Dosje javnega naročila JN5406/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN5406/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2015
JN6291/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2015
    JN5406/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 154-284491
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Računovodske, revizorske in davčne storitve

Datum objave: 7. 8. 2015
Številka objave: JN5406/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ (služba za nabavo in investicije), SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽIP, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d., Hladilniška pot 28, SI-1000 Ljubljana.

FERSPED, d.o.o., Parmova ulica 37, SI-1000 Ljubljana.

Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2015 - 2018.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 9.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2015 - 2018.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79200000 (Računovodske, revizorske in davčne storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Ponder: 50
2. Reference pooblaščenih revizorjev. Ponder: 40
3. Reference revizijske družbe. Ponder: 30
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 9. 2015
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/7869-41134259392138316204/RD_-_Rev
izija_racunovodskih_izkazov.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 9. 2015
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6291/2015, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve; datum objave: 11. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2015   09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali pri navedbi referenc pooblaščenih revizorjev in revizjske družbe šteje kot 1 referenca izvedena revizija za posamezno leto?
Hvala IN LEP POZDRAV!

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 11.09.2015   10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Ali je potrebno od referenčnih naročnikov potrjene referenčne obrazce za pooblaščene revizorje in za revizijsko družbo priložiti k ponudbi takoj ali na vašo kasnejšo zahtevo?
Navodila v razpisni dokumentaciji in razpisnih obrazcih so si nekoliko nasprotujoča zato prosimo za eksplicitno razlago.

V poglavju 10. MERILA PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA, TOČKA 2 je navedeno:
"2. Reference pooblaščenih revizorjev: kot merilo se uporabijo reference posameznega pooblaščenega revizorja, navedene v seznamu referenc in potrjene s strani naročnika revidiranja (štejejo le zaključena dela oz. storitve), na področju transporta/infrastrukturne dejavnosti v zadnjih 4 (štirih) letih (za poslovno leto: 2011, 2012, 2013 in 2014) in storitev večjih skupin skupaj s konsolidacijo, v zadnjih 4 (štirih) letih (2011, 2012, 2013 in 2014).

V Opombah obrazcev 8 in 9 pa je navedeeno:
"Opomba Obr.8:
Ponudnik navede reference pooblaščenega revizorja, naročnik pa si kasneje pridružuje preveriti resničnost navedenih podatkov na način, da od ponudnika zahteva:
- predložitev potrjenih referenc s strani drugih naročnikov ALI
- predložitev sklenjenih pogodb z drugimi naročniki ALI
- izdanih računov drugim naročnikom. 
OpombA OBR.9:
Ponudnik navede reference, naročnik pa si kasneje pridružuje preveriti resničnost navedenih podatkov na način, da od ponudnika zahteva:
- predložitev potrjenih referenc s strani drugih naročnikov ALI
- predložitev sklenjenih pogodb z drugimi naročniki ALI
- izdanih računov drugim naročnikom.ALI
- predložitev računovodskih izkazov ALI
- predložitev drugih računovodskih podatkov, iz katerih bo izhajala višina prihodkov iz naslova opravljenih zakonskih revizij."

Hvala in lep pozdrav! 


ODGOVOR:
Spoštovani,
Ponudnik samo navede reference (tako kot je to zapisano v obrazcu), naročnik pa si kasneje pridružuje preveriti resničnost navedenih podatkov. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije: v točki 10.

Datum objave: 11.09.2015   10:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo, kaj je pravilno:

10. MERILA PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Reference pooblaščenih revizorjev
- do 5 referenc na področju transporta/infrastrukturne dejavnosti v zadnjih 4 letih
- več kot 5 referenc na področju transporta / infrastrukturne dejavnosti v zadnjih 4 letih
- do 15 referenc na področju revidiranja večjih skupin (več kot 4 družbe v skupini) v zadnjih 4 letih
- več kot 15 referenc na področju revidiranja večjih skupin (več kot 4 družbe v skupini) v zadnjih 4 letih

ALI

Ponudnik, katerega vsi 3 (trije) pooblaščeni revizorji skupaj, imajo več kot 15 (petnajst) referenc na področju revidiranja družb, katerih osnovna oz. glavna dejavnost je transport ali infrastrukturna dejavnost (energetska infrastruktura, telekomunikacijska infrastruktura, prometna infrastruktura ...) v zadnjih 4 (štirih) letih in več kot 15 (petnajst) referenc na področju revidiranja večjih skupin (več kot 4 družbe v skupini) v zadnjih 4 (štirih) letih (poslovno leto 2011, 2012, 2013, 2014), prejme največje število točk (40 točk). Ostali prejmejo ustrezno manj.

V prvem navodilu oz. razlagi meril je navedeno število referenc pooblaščenega revizorja 5, v drugem pa 15.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Spoštovani,
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije v delu: Vrednotenje posameznega merila za izbor.