Dosje javnega naročila JN6277/2013
Naročnik: OBČINA VIPAVA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN6277/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2013
JN7009/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2013
JN7551/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2013
JN7859/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2013
JN8186/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2013
    JN6277/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 101-172660
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 24. 5. 2013
Številka objave: JN6277/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, Kontakt: Božidar Lavrenčič, V roke: Božidar Lavrenčič, SI-5271 Vipava.
Tel. +386 53643410. Telefaks +386 53643412. E-pošta obcina.vipava@siol.net.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU VIPAVE – SKLOP 1«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Idrija (mestne ulice).
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet razpisa vključuje dva sklopa:

- Sklop 1: KANALIZACIJA; izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307, s ciljem, da bo po zaključku projekta v tej aglomeraciji vsaj 95% PE priključenih na javno kanalizacijo in CČN (skupne dolžine 4,52 km) in izgradnja povezovalnega kanala, dolžine 4,93 km, od aglomeracij Orehovica ID 1281 in Podbreg (Hrašče) ID 1279 do obrtne cone Vipava, ki bo v sklopu projekta povezal navedeni aglomeraciji ter del naselja Podnanos (aglomeracija Poreče ID 1280) na CČN Vipava, v nekaj naslednjih letih po zaključku projekta pa tudi preostali del naselja Podnanos s preostalimi zaselki (aglomeracija Poreče ID 1280);

- Sklop 2: ČISTILNA NAPRAVA; izgradnja nove centralne čistilne naprave Vipava, kapacitete 6000 PE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1095 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 1: KANALIZACIJA
1)KRATEK OPIS Sklop 1: KANALIZACIJA obsega izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307, s ciljem, da bo po zaključku projekta v tej aglomeraciji vsaj 95% PE priključenih na javno kanalizacijo in CČN (skupne dolžine 4,52 km) in izgradnja povezovalnega kanala, dolžine 4,93 km, od aglomeracij Orehovica ID 1281 in Podbreg (Hrašče) ID 1279 do obrtne cone Vipava, ki bo v sklopu projekta povezal navedeni aglomeraciji ter del naselja Podnanos (aglomeracija Poreče ID 1280) na CČN Vipava, v nekaj naslednjih letih po zaključku projekta pa tudi preostali del naselja Podnanos s preostalimi zaselki (aglomeracija Poreče ID 1280);
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Kanalizacijski sistem skupne dolžine 4,52 km in povezovalni kanal dolžine 4,93 km.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 1095 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA • Sklop 2: ČISTILNA NAPRAVA
1)KRATEK OPIS Sklop 2: ČISTILNA NAPRAVA obsega izgradnjo nove čistilne naprave Vipava, kapacitete 6.000 PE.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 1095 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi garancijo za resnost ponudbe, z veljavnostjo najmanj sto petdeset (150) dni od roka za oddajo ponudb. Za Sklop 1 mora biti v vrednosti 50.000,00 EUR, za Sklop 2 mora biti v vrednosti 45.000,00 EUR.

V roku enaindvajsetih (21) dneh po podpisu pogodbe za posamezen sklop mora izbrani ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV) kot je določeno v posebnih pogojih - »Rdeča knjiga« in v dodatku k ponudbi ter z veljavnostjo najmanj devetdeset (90) dni po roku izvedbe naročila, torej do 28.09.2016, sicer pogodba ni veljavna.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila situacij je (30.) dan po prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudnik lahko predloži ponudbo le za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za oba sklopa, mora biti ponudba sestavljena tako, da omogoča ocenjevanje za vsak posamezen sklop posebej.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov.
V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

2. Da ponudnik na dan ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

3. Da ponudnik na dan ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

4. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali ni bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.


• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokatilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

5. Da ponudnika ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

6. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

7. Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

8. Da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jih lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
Dokazilo o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.

9. Da je ponudnik skladno s predpisi države v kateri ima svoj sedež registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 4: Izjava ponudnika o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
IZJAVA št. 4: Izjava ponudnika o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti
Dokazilo o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti:

• za Sklop 1: 4.000.000,00 EUR
• za Sklop 2: 3.500.000,00 EUR

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
OBRAZEC št. 5.8: Finančni podatki
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
OBRAZEC št. 5.8: Finančni podatki
Dokazilo o letnih prihodkih oz. o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011.

Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja.

Dokument mora biti original.


11. Da ima ponudnik dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek:

• za Sklop 1 vsaj 150.000,00 EUR
• za Sklop 2 vsaj 200.000,00 EUR

OBRAZEC št. 5.9: Pismo o nameri (banke, zavarovalnice)

Dokument mora biti original.

12. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (Izjava št 5)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (Izjava št. 5)

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.


13. Da ima ponudnik bonitetno oceno, ki temelji na pravilih BASEL II, najmanj SB6

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
Bonitetna ocena po sitemu BASEL II na podlagi računovodskih izkazov mora izkazovati bonitetno oceno najmanj SB6.
Predložitev obrazca S.BON-1, ki ga izda AJPES. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Dokazilo o boniteti poslovanja podjetja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.

Dokazila morajo biti original.

14.Da ponudnik ni imel blokiranih vseh poslovnih računov skupno več kot 10 dni v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila (upošteva se seštevek vseh blokiranih dni pri vseh poslovnih računih)

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranih vseh poslovnih računov skupno več kot 10 dni v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranih vseh poslovnih računov skupno več kot 10 dni v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.

Potrdila morajo biti original.

15. Da ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe izdano s strani poslovne banke v višini

• za Sklop 1: 50.000,00 EUR
• za Sklop 2: 45.000,00 EUR.

OBRAZEC št. 5.3: Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Dokument mora biti original.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
16. Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil kot glavni izvajalec izgradil vsaj:

•za Sklop 1
- vsaj tri (3) kanalizacijska omrežja v dolžini vsako vsaj 5.000 m;

•za Sklop 2

- dve (2) čistilni napravi za odpadne komunalne vode kapacitete najmanj 5.000 PE.

Vsi referenčni objekti morajo imeti pridobljeno uporabno dovoljenje. (za objekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri objekt obratuje).

Obrazec št.: 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca
Obrazec št. 5.11 a Sklop 1: Referenčna potrdila ponudnika za Sklop 1 KANALIZACIJA, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
Obrazec št. 5.11 b Sklop 2: Referenčna potrdila ponudnika za Sklop 2 ČISTILNA NAPRAVA, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.

Dokazila so lahko overjena kopija dokumenta.

17. Da ima ponudnikov odgovorni vodja del za Sklop 1 Kanalizacija (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil izkušnje pri izvedbi:

- vsaj treh (3) kanalizacijskih omrežji v dolžini vsako vsaj 5.000 m;

Odgovorni vodja del za kanalizacijo bo moral v času izvedbe projekta izpolnjevati vse pogoje Zakona o graditvi objektov.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času izvedbe projekta vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise
Obrazec 5.14 a Sklop 1: Referenčna potrdila odgovornega vodje za Sklop 1 KANALIZACIJA, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.

Dokazila so lahko overjena kopija dokumenta.

18. Da ima ponudnikov odgovorni vodja del - za Sklop 2 Čistilna naprava (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil izkušnje pri izvedbi:

- dveh (2) čistilnih naprav za odpadne komunalne vode kapacitete najmanj 5.000 PE.

Odgovorni vodja del za čistilno napravo bo moral v času izvedbe projekta izpolnjevati vse pogoje Zakona o graditvi objektov.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času izvedbe projekta vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise
Obrazec 5.14 b Sklop 2: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za Sklop 2 ČISTILNA NAPRAVA, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.

Dokazila so lahko overjena kopija dokumenta.

19. Da ima ponudnikov odgovorni vodja posameznih del – strojno tehnološka dela - Sklop 2 Čistilna naprava (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil izkušnje pri izvedbi:

- dveh (2) čistilnih naprav za odpadne komunalne vode kapacitete najmanj 5.000 PE.

Odgovorni vodja posameznih del – strojno tehnološka dela za čistilno napravo bo moral v času izvedbe projekta izpolnjevati vse pogoje Zakona o graditvi objektov .
Odgovorni vodja posameznih del – strojno tehnološka dela bo moral biti v času izvedbe projekta vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise
Obrazec 5.14 c Sklop 2: Referenčna potrdila odgovornega vodje posameznih del – za strojno tehnološka dela za Sklop 2 ČISTILNA NAPRAVA, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.

Dokazila so lahko overjena kopija dokumenta.

20. Da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje vsaj pogoje, določene s strani naročnika v Poglavju 3 – Tehnične specifikacije in Ponudbenem predračunu - Poglavje 4 razpisne dokumentacije

• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
Izjava o vgrajeni opremi in materialih (Izjava št. 9)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava o vgrajeni opremi in materialih (Izjava št. 9)

Izjava oziroma dokazila morajo biti original.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 7. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 7. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Občina Vipava
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Za ponudnika je priporočljivo, da obišče lokacijo ter njeno okolico in se udeleži informativnega sestanka, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki jih bo potreboval za pripravo svoje ponudbe in podpis pogodbe za izvedbo del.
Naročnik in svetovalni inženir bosta izvedla informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije terena nameravane investicije dne 18.06.2013 ob 10:00 uri po lokalnem času na sedežu naročnika Občina Vipava, Glavni trg 15, SI – 5271 Vipava.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2013052409464960&lng=slo
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 6. 2013
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, SI-5271 Vipava.
Tel. +386 53643410. Telefaks +386 53643412. E-pošta obcina.vipava@siol.net.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za predrevizijski in revizijski postopek javnega naročila lahko vloži:
- vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,
- zagovornik javnega interesa.

Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi
osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru ko vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen v primeru, če to dopušča zakon ali ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom, vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, SI-5271 Vipava.
Tel. +386 53734500. Telefaks +386 53734531.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7009/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 7. 6. 2013
  • JN7551/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 19. 6. 2013
  • JN7859/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 26. 6. 2013
  • JN8186/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 3. 7. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2013   11:06
Vprašanje št. 1:
»Spoštovani,
ali je možno reference izpolniti tudi ločeno za gradbeni ter tehnološki del. In če lahko ali je možno reference za gradbeni del izpolniti tudi na način izvedbe zadrževalni bazenov ustreznih prostornin z Vodotesnimi betoni.
Ponudnik.«
Odgovor št. 1:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo kot ustrezno štel referenco, kjer je ponudnik objekt izgradil (gradbeni in tehnološki del) kot glavni izvajalec oziroma kot skupina ponudnikov, ki je izvedla celoten posel. Partner iz skupine ponudnikov ni nosilec celotne reference, ampak samo za dela, ki jih je v skupini izvajal.«

Vprašanje št. 2:
»V naslednje celice predračuna ni mogoče vpisati cen, ker so zaklenjene, prosimo za korekcijo.

kanal S8 1.3 poz. 12
kanal S9 5.3 poz. 11
K1 - P 10a1 poz.1
G3 - P 16a1 poz. 1
G5 18.1 poz.1
G6 19.1 poz.1
G7 - P 20a.1 poz. 1
V3 2.1 poz. 1
M1 - P 1a1 poz. 1
M7 - P 6a1 poz. 1
M8 7.1 poz.1
M9 8.1 poz.1«
Odgovor št. 2:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v poglavju 4 PONUDBENI PREDRAČUN, Obrazec št. 4.2, PODPOGLAVJE 4.2.1 Sklop 1 KANALIZACIJA, Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop Kanalizacija izveden popravek ponudbenega predračuna. Ponudnikom je na voljo nova verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati pri sestavi in oddaji ponudbe.
Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop 1 Kanalizacija je možno dobiti na: http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2013052409464960&lng=slo ali
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/6/11197-97916666758962439607/Ponudbeni_predracun_-_Sklop_1_KANALIZACIJA.zip.«


Datum objave: 18.06.2013   14:51
Vprašanje št. 1:
»Pozdravljeni
Pri sklopu 1 KANALIZACIJA, zavihek Kanal S Črpališče, 3.6 1 Omarica poliesterska za zunanjo montažo z nadstreškom v IP 65
Kam prikažemo ceno za omarico ker ni enote in količine?
Lep pozdrav«
Odgovor št. 1:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se cena na enoto vpiše skladno z zahtevo v ponudbenem predračunu oziroma popisu in sicer po posameznih kosih omarice.«
Vprašanje št. 2:
»Ali je dovoljeno sklicevanje na reference podizvajalca?«
Odgovor št. 2:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da tehnično in kadrovsko sposobnost oziroma izpolnjevanje pogojev pod zaporedno številko 16, 17, 18 in 19 dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj – reference se seštevajo.«

Vprašanje št. 4:
»Naročnik navaja:
13. Da ima ponudnik bonitetno oceno, ki temelji na pravilih BASEL II, najmanj SB6
• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
Bonitetna ocena po sitemu BASEL II na podlagi računovodskih izkazov mora izkazovati bonitetno oceno najmanj SB6.
Predložitev obrazca S.BON-1, ki ga izda AJPES. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Dokazilo o boniteti poslovanja podjetja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.
Dokazila morajo biti original.
Prosimo Vas, da za tuje ponudnike navedete druge kriterije za dosego bonitetnih ocen, ker takih bonitetnih ocen (SB6) kot jih določamo v Sloveniji tuji ponudniki ne poznajo.«
Odgovor št. 4:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se razpisna dokumentacija spremeni in sicer v naslednjih delih:
POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJI

Obvezni pogoj pod zaporedno številko 13 stran 45 se spremeni.
Spremenjen oziroma nov tekst pogoja pod zaporedno številko 13 se glasi:
Da ima ponudnik bonitetno oceno, ki temelji na pravilih BASEL II za leto 2012, najmanj SB6 izdano s strani AJPES oziroma najmanj Baa2 izdano s strani Moody's Investors Service oziroma najmanj BBB izdano s strani Standard&Poor's oziroma najmanj BBB izdano s strani Fitch Ratings.
• za Sklop 1 in Sklop 2

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
Predložitev obrazca S.BON-1, ki ga izda AJPES, iz katerega je razvidna zahtevana bonitetna ocena po pravilih BASEL II.
Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Predložitev obrazca S-BON-1 ali obrazca izdanega s strani Moody's Investors Service ali s strani Standard&Poor's ali s strani Fitch Ratings, iz katerega je razvidna zahtevana bonitetna ocena po pravilih BASEL II.
Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.
Dokazila morajo biti original.
S tem se spremeni tudi razpisna dokumentacija v POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.4 Sestavni deli ponudbe pod zaporedno številko 11 Obrazec S.BON (BASEL II) na strani 58.
Skladno s tem se spremeni tudi razpisna dokumentacija v POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.5 Predložitev zahtevane dokumentacije in izpolnjevanje pogojev na strani 70 pod zaporedno številko 23 (Sklop 1) in na strani 84 pod zaporedno številko 23 (Sklop 2).

Vprašanje št. 5:
»Spoštovani!
Za dosego tehnične sposobnosti, se zahteva da morajo vsi referenčni objekti imeti pridobljeno uporabno dovoljenje. Prosimo, da naročnik spremeni zahtevo in sicer, da morajo vsi referenčni objekti imeti izvedeno uspešno primopredajo del investitorju, saj so se vse večje izvedbe kanalizacij izvajale kot obnove in nimajo pridobljenih uporabnih dovoljenj.
Lepo pozdravljeni!«
Odgovor št. 5:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da zahteve glede pridobljenih uporabnih dovoljenj ne spreminja.«

Vprašanje št. 6:
Prosimo naročnika, da se umakne zahteva po dolžini cevi L=6m.
Lep pozdrav.
Odgovor št. 6:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da so v ponudbenem predračunu za Sklop 1 Kanalizacija v delu, ki obdeluje gradnjo vodovoda, zavihki V2, V3, V4, V5, V6, V7 in voda-P. V zavihkih V2, V3, V4, V5 in V7 je predvidena vgradnja cevi iz nodularne litine dolžine do 6 m. Torej je zahteva že upoštevana. V zavihkih V6 in voda-P so predvidene pocinkane plastificirane cevi, ki niso predmet v zahtevi navedenega standarda.«

Vprašanje št. 7:
»Spoštovani.
Standard EN 545:2010 določa cevi v dolžinah 5m, 5,5m in 6m. Dožine cevi 5 ali 5,5 m imajo v primerjavi z cevmi dolžine 6 m celo prednosti:
- lažja manipulacija,
- zaradi večjega števila spojev doseganje večjih kotnih zamikov pri enaki dolžini cevovoda v primerjavi z cevmi l=6min, posledično prihranek na lokih,
- pogostejša prekinitev galvanskih tokov, zaradi večjega št. spojev
Zato bi morala biti dolžina cevi, katerakoli dolžina dovoljena po standardu EN545:2010.
lep pozdrav.«
Odgovor št. 7:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je odgovoril na vaše vprašanje že z odgovorom na predhodno vprašanje, torej odgovor št. 6 v Pojasnilu št. 2.«

Vprašanje št. 8:
»PROSIMO, DA NAROČNIK ODGOVARJA NA VPRAŠANJA.«
Odgovor št. 8:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da odgovarja na vprašanja skladno z ZJN-2.«


Datum objave: 24.06.2013   12:57
Naslov projekta: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU VIPAVE – SKLOP 1«Datum: 18.06.2013

Kraj: Vipava

Javni razpis za izbor izvajalca gradenj za navedeni projekt je bil objavljen na Portalu javnih naročil RS dne 24.05.2013 oznaka javnega naročila JN 6277/2013 ter na Informacijskem portalu Uradnega lista Evropske unije pod oznako 2013/S 101-172660 dne 28.05.2013.

Informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacij izvedbe predmetnega projekta sta bila dne 18.06.2013 ob 10.00 uri na naslovu Občina Vipava, Glavni trg 15, SI – 5271 Vipava.


Prisotni:

1. g. Bogdan Godnič, g. Božidar Lavrenčič – predstavniki naročnika Občine Vipava,
2. ga. Alijana Batič, g. Mojca Fornazarič – svetovalci naročnika za izpeljavo postopka javnega naročila Projekt d.d.,
3. predstavniki projektantov,
4. predstavniki potencialnih ponudnikov.

V imenu Občine Vipava je vse prisotne na informativnem sestanku pozdravil in nagovoril g. Božidar Lavrenčič. Predmet projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU VIPAVE – SKLOP 1« je razdeljen na dva sklopa:
- Sklop 1: KANALIZACIJA; izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307, s ciljem, da bo po zaključku projekta v tej aglomeraciji vsaj 95% PE priključenih na javno kanalizacijo in CČN (skupne dolžine 4,52 km) in izgradnja povezovalnega kanala, dolžine 4,93 km, od aglomeracij Orehovica ID 1281 in Podbreg (Hrašče) ID 1279 do obrtne cone Vipava, ki bo v sklopu projekta povezal navedeni aglomeraciji ter del naselja Podnanos (aglomeracija Poreče ID 1280) na CČN Vipava, v nekaj naslednjih letih po zaključku projekta pa tudi preostali del naselja Podnanos s preostalimi zaselki (aglomeracija Poreče ID 1280);

- Sklop 2: ČISTILNA NAPRAVA; izgradnja nove čistilne naprave Vipava, kapacitete 6.000 PE.


Sestanek je nadaljevala svetovalka naročnika za izpeljavo postopka javnega naročila ga. Alijana Batič s pomembnejšimi podatki, ki bodo potencialnim ponudnikom v pomoč pri pripravi oziroma sestavi ponudbe. Opozorila je na naslednje:

Izvajanje razpisanih del bo:

• Sklop 1: KANALIZACIJA; predvidoma tisočpetindevedeset dni (1095) po datumu začetka del, od tega je rok za dokončanje del (gradnja) sedemstotrideset (730) dni in rok za reklamacijo napak tristopetinšestdeset (365) dni. (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo je 28 dni)
Ne glede na datum začetka del in predhodno navedeno število dni pa mora biti Potrdilo o prevzemu izdano oziroma pridobljeno najkasneje do 30.06.2015, Potrdilo o izvedbi pa najkasneje do 30.06.2016.

• Sklop 2: ČISTILNA NAPRAVA predvidoma tisočpetindevedeset dni (1095) po datumu začetka del, od tega rok za gradnjo tristopetinšestdeset (365) dni, rok za poskusno obratovanje tristopetinšestdeset (365) dni in rok za reklamacijo napak tristopetinšestdeset (365) dni. (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo je 28 dni)
Ne glede na datum začetka del in predhodno navedeno število dni pa mora biti Potrdilo o prevzemu izdano oziroma pridobljeno najkasneje do 30.06.2015, Potrdilo o izvedbi pa najkasneje do 30.06.2016.

Obvezna vsebina ponudbe: Ponudniki so bili posebej opozorjeni na naslednje obvezne sestavine ponudbe in sicer:

1. Rok za dostavo ponudbe: Rok za dostavo ponudbe, pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, je do 10.07.2013 do vključno 10.00 ure po lokalnem času na naslovu naročnika: Občina Vipava, Glavni trg 15, SI – 5271 Vipava.
2. Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo istega dne 10.07.2013 ob 11.00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika: Občina Vipava, Glavni trg 15, SI – 5271 Vipava.
.
3. Zavarovanje ponudbe
Garancija za resnost ponudbe za Sklop 1 mora biti v vrednosti 50.000,00 EUR, tudi za Sklop 2 mora biti v vrednosti 45.000,00 EUR. Original garancija za resnost ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj sto petdeset (150) dni od roka za oddajo ponudb.

4. Zavarovanje izvedbe
V roku enaindvajsetih (21) dneh po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih pogojih - »Rdeča knjiga« in v dodatku k ponudbi ter z veljavnostjo najmanj devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi, torej do vključno 28.09.2016, sicer pogodba ni veljavna.

Garancija za zavarovanje zadržanega zneska: Druga polovica zadržanega zneska bo plačana, ko bo izbrani izvajalec v roku 28 dni od izdaje Potrdila o prevzemu predložil garancijo za zadržani znesek.

Po splošni predstavitvi so bili potencialni ponudniki povabljeni k postavljanju vprašanj. Ponudniki so zastavili naslednje vprašanja:

V1:»Ali so pridobljena gradbena dovoljena?«
O1: »Da, gradbena dovoljenja so pridobljena.«
V2: »Ali so izdelani PZI projekti?«
O2: »Da, PZI projekti so izdelani.«
V3:»Glede na to, da so pridobljena gradbena dovoljenja in s tem posredno urejena zemljišča ali je s tem tudi predviden prostor za ureditev gradbišča?«
O3:»S projektom ni definiran prostor za ureditev gradbišča. Izvajalec si bo moral sam zagotoviti prostor z lastniki zemljišč. Za Sklop 2 Čistilna naprava je na mestu obstoječe ČN možnost, pri Sklopu 1 Kanalizaciji gre za nizko gradnjo, ki nima takšnih zahtev. Vsekakor si bo moral izvajalec prostor zagotoviti sam.«
V4: »Naročnik ne zagotavlja deponije?«
O4: »Da, izvajalec mora sam zagotoviti odlaganje.«

Ponudniki niso imeli dodatnih vprašanj.

G. Božo Lavrenčič je opozoril ponudnike naj bodo pazljivi ter oddajo formalno popolne ponudbe. Zaprosil je tudi, da opozorijo, če pri pregledovanju razpisne dokumentacije morebiti naletijo na neskladja. Projekti so bili revidirani, saj je glavni cilj naročnika dobiti kvaliteten izdelek. Večina opreme pri čistilni napravi je na odprtem, zato je poudaril naj bo oprema primerna za zunanjo vgradnjo.
Med gradnjo nove čistilne naprave bo stara v delovanju. Po izgradnji se bodo komunalne vode preusmerile na novo čistilno napravo, obstoječa čistilna naprava bo čistila samo še industrijsko odpadno vodo.


Prvi del informativnega sestanka s ponudniki se je zaključil ob 10.30 uri.

G. Božo Lavrenčič je potencialne ponudnike povabila na ogled ene izmed ulic, ki je predmet razpisa in ogled obstoječe čistilne naprave.

Na lokacijah izvajanja del potencialni ponudniki niso imeli vprašanj.Informativni sestanek s ponudniki se je zaključil ob 11.55 uri.Datum objave: 26.06.2013   08:51
Vprašanje št. 1:
»Pozdravljeni!
Prosim da se objavijo popisi, ki niso zaklenjeni oz. zaščiteni, ker ne delujejo formule (seštevki in množenje).
Hvala in lep pozdrav.«
Odgovor št. 1:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v poglavju 4 PONUDBENI PREDRAČUN, Obrazec št. 4.2, PODPOGLAVJE 4.2.1 Sklop 1 KANALIZACIJA, Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop Kanalizacija izveden popravek ponudbenega predračuna in sicer izračun formul je samodejen in ne več ročen kot v predhodno objavljenem. Ponudnikom je na voljo nova verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati pri sestavi in oddaji ponudbe.
Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop 1 Kanalizacija je možno dobiti na: http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2013052409464960&lng=slo ali
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/6/11197-24016203772268616995/PONUDBEN._PREDR._-_Sklop_1_KANALIZACIJA_24-06-2013.zip.«

Vprašanje št. 2:
»Spoštovani,
Radi bi vas opozorili, da je AJPES obnovil lestvico bonitetnih ocen, ki velja od 13.5.2013 dalje in jo je AJPES objavil tudi na svoji spletni strani. Po prejšnjem ocenjevanju je bila zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti povprečna pri bonitetni oceni SB6, sedaj pa je pri SB7. Spremenili so se tudi opisi bonitetnih ocen in bonitetna ocena.
SB7 pomeni še vedno povprečno poravnavanje obveznosti, kar je primerljivo s prejšnjo oceno SB7, zato bi bilo primerno, da bi popravili kriterij vsaj na SB7.
Zgoraj navedeno potrjujejo tudi novejše odločitve državne revizijske komisije, ki glede glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES.
Pozivamo vas, da popravite razpisne pogoje na SB7, tako glede ponudnikov, kot njihovih podizvajalcev.«
Odgovor št. 2:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da zahteva glede bonitetne ocene oziroma pogoja pod zaporedno št. 13 ne spreminja.«

Vprašanje št. 3:
»Spoštovani,
Zaradi kompleksnosti priprave ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.
lep dan«
Odgovor št. 3:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da roka za predložitev in odpiranje ponudb ne spreminja.«


Vprašanje št. 4:
»Pozdravljeni!
V sklopu kanalizacija,zavihek kanal S, kanalizacijska dela 2.3 3, me zanima ali je prišlo do napake? Popis in enota mere nista usklajena, pa tudi popis je nerazločen. Prosim, da se nejasnost čim prej odpravi.
Hvala in lep pozdrav.«
Odgovor št. 4:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se postavka 2.3.3 v zavihku kanala S ne spreminja. V postavki je opisan revizijski jašek; enota 4 kosi, torej je opis in enota usklajen. Prosimo vas, da bolj natančno objasnite nejasnost, ki jo omenjate.«

Vprašanje št. 5:
»Spoštovani,
Glede na to, da ne odgovarjate na vprašanja v roku vas pozivamo da podaljšate rok za oddajo ponudb
Odgovor št. 5:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je odgovoril na vaše vprašanje že z odgovorom na vprašanje št. 3 v Pojasnilu št. 3, torej roka ne podaljšujemo. Na vprašanja odgovarjamo skladno z ZJN-2.«

Vprašanje št. 6:
»Pozdravljeni!
Pri sklopu 1 KANALIZACIJA, zavihek KANAL S, pozicija 2.5 16 in 2.5 17 enote niso usklajene z opisom. Prosim, za odpravo nepravilnosti.
Prosim vas še, da objavite čistopis popisov z odpravo napak, da lahko pripravimo korektno in pravilno ponudbo, kajti pri vsakem zavihku naletimo na določene napake.
Hvala in lep pozdrav.«
Odgovor št. 6:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v poglavju 4 PONUDBENI PREDRAČUN, Obrazec št. 4.2, PODPOGLAVJE 4.2.1 Sklop 1 KANALIZACIJA, Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop Kanalizacija izveden popravek ponudbenega predračuna skladno tudi z predhodnim odgovorom št. 1 v Pojasnilu št. 3. Ponudnikom je na voljo nova verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati pri sestavi in oddaji ponudbe. Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop 1 Kanalizacija je možno dobiti na: http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2013052409464960&lng=slo ali
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/6/11197-24016203772268616995/PONUDBEN._PREDR._-_Sklop_1_KANALIZACIJA_24-06-2013.zip.«


Datum objave: 02.07.2013   15:51
Vprašanje št. 1:
»Spoštovani,
Vezano na referenčni pogoj št. 17:
Da ima ponudnikov odgovorni vodja del za Sklop 1 Kanalizacija (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v
zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil izkušnje pri izvedbi:
- vsaj treh (3) kanalizacijskih omrežji v dolžini vsako vsaj 5.000 m;
vas sprašujemo ali lahko navedeno zahtevo izpolnimo z odgovornim vodjem del z referencami
- eno kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 5.000 m;
- eno kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 15.000 m.
Lepo pozdravljeni,«
Odgovor št. 1:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da pogoja ne spreminja.«

Vprašanje št. 2:
»Spoštovani,
Vezano na referenčni pogoj št. 17:
Da ima ponudnikov odgovorni vodja del za Sklop 1 Kanalizacija (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v
zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil izkušnje pri izvedbi:
- vsaj treh (3) kanalizacijskih omrežji v dolžini vsako vsaj 5.000 m;
vas sprašujemo ali lahko navedeno zahtevo izpolnimo z odgovornim vodjem del z referencami
- eno kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 5.000 m;
- eno kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 15.000 m.
Lepo pozdravljeni,«
Odgovor št. 2:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na vaše vprašanje odgovoril že z predhodnim odgovorom, in sicer odgovorom št. 1 v Pojasnilu št. 4.

Vprašanje št. 3:
»Pozdravljeni!
Prosim, da navedete ocenjeno vrednost naročila, posamezno za SKLOP1 in SKLOP2, za JN6277/2013.
Hvala in lep pozdrav«
Odgovor št. 3:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je ocenjena vrednost Sklop1 Kanalizacija 3.069.640,00 EUR in ocenjena vrednost Sklopa 2 Čistilna naprava 2.089.666,00 EUR.«

Vprašanje št. 4:
Pozdravljeni
Prosimo, da spremenite referenčni pogoj št. 16. Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil kot glavni izvajalec izgradil vsaj kot sledi
•za Sklop 1
- vsaj tri (3) kanalizacijska omrežja v dolžini vsako vsaj 5.000 m;
ali
- vsaj eno (1) kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 5.000 m in
- vsaj eno(1) kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 10.000 m.
ter s tem omogočite prejem konkurenčnih ponudb.
Lep dan,
Odgovor št. 4:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da pogoja ne spreminja.

Vprašanje št. 5:
»Spoštovani,
Naročnik zavezan zakonu o javnih naročilih ne sme predpisati tehnologijo proizvodnje cevi -centrifugiran poliester, saj s tem predpisana cev proizvajalca Hobas. S tem pa naročnik postavlja v ospredje posameznega proizvajalca oz. dobavitelja. Ali lahko uporabimo drug proizvod, ki je ravno tako kvaliteten in izdelan s podobno tehnologijo? V primeru, da boste vztrajali na ceveh proizvajalca HOBAS bomo prisiljeni vložiti revizijski zahtevek za zaščito naših interesov.«
Odgovor št. 5:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se lahko ponudi vsaka GRP cev, ki je izdelana po standardu SIST EN 14 364.«

Vprašanje št. 6:
»Pozdravljeni!
Pri sklopu 1, zavihek kanal S 8, pozicija 1.5 7, ter zavihek kanal S 9, pozicija 5.5 7 je opis:
Pobijanje obstoječega AB zidu (škarpe) debeline do 30 cm. V postavki je upoštevano morebitno prebijanje zidu, v kolikor se pri izkopu ugotovi, da je temelj zidu na nižji višinski koti kot projektirani kanal KPL 1,00
Prosim za bolj natančen opis, ker gre za komplet.
Hvala in lep pozdrav«.
Odgovor št. 6:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se mora v postavki upoštevti tudi morebitno prebijanje zidu.«

Vprašanje št. 7:
»Pozdravljeni!
Prosim za bolj natančen opis (npr. število sadnega drevja, vrsta večletnih kulturnih in okrasnih rastlin) postavke 1.1 9 v zavihku povezovalni kanal, ki se glasi:
Odškodnine za sadno drevje in druge večletne kulturne in okrasne rastline, KOS 1,00.
Hvala in lep pozdrav.«
Odgovor št. 7:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na trasi predvidene izvedbe kanalizacije prisotna obstoječa zarast, ki jo bo potrebno pred gradnjo odstraniti in po končani gradnji obnoviti. V primeru posamičnih okrasnih in/ali sadnih dreves je predvideno, da mora ponudnik v ponudbeni ceni upoštevati tudi izplačilo odškodnine glede na obstoječe stanje pred gradnjo. Pri sestavi ponudbe naj se upošteva 1 kos češnja starosti do 10 let in 20 kos okrasnih in/ali sadnih dreves.«

Vprašanje št. 8:
»Pozdravljeni!
Pod pojasnilom št.3, vprašanje št. 4 je bila mišljena postavka 2.3 2 z opisom:
Nabava in polaganje tlačnih HDPE PN10; d125x102,2; v peščeno posteljico KOS 107,00.
Namesto enote mere KOS, bi morala biti M1. Prosim, da se napako odpravi.
Hvala in lep pozdrav.«
Odgovor št. 8:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v poglavju 4 PONUDBENI PREDRAČUN, Obrazec št. 4.2, PODPOGLAVJE 4.2.1 Sklop 1 KANALIZACIJA, Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop Kanalizacija izveden popravek ponudbenega predračuna in sicer zavihek kanal S, postavka 2.3.2 je spremenjena merska enota v m. Ponudnikom je na voljo nova verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati pri sestavi in oddaji ponudbe.
Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop 1 Kanalizacija je možno dobiti na:
http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2013052409464960&lng=slo ali
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/7/11197-11458333340201130590/Pojasnilo_st._4_-_sprem._str.zip.

Vprašanje št. 9:
»Pozdravljeni!
Popis za sklop 1 (kanalizacija) še vedno ne delujejo formule (množenje in seštevki).
Prosim za objavo urejenega popisa čim prej.
Hvala in lep pozdrav.«
Odgovor št. 9:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v Ponudbenem preračunu – specifikacija popisov – Sklop 1 Kanalizacija formule delujejo.«

Vprašanje št. 10:
»Spoštovani,
glede na to, da so se večkrat objavljali popravki razpisne dokumentacije (07.06., 18.06. in 26.06) zahtevamo, da zaradi transparentnosti javnega naročila objavite končni čistopis razpisa in podaljšate rok za oddajo ponudb.
Lep pozdrav!«
Odgovor št. 10:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da roka za predložitev in odpiranje ponudb ne spreminja.«

Vprašanje št. 11:
»1. Naročnika prosimo za informacijo, katera je ŠTEVILKA PROJEKTA, ki jo je potrebno navesti v finančnih zavarovanjih in na posameznih obrazcih.
2. Prosimo, za potrditev, da so lahko finančna zavarovanja izdana s strani banke ali s strani zavarovalnice in da se v tem smislu popravijo teksti garancij.
3. Prosimo, da glede Vzorca garancije za resnost ponudbe (str. 493 RD) upoštevate naslednje popravke vzorca teksta garancije:
• da, se v uvodu za besedo »Upravičenec« doda beseda »naročnik« in da se celoten tekst garancije dopolni v tem smislu, da garancijo lahko izstavi tudi zavarovalnica;
• da sporočite še št. objave na Informacijskem portalu Uradnega lista Evropske unije
4. Prosimo, da se določene točke Posebnih pogodbenih pogojev dopolnijo kot sledi:
• točka 14.6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih: Prosimo za dopolnitev, da v kolikor inženir v roku 14 dni niti ne potrdi niti ne zavrne obračuna, da se šteje, da je z dnem poteka roka za potrditev, le-ta potrjen.
• Točka 14.13: Določiti rok, v katerem mora inženir potrditi ali zavrniti končni obračun.
5. Na informativnem sestanku s potencialnimi ponudniki, je bilo pojasnjeno, da mora biti izdano Potrdilo o prevzemu najkasneje do 30.06.2015 in Potrdilo o izvedbi do 30.06.2016. Menimo, da je potrebno glede na predvideni rok izgradnje in poskusnega obratovanja določiti predvideni rok za podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. V primeru podaljšanja navedenega roka se tudi rok za dokončanje pogodbenih del ustrezno podaljša.
6. Pri točki 7 Izjave št. 3 je potrebno navesti državni organ, ki vodi evidenco iz katere je razvidno, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem – vprašanje glede obstoja evidence smo že naslovili na Min. za pravosodje in Min. za finance. Slednje nam je že odgovorilo, da takšna evidenca ne obstaja.
Pri točki 8 Izjave št. 3 je potrebno navesti tudi državni organ, ki vodi evidenco, da nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
Prosimo za informacijo kateri državni organi izdajajo zgoraj navedena potrdila oz. za ustrezno spremembo teksta Izjave št. 3.«
Odgovor št. 11:
1. Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je številka projekta 430-0002/2013.
2. Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da so lahko finančna zavarovanja izdana s strani banke ali zavarovalnice in/ali garantne in kreditne družbe. Člen 4.2 in 14.9 v POGLAVJU 2, Podpoglavje 2.2 Posebni pogoji pogodbe tudi le to dopušča.
3. Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se razpisna dokumentacija spremeni in sicer v naslednjih delih:
POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJI
Obvezni pogoj pod zaporedno številko 15 stran 46 se spremeni.
Spremenjen oziroma nov tekst pogoja pod zaporedno številko 15 se glasi:

Da ponudnik predloži garancijo za resnost ponudbe izdano s strani poslovne banke ali zavarovalnice in/ali garantne in kreditne družbe v višini
• za Sklop 1: 50.000,00 EUR
• za Sklop 2: 45.000,00 EUR.
OBRAZEC št. 5.3: Vzorec garancije za resnost ponudbe
Dokument mora biti original.

S tem se spremeni tudi razpisna dokumentacija v POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 18.
Skladno s tem se spremeni tudi razpisna dokumentacija v POGLAVJE 5; Podpoglavje 5.1 Obrazci in izjave za sestavo ponudbe – Sklop 1 Kanalizacija na strani 451 OBRAZEC ŠT. 5.3 Sklop 1 in Podpoglavje 5.2 Obrazci in izjave za sestavo ponudbe – Sklop 2 Čistilna naprava na strani 493 OBRAZEC ŠT. 5.3 Sklop 2.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je bilo Obvestilo o naročilu objavljeno na Informacijskem portalu Uradnega lista Evropske unije, št. objave 2013/S 101-172660 z dne 28.05.2013.

4. Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da člena 14.6 in 14.13 v POGLAVJU 2, Podpoglavje 2.2 Posebni pogoji pogodbe ne spreminja.
5. Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom čim prej ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja javna naročila. Izvedba projekta je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Kohezijskega sklada EU, kar pogojuje rok dokončanja del. Glede na to naročnik ne bo podaljševal roka za dokončanje del (izdaja Potrdila o prevzemu).
6. Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je razpisna dokumentacija v skladu z zahtevami v 42. členom ZJN-2. Centralna kazenska evidenca na Ministrstvu za pravosodje; Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov, je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v RS in evidenca pravnomočno obsojenih državljanov RS v tujini.

Vprašanje št. 12:
»V popisih je pri opisu kvalitete kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra, opisana debelina notranjega zaščitnega sloja cevi, ki je zaradi tehnologije izdelave cevi zadovoljuje en dobavitelj
Prosimo da naročnik dopolni ali spremeni del teksta v popisu, ki omogoča tudi drugim proizvajalcem cevi da lahko sodelujejo pri razpisu:
NOTRANJI ZAŠČITNI SLOJ CEVI MORA IMETI MINIMALNO DEBLJINO 0,8 MM S CILJEM DOSEGANJA TESNOSTI ,KEMIJSKE IN ABRAZIJSKE OBSTOJNOSTI IN ODPORNOSTI NA OBRUS PRI VISOKOTLAČNEM ČIŠČENJU, CEVI MORAJO BITI PROIZVEDENE V EU.«
Odgovor št. 12:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se lahko ponudi vsaka GRP cev, ki je izdelana po standardu SIST EN 14 364.«


Vprašanje št. 13:
»Spoštovani,
vezano za vašo pojasnilo št 3 , datum objave 26.6.2013 vprašanje in odgovor št. 6, ugotavljamo da je objavljen čistopis popisov del objavljenih na portalu dne 26.6.2013 popravljen le v eni postavki in sicer sklop 1KANALIZACIJA, zavihek KANAL S pozicija 2.5.16 ,popravljena je enota mere iz kom na m1. Nastavitve za samodejen izračun formul je bilo mogoče urediti tudi na starem popisu del objavljenim 7.6.2013.
Vprašanje naročniku.
Glede na to da gre za zelo obsežen popis del in imamo ponudbo pripravljeno po starem popisu del ali lahko tako ponudbo oddamo
Lepo pozdravljeni«
Odgovor št. 13:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na voljo nova popravljena verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati pri sestavi in oddaji ponudbe skladno z odgovorom št. 8 v Pojasnilu št. 4.«

Vprašanje št. 14:
»Spoštovani,
Naročnik je v predmetni razpisni dokumentaciji določil, da je ponudnik ponudbi dolžan priložiti original izjavo banke ali zavarovalnice, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, po vzorcu, ki je predložen razpisni dokumentaciji. Ta zahteva razpisne dokumentacije izrecno nasprotuje mnenju Ministrstva za finance, dostopnega na njihovi spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna zavarovanja pri javnem naročanju.
Naročnik v postopku oddaje javnega naročila sicer lahko zahteva finančna zavarovanja, pravnih podlag za zahtevo po izjavi banke, da bo izdala garancijo pa ni navedenih ne v ZJN-2 ter niti v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Ker finančna zavarovanja predstavljajo predpogodbeno oz. pogodbeno obveznost ponudnika oziroma izvajalca, je naročnik pri definiranju zahtev na področju finančnih zavarovanj, ter še posebej izjav banke v zvezi z izdajo garancij za katere veljavni predpisi niti ne dajejo ustreznih pravnih podlag, dolžan upoštevati temeljna načela ZJN-2 in določila Obligacijskega zakonika, ki podrobneje urejajo način določanja pogojev pogodbe in urejanja pogodbenih odnosov. Banke zaradi svoje poslovne politike izjave, da bodo izdale bančno garancijo vedno težje izdajajo oziroma jih ponudnikom zaračunajo v nesorazmerni višini, poleg tega pa kot rečeno podlag v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, ki je celo prenehal veljati (se pa sicer še lahko uporablja) za izjavo banke sploh ni. Pravilnik izjav bank, da bo izdala garancijo namreč niti ni predvideval. Zaradi navedenega dejstva in poslovne politike bank vse več naročniki v fazi oddaje ponudbe zahteva zgolj lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti. Upoštevajoč, da za zahteve po izjavah bank ni neposrednih pravnih podlag in zaradi poslovne politike bank pričakujemo, da se boste situaciji prilagodili in tako kot drugi naročniki zahteve po izjavi bank nadomestili z izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
Ponudnik že s tem, da priloži zavarovanje za resnost ponudbe, garantira da bo predal zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru mu namreč Naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe.

Glede na navedeno pričakujemo, da se zahtevo po izjavi banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedb
obveznosti torej nadomesti z lastno izjavo ponudnika.
Za vaš odgovor se najlepše zahvaljujemo.«
Odgovor št. 14:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da zahteve glede predložitve Izjave banke ali zavarovalnice in/ali garantne in kreditne družbe, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo ne spreminja. Dopolnjuje pa se razpisna dokumentacija v tem, da je lahko tudi Izjava zavarovalnice in/ali garantne in kreditne družbe in sicer:
- v POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.4 Sestavni deli ponudbe pod zaporedno številko 28 na strani 61 Izjava banke, ki se glasi:

Izjava banke ali zavarovalnice in/ali garantne in kreditne družbe
Izjavo banke ali zavarovalnice in/ali garantne in kreditne družbe za posamezen sklop z navedbo, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu, ki je predložen razpisni dokumentaciji poglavje 2 POGODBA, podpoglavje 2.3.2 in 2.4.2 Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Skladno s tem se spremeni tudi razpisna dokumentacija v POGLAVJE 1; Podpoglavje 1.5 Predložitev zahtevane dokumentacije in izpolnjevanje pogojev na strani 76 pod zaporedno številko 42 (Sklop 1) in na strani 90 pod zaporedno številko 44 (Sklop 2).

Vprašanje št. 15:
»Naročnik je v predmetni razpisni dokumentaciji na strani 61 razpisne dokumentacije, točka 28., določil, da je ponudnik ponudbi dolžan priložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ta zahteva razpisne dokumentacije je objektivno neopravičljiva in nesorazmerna ter brez kakršnih koli pravnih podlag. Hkrati izrecno nasprotuje mnenju Ministrstva za finance, dostopnega na njihovi spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna zavarovanja pri javnem naročanju.

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila sicer lahko zahteva finančna zavarovanja, pravnih podlag za zahtevo po izjavi banke, da bo izdala garancijo pa ni navedenih ne v ZJN-2 ter niti v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Ker finančna zavarovanja predstavljajo predpogodbeno oz. pogodbeno obveznost ponudnika oziroma izvajalca, je naročnik pri definiranju zahtev na področju finančnih zavarovanj, ter še posebej izjav banke v zvezi z izdajo garancij za katere veljavni predpisi niti ne dajejo ustreznih pravnih podlag, dolžan upoštevati temeljna načela ZJN-2 in določila Obligacijskega zakonika, ki podrobneje urejajo način določanja pogojev pogodbe in urejanja pogodbenih odnosov. Banke zaradi svoje poslovne politike izjave, da bodo izdale bančno garancijo vedno težje izdajajo oziroma jih ponudnikom zaračunajo v nesorazmerni višini, poleg tega pa kot rečeno podlag v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, ki je celo prenehal veljati (se pa sicer še lahko uporablja) za izjavo banke sploh ni. Pravilnik izjav bank, da bo izdala garancijo namreč niti ni predvideval. Zaradi navedenega dejstva in poslovne politike banke večina naročnikov v fazi oddaje ponudbe zahteva zgolj lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik ne sme samovoljno, mimo določil OZ in ZJN-2, postavljati pogojev pogodbe, nenazadnje so nemogoči pogodbeni pogoji v pogodbi sankcionirani z najvišjo obliko neveljavnosti, to je ničnostjo. Glede na navedeno zahtevamo, da se tako kot večina drugih naročnikov prilagodite pravnim predpisom ter ne zahtevate več kot je v njih določeno, še posebej ker so zaradi poslovne politike bank zahteve po izjavah bank, da bodo izdale bančne garancije, postale tudi izrazito nemogoče in diskriminatorne do vseh ponudnikov. Upoštevajoč, da za zahteve po izjavah bank ni neposrednih pravnih podlag in zaradi poslovne politike bank pričakujemo, da se boste situaciji prilagodili in tako kot drugi naročniki zahteve po izjavi bank nadomestili z izjavo ponudnika, da bo pridobil bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ponudnik že s tem, da priloži zavarovanje za resnost ponudbe, garantira da bo predal zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru mu namreč Naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe.
Glede na navedeno zahtevamo, da se zahtevo po izjavi banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti torej nadomesti z lastno izjavo ponudnika. V primeru, da navedenim zahtevam ne bo ugodeno, bomo uveljavljali vse pravne poti in dokazali utemeljenost vseh zgoraj navedenih navedb.
Odgovor št. 15:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je odgovoril na vaše vprašanje že z odgovorom na predhodno vprašanje, torej odgovor št. 14 v Pojasnilu št. 4.«

Vprašanje št. 16:
»Pozdravljeni,
Za Sklop 2 v poglavju o izpolnjevanju tehničnih sposobnostih je pri objektnih in kadrovskih zahtevah navedeno, da ponudnik zahtevam zadosti z navedenimi referencami komunalnih čistilnih naprav.
Ali lahko pogoj spremenite tako, da izpolnjevanju pogoja zadostujejo tudi industrijske čistilne naprave ekvivalentne kapacitete - pri referencah za izvedbo objektov in pri referencah zahtevanega kadra.
Hvala!«
Odgovor št. 16:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo upošteval reference skladno z zahtevo v razpisni dokumentaciji, torej dve čistilni napravi za odpadne komunalne vode kapacitete najmanj 5.000 PE.«

Vprašanje št. 17:
»Ali lahko pri referencah za kanalizacijo, namesto treh kanalizacijskih objektov minimalne dolžine 5.000 m,
priložimo eno referenco za kanalizacijski objekt nad 10.000 m in enega nad 5.000 m ?«
Odgovor št. 17:
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je odgovoril na vaše vprašanje že z odgovorom št. 1 in odgovorom št. 4 v Pojasnilu št. 4.«