Dosje javnega naročila JN14913/2013
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA 
Storitve: Razne tiskovine
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN14913/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.11.2013
JN15284/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2013
    JN14913/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 230-399590
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Razne tiskovine

Datum objave: 22. 11. 2013
Številka objave: JN14913/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIRekreacija, kultura in vera
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2014 - 2015
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Število: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2014 - 2015
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 22900000 (Razne tiskovine)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1193/2013-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 23. 12. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 23. 12. 2013
Čas: 12:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/11/2104-41319444440757634216/Razpisn
a_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 13. 12. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 11. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN15284/2013, Storitve: Razne tiskovine; datum objave: 2. 12. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.12.2013   09:17
1. Vprašanje:
Spoštovani
Ker se večkrat letno prijavljamo na različne razpise imamo kar nekaj pridobljenih podpisanih referenc v letu 2013. Zanima me ali lahko te reference uporabimo pri razpisu? Tudi če so s strani strank podpisane v mesecu juliju 2013?
Namreč stranke nerade 10x na leto podpisujejo reference za vsak razpis posebej...

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji je določeno, da se morajo reference nanašati na obdobje zadnjih treh / zadnjega leta pred oddajo ponudbe.

2. Vprašanje:
Pri prilogi 3 IZJAVA PRAVNE OSEBE me zanima ali je dovolj podpisana izjava ali je nujno, da pridobimo in izpolnimo obrazec ministrstva za pravosodje?
Za odgovor se vam zahvaljujem

Odgovor:
Zadostuje priloga 3: Izjava pravne osebe.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer