Dosje javnega naročila JN5031/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5031/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.07.2015
    JN5031/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 144-265506
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket

Datum objave: 24. 7. 2015
Številka objave: JN5031/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo DJN, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup licenčne programske opreme VMware za DRO
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup licenčne programske opreme VMware za DRO
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48600000 (Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženemu vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženega vzorca.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo prvi s seznama kandidatov moral predložiti Ministrstvu za javno upravo ob podpisu okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 10 delovnih dni od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

Višina zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za obdobje od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma do 20. 12. 2015 je 10 % vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, za obdobje od 21. 12. 2015 do 30. 11. 2020 pa 1 % vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.

Če se bodo med trajanjem okvirnega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve/blaga, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
• če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je najkasneje 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »Prijava« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
DOKAZILA:
Izjava za pravne osebe (za ponudnika)
in
Izjava za fizične osebe (za vse zakonite zastopnike)
ter
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – za pravno osebo in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike, navedene v obrazcu »Izjava za ponudnika«.

Ponudnik lahko zgoraj navedena potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zgoraj navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih izjav za fizične osebe in pooblastil.
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; ZJNPOV).
DOKAZILO
Izjava za ponudnika
3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 10.1.1.3. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji oziroma sposobnost
1. Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu (principalu ) ponujene opreme zagotovljen ustrezen status in sicer najmanj nivoja »Enterprise« za program »Solution Provider« s sledečimi kompetencami
- »Cloud Provider« in
- »Server Virtualization«
oziroma ustrezen status pri proizvajalcu enakovredne opreme. Ustrezen status je tisti status, ki ponudniku dovoljuje nameščanje in konfiguriranje ponujene opreme na najzahtevnejšem nivoju (tipično »Enterprise« ali »Gold« ali »Cloud Builder« ipd.).

DOKAZILA:
Izjava oziroma potrdilo proizvajalca opreme (principala), iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 6 mesecev
ALI
Kopija pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem opreme oziroma principalom, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja.

2. Ponudnik mora imeti zagotovljene pravice za trženje ponujene opreme najmanj na področju Slovenije ter za dostop do proizvajalčeve/principalove tehnične podpore in baze znanj.

DOKAZILA:
Izjava oziroma potrdilo proizvajalca opreme (principala), iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 6 mesecev
ALI
Kopija pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem opreme oziroma principalom, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Kadrovski pogoji oziroma sposobnost
1. Ponudnik mora imeti za izvajanje tega naročila na voljo najmanj dva strokovno usposobljena kadra, ki pokrivata naslednje certifikate:
- dva VCP-DCV certificirana strokovnjaka za programsko opremo VMware, oziroma v primeru, da dobavitelj ponudi enakovredno programsko opremo druge blagovne znamke, dva zapisanemu enakovredno certificirana strokovnjaka;
- enega VCAP ali VCIX6-DCV certificiranega strokovnjaka za programsko opremo VMware, oziroma v primeru, da dobavitelj ponudi enakovredno programsko opremo druge blagovne znamke, dva zapisanemu enakovredno certificirana strokovnjaka;
- enega certificiranega strokovnjaka, najmanj MSCE s področja strežniške infrastrukture, za področje programske opreme Microsoft Windows.

En strokovnjak lahko pokriva obe tehnologiji (VMware ali enakovredno, Microsoft).

DOKAZILA:
Vpis v obrazec Prijava
in
veljavni certifikati o strokovni usposobljenosti kadra

2. Najmanj dva od prijavljenih kadrov, ki pokrivata zahtevane certifikate, morata aktivno znati slovenski jezik na visoki ravni. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo.

DOKAZILA:
Dokazilo o doseženi zahtevani izobrazbi na slovenskih šolah
in
za osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, je potrebno predložiti potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti tudi dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.

V času izvajanja pogodbe zamenjan kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 2015/POB 09
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2015/S 083-147403 z dne 29. 4. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2632/2015 z dne 24. 4. 2015
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 8. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 11. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba dne 25. 8. 2015 ob 11. uri na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.

Proračunska sredstva za financiranje so rezervirana na proračunskih postavkah:
• PP 153425 - Oblak-ESSR-EU – EU (85 %) in
• PP 153426 - Oblak-ESSR-SLO – slovenska udeležba (15 %).
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila že izvedel odprti postopek z oznako ODSOWA-9/2015. Naročnik je v tem postopku sprejel odločitev o (ne)oddaji naročila št. 4300-22/2015/55 z dne 24. 6. 2015, v kateri je odločil, da se naročilo za sklop 1 ne odda, saj so se vse prejete ponudbe izločile, ker so bile neprimerne, nesprejemljive ali nepravilne.

Naročnik zaradi navedenega nadaljuje oddajo javnega naročila za sklop 1 v postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 8. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2015   12:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas zakaj državna uprava zapravlja denar za VMware licence, če ima te licence že vključene v MS EA pogodbi?

ODGOVOR:
Naročnik s predmetnim naročilom naroča dodatne licence (nadgradnjo obsega obstoječih licenc) zaradi tega, ker se bo povečal obseg strojne opreme, ki je bila naročena v javni objavi ODSOP-11/2015. Licence VMware niso zajete v okvirnem sporazumu MS EA.


Datum objave: 12.08.2015   16:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje vezano na točko 10.1.2 iz razpisne dokumentacije in izpolnjevanje tehničnih pogojev. Glede na to, da gre za ponovljen postopek ODSOWA-9/2015 za sklop 1 (kot je navedeno v 3. točki razpisne dokumentacije), nas zanima ali lahko za izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev priložilo izjavo proizvajalca, ki smo jo predložili v predhodnem postopku (ODSOWA) in je časovno v skladu z navedno v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR:
Postopek s pogajanji po predhodni objavi z oznako 2015/POB 09 je samostojen postopek. Ne glede na to, je v ponudbi za ta postopek mogoče priložiti izjave, ki so se uporabile za postopek z oznako ODSOWA-9/2015, če te izjave (npr. izjava principala) zadostijo pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji za predmetni postopek.

Datum objave: 12.08.2015   16:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ker je to praktično nadaljevanje prejšnjega razpisa nam prosim dovolite, da uporabimo pri oddaji naše ponudbe vse potrebne izjave principalov, podizvajalske izjave itd. od že oddane ponudbe.

hvala in lp

ODGOVOR:
Postopek s pogajanji po predhodni objavi z oznako 2015/POB 09 je samostojen postopek. Ne glede na to, je v ponudbi za ta postopek mogoče priložiti izjave, ki so se uporabile za postopek z oznako ODSOWA-9/2015, če te izjave (npr. izjava principala) zadostijo pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji za predmetni postopek.

Datum objave: 13.08.2015   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisu ste zapisali, da kupujete dodatno programsko opremo za potrebe DRO. Hkrati ste zapisali, da povsod, kjer se sklicujete na blagovno znamko lahko ponudimo enakovredno opremo. Popolnoma enakovredna "oprema" je ponudba teh VMware licenc po ELA programu, kar pomeni, da licence dobite v uporabo za zahtevano obdobje, po tem obdobju pa lahko postanete lastniki teh licenc praktično zastonj. V finančnem pogledu je tak nakup cenovno precej ugodnejši kot nakup licenc, pri katerih postanete lastnik takoj. Kot vestnega naročnika, ki upravlja z javnimi sredstvi vas prosimo za potrditev, da lahko ponudimo zahtevane licence tudi po ELA programu. Pri tem lahko računate, da bo ponudbena cena zelo konkurenčna trenutno najugodnejši ceni.

lep pozdrav!

ODGOVOR:
Zaradi pravil EU sofinanciranja je možen le takojšnji nakup. Projekt DRO, katerega del je tudi ta razpis, mora biti zaključen do 30. 11. 2015.