnik krši temeljno načelo zagotavljanja konkurence med potencialnimi ponudniki in ga na tak način celo preprečuje. Naročnik mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo potencialnih ponudnikov in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.
Zaradi zgoraj naštetega, vas pozivamo, da spremenite, oz. omilite pogoje glede zahtev odgovornega vodje del, da boste s tem zagotovili večjo konkurenčnost med potencialnimi ponudniki oz. zagotovili večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.
In sicer na tak način (tako kot so postavljali pogoje tudi drugi naročniki na podobnih projektih):
- predlagamo da se zahteva en odgovorni vodja del, ki naj izpolnjuje samo en pogoj izmed vseh navedenih
(- enega (1) kanalizacijskega omrežja v dolžini vsaj 3.000 m (najmanj DN250) in
- enega (1) vodovodnega omrežja (iz NL) dolžine vsaj 2.000 m in
- enega (1) projekt izgradnje kanalizacij javne razsvetljave s pripadajočimi svetilkami v dolžini vsaj 500 m in
- enega (1) projekt obnove cest oziroma ulic v dolžini vsaj 3.000 m)
Ostale zahteve, ki jih ne izpolnjuje odgovorni vodja del, naj izpolnjujejo posamezni vodje del posamično, za vsako zahtevano referenco eden. Takšen pogoj je sorazmeren z javnim naročilom in s samo izvedbo dela. Na tak način se zagotovi boljši nadzor in boljša kvaliteta izvedbe.
Če pogojev ne boste spremenili, bomo zaradi suma favoriziranja določenega potencialnega ponudnika primorani vložiti revizijski zahtevek na razpisne pogoje.

O2: Odgovorni vodja del mora biti imenovan skladno z 76. členom ZGO-1. Če izvajalec prevzame celotno gradnjo mora odgovorni vodja del izpolnjevati vse zahtevane reference. Izvajalec, ki prevzame le določena dela (podizvajalec) pa mora imenovati odgovornega vodjo del za prevzeta dela; reference se v tem primeru seštevajo.
_________________________

V3: Spoštovani!
Ker gre za dograditev Scade vas naprošamo da poveste kdo je obstoječi vzdrževalec scade.
Vnaprej hvala,LP

O3: Vzdrževalec SCADA sistema na JKP Prodnik d.o.o. Domžale je Hidria inženiring d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič.Datum objave: 10.04.2013   14:58
V1: Spoštovani,
V popisu del: Izkop jame v zemljišču 3-4. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja 70x84x70 cm skupaj z jaškom s pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden. - Ali je potrebni upoštevati temelj navedene dimenzije (ni tipski) ali lahko uporabimo tipske dimenzije (100/80/100 ali 70/40/70)?

O1: Naročnik spreminja opis naslednjih postavk v Ponudbenem predračunu:
• Erjavčeva ulica – gradbena in montažna dela ter material (Zavihek 2.2.3.1 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 1.1.3
• Aljaževa ulica - gradbena in montažna dela ter material (Zavihek 2.2.3.2 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 2.1.3
• Finžgarjeva ulica - gradbena in montažna dela ter material (Zavihek 2.2.3.3 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 3.1.3
• Čopova ulica - gradbena in montažna dela ter material (Zavihek 2.2.3.4 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 4.1.3
• Kolodvorska cesta - gradbena in montažna dela ter material (Zavihek 2.2.3.5 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 5.1.3
• Veselovo nabrežje - gradbena in montažna dela ter material (Zavihek 2.2.3.6 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 6.1.3
kot sledi:
Namesto:
Izkop jame v zemljišču 3-4. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja 70x84x70 cm skupaj z jaškom s pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden.
Beri:
Izkop jame v zemljišču 3-4. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja 70x40x70 cm z luknjo Ø 16 cm za natik kandelabra, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden.
PONUDNIKI MORAJO PRI PRIPRAVI PONUDBE UPOŠTEVATI NAVEDENO SPREMEMBO! (z namenom, da ne bi oteževal priprave ponudbe, naročnik popravljenega Ponudbenega predračuna ne bo objavil)
Dimenzije temelja so torej 70x40x70 cm.
_________________________

V2: Oddano: 8.4.2013, 12:43
Kanal Sk - A Postavka 2.2.6 Humusiranje zelenice z deponiranim humusom in sajenje s travnim semenom m3 130,00.
Nato je v Zaključnih delih postavka 2.5.3 Humusiranje zelenice z deponiranim humusom,v debelini 30 cm,planiranje in zasajenje s travnimi semeni m2 130,00.
Mislimo, da je enota mere m2 ne pa m3. Zakaj je postavka 2x.

O2: Naročnik briše naslednjo postavko v Ponudbenem predračunu:
• Kanal Sk-A (Zavihek 1.1.2 v elektronski verziji Ponudbenega predračuna), postavka 2.2.6
PONUDNIKI MORAJO PRI PRIPRAVI PONUDBE UPOŠTEVATI NAVEDENO SPREMEMBO, IN SICER TAKO, DA V POSTAVKO NE VPIŠEJO CENE V EUR! (z namenom, da ne bi oteževal priprave ponudbe, naročnik popravljenega Ponudbenega predračuna ne bo objavil)
Za humusiranje zelenic je enotna mera m2.
_________________________

V3: V popisu del pri kanalizaciji so zajeti izkopi, asfalti itd., nato pa so v popisih del Vodovod ponovno zajeti izkopi , asfalti oz. vsa gradbena dela od rušitev asfalta dalje. Ali se te količine ne podvajajo, saj poteka vodovod isto kot kanali.

O3: Za vsak komunalni vod je v popisih zajet sorazmerni del rušenja in obnove zgornjega ustroja.