Dosje javnega naročila JN2664/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Osebni računalniki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2664/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.04.2015
JN3029/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2015
    JN2664/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Osebni računalniki

Datum objave: 28. 4. 2015
Številka objave: JN2664/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Slovenske železnice, d. o. o., V roke: Vložišče, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914013. Telefaks +368 12914833. E-pošta sonja.milanovic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Železniški promet
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.

Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

FERSPED, d.o.o., Parmova ulica 37, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Namizna računalniška oprema
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava nove okoljsko manj obremenjujoče namizne računalniške opreme oziroma energijsko učinkovitih osebnih računalnikov, energijsko učinkovitih zaslonov in energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov, ki jih naročniki časovno in po obsegu ne more vnaprej določiti (v nadaljevanju ‘oprema‘) za:
o Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
o Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana,
o Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Fersped, d. d., Parmova 37, 1000 Ljubljana.
o Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z vsakim naročnikom posebej.

Količine opreme v ponudbenem predračunu so okvirne in služijo za namen primerjave ponudb. Okvirna količina je izračunana kot povprečna letna nabava tovrstne opreme vseh naročnikov v preteklih treh letih. Izjema sta energijsko učinkovit osebni in prenosni računalnik Tip 0, ki ga do sedaj nismo kupovali, pri teh gre za ocenjeno količino.

Naročniki bodo v času trajanja pogodb opremo naročali sukcesivno na odpoklic. Naročali bodo le tiste vrste in količine opreme, ki jih bodo dejansko potrebovali.

Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Priloge 4 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11,18/12, 24/12, 64/12 in 2/13).

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v posebnih tehničnih zahtevah (Obrazec 13 - Tehnične zahteve) te razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30213000 (Osebni računalniki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 6. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 6. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/13774-56388888990489351621/Namizna
_racunalniska_oprema-_NRO.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 5. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 4. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3029/2015, Blago: Osebni računalniki; datum objave: 13. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2015   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za posredovanje odgovorov na vprašanja, če se na razpis javlja konzorcij:
- obrazec 2 Ponudba (ali je lahko izpolnjen en obrazec ponudbe, podpisan s strani obeh partnerjev v konzorciju?)
- obrazec 8 Ponudbeni predračun (ali je lahko izpolnjen en obrazec predračuna, podpisan s strani obeh partnerjev v konzorciju?)
- obrazec 9 Menična izjava za resnost ponudbe (ali jo lahko izda zgolj vodilni partner?)
- obrazec 12 Pogodba (ali je lahko izpolnjen en obrazec vzorca pogodbe, podpisan s strani obeh partnerjev v konzorciju?)

Hvala in lp.


ODGOVOR:
Spoštovani,

če se na razpis javlja konzorcij je dovolj, če se izpolni en obrazec (obrazec 2, obrazec 8, obrazec 9 in obrazec 12), ki je podpisan s strani obeh partnerjev v konzorciju.

Z odličnimi pozdravi.

Datum objave: 13.05.2015   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V tehničnih pogojih imate navedene tudi performančne zahteve za 27" monitor - vendar pa le ta ni naveden na ponudbenem predračunu.
Ali gre mogoče za napako v dokumentaciji?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani,

Prišlo je do napake, kjer smo spregledali manjkajoče komponente v ponudbenem predračunu. Spremembe razpisne dokumentacije so objavljene na portalu javnih naročil.

Lep pozdra.

Datum objave: 13.05.2015   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

NA strani 8 in 9 v razpisni dokumentaciji v poglavju dokazovanje tehničnih sposobnosti za energijsko učinkovite zaslone imate verjetno pod točko 2 na 8. strani in točko 3. na 9. strani napako. Navedbe se verjetno nanašajo na osebne računalnike in ne na monitorje.ODGOVOR:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je prišlo do napake na strani 8 in 9, kjer smo navedeno ugotovitev izbrisali. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na portalu javnih naročil.

Z odličnimi pozdravi.

Datum objave: 18.05.2015   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da je ponudnik dolžan odpravljati napake v garancijski dobi opreme – zahteva je 5 let garancije in 5 let podpore. Pogodba pa se podpisuje za obdobje enega leta. Prosimo za pojasnilo kako si je naročnik zamislil vzdrževanje v obdobju po poteku pogodbe oz. je v vzorcu pogodbe napaka.

Hvala in lp.

ODGOVOR:
Enoletna pogodba je za nakup opreme. 5 letna garancija za opremo velja do izteka le-te in se izvaja na servisu kot je zahtevno v razpisu (programska in strojna).
Po tem roku morajo biti na razpolago rezervi deli (ki jih vgrajujemo sami) in sistemska – programska podpora za vse posodobitve in nadgradnje.


Datum objave: 20.05.2015   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V novi verziji razpisne dokumentacije ste pri tehničnih pogojih za 21,5" oziroma 22" zaslon povečali zahtevan vidni kot iz 170/160 na 178/178, kar je pri tovrstnih zaslonih dokaj nenavadno in zadevo podraži. ZAhteva je nenavadna tudi ob nespremenjeni zahtevi glede razpona pri resoluciji 1680x1050 do 1920x1080 ... Upamo, da gre za napako in s to zahtevo ne zapirate razpisa na vnaprej željenega ponudnika ...
ODGOVOR:
Zahteva je podana in ostane.

Pri 24" monitorju zahtevate 4 x USB 3.0 vgrajene izhode na monitorju (običajno je vgrajeno 2 x USB 2.0 - kar v večini primerov zadošča). Upamo, da gre za napako in s to zahtevo ne zapirate razpisa na vnaprej željenega ponudnika ...
ODGOVOR:
Dovolj sta tudi 2 USB priključka.

Tudi pri prej 28" monitorju (prej 27") ste dodatno postavili take zahteve, ki so popolnoma specificirane na verjetno vnaprej izbranega ponudnika (Lenovo ThinkVision Pro 2840m). Če spustite zahtevano matriko na 27" boste dobili neprimerno več konkurenčnih ponudb in zagotovo tudi nižjo ceno. Upamo, da gre za napako in s to zahtevo ne zapirate razpisa na vnaprej željenega ponudnika ...
ODGOVOR:
Glede na to, da se pričakuje nakup zgolj nekaj kosov teh monitorjev in dejstva, da nismo pisali zahtev za v naprej določenega ponudnika, ostajamo pri zapisanih zahtevah. Pričakujem pa bolj natančna vprašanja glede postavljenih zahtev oz. kaj v zahtevanih pogojih omejuje ponudnike. Vsekakor želimo pri 28'' monitorjih zelo kvalitetno opremo, ki se bo nabavljala za specifične, zahtevne uporabnike.

Hvala za vaše odgovore.