Dosje javnega naročila JN5887/2014
Naročnik: OBČINA BRDA 
Storitve: Storitve javnih objektov
ZJN-2: Odprti postopek

JN5887/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2014
JN6459/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2014
JN6519/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2014
    JN5887/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve javnih objektov

Datum objave: 23. 5. 2014
Številka objave: JN5887/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2, Kontakt: Andrej Markočič, SI-5212 DOBROVO V BRDIH.
Tel. +386 53351030. Telefaks +386 53351039. E-pošta info@obcina-brda.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-brda.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Energetska sanacija, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobava toplote in uvedba energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: - Izvedba ukrepov za prihranek energije in znižanje stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, s katerimi bo izbrani ponudnik zagotavljal in jamčil zmanjšanje porabe energije ter stroškov oskrbe z energijo
- Storitev energetskega upravljanja v stavbah naročnika, s katerimi bo izbrani ponudnik zagotavljal pregled delovanja energetskih naprav in sistemov, analiziral rabo energije in stroške oskrbe z energijo ter naročniku predlagal ukrepe za znižanje rabe in investicijsko vzdrževanje
- Dobava toplote v stavbah naročnika, ki obsega dobavo toplotne in hladu.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 98350000 (Storitve javnih objektov)
09323000 (Toplovodno ogrevanje)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 180 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi. Ponder: 30
2. višina finančnega vložka ponudnika v projekt. Ponder: 20
3. cena toplote in hladu. Ponder: 20
4. reference prijavitelja. Ponder: 20
5. udeležba javnega partnerja pri doseženih prihrankih. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 6. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 6. 2014
Čas: 10:30
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-brda.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 6. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2, SI-5212 DOBROVO V BRDIH.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2, SI-5212 DOBROVO V BRDIH.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6459/2014, Storitve: Storitve javnih objektov; datum objave: 10. 6. 2014
  • JN6519/2014, Storitve: Storitve javnih objektov; datum objave: 11. 6. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2014   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objava in razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila pripravljena v nasprotju z veljavno zakonodajo. Glede na predmet, ki ga razpisujete gre pri predmetnem projektu evidentno za razmerje zasebnega vlaganja v javni projekt, ki je v javnem interesu, zaradi česar gre skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu za razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedeno nesporno potrjuje tudi vsebina vzorca pogodbe, ki ga prilagate v razpisni dokumentaciji. Še posebej je navedeno razvidno iz določb pogodbe, ki urejajo razdelitev tveganj, saj iz le-teh izhaja, da gre v predmetnem razmerju glede na razdelitev tveganj za koncesijsko pogodbeno javno-zasebno partnerstvo.

Posledično bi morali za navedeno razmerje izvesti ustrezne postopke v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (kot so predhodni postopek z izdelavo ocene javno-zasebnega partnerstva, izdaja ustrezne odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, koncesijskega akta itd.). Hkrati bi morali izvesti tudi ustrezno objavo (na primer v Uradnem listu RS) na za to primeren način (ne na obrazcu EU-2, kot je to izvedeno v konkretnem primeru). Ker vsega navedenega niste izvedli je celotna izvedba postopka nezakonita. Prav tako pa je zaradi uporabe napačne pravne podlage v bistvenih delih nezakonita tudi razpisna dokumentacija vključno z vzorcem pogodbe.

Glede na navedeno vas naprošamo, da predmetno javno naročilo razveljavite oziroma ustavite in projekt izvedete na za to predpisan način – torej ob upoštevanju določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. V nasprotnem primeru bomo pričeli z ustreznimi postopki pred Državno revizijsko komisijo, prekrškovnim organom, obvestili pa bomo tudi resorno ministrstvo. V kolikor bo to potrebno pa bomo sprožili tudi ustrezne sodne postopke za uveljavljane ničnosti pogodbe, ki bi bila sklenjena na podlagi predmetnega razpisa.

V upanju na uspešno razrešitev situacije Vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Spoštovani,
Dne 23.12.2013 je Občina Brda sprejela Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta "Energetska sanacija in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Brda" in ga objavila v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 55/2013 z dne 27.12.2013.
(http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=de2f9879-9ae2-448d-97f3-4263db6f3cd1)

Občina je s tem aktom sprejela odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Energetska sanacija in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Brda« in da je najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev javno-zasebnega partnerstva. V Aktu je v 7. členu opredeljena oblika javno-zasebnega partnerstva in sicer se »javno-zasebno partnerstvo, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki javno-naročniškega razmerja”.

V primeru, če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene tega zakona ne šteje za koncesijsko, temveč za javno-naročniško. V tem primeru se namesto določb o javnem razpisu, neposredni podelitvi in pravnem oziroma/ter sodnem varstvu v postopku podelitve koncesije za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravnega varstva v tem postopku uporabljajo predpisi o javnih naročilih. Tako razmerje se po tem zakonu šteje za javno-naročniško partnerstvo. Vsled tega so podani očitki nesmiselni.
Kolikor bi namreč projekt res bil koncesijski, potem se ne more uveljavljati pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo. Samo v primeru, ko se za sklenitev javno-zasebnega partnerstva uporabljajo pravila o javnih naročilih ali koncesijah gradenj, se pravno varstvo zagotavlja v skladu z Zakonom o javnem naročanju in z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Zoper drug akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, za katerega se ne uporabljajo pravila o javnih naročilih ali koncesijah gradenj, je mogoče začeti upravni spor. Zapisano pomeni, da bi domnevni vlagatelj z zahtevkom za revizijo moral predlagati, da naj Državna revizijska komisija le-tega zavrže, saj sam trdi, da se pravila javnega naročanja ne smejo uporabiti.
Ne glede na navedeno je tudi vsebinsko nesmiselno stališče, po katerem bi bil nekdo oškodovan zaradi uporabe strožjih pravil javnega naročanja, kot bistveno blažjih pravil koncesij, za katera ratione temporis povrh vsega sploh ne obstoji acquis communitaire oziroma poteče rok za njegovo implementacijo 18. Aprila 2016 (Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb).


Datum objave: 09.06.2014   19:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Javno naročanje temelji na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanju konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Objavljen razpis za oddajo javnega naročila sistematično krši večino teh načel. V želji, da bi javno naročilo pridobilo na legitimnosti, v nadaljevanju opozarjamo na bistvene nepravilnosti in zahtevamo, da se te ob upoštevanju bistvenih načel javnega naročanja odpravijo.

Uvodoma, v »A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE, 9. PROTOKOL O POGAJANJIH«, dopuščate, da se bo naročnik »po svoji lastni presoji« odločal o tem ali se bo s ponudniki pogajal ali ne, prav tako se bo naročnik po lastni presoji odločal ali bo izvedel nov krog pogajanj. Takšno izhodišče v (pre)veliki meri dopušča arbitrarno ravnaje naročnika in zato neenakopravno obravnavo ponudnikov. Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu oz. razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in vrednotena, zato zahtevamo, da se v interesu enakopravne obravnave vseh ponudnikov jasno definira pod katerimi pogoji bo naročnik pristopil k pogajanjem in koliko krogov pogajanj bo izvedel. Primerno je tudi, da se morebitna pogajanja za vse ponudnike izvajajo sočasno, to je, da vsi ponudniki sočasno, npr. v zaprti kuverti predložijo svojo najboljšo ponudbo, ki je nato razvrščena na osnovi v naprej določenih meril.
Pozitivna zakonodaja za Odprti postopek nedvoumno določa, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko naročnik pristopi k pogajanjem, zato zahtevamo, da naročnik v interesu enakopravne obravnave ponudnikov z razpisno dokumentacijo enoznačno določi, kateri drugi pogoji, z izjemo določil 29. člena ZJN-2, morajo biti izpolnjeni, da bo primoran izvesti pogajanja, v koliko krogih se bodo pogajanja odvijala in kaj bo predmet pogajanj. Zahtevamo tudi, da se iz celotne razpisne dokumentacije izloči termin »po presoji naročnika« in tako v tem delu razpisne dokumentacije odpravi veliko možnost arbitrarnega ravnanja naročnika in morebitnega favoriziranja določenih ponudnikov. Prav tako naj se iz razpisne dokumentacije umakne možnost, da bo naročnik za oddajo pogodbenih storitev za objekte naročnika, ki niso dokončani in/ali niso zajeti v tem razpisu lahko vključil v pogodbo tako, da bo izvedel postopek s pogajanji ter sklenil aneks k tej pogodbi. Takšno ravnaje omogoča nedopustno razširitve obsega predmeta razpisa, kar v konkurenčnejši položaj postavlja ponudnika, ki je z obsegom »razširitve« lahko že seznanjen v času oddaje ponudbe.

V delu razpisne dokumentacije, ki se nanaša na »C. Ekonomska in finančna sposobnost« se zahteva izpolnjevanje več ekonomsko-finančnih pogojev, ki so med seboj izključujoči, hkrati pa nesorazmerni s potrebami javnega naročila. Naročnik zahteva dokazilo o razpolaganju s sredstvi oz. kreditno pismo banke v vednosti 500.000 EUR, pri čemer ne gre pozabiti, da se v aktualnih zaostrenih gospodarskih razmerah garantno pismo banke obravnava enako kot namera banke o podelitvi kredita oz. ga gre enačiti s finančnim zavarovanjem v zahtevani višini. S tako obsežnimi in nesorazmernimi zahtevami po finančnih zavarovanjih v fazi oddaje ponudbe po nepotrebnem obremenjujete kreditni potencial ponudnikov in zmanjšujete njihovo likvidnost, zaradi česar ponudniki z oddajo ponudb ne moremo sodelovati v več postopkih javnega naročanja hkrati (zahteva se veljavnost ponudbe 90 dni). Zahteve po nesorazmernih finančnih zavarovanjih prav tako zmanjšujejo konkurenčnost v postopku javnega naročanja, s čimer neposredno vplivate na gospodarnost javnega naročila!
Iz navedenega zahtevamo, da se ta nesorazmeren in omejujoč pogoj za nastop na javnem naročilu umakne iz razpisne dokumentacije in s tem v interesu gospodarnosti in konkurenčnosti omogoči sodelovanje več zainteresiranim subjektom.

Povsem nesorazmerno s potrebami javnega naročila zahtevate tudi dokazilo, da so prihodki ponudnikov v letu 2011, 2012 in 2013 znašali najmanj 5.000.000,00 EUR, ločeno za vsako leto posebej. Že z samim razpisom nakazujete, da se investicija giblje okoli vrednosti 300.000,00 EUR, izvedba pripravljalnih del pa naj bi trajala približno 3 mesece. To pomeni da bi imel izbrani ponudnik z naslova izvajanja projekta 300.000,00 EUR/četrtletje prometa, ker lahko glede na neenakomerno razporeditev poslovanja gospodarskih subjektov v panogi gradbeništvo, ocenimo, da je javno naročilo brez večjih težav zmožno izvesti podjetje z 1.000.000,00 EUR prihodkov na leto. Prav tako poslovanje družbe v letu 2011 in letu 2012 v trenutnih gospodarskih razmerah ne more biti pokazatelj trenutne stabilnosti podjetja, zato je zahteva po izkazovanju tako velikih prihodkov v preteklih letih povsem neprimerna in omejujoča do gospodarskih subjektov, katerih stabilnost in promet z leti rasteta.
Zahtevamo, da tudi ta pogoj prilagodite realnim potrebam javnega naročila. Ne nazadnje razpolagate s projektno dokumentacijo faze PZI, katere sestavni del so tudi »POPISI S PROJEKTANTSKO OCENO INVESTICIJE«. Na osnovi teh je možno vrednost investicije natančno določiti, zato prosimo, da se tudi te popise in vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo objavi na portalu javnih naročil, saj predstavlja bistveno sestavino kvalitetne priprave ponudbe.

V nasprotju z ZJN-2 se z razpisom (6.4 Pogoji glede kadrovske in tehnične sposobnosti) zahteva stalna zaposlenost točno določenega števila ljudi, točno določenih profilov in stopenj izobrazbe. Opozarjamo vas, da veljavna zakonodaja določa, da se gospodarski subjekti lahko sklicujejo tudi na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V ta nemem zadošča predložitev pisnega dogovora teh subjektov, sklenjenega za ta namen. Iz navedenega zahtevamo, da se tudi ta neprimerna zahteva umakne iz razpisne dokumentacije, saj ponudnikom povsem po nepotrebnem omejuje dostop do javnega naročila.

Enako diskriminatorne so zahteve, vezane na vodjo projekta. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov se v tehničnem in operativnem smislu v ničemer ne razlikuje od pogodbene dobave ogrevne energije oz. izvedbe kateregakoli primerljivega gradbenega posega, zato izkazovanje posebne reference prav na področju prihrankov energije nima nobenega pozitivnega učinka na izvedbo samega projekta. Posebnost pogodbenega razmerja zagotavljana prihrankov je izključno v določitvi izhodiščnega stanja, načinu protokola za merjenje in prikazu prihrankov, ki pa je z razpisno dokumentacijo podrobno določen in zato izkazovanje te izkušnje ne more predstavljati konkurenčne prednosti določenega izvajalca oz. še manj večje usposobljenosti njegovega vodje projekta. Iz navedenega zahtevamo, da tudi ta omejujoči in nesorazmeren pogoj umaknete iz razpisne dokumentacije.

V poglavju »Tehnična sposobnost« se dodatno nesmiselno zahteva, da mora ponudnik navesti projekte, pri katerih (je) uspešno izvaja(l) dela in storitve s področja zagotavljanja prihrankov rabe toplote in električne energije. Ob tem se zahteva, da mora imeti ponudnik sklenjene pogodbe (za najmanj 10 let) za zagotavljanje prihrankov rabe toplote in električne energije v vsaj 3 objektih s področja vzgoje in izobraževanja. V zahtevi ne vidimo nobene dodane vrednosti za naročnika. Veliko število za naročnika morebiti škodljivo sklenjenih pogodb ne more biti merilo, ki bi nekega ponudnika postavljalo v prednostni položaj v odnosu do drugih ponudnikov, še posebej zgolj na osnovi števila tako sklenjenih pogodb. Pozitivni učinki pogodb, ki jih ponudnik izkazuje kot referenco, naj bodo ovrednoteni tako s stališča prihranka energije kot ekonomskega učinka. Le takšne reference se lahko legitimno obravnavajo kot pokazatelj uspešnosti storitve. Nadaljnja omejitev, ki se nanaša zgolj na objekte s področja vzgoje in izobraževanja samo še dodatno in povsem neprimerno omejuje možen krog ponudnikov, saj se pogodbeništvo zagotavljanja prihrankov na področju vzgoje in izobraževanja v ničemer ne razlikuje od enake storitve v drugih panogah, naj si bo to javni ali zasebni sektor. Iz navedenega izhaja, da je še posebej neopravičeno v sklop meril umeščeno dodatno dodeljevanje 10-ih točk ponudniku, ki ima sklenjene pogodbe (za najmanj 10 let) za zagotavljanje prihrankov rabe toplote in električne energije v 4-10 objektih oz. 20-ih točk ponudniku, ki ima sklenjene pogodbe (za najmanj 10 let) za zagotavljanje prihrankov rabe toplote in električne energije v več kot 10 objektih. Na ta način naročnik z utežjo 20% ocenjuje prednosti, ki naj bi jih v njegovo korist izkazoval ponudnik z več sklenjenimi pogodbami, kljub temu, da 4, 10 ali npr. 20 izkazanih referenc za naročnika ne more predstavljati toliko večje gotovosti, da bo ponudnik bolj uspešno opravil pogodbena dela, da bi odrekel konkurenčnost ponudnikom z izkazanimi npr. 3 zahtevanimi referencami, v obliki »odbitka« 10 oz. celo 20 točk od možnih 100. Iz navedenega zahtevamo, da se tudi te neprimerne zahteve in merila umakne iz razpisne dokumentacije.

Splošno žal ugotavljamo, da gre še za en poizkus razpisa v nizu razpisov, kamor se na osnovi določenemu ponudniku prilagojene razpisne dokumentacije, konkurenčno lahko prijavi le en sam ponudnik. Kot dokaz navajamo razpisa št. JN7143/2012 (v nadaljevanju št. JN2251/2013) in št. JN9384/2013 (v nadaljevanju št. JN14417/2013), kjer sta naročnika na osnovi vsebinsko povsem primerljive razpisne dokumentacije prejela le po eno ponudbo, obe naročili pa sta bili (brez pogajanj) dodeljeni istemu ponudniku, ki se je v času med razpisoma le statusno preoblikoval. Še več, konkretno javno naročilo vsebinsko temelji prav na referenčnih zahtevah in merilih, ki jih je omenjeni ponudnik pridobil na osnovi predhodno navedenih javnih naročil.
Vsled vsega navedenega vas pozivamo, da naše pripombe upoštevate in s tem, v javnem interesu zagotovite transparentno oddajo javnega naročila ter konkurenco med ponudniki, kar bi moral biti bistveni interes gospodarnega naročnika.

ODGOVOR:
POGAJANJA: Naročnik v celoti spreminja točko 9. PROTOKOL O POGAJANJIH iz Povabila k pogajanjem v razpisni dokumentaciji, ki po novem glasi:
9. POGAJANJA: Naročnik lahko skladno z določili 29.člena ZJN-2, če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ne dobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Pred pogajanji bo naročnik ponudnike, ki jih bo nameraval povabiti k pogajanjem, seznanil s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST:

Letni promet: Pogoj, da so prihodki ponudnikov v letu 2011, 2012 in 2013 znašali najmanj 5.000.000,00 EUR, ločeno za vsako leto posebej se spremeni in sicer mora znašati povprečje prihodkov ponudnikov v letih 2011, 2012 in 2013 najmanj 1.000.000 EUR.

V 9. členu Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta "Energetska sanacija in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Brda" (pogoji za izbiro zasebnega partnerja) je zapisano, da morajo kandidati v postopku izbire izkazati, da imajo zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva. Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. V smislu navedenega naročnik vztraja pri zahtevi o razpolaganju s sredstvi oz. kreditnim pismom banke v vednosti 500.000 EUR ter po izkazovanju zahtevanih referenc. Pri tem se lahko gospodarski subjekti sklicujejo tudi na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, za kar zadošča predložitev pisnega dogovora teh subjektov, sklenjenega za ta namen.

TEHNIČNA SPOSOBNOST
Trditev potencialnega ponudnika, da se pogodbeno zagotavljanje prihrankov v tehničnem in operativnem smislu v ničemer ne razlikuje od pogodbene dobave ogrevne energije oz. izvedbe kateregakoli primerljivega gradbenega posega kaže na nepoznavanje vsebinske razlike med storitvama. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov v objektih je vsebinsko in tehnično popolnoma drugačna in kompleksnejša storitev od pogodbene dobave energije. Pri storitvi pogodbene dobave energije izvajalec ne upravlja objekta, temveč dobavlja potrebno količino energije do meje kotlovnice. Bistvo pogodbenega zagotavljanja prihrankov pa je v tem, da zasebni pogodbeni partner upravlja s celotnim objektom ter skrbi za distribucijo energije po celotnem objektu, pri čemer mora pri upravljanju z objektom izvajati storitev na način, da skrbi za vse vidike zniževanja končne rabe energije preko optimizacije obratovanja objekta glede na urnik obratovanja uporabnika ter skrbeti za vse standarde udobja v objektu skladno z definicijami naročnika glede načina uporabe in standardov. Naloga pogodbenika je, da s svojimi storitvami obvladuje vse vplive, ki prispevajo k končni porabi energije, pri čemer mora imeti izkušnje in znanja pri uporabi specialnih orodij. Gre torej za dve popolnoma drugačni storitvi, pri čemer naročnik zahteva, da se skladno s sprejetim Aktom upoštevajo tako izkušnje osebja kot reference s tega področja.Datum objave: 09.06.2014   19:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Dne 04.06.2014 zjutraj, smo z namenom odprave številnih nepravilnosti, preko portala javnih naročil postavili vprašanje. Na naše vprašanje vse do danes, 09.06.2014 niste odgovorili. Opozoriti moramo, da je naročnik dolžen na vprašanja odgovarjati sproti oz. v najkrajšem času, povsem neprimerno pa je, da se z odgovorom čaka na sam potek roka, ko je z vprašanji preko portala še možno zahtevati odpravo nepravilnosti, vezanih na vsebino razpisne dokumentacije. Rok poteče danes, 09.06.2014 ob 15:00, kar postavlja zainteresiranega ponudnika v neugoden položaj, ko mu edina možnost pravnega varstva ostane vložitev revizijskega zahtevka. Glede na navedeno vas prosimo za hiter odgovor, hkrati pa prosimo tudi, da rok za morebitno postavljanje vprašanj ustrezno podaljšate.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Rok za postavljanje vprašanj ponudnikov je podaljšan do 11.6.2014 do 15:00 ure.

Datum objave: 11.06.2014   10:26
Naročnik bo na podlagi tega, da gre v predmetnem javnem razpisu za pogodbeno partnerstvo v obliki koncesijskega razmerja, objavil javni razpis tudi v Uradnem listu RS, zaradi česar podaljšuje rok predložitve in odpiranja ponudb in sicer:
* rok predložitve ponudb: 30.6.2014 do 10:00 ure
* rok odpiranja ponudb: 30.6.2014 ob 10:30 uri.
* rok za dodatna pojasnila: 24.6.2014 do 15:00 ure.


Datum objave: 11.06.2014   11:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali je možno razpisno dokumentacijo oz. obrazce (razpisna dokumentacija od str. 29) dobiti v word-ovi obliki, saj je ročno izpolnjevanje le-teh v trenutni obliki zelo zamudno.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Na spletni strani naročnika so objavljeni obrazci v Wordovi datoteki.

Datum objave: 12.06.2014   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Potrdila o neblokadi računov smo že naročili in prejeli. Datirana so na 10.6.2014. Zanima nas, če kljub podaljšanju roka za oddajo ponudbe potrdila s tem datumom ustrezajo.

ODGOVOR:
Da, naročnik bo upošteval vsa potrdila o neblokadi računov z datumom izdaje največ 30 dni pred odpiranjem ponudb.

Datum objave: 23.06.2014   17:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V obrazcu št. 4 ponudnik poda izjavo (C.3.4.), da razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za investicijo.
Prosimo za obrazložitev, če je poleg izjave potrebno priložiti tudi kreditno pismo banke, oz. če zadostuje letno poročilo iz katerega je razviden obseg poslovanja ponudnika.

Hvala.

ODGOVOR:
V primeru, da ponudnik sam razpolaga z zadostnimi finančnimi viri za pokrivanje investicije, priloži samo izjavo in letno poročilo.